Velg en side

Luxembourg tilbyr en rekke investeringsalternativer for selskaper og velstående enkeltpersoner, inkludert SOPARFIer.

SOPARFI , forkortelse for ” Société de Participations Financières “, på fransk, er en type investeringsholdingselskap som er mye brukt i Luxembourg for internasjonal skatteplanlegging og investeringer. SOPARFI-selskaper presenterer flere fordeler, som gunstige skattebehandlinger, tilpasningsdyktige selskapsstrukturer og tilgang til Luxembourgs omfattende nettverk av dobbeltskatteavtaler . Mens SOPARFIer hovedsakelig er ansatt for investeringer, har de også muligheten til å delta i finansieringsaktiviteter.

Hovedtrekkene til SOPARFI

SOPARFI: formål og struktur

Luxembourg SOPARFI er et finansielt holdingselskap etablert under luxembourgsk lov.

– Hovedformålet er å eie og forvalte andeler (investeringer) i andre selskaper, enten det er innenlandske eller utenlandske.

– Det har muligheten til å bli etablert enten som en uavhengig enhet eller som et datterselskap av et annet selskap.

– Den kan inneha både stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede aksjer i andre selskaper.

Juridisk rammeverk

– Den er grunnlagt av Luxembourg-loven av 10. august 1915 om kommersielle selskaper, med endringer

– Den har fleksibilitet til å ta i bruk ulike juridiske strukturer, inkludert et allmennaksjeselskap (SA) eller et privat aksjeselskap (SARL).

Skatt

SOPARFI- selskaper drar nytte av Luxembourgs omfattende nettverk av dobbeltskatteavtaler, som bidrar til å minimere kildeskatt på utbytte, renter og royalties.

– Luxembourgs regime for deltakelse tillater SOPARFI å motta utbytte og kapitalgevinster fra kvalifiserte datterselskaper skattefritt eller til reduserte satser.

– SOPARFI er underlagt selskapsskatt (CIT) på sin skattepliktige inntekt, men kan dra nytte av ulike skattefradrag, fritak og kreditter.

– Standard CIT-satsen i Luxembourg er 24,94 %, inkludert den kommunale næringsskatten.

Holding- og investeringsaktiviteter

SOPARFI kan inneha ulike typer eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner, fast eiendom, immaterielle rettigheter og andre finansielle instrumenter.

– Det kan engasjere seg i investeringsaktiviteter som porteføljeforvaltning , finansiering, konserninterne lån og garantistillelse.

– SOPARFI kan dele ut utbytte mottatt fra datterselskaper til sine aksjonærer eller reinvestere dem i selskapet.

Rapportering og etterlevelse

– SOPARFI må utarbeide årsregnskap i samsvar med Luxembourgs regnskapsprinsipper og innlevere dem til Luxembourg Register of Commerce and Companies.

– Selskapets regnskap er generelt revidert av en Luxembourg-godkjent revisor.

– SOPARFI kan bli pålagt å sende inn selvangivelser og andre relaterte rapporter til skattemyndighetene i Luxembourg.

Registrere en SOPARFI i Luxembourg

Når det gjelder å registrere en SOPARFI i Luxembourg, innebærer prosessen å velge en juridisk enhet som er anerkjent av landets lover. I Luxembourg kan en SOPARFI registreres under flere juridiske enheter, inkludert:

 • Allmennaksjeselskap (SA)
 • Privat aksjeselskap (S.à RL)
 • Partnerskap begrenset av aksjer (SCA)
 • Samvirke i form av et allmennaksjeselskap (CoopSA)
 • Europeisk selskap (SE)

Dessuten, i tillegg til disse alternativene, kan SOPARFI i Luxembourg også eksistere som ikke-selskapsenheter som et begrenset ansvarsselskap eller et kooperativ (SC).

Registrere et aksjeselskap (SARL) for å sette opp din Luxembourg SOPARFI

Kjennetegn ved det private aksjeselskapet (SARL):

Et privat aksjeselskap (SARL) i Luxembourg krever en minimumsaksjekapital på €12 000 og er begrenset til maksimalt 100 aksjonærer. Aksjene kan ikke overdras fritt, og selskapet har ikke adgang til å utstede ulike aksjeklasser. Det kreves minst én direktør for en SARL, og ledelsen kan enten utføres av aksjonærene selv eller av et eget administrasjonsstyre. Denne typen selskap velges vanligvis for mindre virksomheter med færre aksjonærer og enklere ledelsesstrukturer. Og det er underlagt selskapsskatt i Luxembourg, men skattereglene for holdingselskaper er fordelaktige.

Prosess for å registrere et aksjeselskap (SARL) for å sette opp din Luxembourg SOPARFI

For å registrere et selskap med begrenset ansvar (Société à Responsabilité Limitée – Sàrl) i Luxembourg for å opprette en SOPARFI (Société de Participations Financières) , må søkere følge disse generelle trinnene:

 • Velg et firmanavn: Det å velge et unikt navn for Sàrl som overholder navnekonvensjonene fastsatt av luxembourgske myndigheter kommer først. Søker kan sjekke tilgjengeligheten til navnet via nettstedet til Luxembourg Business Registers.
 • Utkast til vedtekter: neste trinn innebærer utarbeidelse av vedtekter, som skisserer selskapets mål, aksjekapital, organisasjonsstruktur og andre viktige detaljer.
 • Utnevne en leder: søkeren må også nominere minst én leder som vil være ansvarlig for den daglige driften av selskapet. Lederen kan være bosatt eller ikke-bosatt i Luxembourg. Flere ledere kan også oppnevnes om ønskelig.
 • Etabler et registrert kontor: et registrert kontor i Luxembourg hvor offisiell korrespondanse kan sendes er nødvendig. Denne adressen må være et fysisk sted, men alternativt kan bedriftseieren bruke tjenestene til en domisilieringsagent i Luxembourg.
 • Kapitalkrav: Bedriftseieren må bestemme selskapets aksjekapital, hvorved minimum 25 % skal betales ved selskapsstiftelsen.
 • Åpne en bankkonto: neste er å åpne en bankkonto for selskapet i Luxembourg der aksjekapitalen skal settes inn. Søker anbefales å kontakte forskjellige banker for å sammenligne deres tjenester og krav. Noen banker kan be om ytterligere dokumentasjon, som vedtekter og identifikasjon av aksjonærer.
 • Notarielt skjøte og registrering: For å fullføre inkorporeringsprosessen, må vedtektene undertegnes for en luxembourgsk notarius. Notaren skal påta seg utarbeidelsen av notarius publicus, som senere vil bli behørig registrert i Luxembourgs handels- og selskapsregister (Registre de Commerce et des Sociétés).
 • Skaff skatteidentifikasjonsnummer: etter registrering er det nødvendig å skaffe et skatteidentifikasjonsnummer (Numéro d’Identification Fiscale – NIF) for selskapet og for hver aksjonær. Bedriftseieren kan søke om disse numrene hos skattemyndighetene i Luxembourg.

Løpende etterlevelse og lisenskrav

Etter registreringsprosessen er virksomheten pålagt å overholde ulike løpende ansvar, som inkluderer innsending av årsregnskap, gjennomføring av generalforsamlinger og opprettholdelse av nøyaktig regnskap.

Avhengig av aktivitetene til SOPARFI kan det også være nødvendig å skaffe ytterligere lisenser eller tillatelser fra relevante myndigheter. Dette kravet kan variere basert på virksomhetens spesifikke karakter.

Hvis du er interessert i å strukturere dine investeringer i Europa fra Luxembourg og ønsker å bruke en SOPARFI , vennligst kontakt din Damalion-ekspert nå .