Vælg en side

Luxembourg tilbyder en række investeringsmuligheder for virksomheder og velhavende enkeltpersoner, herunder SOPARFI’er.

SOPARFI, en forkortelse for“Société de Participations Financières” på fransk, er en type investeringsholdingselskab, der i vid udstrækning bruges i Luxembourg til international skatteplanlægning og investeringer. SOPARFI-virksomheder har flere fordele, såsom gunstige skattebehandlinger, tilpasningsdygtige virksomhedsstrukturer og adgang til Luxembourgs omfattende netværk af dobbeltbeskatningsaftaler. Mens SOPARFI’ er hovedsageligt anvendes til investeringer, har de også mulighed for at deltage i finansieringsaktiviteter.

De vigtigste funktioner i SOPARFI

SOPARFI: formål og struktur

Luxembourg SOPARFI er et finansielt holdingselskab oprettet i henhold til luxembourgsk lov.

– Dets primære formål er at eje og forvalte kapitalandele (investeringer) i andre virksomheder, både indenlandske og udenlandske.

– Det har mulighed for at blive etableret enten som en uafhængig enhed eller som et datterselskab af en anden virksomhed.

– Det kan eje både stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede aktier i andre virksomheder.

Juridisk ramme

– Det er grundlagt ved den luxembourgske lov af 10. august 1915 om handelsselskaber, som ændret.

– Det har fleksibiliteten til at vedtage forskellige juridiske strukturer, herunder et aktieselskab (SA) eller et privat aktieselskab (SARL).

Beskatning

SOPARFI-virksomheder drager fordel af Luxembourgs omfattende netværk af dobbeltbeskatningsaftaler, som hjælper med at minimere kildeskat på udbytte, renter og royalties.

– Luxembourgs ordning for skattefritagelse af kapitalandele gør det muligt for SOPARFI at modtage udbytte og kapitalgevinster fra kvalificerede datterselskaber skattefrit eller til reducerede satser.

– SOPARFI er underlagt selskabsskat (CIT) på sin skattepligtige indkomst, men kan drage fordel af forskellige skattefradrag, fritagelser og kreditter.

– Den normale CIT-sats i Luxembourg er 24,94 %, inklusive den kommunale erhvervsskat.

Holding- og investeringsaktiviteter

SOPARFI kan eje forskellige typer af aktiver, herunder aktier, obligationer, fast ejendom, intellektuelle ejendomsrettigheder og andre finansielle instrumenter.

– Den kan deltage i investeringsaktiviteter såsom porteføljeforvaltning, finansiering, koncerninterne lån og garantistillelse.

– SOPARFI kan udbetale udbytte fra datterselskaber til sine aktionærer eller geninvestere dem i virksomheden.

Rapportering og overholdelse

– SOPARFI skal udarbejde årsregnskaber i overensstemmelse med luxembourgske regnskabsprincipper og indgive dem til det luxembourgske handels- og selskabsregister.

– Virksomhedens regnskaber revideres generelt af en revisor, der er godkendt i Luxembourg.

– SOPARFI kan være forpligtet til at indsende selvangivelser og andre relaterede rapporter til de luxembourgske skattemyndigheder.

Registrering af en SOPARFI i Luxembourg

Når det kommer til at registrere en SOPARFI i Luxembourg, involverer processen at vælge en juridisk enhed, der er anerkendt af landets love. I Luxembourg kan en SOPARFI være registreret under flere juridiske enheder, herunder:

 • Aktieselskab (S.A.)
 • Privat selskab med begrænset ansvar (S.à R.L.)
 • Kommanditselskab med aktier (S.C.A.)
 • Kooperativ i form af et aktieselskab (CoopSA)
 • Europæisk selskab (SE)

Ud over disse muligheder kan SOPARFI i Luxembourg også eksistere som ikke-selskabsformede enheder som et partnerskab med begrænset ansvar eller et kooperativ (SC).

Registrering af et selskab med begrænset ansvar (SARL) til oprettelse af din SOPARFI i Luxembourg

Karakteristika for det private aktieselskab (SARL):

Et privat aktieselskab (SARL) i Luxembourg kræver en aktiekapital på mindst 12.000 euro og er begrænset til højst 100 aktionærer. Aktierne kan ikke frit overdrages, og selskabet har ikke lov til at udstede forskellige aktieklasser. Der kræves mindst én direktør for en SARL, og ledelsen kan enten varetages af aktionærerne selv eller af en separat bestyrelse. Denne type selskab vælges ofte til mindre virksomheder med færre aktionærer og enklere ledelsesstrukturer. Og det er underlagt selskabsskat i Luxembourg, men skattereglerne for holdingselskaber er fordelagtige.

Processen med at registrere et selskab med begrænset ansvar (SARL) for at oprette din Luxembourg SOPARFI

For at registrere et selskab med begrænset ansvar (Société à Responsabilité Limitée – Sàrl) i Luxembourg med henblik på at oprette et SOPARFI (Société de Participations Financières), skal ansøgerne følge disse generelle trin:

 • Vælg et firmanavn: Først skal du vælge et unikt navn til Sàrl, som overholder de navnekonventioner, der er fastsat af de luxembourgske myndigheder. Ansøgeren kan tjekke, om navnet er tilgængeligt via Luxembourg Business Registers hjemmeside.
 • Udarbejdelse af vedtægterne: Det næste skridt er at udarbejde vedtægterne, som beskriver virksomhedens mål, aktiekapital, organisationsstruktur og andre vigtige detaljer.
 • Udpeg en leder: Ansøgeren skal også udpege mindst én leder, som vil være ansvarlig for virksomhedens daglige drift. Lederen kan være bosiddende eller ikke-bosiddende i Luxembourg. Der kan også udpeges flere ledere, hvis det ønskes.
 • Etablere et registreret kontor: Det er nødvendigt med et registreret kontor i Luxembourg, hvor officiel korrespondance kan sendes. Denne adresse skal være en fysisk placering, men alternativt kan virksomhedsejeren benytte sig af en domicilieringsagent i Luxembourg.
 • Kapitalkrav: Virksomhedsejeren skal bestemme selskabets aktiekapital, hvoraf mindst 25% skal indbetales ved stiftelsen af selskabet.
 • Åbn en bankkonto: Det næste er at åbne en bankkonto for virksomheden i Luxembourg, hvor aktiekapitalen skal indbetales. Ansøgeren rådes til at kontakte forskellige banker for at sammenligne deres tjenester og krav. Nogle banker kan bede om yderligere dokumentation, såsom vedtægter og identifikation af aktionærer.
 • Notarialakt og registrering: For at afslutte stiftelsesprocessen skal vedtægterne underskrives af en luxembourgsk notar. Notaren udfærdiger notarialdokumentet, som efterfølgende bliver behørigt registreret i det luxembourgske handels- og selskabsregister (Registre de Commerce et des Sociétés).
 • Få skatteidentifikationsnumre: Efter registreringen er det nødvendigt at få et skatteidentifikationsnummer (Numéro d’Identification Fiscale – NIF) for virksomheden og for hver aktionær. Virksomhedsejeren kan ansøge om disse numre hos de luxembourgske skattemyndigheder.

Løbende compliance og licenskrav

Efter registreringsprocessen er virksomheden forpligtet til at overholde forskellige løbende forpligtelser, som omfatter indsendelse af årsregnskaber, afholdelse af generalforsamlinger og opretholdelse af nøjagtige regnskabsbøger.

Afhængigt af SOPARFI’s aktiviteter kan det også være nødvendigt at indhente yderligere licenser eller tilladelser fra de relevante myndigheder. Dette krav kan variere afhængigt af virksomhedens specifikke karakter.

Hvis du er interesseret i at strukturere dine investeringer i Europa fra Luxembourg og ønsker at bruge en SOPARFI, bedes du kontakte din Damalion-ekspert nu.