Vælg en side

Luxembourgs Société de Participations Financières, kendt som SOPARFI, er en unik virksomhedsenhed, der tilbyder et væld af økonomiske fordele. SOPARFI er et holding- og finansieringsselskab, der bruges af investorer til at strukturere deres investeringer. Selvom SOPARFI ikke er underlagt en specifik lov, fungerer det som et Luxembourg-baseret kapitalselskab, der er underlagt både direkte og indirekte beskatning, ligesom ethvert andet kapitalselskab. Denne guide går i dybden med SOPARFI og kaster lys over skattefordele, regler og de betingelser, der skal opfyldes for at opnå optimale skattefordele.

Forståelse af SOPARFI: Beskatning og regler

SOPARFI opererer under Luxembourgs skattesystem med bestemmelser om indkomstskat på fællesskaber, kommunal erhvervsskat, formueskat, overførselsafgift og merværdiafgift (moms). SOPARFI kan dog reducere sin skattebyrde betydeligt ved at fokusere på at eje kapitalandele og overholde specifikke regler:

1. Udbytte: Frigørelse af skattefradrag

A. 100% fritagelse på modtagne bruttoudbyttebeløb

For at kvalificere sig til en fuldstændig fritagelse for deltagerindkomst skal SOPARFI opfylde følgende kriterier:

 • Moderselskabet skal være hjemmehørende i Luxembourg og fuldt skattepligtigt.
 • Det udloddende selskab skal enten være hjemmehørende i Luxembourg og fuldt skattepligtigt, hjemmehørende i et EU-land, der er omfattet af artikel 2 i moder-/datterselskabsdirektivet, eller hjemmehørende i et andet land, der er underlagt en indkomstskat, der svarer til Luxembourgs selskabsskat (mindst 10,5%).
 • Modtageren skal direkte eje eller forpligte sig til at eje en andel, der repræsenterer mindst 10% af aktiekapitalen, eller have erhvervet den for mindst 1.200.000 euro.

Bemærk: Betingelsen om en skattesats på 10,5% gælder ikke for selskaber i EU, der er omfattet af artikel 2 i moder-/datterselskabsdirektivet. Det betyder, at udbytte fra selskaber, der ikke opfylder denne betingelse, såsom irske eller Madeira-baserede selskaber med mere favorable skatteregler, generelt bør være fritaget for luxembourgsk beskatning, medmindre der kan påvises et lovmisbrug.

 • Opdatering: Der er ikke længere et krav om, at man skal beholde sin andel indtil udgangen af det år, hvor udbyttet udbetales.
 • Opdatering: Betingelsen om ejerskab gælder ikke længere for individuelle aktier. Det er nu muligt at justere deltagelsesprocenten til et bestemt niveau, uden at det påvirker indkomstfritagelsen.

Siden 2001 er fritagelsen for udbytte blevet udvidet til gennemsigtige enheder som f.eks. luxembourgske kommanditselskaber. For investeringer, der ejes af udenlandske foreninger, kræves der en grundig analyse for at afgøre, om de kvalificerer sig til fritagelsen og, fra den luxembourgske skatteadministrations perspektiv, er skattemæssigt gennemsigtige. Delvise eller fuldstændige afviklinger betragtes som indtægter fra kapitalandele og er skattefrie på samme måde som udbytte.

B. 50% fritagelse på modtagne bruttoudbyttebeløb

Hvis betingelserne for fuld skatte frihed på modtaget udbytte ikke er opfyldt, kan 50% af bruttoudbyttet være skattefrit, forudsat at udbytteindkomsten er fra:

 • Et fuldt skattepligtigt luxembourgsk aktieselskab.
 • Et hjemmehørende selskab i et EU-land, der er omfattet af artikel 2 i moder-/datterselskabsdirektivet.
 • Et selskab, der er hjemmehørende i et land, som Luxembourg har underskrevet en dobbeltbeskatningsaftale med, og som er underlagt en indkomstskat, der svarer til Luxembourgs selskabsskat.

2. Kapitalgevinster: Skattefritagelse ved afståelse af kapitalandele

Der gives fritagelse for kapitalgevinster, der realiseres ved salg af kapitalandele, hvis:

 • Virksomheden er hjemmehørende i Luxembourg og fuldt skattepligtig.
 • Det tilknyttede aktieselskab er hjemmehørende i Luxembourg og fuldt skattepligtigt (eller ikke-hjemmehørende og underlagt en indkomstskat, der svarer til Luxembourgs selskabsskat – minimum 10,5%), eller et selskab hjemmehørende i et EU-land, der er omfattet af artikel 2 i moder-/datterselskabsdirektivet (uanset dets skattesystem).
 • Deltagelsen repræsenterer mindst 10% af kapitalen (eller dens anskaffelsespris er mindst €6 millioner).
 • Den begunstigede virksomhed besidder eller forpligter sig til at besidde kapitalandelen direkte og kontinuerligt i mindst 12 måneder, og i denne periode falder kapitalandelen ikke under tærsklen på 10 % (eller anskaffelsesprisen falder ikke under 6 millioner euro).

Bemærk: Fritagelsen for kapitalgevinster fra salg er også mulig, hvis investeringen ejes af transparente enheder, som f.eks. luxembourgske kommanditselskaber. Så selv om betingelsen om en holdingperiode (12 måneder) ikke er opfyldt, er en gevinst ved salg af en vis procentdel af en kapitalandel skattefri, hvis virksomheden forpligter sig til at beholde den resterende del af kapitalandelen i mindst 12 måneder uden at reducere kapitalandelen til under 10 % eller købsprisen til under 6.000.000 euro.

I tilfælde af en afskrivning af deltagelsen kan en hensættelse trækkes fra den skattepligtige indkomst. Men hvis kapitalandelen efterfølgende sælges med fortjeneste, er den skattepligtig i det omfang, den ikke overstiger den tidligere bogførte hensættelse.

3. Udlodning af udbytte: Overvejelser om kildeskat

Udbytte udbetalt af en SOPARFI til ikke-residenter eller residenter, der ikke er underlagt indkomstskat, er underlagt en kildeskat på 15%. Denne kildeskat kan undgås, hvis moderselskabet er:

 • Et luxembourgsk aktieselskab under luxembourgsk lov, hjemmehørende og fuldt skattepligtigt.
 • Et medlem af Det Europæiske Fællesskab, der er omfattet af artikel 2 i Rådets direktiv om De Europæiske Fællesskaber af 23. juli 1990 (moder-/datterselskabsdirektivet).
 • En filial af et sådant selskab eller et selskab, der er hjemmehørende i et land, som Luxembourg har underskrevet en dobbeltbeskatningsaftale med.

Bemærk: De modtagende selskaber kan fritages for kildeskat, hvis moderselskabet på datoen for udbytteudlodningen har eller forpligter sig til at have sin andel i mindst 12 måneder, som opfylder en af følgende betingelser:

 • en kapitalandel med en anskaffelsespris på mindst 1.200.000 euro,
 • eller en andel, der repræsenterer mindst 10% af aktiekapitalen i det udloddende selskab. Det er værd at bemærke, at bilaterale aftaler, som Luxembourg har underskrevet for at undgå dobbeltbeskatning, kan forbedre disse forhold betydeligt.

4. Det europæiske moder-/datterselskabsdirektiv 90/435/EØF

Der beregnes ikke kildeskat på udbyttebetalinger:

 • Hvis moderselskabet forpligter sig til at beholde sin andel (>10%) i en periode på mindst 24 måneder i sit datterselskab.
 • Hvis begge disse virksomheder er en del af det europæiske fællesskab.

Sammenfattende er Luxembourg gået videre end direktivets krav i definitionen af de støtteberettigede selskaber.

SOPARFI tilbyder med sine skattefordele og gunstige regler et overbevisende tilbud til investorer og virksomheder, der ønsker at optimere deres finansielle drift. Ved at forstå de betingelser og kriterier, der er beskrevet i denne omfattende vejledning, kan du træffe informerede beslutninger, når du overvejer SOPARFI som en del af din finansielle strategi. Uanset om det drejer sig om at udnytte skattefritagelser for udbytte eller kapitalgevinster eller at navigere i kildeskatteovervejelser, giver SOPARFI et væld af muligheder inden for virksomhedsfinansiering i Luxembourg.

Kontakt din Damalion-ekspert nu for at registrere dit luxembourgske finans- og holdingselskab eller SOPARFI.