Vyberte stránku

Úloha SA v lucemburském podnikatelském prostředí

V Lucembursku je Société Anonyme (SA) neboli akciová společnost vedle Société à Responsabilité Limitée (SARL) jednou z nejběžnějších právních forem podnikatelských subjektů. Tato právní struktura nabízí řadu výhod, především omezení odpovědnosti (do výše vkladů) a regulaci přístupu ke kapitálu.

Následující průvodce poskytuje podrobné informace o akciové společnosti v Lucembursku a zabývá se základními aspekty, jako je její založení, řízení, odpovědnost a daňové povinnosti.

I. Lucemburská anonymní společnost (SA) – přehled

Velké společnosti v Lucembursku často volí jako preferovanou podnikovou strukturu SA. Představuje však také životaschopnou možnost pro malé a střední podniky (MSP) díky flexibilitě, kterou nabízí, zejména pokud jde o akcie na doručitele, které lze snadno převádět.

II. Zúčastněné strany v lucemburské SA

1. Zúčastněné strany

Akciovou společnost může založit jedna nebo více fyzických či právnických osob.

2. Předpoklady

K založení společnosti je zapotřebí alespoň jeden akcionář. Každá fyzická nebo právnická osoba, která chce v Lucembursku založit společnost, musí mít pro svou zamýšlenou podnikatelskou činnost potřebná povolení a souhlasy.

III. Náklady spojené se zřízením pobočky

Vytvoření přidruženého podniku je spojeno s různými náklady, včetně:

 • Notářské poplatky
 • Poplatky za zveřejnění v Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)
 • Odměna pro jmenovaného auditora společnosti, je-li vyžadována
 • Minimální základní kapitál 30 000 EUR
 • Potenciální administrativní náklady na povolení

IV. Praktické postupy

1. Zakladatelská listina pro SA

Uzavření SA musí být provedeno před notářem. V případech nepeněžních příspěvků je účast auditora povinná. Stanovy společnosti jsou v plném rozsahu zveřejněny v RCS a musí obsahovat některé základní prvky, jako např.:

 • Identifikace signatářů
 • Formulář společnosti
 • Název společnosti
 • Účel společnosti
 • Sídlo společnosti
 • Upsaný kapitál a případně základní kapitál
 • Počáteční splátka upsaného kapitálu
 • Typy akcií a jejich vlastnosti
 • Jmenovité akcie, akcie na doručitele nebo dematerializované akcie
 • Specifikace jednotlivých nepeněžních příspěvků
 • Podrobnosti o zvláštních výhodách poskytnutých při založení společnosti
 • Případně počet nereprezentativních akcií nebo podílových jednotek a s nimi spojených práv.
 • Pravidla určující počet a způsob jmenování členů řídících orgánů, jejich pravomoci a rozdělení odpovědnosti, pokud se liší od zákonných požadavků.
 • Doba trvání společnosti
 • Přibližné výdaje na ústavu.

2. Název společnosti (Dénomination)

Název společnosti SA se určuje během procesu založení a musí se lišit od stávajících názvů společností. Kontrola dostupnosti názvu se provádí prostřednictvím RCS.

3. Délka trvání SA

Existence SA je určena jejími stanovami a může být na dobu určitou nebo neurčitou.

4. Transformace

Akciová společnost může během své existence flexibilně měnit svou právní formu, a to na základě rozhodnutí akcionářů. Může se přeměnit na evropskou společnost, pokud má alespoň jednu dceřinou společnost v jiném členském státě EU po dobu nejméně dvou let. Pravidla upravující fúze a rozdělení, která mohou změnit její právní formu, se vztahují i na SA.

5. Rozpuštění

Po uplynutí lhůty stanovené ve stanovách je SA automaticky rozpuštěna. Může být také zrušena společníky, například v případě ztráty základního kapitálu. K soudnímu rozpuštění může dojít z oprávněných důvodů nebo z důvodu nezákonné činnosti. K dobrovolnému rozpuštění musí být přiložena správní potvrzení různých orgánů.

Při zrušení si SA zachovává právní subjektivitu pro účely likvidace.

V. Základní kapitál

1. Minimální kapitálový požadavek

Minimální výše základního kapitálu společnosti SA je 30 000 EUR.

2. Struktura kapitálu

Kapitál SA může být tvořen upisováním a musí být plně upsán a splacen alespoň do výše jedné čtvrtiny celkové částky. Přijatelné jsou hotovostní i bezhotovostní příspěvky. Nepeněžní příspěvky vyžadují hodnotící zprávu auditora.

V případě zvýšení kapitálu mají akcionáři právo na přednostní úpis, pokud není na mimořádné valné hromadě schváleno odůvodněné omezení.

3. Formy akcií

Podíly ve společnosti s ručením omezeným mohou mít určenou jmenovitou hodnotu nebo mohou být bez jmenovité hodnoty. Začínají jako nominativ a mohou se stát:

 • Nominativ
 • Nosič
 • Dematerializované

Po úplném splacení mohou akcie na jméno zůstat jako takové nebo mohou být přeměněny na akcie na doručitele nebo dematerializované akcie, s výhradou zákonných ustanovení.

Kromě toho může SA vydat akcie bez hlasovacího práva:

 • Při založení společnosti, pokud je to uvedeno ve stanovách.
 • Při navýšení kapitálu
 • Konverzí kmenových akcií

Společnost SA vede registr akcií na jméno, aby zjistila jejich vlastnictví, a akcionáři mohou požádat o certifikáty pro své podíly. Akcie na doručitele musí být uloženy u oprávněného správce, zatímco dematerializované akcie jsou evidovány na účtu cenných papírů u oprávněného subjektu.

4. Převod akcií

Převod akcií na jméno je pro společnost platný pouze v případě, že je dodržena jedna z těchto dvou náležitostí:

 • Prohlášení o převodu v rejstříku akcií na jméno, datované a podepsané převodcem i nabyvatelem.
 • Oznámení o převodu společnosti nebo jeho přijetí formou veřejné listiny.

Akcie na doručitele se převádějí soukromě na základě dohody a třetí strany převod uznávají při předání fyzického akciového certifikátu. Správce přijme jakýkoli dokument potvrzující převod.

Převody dematerializovaných akcií se obvykle provádějí bankovními převody.

Společnost SA může nabývat vlastní akcie pouze ve výjimečných případech, které jsou omezeny a upraveny zákonem.

VI. Organizační struktura

Nejvyšší kontrolní úřad může v závislosti na svých stanovách flexibilně přijmout buď jednohlavou, nebo dvouhlavou řídicí strukturu.

1. Organizace s jednou hlavou: Představenstvo

A. Představenstvo

Společnost řídí představenstvo s určitými omezeními v oblasti delegování pravomocí, které nemohou ovlivnit celkovou politiku. Členy představenstva jmenuje valná hromada akcionářů a musí v něm být nejméně tři členové představenstva, s výjimkou případů, kdy má společnost pouze jednoho akcionáře, kdy stačí jeden člen představenstva. Řediteli mohou být fyzické nebo právnické osoby. Pokud právnická osoba vykonává funkci ředitele, musí určit stálého zástupce odpovědného za její povinnosti. Funkční období ředitele je omezeno na šest let s možností opětovného jmenování a předčasného odvolání valnou hromadou.

Představenstvo může zřídit výbory s určeným složením a odpovědností.

2. Dvouhlavá organizace: (představenstvo a dozorčí rada)

A. Dozorčí rada

Dozorčí rada průběžně sleduje řízení společnosti představenstvem, ale nemůže zasahovat do jeho každodenní činnosti. Schvaluje rozhodnutí uvedená ve stanovách a podává zprávy valné hromadě.

Členové dozorčí rady jsou jmenováni valnou hromadou akcionářů a musí mít nejméně tři členy, pokud společnost nemá pouze jednoho akcionáře, v takovém případě je nutný jeden člen. Členy mohou být fyzické nebo právnické osoby. Pokud je právnická osoba jmenována členem dozorčí rady, musí jmenovat stálého zástupce, který bude vykonávat její povinnosti jménem právnické osoby. Funkční období členů je omezeno na šest let s možností opětovného jmenování nebo odvolání valnou hromadou. Člen dozorčí rady nemůže být současně členem správní rady.

B. Správní rada

Představenstvo odpovídá za řízení společnosti a je oprávněno činit veškeré úkony potřebné nebo užitečné k dosažení účelu společnosti, s výjimkou těch, které jsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny dozorčí radě nebo valné hromadě.

Členy představenstva jmenuje valná hromada akcionářů nebo dozorčí rada. Počet členů představenstva určují stanovy společnosti, a pokud nejsou určeny, určuje je dozorčí rada. Společnosti se základním kapitálem nižším než 500 000 eur nebo společnosti s jediným akcionářem mohou mít jediného ředitele. Ředitelé mohou být fyzické nebo právnické osoby, a pokud se jedná o právnické osoby, musí jmenovat stálého zástupce, který bude jednat jejich jménem. Člen správní rady nemůže být zároveň členem dozorčí rady.

Dozorčí rada nebo valná hromada mohou odvolat členy správní rady a funkční období člena správní rady je omezeno na šest let s možností opětovného jmenování.

Správní rada může zřídit výbory s definovaným složením a odpovědností, které pracují pod jejím dohledem. Dozorčí rada může jednomu nebo více svým členům udělit zvláštní pověření pro konkrétní stanovené účely.

VII. Valné shromáždění akcionářů

Valná hromada akcionářů má nejvyšší pravomoc ve společnosti SA a je vybavena rozsáhlými pravomocemi schvalovat kroky společnosti. Rozhoduje o záležitostech, jako je navýšení kapitálu a operace související s kapitálem. Řádné i mimořádné valné hromady svolává představenstvo, správní rada nebo auditoři. Pokud stanovy neurčují postup svolání valné hromady, je třeba postupovat podle zákonného postupu, který zahrnuje:

 • Iniciativa ke svolání valné hromady náleží představenstvu, správní radě nebo dozorčí radě. Auditoři mají rovněž právo svolávat valné hromady.
 • Oznámení o schůzi, včetně programu jednání, se zveřejňuje nejméně 15 dní před schůzí v lucemburských novinách Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) a ukládá se u RCS.
 • Akcionáři musí být informováni alespoň 8 dní před konáním valné hromady poštou nebo jiným přijatelným způsobem.

VIII. Každodenní správa společnosti SA

Každodenní řízení společnosti SA a její zastupování v souvislosti s tímto řízením může být delegováno na jednoho nebo více správců, ředitelů, manažerů a dalších osob, ať už akcionářů či nikoli. Tyto způsoby jsou stanoveny ve stanovách společnosti.

IX. Odpovědnost

1. Odpovědnost akcionářů

Akcionáři SA ručí pouze do výše svých vkladů do základního kapitálu.

2. Odpovědnost zakladatele

Zakladatelé jsou společně a nerozdílně odpovědní třetím stranám za:

 • Část kapitálu, která nebyla platně upsána
 • Rozdíl mezi minimálním kapitálem a výší upsaného kapitálu
 • Efektivní splacení až 25 % akcií upsaných při založení společnosti, jakož i splacení do 5 let u akcií vydaných výměnou za nepeněžité vklady.
 • Náhrada škody způsobené buď neplatností společnosti, nebo nesprávnými údaji ve stanovách či v návrhu společnosti.

3. Odpovědnost SA

SA je vázána jednáním svých příslušných orgánů, a to i v případě, že toto jednání přesahuje účel společnosti. Výjimka existuje v případě, že společnost prokáže, že třetí strana věděla, že jednání překračuje účel společnosti, nebo že o tom vzhledem k okolnostem nemohla nevědět. Samotné zveřejnění stanov k tomuto důkazu nestačí.

Omezení pravomocí představenstva nejsou vymahatelná vůči třetím osobám, a to ani v případě, že jsou zveřejněna. Stanovy však mohou jednomu nebo více ředitelům udělit oprávnění zastupovat společnost v právních záležitostech, a to buď samostatně, nebo společně, a tato doložka je pak po zveřejnění RCS závazná pro třetí strany.

Ustanovení o pověření jedné nebo více osob, které jednají samostatně nebo společně, každodenním řízením je po zveřejnění RCS vymahatelné vůči třetím stranám. Toto ustanovení by nemělo být zaměňováno s omezením řídících pravomocí, které zůstává vůči třetím stranám nevymahatelné.

Správci, členové správní rady a generální ředitel nemají osobní závazky týkající se závazků společnosti.

Správci, členové výkonného výboru a generální ředitel jsou společnosti odpovědni za špatné hospodaření během svého mandátu. Správci a členové výkonného výboru odpovídají společně a nerozdílně společnosti a třetím osobám za škody vzniklé v důsledku porušení práva společnosti nebo stanov, ledaže mohou zajistit zproštění odpovědnosti, pokud nedošlo k osobnímu zavinění odpovědného orgánu.

X. Dohled a podávání zpráv

1. Dohled nad společností

Společnosti, které k rozvahovému dni překročí dvě ze tří následujících kritérií, musí mít účetní závěrku ověřenou jedním nebo více schválenými auditory:

 • Celková rozvaha ve výši 4,4 milionu EUR
 • Čistý obrat 8,8 milionu eur
 • Průměrný počet zaměstnanců na plný úvazek: 50

Společnosti, které nesplňují tato kritéria, jsou přesto povinny nechat své účty kontrolovat jedním nebo více auditory, ať už jsou akcionáři, nebo ne.

2. Právní publikace

Stanovy SA musí být v plném rozsahu zveřejněny v RCS. Proces registrace vyžaduje konkrétní informace o společnosti. Kromě toho musí orgán dohledu zveřejnit v RCS:

 • Úplné znění zakládací listiny
 • Jmenování a ukončení funkcí v různých řídících orgánech, případně i likvidátorů.
 • Správci akcií na doručitele
 • Některá soudní rozhodnutí
 • Oznámení o zrušení společnosti
 • Roční stav základního kapitálu po rozvaze
 • Roční účetní závěrka
 • Zpráva vedení
 • Zpráva auditora nebo zpráva auditora společnosti

Následné změny musí být rovněž zveřejněny v RCS. Sociální účty by měly být předloženy Registre de Commerce et des Sociétés do jednoho měsíce od schválení, nejpozději však do sedmi měsíců po skončení fiskálního roku.

XI. Účetní úvahy

Společnost je povinna sestavit rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohy a zprávu o hospodaření, které musí schválit valná hromada akcionářů. Účetní jednotka může sestavit zkrácenou rozvahu, pokud k rozvahovému dni nepřekročí dvě ze tří následujících kritérií:

 • Celková rozvaha ve výši 4,4 milionu EUR
 • Čistý obrat 8,8 milionu eur
 • Průměrný počet zaměstnanců na plný úvazek: 50

Podobně lze sestavit zkrácený výkaz zisku a ztráty, pokud k rozvahovému dni ÚJ nepřekročí dvě z následujících tří kritérií:

 • Celková bilanční suma 20 milionů eur
 • Čistý obrat 40 milionů eur
 • Průměrný počet zaměstnanců na plný úvazek: 250

Účetní závěrka musí být sestavena v souladu s lucemburskými obecně uznávanými účetními zásadami (Lux GAAP).

XII. Zdanění

Společnost SA podléhá v Lucembursku různým daním, včetně:

 • Pevná registrační daň
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z podnikání
 • Daň z majetku
 • Daň z příjmů právnických osob
 • přiznání k DPH na základě následujících kritérií:
  • Roční obrat (bez daně) nižší než 112 000 EUR: roční přiznání k DPH
  • Roční obrat (bez daně) od 112 000 do 620 000 eur: Čtvrtletní přiznání k DPH
  • Roční obrat (bez daně) nad 620 000 EUR: měsíční přiznání k DPH

Závěrem lze říci, že Société Anonyme (SA) v Lucembursku představuje univerzální a výhodnou podnikovou strukturu.

Nabízí omezené ručení, flexibilitu základního kapitálu a druhů akcií a řadu možností správy a řízení. Pro podnikatele, investory a firmy, které se chtějí usadit v Lucembursku, je zásadní porozumět právním, finančním a provozním aspektům SA.

Ať už jste velká společnost, nebo malý či střední podnik, SA poskytuje pevný právní rámec pro podnikání ve Velkovévodství. Jeho přitažlivost spočívá nejen v jeho vlastnostech, ale také v jeho přizpůsobivosti, díky níž je preferovanou volbou pro široké spektrum činností a subjektů.

Je však nezbytné dodržovat právní předpoklady, finanční povinnosti a požadavky na podávání zpráv, aby bylo zajištěno dodržování lucemburských zákonů a předpisů o obchodních společnostech.

Podniky tak mohou využívat výhod, které jim přináší působení ve stabilní a podnikatelsky příznivé jurisdikci, jako je Lucembursko, a zároveň využívat dostupné příležitosti pro růst, investice a přístup na finanční trhy.

Chcete-li založit lucemburskou akciovou společnost, obraťte se na odborníka společnosti Damalion.