Select Page

Lüksemburqda Sekuritizasiya Potensialının açılması

Maliyyə alətlərinin daim inkişaf edən mənzərəsində Lüksemburq sekuritizasiya vasitələri (SV) investisiya portfellərinin şaxələndirilməsində əsas rol oynayan möhkəm qurumlar kimi meydana çıxdı. Şirkətlər və onların törəmə şirkətləri tərəfindən yaradılmış qanuni mülkiyyətdə olan bu avtomobillər ana şirkəti kredit risklərindən qoruyarkən üçüncü tərəfin investisiya imkanları yaratmaq üçün kapital, satış və likvid aktivlərdən istifadə edir.

Lüksemburq Sekuritizasiya Vasitələrinin Yüksəlişi

Bu illər ərzində Lüksemburqda yerləşən şirkətlər öz maliyyə əməliyyatlarında sekuritizasiya vasitələrinin (SV) strateji əhəmiyyətini dərk etmişlər. Bu tendensiya regionda bu nəqliyyat vasitələrinin artan populyarlığı ilə nümunə göstərilir. Lüksemburqun maliyyə güc mərkəzi kimi reputasiyası onun inkişaf edən sekuritizasiya və maliyyə əməliyyatları sektoru ilə daha da möhkəmlənir. Son hesabatlar yaxın gələcəkdə daha da artım gözləntiləri ilə təxminən 1000 SV-nin qeydə alındığını göstərir.

Lüksemburqda Sekuritizasiyanın Hüquqi mənzərəsi

Lüksemburqda sekuritizasiya iki fundamental aspekti əhatə edir: üçüncü tərəflərin öhdəlikləri və aktivləri və klassik bazar kapitalı strukturlarının yaradılması. Öhdəliklər və aktivlər həm əsas məbləğə, həm də bu maliyyə iddiaları üzrə gəlirə zəmanət verən üçüncü tərəflərin və ya birbaşa şirkətə məxsus olan maliyyə alətlərini əhatə edir.

Digər tərəfdən, SV-lərlə təmin edilmiş klassik bazar kapitalı strukturları onları iflas risklərindən təcrid edir. Bu strukturlar çox vaxt təhlükəsizliyi təmin etmək üçün hazırlanmış maddi aktivlərə və ya portfellərə əsaslanır. Bununla belə, sekuritizasiyada müxtəlif aktivlərlə bağlı xas likvidlik və dəyişkənlik nəzərə alınmaqla, tək aktivli portfellər, ümumiyyətlə, üçüncü tərəf öhdəliklərinə səbəb olanlardan daha az riskli hesab edilir.

Əməliyyatların həyata keçirilməsi struktur imkanların dəqiq təhlilindən asılıdır. Hüquqi bazaya edilən son düzəlişlər SV-lərə prosesdə əhəmiyyətli sərbəstlik ilə həm birbaşa, həm də dolayı yolla aktivlərin əldə edilməsində daha çox çeviklik verdi.

Securitization Vehicle Maliyyələşdirmə Mənbələri

Lüksemburqda sekuritizasiya vasitələri müxtəlif maliyyə aktivlərini, o cümlədən bazar payları və səhm istiqrazlarını əhatə edir və onları gəlirlərlə bağlı müxtəlif risklərdən qoruyur. Borc qiymətli kağızları SV-lər tərəfindən istifadə edilən maliyyə alətlərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edərək, iflas riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və onları investisiya təhlükəsizliyini müəyyən edən xarici qanunvericiliyə tabe edir.

Avro Çoxtərəfli Ticarət Mexanizmi (Avro MTF) və Avropanın tənzimlənən bazarının bir hissəsi olan Lüksemburq Birjası bu maliyyə alətlərinin həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə ticarəti üçün platformalar təmin edir. Bundan əlavə, SV-lər borclanma və ya qrupdaxili maliyyələşdirmə, maliyyə resurslarını genişləndirmək və əvvəllər mövcud olan məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq yolu ilə maliyyələşdirmə əldə edə bilərlər.

Lüksemburqda İnvestor İmkanları

Lüksemburq sekuritizasiya vasitələrinə (SV) investisiya etmək çevik və məhdudiyyətsiz bir mühitə malikdir, uyğun investorlar heç bir qanuni məhdudiyyətə məruz qalmır. Bununla belə, xarici investorlar onlara tətbiq olunan maliyyə aləti qanunvericiliyini bilməlidirlər. Bu çeviklik SV-lər üçün mərkəz kimi Lüksemburqun cəlbediciliyinə töhfə verdi.

Lüksemburqda Sekuritizasiya Vasitəsinin Quraşdırılması

Lüksemburqda SV (sekuritizasiya vasitəsi) yaratmaq məhdud məsuliyyətli şirkətlər (Sàrl) , ictimai məhdud şirkətlər (SA) , kooperativ şirkətlər (SCOA), aktivlərin birgə mülkiyyəti, tam ortaqlıqlar (SNC), sadələşdirilmiş məhdud məsuliyyətli şirkətlər də daxil olmaqla bir çox imkanlar təklif edir. və ya xüsusi tərəfdaşlıqlar (SCS və ya SCSp) və səhm buraxan birləşdirilmiş ortaqlıqlar (SCA). Korporasiyalar Lüksemburq SV-lərinin əksəriyyətini təmsil etsə də, bəzi investorlar tərəfdaşlıqların təklif etdiyi uyğunlaşa bilən struktura üstünlük verə bilər.

Sekuritizasiya Qanunu hər bir bölmə ilə əlaqəli aktiv və öhdəliklərin fərqli şəkildə ayrılmasını təmin edərək, SV daxilində ayrı bölmələrin yaradılmasına icazə verir. Bu seqreqasiya investorlara və kreditorlara daha yüksək səviyyəli qorunma təmin etməklə, müvafiq bölmənin aktivləri ilə məhdudlaşan xüsusi hüquqlar və tələblər verir. Əlavə olaraq, bu düzəliş maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsində və hər bölmədə mənfəətin bölüşdürülməsində daha çox muxtariyyətə imkan verir.

Tənzimləmə və Hesabat Öhdəlikləri

Lüksemburqda SV-lər üçün tənzimləmə mühiti əsasən qeyri-tənzimləməyə meyllidir. SV-lər yalnız davamlı olaraq ictimaiyyətə maliyyə alətləri təklif etdikdə tənzimlənməyə tabedir. Bununla belə, SV-nin birjada sadəcə listinqi avtomatik olaraq kütləvi təklifə hazır olmaq demək deyil. İctimai təklif kimi təsnifat paylamada iştirak edən vasitəçinin xarakterindən asılıdır.

Hesabat öhdəliklərinə əməl olunması şəffaflığın və tənzimləmə qaydalarına riayət olunmasının təmin edilməsi üçün çox vacibdir.

Lüksemburq SV-ləri üçün Vergi Rejimi

Lüksemburqun SV-lər üçün vergi sistemi müxtəlif vergiləri və mülahizələri əhatə edən çoxşaxəli mənzərədir:

  1. Korporativ Gəlir Vergisi (CIT): Şirkət kimi qurulan Lüksemburq SV-ləri 7% həmrəylik əlavəsi daxil olmaqla 18,19% standart dərəcəsi ilə CIT-ə tabedir. Bununla belə, effektiv vergi planlaşdırması bu vergi öhdəliyini faizlər, dividendlər və qiymətli kağız sahiblərinə və ya kreditorlara ödəmələr üçün ayırmalar vasitəsilə azalda bilər.
  2. Xalis Sərvət Vergisi (NWT): Müvafiq maliyyə aktivlərinin əhəmiyyətli bir hissəsi (90% və ya daha çox) olan SV-lər və onların balansında bank nağd pulları illik minimum 4,815 avro NWT-ə tabe ola bilər. Bu meyarlara cavab verməyən SV-lər ümumi ümumi aktivlərinə əsasən müxtəlif NWT dərəcələri ilə üzləşə bilər.
  3. Vergi Şəffaf Nəqliyyat Vasitələri: Bəzi SV strukturları vergi baxımından şəffaf nəqliyyat vasitələri kimi fəaliyyət göstərir, investorlar SV-nin özündən çox, əldə edilən gəlirə görə vergi öhdəliyini daşıyırlar.
  4. Transfer Qiymətləndirmə Qanunları: Lüksemburqun transfer qiymətləri qanunları, xüsusən Lüksemburq Gəlir Vergisi Qanununun 56 və 56 bis maddələri SV-lər üçün onların vergi mülahizələrinə və müqavilə razılaşmalarına təsir edən xüsusi tələblər təqdim edir.
  5. Tənzimləmə Təsiri: Anti-Vergidən yayınma Direktivi (ATAD) və ona düzəlişlər (ATAD I və II), eləcə də Çoxtərəfli Alət (MLI) kimi tənzimləyici inkişaflar SV-lər üçün vergi landşaftına təsir edərək, diqqətli uyğunluq və planlaşdırma tələb edir.

Lüksemburqun Vergi Rejimində Naviqasiya

Mürəkkəb vergi rejiminə baxmayaraq, Lüksemburqun SV-ləri müəyyən üstünlüklərdən, o cümlədən vergi qanunvericiliyində açıq şəkildə müəyyən olunmayan borcun kapitala nisbətindən azadolmalardan faydalanır. Bu çeviklik SV-lərə vergi strukturlarını effektiv şəkildə optimallaşdırmağa imkan verir.

İnvestisiya holdinq əməliyyatları üçün borcun kapitala nisbəti 85/15 SOPARFI-lər üçün təhlükəsiz liman rolunu oynayır və bu, digər maliyyə strukturları ilə müqayisədə SV-lər üçün potensial səmərəliliyin artması ilə nəticələnir. Əlavə olaraq, Lüksemburqun geniş ikiqat vergi müqavilələri şəbəkəsi SV-lərə Aİ Direktivlərinə və Aİ qaydalarına giriş imkanı verir.

Tənzimləmə Çətinlikləri və Qlobal Kontekst

Lüksemburqun SV-ləri Əsas Məqsəd Testi (PPT), Faydaların Məhdudlaşdırılması (LOB) tədbirləri və Çoxtərəfli Alətin (MLI) təsiri də daxil olmaqla inkişaf edən beynəlxalq qaydalarla mübarizə aparmalıdır. Bu inkişaflar beynəlxalq vergi uyğunluğu ilə Lüksemburqun sekuritizasiya əməliyyatları üçün cəlbediciliyini saxlamaq üçün tələb olunan uyğunlaşma arasında tarazlığı saxlamağa çalışır.

PPT-nin uğurla həyata keçirilməsinə təsir edən elementlərə siyasi sabitlik, ixtisaslı çoxdilli işçi qüvvəsi, etibarlı aktivlərin sekyuritləşdirilməsi qaydaları və ikiqat vergi müqavilələrinin geniş şəbəkəsi daxildir. Faktorların bu birləşməsi SV-lərin əməliyyatlarında çevikliyi qoruyarkən müqavilə faydaları meyarlarına cavab verməsini təmin edir.

Köçürmə qiymətləri və ondan kənar

Lüksemburqun vergi orqanları inkişaf etməkdə olan transfer qiymətləri qanunlarına görə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlara diqqətini artırıb. Bu inkişafların SV-lər üçün məhdud praktiki nəticələri ola bilsə də, onlar uyğunluq və müqavilə mülahizələrinin vacibliyini vurğulayır.

Yekun olaraq, Lüksemburq SV-ləri investisiya imkanlarının şaxələndirilməsində, möhkəm qanunvericilik bazasından və çevik vergi rejimindən istifadə etməkdə mühüm rol oynayır. Mürəkkəb tənzimləmələr şəbəkəsində və beynəlxalq vergi dinamikasında naviqasiya çətinliklər yaratsa da, o, həm də innovativ həllər və strateji maliyyə planlaşdırması üçün imkanlar təklif edir. Lüksemburq inkişaf edən qlobal standartlara uyğunlaşmağa davam etdikcə, SV-lər investorlara sekuritizasiya əməliyyatları üçün təhlükəsiz və çox yönlü platforma təklif edərək maliyyə mənzərəsinin mühüm komponenti olaraq qalır.

Lüksemburqda sekyuritizasiya vasitənizi yaratmaq və onun hüquqi və vergi çərçivəsinin mürəkkəbliklərini öyrənməkdə kömək üçün Damalion Lüksemburq ilə əlaqə saxlayın. Bizim sahibkar zehniyyətimiz və təcrübəmiz davamlı dəyər yaradılmasını təmin edərək, biznes modelinizin bütün potensialını açmaqda sizə kömək edəcək.

Sekuritizasiya vasitənizi qeydiyyatdan keçirmək və maliyyə innovasiyası səyahətinə çıxmaq üçün bu gün Damalion ekspertinizlə əlaqə saxlayın .