Zaznacz stronę

Czym jest przedsiębiorstwo SOPARFI?

SOPARFI (SOciété de PARticipations FInancières) jest zwykłą i w pełni opodatkowaną spółką holdingową. Jest to również najpopularniejszy wehikuł dedykowany działalności holdingowej i finansowej w Luksemburgu.

SOPARFI są spółkami handlowymi podlegającymi przepisom prawnym ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych z późniejszymi zmianami.

SOPARFI zobowiązuje się do posiadania udziałów w innych firmach lub udzielania im finansowania.

Korzysta ona z systemu “zwolnienia z udziału”, w ramach którego dywidendy pochodzące z tych udziałów oraz zyski kapitałowe zrealizowane na tych udziałach mogą być zwolnione z podatku w Luksemburgu pod określonymi warunkami.

SOPARFI mogą również prowadzić inną działalność, pod warunkiem, że jest ona przewidziana w statucie i że w razie potrzeby uzyskano licencję na prowadzenie działalności. Każde przedsiębiorstwo lub osoba prywatna może być kwalifikowana jako inwestor w SOPARFI.

Ramy prawne SOPARFI

W zależności od potrzeb inwestorów, SOPARFI może przybrać formę prawną:

  • spółka akcyjna (société anonyme – S.A.),
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée – S.à r.l.)
  • spółka akcyjna (société en commandite par actions – S.C.A.).
  • spółdzielnia (“société cooperative” – Scop), lub
  • spółdzielnia zorganizowana jako spółka akcyjna (“société cooperative organisée comme une société anonyme” – CoopSA).

Zgodnie z luksemburskim prawem spółek, aby uznać SOPARFIza spółkę luksemburską, jej centralna administracja musi znajdować się w Luksemburgu.

Korzyści z założenia firmy SOPARFI

Soparfi jest narzędziem inwestycyjnym, którego główna, ale nie wyłączna działalność polega na obejmowaniu udziałów w spółkach luksemburskich i zagranicznych.

SOPARFI jest spółką luksemburską podlegającą ogólnemu opodatkowaniu, która korzysta z luksemburskiej sieci umów podatkowych oraz dyrektyw UE dotyczących podatków. SOPARFI nie podlega również żadnym wymogom dotyczącym rozłożenia ryzyka i nie ma zakazu dokonywania określonego rodzaju inwestycji.

Dywidendy i zyski kapitałowe pochodzące od luksemburskiego SPOARFI z jego udziałów są zwolnione z luksemburskiego podatku dochodowego, jeżeli spełnione są szczególne warunki zwolnienia z udziałów. Również repatriacja zysków pochodzących z SOPARFI może być zorganizowana w sposób efektywny podatkowo.

SOPARFI może być wykorzystywany przez każdy rodzaj inwestora i może posiadać każdy rodzaj aktywów, np. udziały, nieruchomości, własność intelektualną itp. W sytuacji, gdy SOPARFI posiada kwalifikujące się aktywa IP, może skorzystać z 80% zwolnienia z opłat licencyjnych i zysków kapitałowych w ramach luksemburskiego systemu podatku od własności intelektualnej.

System podatkowy SOPARFI

SOPARFI podlega prawnie wszystkim podatkom, ale dywidendy i dochody ze sprzedaży inwestycji są zwolnione z podatku, jeśli spełnione są określone warunki.

W istocie:

  • utworzenie SOPARFI, jak również każda zmiana jego statutu, podlega opodatkowaniu podatkiem rejestracyjnym.
  • SOPARFI podlega luksemburskiemu podatkowi od osób prawnych, miejskiemu podatkowi od działalności gospodarczej, a także składce na fundusz dla bezrobotnych, co daje łączną stawkę podatku dochodowego w wysokości 24,94%.
  • SOPARFI podlega również podatkowi od majątku netto w wysokości 0,5% od wartości aktywów netto spółki na dzień 1 stycznia każdego roku. Majątek netto przekraczający 500 mln euro podlega NWT według stawki 0,05%.
  • Jako spółka podlegająca ogólnemu opodatkowaniu, SOPARFI jest uprawniona do korzystania z luksemburskiej sieci umów podatkowych, która obejmuje 83 umowy podatkowe, oraz z dyrektyw UE dotyczących podatków, takich jak dyrektywa w sprawie spółek dominujących i zależnych oraz dyrektywa w sprawie odsetek i należności licencyjnych.

Aby zarejestrować swój SOPARFI, założyć swój fundusz inwestycyjny w Luksemburgu, przejdźmy dalej i skontaktujmy się teraz z ekspertem Damalion.