Vælg en side

Hvad er en SOPARFI-virksomhed?

SOPARFI (SOciété de PARticipations FInancières) er et almindeligt og fuldt skattepligtigt holdingselskab. Det er også det mest populære instrument til holding- og finansieringsaktiviteter i Luxembourg.

SOPARFI er kommercielle selskaber, der er underlagt de juridiske bestemmelser i loven af 10. august 1915 om kommercielle selskaber med senere ændringer.

SOPARFI er forpligtet til at deltage i eller yde finansiering til andre virksomheder.

Den nyder godt af ordningen med “fritagelse for kapitalandele”, hvorefter udbytte og kapitalgevinster, der stammer fra disse kapitalandele, kan fritages for skat i Luxembourg på særlige betingelser.

SOPARFI’er kan også udføre andre aktiviteter, forudsat at de er fastsat i vedtægterne, og at der om nødvendigt opnås en erhvervslicens. Enhver virksomhed eller privatperson kan være berettiget som investor i en SOPARFI.

Den retlige ramme for SOPARFI

Afhængigt af investorernes behov kan SOPARFI tage den juridiske form af:

  • et aktieselskab med begrænset ansvar (société anonyme – S.A.),
  • et privat selskab med begrænset ansvar (société à responsabilité limitée – S.à r.l.)
  • et aktieselskab med begrænset ansvar (société en commandite par actions – S.C.A.).
  • et andelsselskab (“société cooperative” – Scop), eller
  • et kooperativ, der er organiseret som et aktieselskab (“société cooperative organisée comme une société anonyme” – CoopSA).

I henhold til luxembourgsk selskabslovgivning skal SOPARFI‘s centrale administration være beliggende i Luxembourg for at blive betragtet som et luxembourgsk selskab.

Fordele ved at oprette et SOPARFI-selskab

En Soparfi er et investeringsinstrument, hvis hovedaktivitet, men ikke udelukkende, består i at deltage i luxembourgske og udenlandske virksomheder.

En SOPARFI er et generelt skattepligtigt luxembourgsk selskab, som nyder godt af Luxembourgs skatteaftaler og de skatterelaterede EU-direktiver. SOPARFI er heller ikke underlagt nogen krav om risikospredning og er ikke forbudt mod nogen specifik type investering.

Udbytte og kapitalgevinster, som en luxembourgsk SOPARFI får fra sine kapitalandele, er fritaget for luxembourgsk indkomstskat, hvis de specifikke betingelser for fritagelse for kapitalandele er opfyldt. Repatrieringen af overskud fra SOPARFI kan også struktureres på en skatteeffektiv måde.

En SOPARFI kan anvendes af alle typer investorer og kan besidde alle typer aktiver, f.eks. kapitalandele, fast ejendom, intellektuel ejendomsret osv. I en situation, hvor en SOPARFI besidder kvalificerende IP-aktiver, kan den drage fordel af en 80 % fritagelse for royalties og kapitalgevinster i henhold til den luxembourgske IP-skatteordning.

Skatteordningen for SOPARFI’er

SOPARFI er i henhold til loven underlagt alle skatter og afgifter, men udbytte og indtægter fra salg af investeringer er skattefritaget, hvis særlige betingelser er opfyldt.

I det væsentlige:

  • stiftelse af en SOPARFI samt enhver ændring af dens vedtægter er underlagt en registreringsafgift.
  • En SOPARFI er underlagt den luxembourgske selskabsskat, den kommunale erhvervsskat samt bidraget til arbejdsløshedskassen, hvilket resulterer i en samlet indkomstskat på 24,94 %.
  • En SOPARFI er også underlagt en nettoformueskat på 0,5 % af selskabets nettoformueværdi pr. 1. januar hvert år. Nettoformuen på over 500 mio. EUR er omfattet af NWT med en sats på 0,05 %.
  • Som et generelt skattepligtigt selskab er en SOPARFI berettiget til fordelene ved Luxembourgs skatteaftaler, der omfatter 83 skatteaftaler, og skatterelaterede EU-direktiver som f.eks. moder- og datterselskabsdirektivet og direktivet om renter og royalties.

For at registrere din SOPARFI, for at oprette din investeringsfond i Luxembourg, skal du kontakte din Damalion-ekspert nu.