Selecteer een pagina

Luxemburg biedt een verscheidenheid aan beleggingsmogelijkheden voor bedrijven en vermogende particulieren, waaronder SOPARFI’s.

SOPARFI, in het Frans“Société de Participations Financières“, is een type beleggingsholding die in Luxemburg veel wordt gebruikt voor internationale belastingplanning en investeringen. SOPARFI-vennootschappen bieden verschillende voordelen, zoals gunstige fiscale behandelingen, aanpasbare bedrijfsstructuren en toegang tot het uitgebreide Luxemburgse netwerk van dubbele belastingverdragen. Hoewel SOPARFI’s voornamelijk worden ingezet voor investeringen, kunnen ze ook deelnemen aan financieringsactiviteiten.

Belangrijkste kenmerken van de SOPARFI

SOPARFI: doel en structuur

Luxemburg SOPARFI is een financiële holding naar Luxemburgs recht.

– Het hoofddoel is het houden en beheren van participaties (beleggingen) in andere bedrijven, zowel binnenlandse als buitenlandse.

– Het kan worden opgericht als een onafhankelijke entiteit of als een dochteronderneming van een ander bedrijf.

– Het kan zowel stemgerechtigde als niet-stemgerechtigde aandelen in andere bedrijven bezitten.

Juridisch kader

– Het is opgericht door de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd

– Het heeft de flexibiliteit om verschillende juridische structuren aan te nemen, waaronder een naamloze vennootschap (SA) of een besloten vennootschap (SARL).

Belastingen

SOPARFI-bedrijven profiteren van het uitgebreide netwerk van dubbele belastingverdragen in Luxemburg, waardoor de bronbelasting op dividenden, rente en royalty’s tot een minimum kan worden beperkt.

– Dankzij het Luxemburgse deelnemingsvrijstellingsregime kan SOPARFI dividenden en vermogenswinsten van in aanmerking komende dochterondernemingen belastingvrij of tegen verlaagde tarieven ontvangen.

– SOPARFI is onderworpen aan de vennootschapsbelasting op zijn belastbaar inkomen, maar kan profiteren van verschillende belastingaftrekken, -vrijstellingen en -kredieten.

– Het standaard CIT-tarief in Luxemburg is 24,94%, inclusief de gemeentelijke bedrijfsbelasting.

Holding- en beleggingsactiviteiten

SOPARFI kan verschillende soorten activa bezitten, waaronder aandelen, obligaties, vastgoed, intellectuele eigendomsrechten en andere financiële instrumenten.

– Het kan zich bezighouden met investeringsactiviteiten zoals portefeuillebeheer, financiering, leningen binnen de groep en het verstrekken van garanties.

– SOPARFI kan van dochterondernemingen ontvangen dividenden uitkeren aan zijn aandeelhouders of herinvesteren in het bedrijf.

Rapportage en naleving

– SOPARFI moet jaarrekeningen opstellen in overeenstemming met de Luxemburgse boekhoudkundige principes en deze indienen bij het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister.

– De jaarrekeningen van het bedrijf worden over het algemeen gecontroleerd door een door Luxemburg erkende accountant.

– SOPARFI kan verplicht worden om belastingaangiften en andere gerelateerde rapporten in te dienen bij de Luxemburgse belastingautoriteiten.

Een SOPARFI registreren in Luxemburg

Voor het registreren van een SOPARFI in Luxemburg moet een juridische entiteit worden gekozen die door de wetgeving van het land wordt erkend. In Luxemburg kan een SOPARFI worden geregistreerd onder verschillende juridische entiteiten, waaronder:

 • Naamloze vennootschap (S.A.)
 • Besloten vennootschap (S.à R.L.)
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (S.C.A.)
 • Coöperatie in de vorm van een naamloze vennootschap (CoopSA)
 • Europese vennootschap (SE)

Naast deze opties kunnen SOPARFI in Luxemburg ook bestaan als entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatie (SC).

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL) registreren om uw Luxemburgse SOPARFI op te richten

Kenmerken van de Besloten Vennootschap (SARL):

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL) in Luxemburg vereist een minimum aandelenkapitaal van €12.000 en is beperkt tot maximaal 100 aandeelhouders. De aandelen kunnen niet vrij worden overgedragen en het bedrijf mag geen verschillende soorten aandelen uitgeven. Voor een SARL is ten minste één directeur vereist en het beheer kan worden uitgevoerd door de aandeelhouders zelf of door een aparte raad van bestuur. Dit type bedrijf wordt vaak gekozen voor kleinere bedrijven met minder aandeelhouders en eenvoudigere managementstructuren. En het is onderworpen aan vennootschapsbelasting in Luxemburg, maar de belastingregels voor holdings zijn voordelig.

Procedure voor het registreren van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL) om uw Luxemburgse SOPARFI op te richten

Om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société à Responsabilité Limitée – Sàrl) in Luxemburg te registreren voor het opzetten van een SOPARFI (Société de Participations Financières), moeten aanvragers deze algemene stappen volgen:

 • Kies een bedrijfsnaam: eerst moet een unieke naam voor de Sàrl worden gekozen die voldoet aan de naamgevingsconventies van de Luxemburgse autoriteiten. De aanvrager kan de beschikbaarheid van de naam controleren via de website van de Luxemburgse ondernemingsregisters.
 • Opstellen van de statuten: de volgende stap is het opstellen van de statuten, waarin de doelstellingen van het bedrijf, het aandelenkapitaal, de organisatiestructuur en andere belangrijke details worden beschreven.
 • Benoem een manager: de aanvrager moet ook minstens één manager benoemen die verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse activiteiten van het bedrijf. De beheerder kan een Luxemburgse ingezetene of niet-ingezetene zijn. Indien gewenst kunnen er ook meerdere managers worden aangesteld.
 • Een geregistreerd kantoor vestigen: een geregistreerd kantoor in Luxemburg waar officiële correspondentie naartoe kan worden gestuurd, is vereist. Dit adres moet een fysieke locatie zijn, maar als alternatief kan de bedrijfseigenaar gebruikmaken van de diensten van een domiciliëringsagent in Luxemburg.
 • Kapitaalvereisten: de bedrijfseigenaar moet het aandelenkapitaal van het bedrijf bepalen, waarbij minimaal 25% moet worden gestort bij de oprichting van het bedrijf.
 • Open een bankrekening: Vervolgens wordt er in Luxemburg een bankrekening geopend voor de vennootschap waarop het aandelenkapitaal wordt gestort. Aanvragers wordt aangeraden contact op te nemen met verschillende banken om hun diensten en vereisten te vergelijken. Sommige banken kunnen om aanvullende documentatie vragen, zoals de statuten en identificatie van aandeelhouders.
 • Notariële akte en registratie: om het oprichtingsproces af te ronden, moeten de statuten worden ondertekend voor een Luxemburgse notaris. De notaris stelt de notariële akte op, die vervolgens naar behoren wordt geregistreerd in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister (Registre de Commerce et des Sociétés).
 • Verkrijgen van fiscale identificatienummers: na registratie is het verkrijgen van een fiscaal identificatienummer (Numéro d’Identification Fiscale – NIF) voor het bedrijf en voor elke aandeelhouder noodzakelijk. De bedrijfseigenaar kan deze nummers aanvragen bij de Luxemburgse belastingdienst.

Voortdurende vereisten voor naleving en licenties

Na het registratieproces moet het bedrijf zich houden aan verschillende doorlopende verantwoordelijkheden, waaronder het indienen van jaarrekeningen, het houden van algemene vergaderingen en het bijhouden van een nauwkeurige boekhouding.

Afhankelijk van de activiteiten van de SOPARFI kunnen ook aanvullende licenties of vergunningen van de relevante autoriteiten nodig zijn. Deze vereiste kan variëren afhankelijk van de specifieke aard van het bedrijf.

Als u uw investeringen in Europa vanuit Luxemburg wilt structureren en een SOPARFI wilt gebruiken, neem dan nu contact op met uw Damalion-expert.