Vyberte stránku

Uvolnění potenciálu sekuritizace v Lucembursku

V neustále se vyvíjejícím prostředí finančních nástrojů se lucemburské sekuritizační nástroje (SV) staly silnými subjekty, které hrají klíčovou roli při diverzifikaci investičních portfolií. Tyto legálně vlastněné nástroje, založené společnostmi a jejich dceřinými společnostmi, využívají kapitál, prodej a likvidní aktiva k vytváření investičních příležitostí třetích stran a zároveň chrání mateřskou společnost před úvěrovými riziky.

Vzestup lucemburských sekuritizačních nástrojů

V průběhu let si lucemburské společnosti uvědomily strategický význam sekuritizačních nástrojů (SV) ve svých finančních operacích. Příkladem tohoto trendu je rostoucí obliba těchto vozidel v regionu. Pověst Lucemburska jako finanční velmoci dále posiluje jeho prosperující sektor sekuritizace a finančních transakcí. Podle posledních zpráv bylo zaregistrováno přibližně 1000 SV a v blízké budoucnosti se očekává další nárůst.

Právní prostředí sekuritizace v Lucembursku

V Lucembursku zahrnuje sekuritizace dva základní aspekty: závazky a aktiva třetích stran a vytváření klasických tržních kapitálových struktur. Závazky a aktiva zahrnují finanční nástroje držené třetími stranami nebo vlastněné přímo společností, které zaručují jak jistinu, tak návratnost těchto finančních pohledávek.

Na druhou stranu je klasické tržní kapitálové struktury, zajištěné SV, chrání před riziky úpadku. Tyto struktury jsou často zakotveny v hmotných aktivech nebo portfoliích, která mají zajistit bezpečnost. Nicméně portfolia s jednotlivými aktivy jsou obecně považována za méně riziková než portfolia zahrnující závazky třetích stran, a to vzhledem k přirozené likviditě a volatilitě spojené s různými aktivy v sekuritizaci.

Provádění transakcí je podmíněno pečlivou analýzou strukturálních možností. Nedávné změny právního rámce poskytly SV větší flexibilitu při přímém i nepřímém nabývání aktiv, přičemž v tomto procesu mají značný prostor.

Zdroje financování sekuritizačních nástrojů

Sekuritizační nástroje v Lucembursku zahrnují různorodá finanční aktiva, včetně tržních akcií a akciových dluhopisů, a zajišťují je proti různým rizikům spojeným s výnosy. Dluhové cenné papíry tvoří podstatnou část finančních nástrojů používaných SV, což výrazně snižuje riziko úpadku a podléhá zahraniční legislativě, která určuje bezpečnost investic.

Mnohostranný obchodní systém Euro (Euro MTF) a Lucemburská burza cenných papírů, které jsou součástí evropského regulovaného trhu, poskytují platformy pro obchodování s těmito finančními nástroji, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Kromě toho mohou SV získat přístup k financování prostřednictvím výpůjček nebo vnitroskupinového financování, čímž se rozšíří jejich finanční zdroje a odstraní se omezení, která platila dříve.

Investorské příležitosti v Lucembursku

Investování do lucemburských sekuritizačních nástrojů (SV) se těší flexibilnímu a neomezenému prostředí, přičemž způsobilí investoři nepodléhají žádným právním omezením. Zahraniční investoři si však musí být vědomi právních předpisů týkajících se finančních nástrojů, které se na ně vztahují. Tato flexibilita přispěla k atraktivitě Lucemburska jako centra pro SV.

Založení sekuritizačního nástroje v Lucembursku

Založení SV (sekuritizačního nástroje) v Lucembursku nabízí více možností, včetně společností s ručením omezeným (Sàrl), akciových společností (SA), družstevních společností (SCOA), spoluvlastnictví majetku, obecně prospěšných společností (SNC), zjednodušených komanditních nebo zvláštních společností (SCS nebo SCSp) a kapitálových společností vydávajících akcie (SCA). Přestože většinu lucemburských SV tvoří společnosti, někteří investoři mohou dát přednost přizpůsobivé struktuře, kterou nabízejí osobní společnosti.

Zákon o sekuritizaci umožňuje vytvářet oddělené oddíly v rámci SV, čímž se zajistí zřetelné oddělení aktiv a závazků spojených s každým oddílem. Toto oddělení dává investorům a věřitelům specifická práva a nároky omezené na aktiva příslušného oddílu, což poskytuje vyšší úroveň ochrany. Kromě toho tato změna umožňuje větší autonomii při schvalování finančních výkazů a rozdělování zisku v rámci jednotlivých oddělení.

Regulace a ohlašovací povinnosti

Regulační prostředí pro SV v Lucembursku se převážně přiklání k neregulaci. SV podléhají regulaci pouze tehdy, pokud průběžně nabízejí finanční nástroje veřejnosti. Samotné kótování SV na burze cenných papírů však automaticky neznamená připravenost k veřejné nabídce. Klasifikace jako veřejná nabídka závisí na povaze zprostředkovatele zapojeného do distribuce.

Dodržování oznamovacích povinností je zásadní pro zajištění transparentnosti a dodržování právních předpisů.

Daňový režim pro lucemburské SV

Lucemburský daňový rámec pro SV je mnohotvárný a zahrnuje různé daně a aspekty:

  1. Daň z příjmů právnických osob (CIT): Lucemburské SV založené jako společnost podléhají dani z příjmů právnických osob se základní sazbou 18,19 % včetně 7% solidární přirážky. Účinné daňové plánování však může tuto daňovou povinnost zmírnit prostřednictvím odpočtů úroků, dividend a dalších plateb držitelům cenných papírů nebo věřitelům.
  2. Daň z čistého jmění (NWT): Na SV s významným podílem (90 % nebo více) způsobilých finančních aktiv a bankovní hotovosti v rozvaze se může vztahovat minimální roční NWT ve výši 4 815 EUR. SV, které nesplňují tato kritéria, mohou čelit různým sazbám NWT v závislosti na jejich celkových hrubých aktivech.
  3. Daňově transparentní vozidla: Některé struktury SV fungují jako daňově transparentní nástroje, přičemž daňovou povinnost z vytvořených příjmů nesou investoři, nikoliv samotný SV.
  4. Zákony o převodních cenách: Lucemburské zákony o převodních cenách, zejména články 56 a 56a lucemburského zákona o daních z příjmů, zavádějí specifické požadavky na SV, které ovlivňují jejich daňové úvahy a smluvní ujednání.
  5. Dopad regulace: Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) a její novely (ATAD I a II), stejně jako mnohostranný nástroj (MLI), ovlivňují daňové prostředí pro SV a vyžadují pečlivé dodržování a plánování.

Orientace v lucemburském daňovém režimu

Navzdory složitému daňovému režimu využívají lucemburské SV určité výhody, včetně výjimek z poměru dluhu k vlastnímu kapitálu, které nejsou v daňových předpisech výslovně definovány. Tato flexibilita umožňuje SV účinně optimalizovat jejich daňové struktury.

U investičních holdingových operací slouží poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 85/15 jako bezpečný přístav pro SOPARFI, což vede k potenciálnímu zvýšení efektivnosti SV ve srovnání s jinými finančními strukturami. Rozsáhlá lucemburská síť smluv o zamezení dvojího zdanění navíc umožňuje SV přístup ke směrnicím a nařízením EU.

Regulační výzvy a globální souvislosti

Lucemburské SV se musí vypořádat s vývojem mezinárodních předpisů, včetně testu hlavního účelu (PPT), opatření k omezení výhod (LOB) a dopadu mnohostranného nástroje (MLI). Cílem tohoto vývoje je udržet rovnováhu mezi dodržováním mezinárodních daňových předpisů a přizpůsobivostí, která je nutná k udržení atraktivity Lucemburska jako destinace pro sekuritizační transakce.

Mezi prvky ovlivňující úspěšné provádění PPT patří politická stabilita, kvalifikovaná vícejazyčná pracovní síla, důvěryhodné pokyny pro sekuritizaci aktiv a rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojího zdanění. Tento souběh faktorů zajišťuje, že SV splňují kritéria pro smluvní výhody a zároveň si zachovávají flexibilitu svých operací.

Převodní ceny a další aspekty

Lucemburské daňové úřady se v souvislosti s vývojem zákonů o převodních cenách intenzivněji zaměřují na transakce mezi spřízněnými stranami. Ačkoli tento vývoj může mít pro SV omezené praktické důsledky, zdůrazňuje význam dodržování předpisů a smluvních aspektů.

Závěrem lze říci, že lucemburské SVS hrají klíčovou roli při diverzifikaci investičních příležitostí, přičemž využívají robustní právní rámec a flexibilní daňový režim. Orientace ve spletité síti předpisů a mezinárodní daňové dynamiky představuje výzvu, ale nabízí také příležitosti pro inovativní řešení a strategické finanční plánování. Vzhledem k tomu, že se Lucembursko nadále přizpůsobuje vyvíjejícím se globálním standardům, zůstávají SV důležitou součástí finančního prostředí a nabízejí investorům bezpečnou a univerzální platformu pro sekuritizační transakce.

Chcete-li získat pomoc při zakládání sekuritizačního nástroje v Lucembursku a při orientaci ve složitém právním a daňovém rámci, obraťte se na společnost Damalion Luxembourg. Naše podnikatelské myšlení a odborné znalosti vám pomohou uvolnit plný potenciál vašeho obchodního modelu a zajistit trvalé vytváření hodnot.

Obraťte se na odborníka společnosti Damalion ještě dnes, abyste si zaregistrovali sekuritizační nástroj a vydali se na cestu finančních inovací.