Select Page

Kas ir SOPARFI uzņēmums?

SOPARFI (SOciété de PARticipations FInancières ) ir parasta kontrolakciju sabiedrība, kas pilnībā maksā nodokļus. Tas ir arī vispopulārākais instruments, kas Luksemburgā paredzēts turēšanas un finansēšanas darbībām.

SOPARFI ir komercsabiedrības, uz kurām attiecas 1915. gada 10. augusta Likuma par komercsabiedrībām ar grozījumiem tiesību normas.

SOPARFI ir apņēmusies turēt līdzdalību vai sniegt finansējumu citiem uzņēmumiem.

Tā gūst labumu no “līdzdalības atbrīvojuma” režīma, saskaņā ar kuru dividendes un kapitāla pieaugumu, kas gūti no šīs līdzdalības, ar īpašiem nosacījumiem Luksemburgā var atbrīvot no nodokļiem.

SOPARFI var veikt arī citas darbības, ja tās ir paredzētas statūtos un ja ir iegūta uzņēmējdarbības licence, ja tāda ir nepieciešama. Jebkurš uzņēmums vai privātpersona var būt tiesīgs būt ieguldītājs SOPARFI.

SOPARFI tiesiskais regulējums

Atkarībā no investoru vajadzībām SOPARFI var būt šāda juridiskā forma:

  • akciju sabiedrība (société anonyme – S.A.),
  • sabiedrība ar ierobežotu atbildību (société à responsabilité limitée – S.à r.l.)
  • komandītsabiedrība (société en commandite par actions – S.C.A.).
  • kooperatīvs (“société cooperative” – Scop) vai
  • kooperatīvs, kas organizēts kā akciju sabiedrība (“société cooperative organisée comme une société anonyme” – CoopSA).

Saskaņā ar Luksemburgas uzņēmējdarbības tiesībām SOPARFIcentrālajai administrācijai jāatrodas Luksemburgā, lai to varētu uzskatīt par Luksemburgas uzņēmumu.

SOPARFI uzņēmuma izveides priekšrocības

Soparfi ir ieguldījumu instruments, kura galvenā, bet ne vienīgā darbība ir līdzdalība Luksemburgas un ārvalstu uzņēmumos.

SOPARFI ir Luksemburgas uzņēmums, kas parasti maksā nodokļus un kas gūst labumu no Luksemburgas nodokļu līgumu tīkla un ar nodokļiem saistītajām ES direktīvām. Uz SOPARFI neattiecas arī nekādas riska dalīšanas prasības, un tai nav aizliegts veikt kāda konkrēta veida ieguldījumus.

Luksemburgas SOPARFI no līdzdalības gūtās dividendes un kapitāla pieaugums ir atbrīvots no Luksemburgas ienākuma nodokļa, ja ir izpildīti īpašie nosacījumi līdzdalības atbrīvojumam. Arī SOPARFI gūtās peļņas repatriāciju var strukturēt nodokļu ziņā efektīvā veidā.

SOPARFI var izmantot jebkura veida ieguldītājs, un tās turējumā var būt jebkāda veida aktīvi, piemēram, līdzdalība, nekustamais īpašums, intelektuālais īpašums utt. Situācijā, kad SOPARFI pieder kvalificēti intelektuālā īpašuma aktīvi, tā var izmantot 80 % atbrīvojumu no autoratlīdzības un kapitāla pieauguma saskaņā ar Luksemburgas intelektuālā īpašuma nodokļa režīmu.

SOPARFI nodokļu režīms

Saskaņā ar likumu SOPARFI ir jāmaksā visi nodokļi, bet dividendes un ienākumi no ieguldījumu pārdošanas ir atbrīvoti no nodokļiem, ja tiek ievēroti īpaši nosacījumi.

Būtībā:

  • SOPARFI dibināšana, kā arī jebkādi grozījumi tās statūtos ir apliekami ar reģistrācijas nodokli.
  • SOPARFI tiek piemērots Luksemburgas uzņēmumu ienākuma nodoklis, pašvaldības uzņēmējdarbības nodoklis, kā arī iemaksas bezdarba fondā, kas veido kopējo ienākuma nodokļa likmi 24,94 % apmērā.
  • Uz SOPARFI attiecas arī neto bagātības nodoklis 0,5 % apmērā no uzņēmuma neto aktīvu vērtības katra gada 1. janvārī. Neto bagātībai, kas pārsniedz 500 miljonus EUR, piemēro NĪN ar likmi 0,05%.
  • Tā kā SOPARFI ir ar vispārējiem nodokļiem apliekams uzņēmums, tai ir tiesības izmantot Luksemburgas nodokļu līgumu tīkla priekšrocības, kas ietver 83 nodokļu līgumus un ar nodokļiem saistītas ES direktīvas, piemēram, Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīvu un Procentu un honorāru direktīvu.

Lai reģistrētu savu SOPARFI un izveidotu ieguldījumu fondu Luksemburgā, sazinieties ar Damalion ekspertu.