Select Page

Luksemburška družba Société de Participations Financières, znana kot SOPARFI, je edinstveno podjetje, ki ponuja številne finančne ugodnosti. SOPARFI je holdinška in finančna družba, ki jo vlagatelji uporabljajo za strukturiranje svojih naložb. Čeprav SOPARFI ne ureja poseben zakon, deluje kot kapitalska družba s sedežem v Luksemburgu, ki je neposredno in posredno obdavčena, tako kot vse druge kapitalske družbe. V tem priročniku so opisane zapletene podrobnosti sistema SOPARFI, ki osvetljujejo njegove davčne ugodnosti, predpise in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za optimalne davčne ugodnosti.

Razumevanje SOPARFI: Davki in predpisi: Kako razumeti SOPARIFARI?

Družba SOPARFI posluje v skladu z luksemburško davčno ureditvijo, ki predvideva davek na dohodek skupnosti, občinski poslovni davek, davek na premoženje, prenosno dajatev in davek na dodano vrednost (DDV). Vendar lahko SOPARFI bistveno zmanjša svoje davčno breme, če se osredotoči na lastništvo deležev in upošteva posebne predpise:

1. Dividende: Dividende: sprostitev davčnih oprostitev

A. 100-odstotna oprostitev za prejete bruto zneske dividend

Za popolno oprostitev dohodka od udeležbe mora SOPARFI izpolnjevati naslednja merila:

 • Obvladujoča družba mora biti rezident Luksemburga in v celoti obdavčljiva.
 • Distribucijska družba mora biti bodisi rezident Luksemburga in v celoti obdavčena, bodisi rezident države Evropske skupnosti iz člena 2 direktive o matičnih in odvisnih družbah, bodisi rezident druge države, za katero velja davek na dohodek, podoben luksemburškemu davku na dohodek pravnih oseb (vsaj 10,5 %).
 • Upravičenec mora imeti ali se zavezati, da bo imel neposredno v lasti delež, ki predstavlja vsaj 10 % osnovnega kapitala, ali pa ga je pridobil za najmanj 1 200 000 EUR.

Opomba: Pogoj 10,5-odstotne davčne stopnje ne velja za družbe v Evropski skupnosti, za katere velja člen 2 Direktive o matičnih in odvisnih družbah. To pomeni, da bi morale biti dividende družb, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, kot so družbe s sedežem na Irskem ali Madeiri z ugodnejšimi davčnimi režimi, na splošno oproščene obdavčitve v Luksemburgu, razen če se dokaže zloraba prava.

 • Posodobitev: ni več zahteve, da je treba udeležbo obdržati do konca leta, v katerem se dividende razdelijo.
 • Posodobitev: Pogoj lastništva ne velja več za posamezne delnice. Zdaj je mogoče odstotek udeležbe prilagoditi na določeno raven, ne da bi to vplivalo na oprostitev dohodka.

Od leta 2001 je oprostitev plačila dividend razširjena na pregledne subjekte, kot so luksemburške komanditne družbe. Za naložbe, ki jih imajo tuja združenja, je potrebna temeljita analiza, da se ugotovi, ali izpolnjujejo pogoje za oprostitev in ali so z vidika luksemburške davčne uprave davčno pregledne. Delna ali popolna likvidacija se šteje za dohodek iz udeležbe in je oproščena davka enako kot dividende.

B. 50-odstotna oprostitev na prejete bruto zneske dividend

Če pogoji za popolno oprostitev davka na prejete dividende niso izpolnjeni, je lahko 50 % bruto dividende oproščene davka, če gre za dohodek iz dividend:

 • V celoti obdavčljiva luksemburška delniška družba.
 • Družba rezidentka v državi Evropske skupnosti, ki jo zajema člen 2 direktive o matičnih in odvisnih družbah.
 • Družba s sedežem v državi, s katero je Luksemburg podpisal sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja in za katero velja davek na dohodek, podoben luksemburškemu davku na dohodek pravnih oseb.

2. Kapitalski dobički: Oprostitve davka pri odtujitvi deležev

Oprostitve kapitalskih dobičkov, doseženih s prodajo deležev, se odobrijo, če:

 • Družba je rezident Luksemburga in je v celoti obdavčljiva.
 • Povezana delniška družba je rezident Luksemburga, ki je v celoti obdavčen (ali nerezident, za katerega velja davek na dohodek, podoben luksemburškemu davku na dohodek pravnih oseb – najmanj 10,5 %), ali družba, ki je rezident države Evropske skupnosti iz člena 2 direktive o matičnih in odvisnih družbah (ne glede na njen davčni sistem).
 • Udeležba predstavlja vsaj 10 % kapitala (ali pa njena nakupna cena znaša vsaj 6 milijonov EUR).
 • Družba upravičenka ima ali se zaveže, da bo imela udeležbo neposredno in neprekinjeno vsaj 12 mesecev, v tem obdobju pa delež udeležbe ne pade pod prag 10 % (ali pa se njena prevzemna cena ne zniža pod 6 milijonov EUR).

Opomba: Oprostitev kapitalskih dobičkov iz odsvojitve je mogoča tudi, če so naložbe v lasti preglednih subjektov, kot so luksemburške komanditne družbe. Zato je dobiček od prodaje določenega odstotka udeležbe oproščen davka, tudi če ni izpolnjen pogoj obdobja imetništva (12 mesecev), če se družba zaveže, da bo preostali del te udeležbe obdržala vsaj 12 mesecev, ne da bi se delež udeležbe zmanjšal pod 10 % ali nakupna cena pod 6 000 000 EUR.

V primeru amortizacije udeležbe se lahko rezervacija odšteje od obdavčljivega dohodka. Če pa se udeležba pozneje proda z dobičkom, je ta obdavčljiv v obsegu, ki ne presega predhodno evidentirane rezervacije.

3. Razdelitev dividend: Upoštevanje davčnega odtegljaja

Za dividende, ki jih SOPARFI razdeli nerezidentom ali rezidentom, ki niso zavezanci za dohodnino, velja 15-odstotni davčni odtegljaj. Temu davčnemu odtegljaju se lahko izognete, če je matična družba:

 • Luksemburška delniška družba po luksemburški zakonodaji, ki je rezident in v celoti obdavčljiva.
 • Članica Evropske skupnosti, za katero velja člen 2 Direktive Sveta Evropskih skupnosti z dne 23. julija 1990 (Direktiva o matičnih in odvisnih družbah).
 • podružnica takega podjetja ali podjetje s sedežem v državi, s katero je Luksemburg podpisal sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Opomba: Družbe prejemnice so lahko oproščene plačila davčnega odtegljaja, če ima matična družba na dan izplačila dividende v lasti ali se zaveže, da bo vsaj 12 mesecev obdržala svoj delež, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

 • udeležbo z nabavno ceno najmanj 1.200.000 EUR,
 • ali udeležbo, ki predstavlja najmanj 10 % osnovnega kapitala distribucijske družbe. Treba je omeniti, da lahko dvostranski sporazumi, ki jih je Luksemburg podpisal za preprečevanje dvojnega obdavčevanja, te pogoje bistveno izboljšajo.

4. Evropska direktiva o matičnih in odvisnih družbah 90/435/EGS

Pri izplačilu dividend se ne obračuna davčni odtegljaj:

 • Če se matična družba zaveže, da bo vsaj 24 mesecev obdržala svoj delež (>10 %) v hčerinski družbi.
 • Če sta obe podjetji del Evropske skupnosti.

Če povzamemo, je Luksemburg pri opredelitvi upravičenih družb upravičenk presegel zahteve Direktive.

SOPARFI s svojimi davčnimi ugodnostmi in ugodnimi predpisi ponuja prepričljivo ponudbo za vlagatelje in podjetja, ki želijo optimizirati svoje finančno poslovanje. Razumevanje pogojev in meril, opisanih v tem izčrpnem vodniku, vam lahko pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev, ko razmišljate o SOPARFI kot delu svoje finančne strategije. Naj gre za izkoriščanje davčnih oprostitev za dividende ali kapitalske dobičke ali za obvladovanje davčnega odtegljaja, SOPARFI ponuja številne priložnosti v svetu financiranja podjetij v Luksemburgu.

Če želite registrirati luksemburško finančno in holdinško družbo ali SOPARFI, se zdaj obrnite na strokovnjaka Damaliona.