Valitse sivu

Arvopaperistamisen potentiaalin vapauttaminen Luxemburgissa

Luxemburgilaiset arvopaperistamisvälineet ovat jatkuvasti kehittyvässä rahoitusvälineiden kirjossa nousseet vahvoiksi kokonaisuuksiksi, joilla on keskeinen rooli sijoitussalkkujen monipuolistamisessa. Nämä yritysten ja niiden tytäryhtiöiden perustamat laillisesti omistamat välineet käyttävät pääomaa, myyntiä ja likvidejä varoja kolmansien osapuolten sijoitusmahdollisuuksien luomiseen ja suojaavat samalla emoyhtiön luottoriskeiltä.

Luxemburgilaisten arvopaperistamisvälineiden nousu

Luxemburgissa toimivat yritykset ovat vuosien mittaan tunnustaneet arvopaperistamisvälineiden strategisen merkityksen rahoitustoiminnoissaan. Tästä suuntauksesta on osoituksena näiden ajoneuvojen kasvava suosio alueella. Luxemburgin mainetta rahoitusalan voimanpesänä vahvistaa entisestään sen kukoistava arvopaperistamisen ja rahoitustransaktioiden ala. Viimeaikaisten raporttien mukaan noin 1000 SV:tä on rekisteröity, ja lähitulevaisuudessa niiden määrän odotetaan kasvavan edelleen.

Arvopaperistamisen oikeudellinen ympäristö Luxemburgissa

Luxemburgissa arvopaperistaminen käsittää kaksi keskeistä näkökohtaa: kolmansien osapuolten velat ja varat sekä klassisten markkinapääomarakenteiden luominen. Velat ja varat sisältävät kolmansien osapuolten hallussa olevia tai suoraan yhtiön omistamia rahoitusinstrumentteja, joilla taataan sekä pääoma että näiden rahoitussaamisten tuotto.

Toisaalta perinteiset markkinapääomarakenteet, joiden vakuudeksi SV:t ovat olemassa, suojaavat niitä konkurssiriskeiltä. Nämä rakenteet perustuvat usein aineelliseen omaisuuteen tai salkkuihin, jotka on suunniteltu turvallisuuden varmistamiseksi. Yhden omaisuuserän salkkuja pidetään kuitenkin yleensä vähemmän riskialttiina kuin sellaisia, joihin liittyy kolmannen osapuolen vastuita, koska arvopaperistamisen eri omaisuuseriin liittyy luonnostaan likviditeettiä ja volatiliteettia.

Tapahtumien toteuttaminen edellyttää rakenteellisten mahdollisuuksien huolellista analysointia. Viimeaikaiset muutokset lainsäädäntökehykseen ovat antaneet SV-yrityksille enemmän joustavuutta omaisuuden hankkimisessa sekä suoraan että välillisesti, ja niillä on huomattavaa liikkumavaraa prosessissa.

Arvopaperistaminen Rahoituslähteet

Luxemburgin arvopaperistamisvälineet kattavat monenlaisia rahoitusvaroja, kuten markkinaosuuksia ja osakelainoja, ja suojaavat ne erilaisilta tuottoriskeiltä. Velkapaperit muodostavat merkittävän osan SV-yritysten käyttämistä rahoitusvälineistä, mikä vähentää merkittävästi konkurssiriskiä ja asettaa ne sijoitusten turvallisuutta määrittävän ulkomaisen lainsäädännön alaisuuteen.

Monenkeskinen eurokauppajärjestelmä (Euro Multilateral Trading Facility, Euro MTF ) ja Luxemburgin pörssi, jotka ovat osa Euroopan säänneltyjä markkinoita, tarjoavat alustoja näiden rahoitusvälineiden kaupankäynnille sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi SV-yritykset voivat saada rahoitusta lainanotolla tai konsernin sisäisellä rahoituksella, mikä laajentaa niiden rahoitusresursseja ja poistaa aiemmin voimassa olleet rajoitukset.

Sijoitusmahdollisuudet Luxemburgissa

Sijoittaminen Luxemburgin arvopaperistamisvälineisiin (SV) on joustavaa ja rajoittamatonta, eikä sijoituskelpoisia sijoittajia koske oikeudelliset rajoitukset. Ulkomaisten sijoittajien on kuitenkin oltava tietoisia niihin sovellettavasta rahoitusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä. Tämä joustavuus on osaltaan vaikuttanut Luxemburgin houkuttelevuuteen SV-yritysten keskuksena.

Arvopaperistamisvälineen perustaminen Luxemburgiin

Arvopaperistamisvälineen (SV) perustaminen Luxemburgiin tarjoaa useita vaihtoehtoja, kuten osakeyhtiöt (Sàrl), julkiset osakeyhtiöt (SA), osuuskunnat (SCOA), omaisuuden yhteisomistus, avoimet yhtiöt (SNC), yksinkertaistetut kommandiittiyhtiöt tai erityiset yhtiömuodot (SCS tai SCSp) ja osakkeita liikkeeseen laskevat yhtiöitetyt yhtiöt (SCA). Vaikka suurin osa luxemburgilaisista SV-yhtiöistä on yhtiöitä, jotkut sijoittajat saattavat pitää parempana henkilöyhtiöiden tarjoamaa mukautuvaa rakennetta.

Arvopaperistamislain mukaan SV:n sisällä voidaan luoda erillisiä osastoja, joilla varmistetaan, että kuhunkin osastoon liittyvät varat ja velat erotetaan toisistaan. Tämä erottelu antaa sijoittajille ja velkojille erityiset oikeudet ja vaatimukset, jotka rajoittuvat kunkin osaston varoihin, ja tarjoaa näin korkeamman suojan tason. Lisäksi tämä muutos mahdollistaa suuremman autonomian tilinpäätöksen hyväksymisen ja voitonjaon osalta kussakin osastossa.

Sääntely ja raportointivelvoitteet

Luxemburgin SV-yrityksiä koskeva sääntely-ympäristö on pääosin sääntelyn ulkopuolinen. Erikoissijoitusyritykset kuuluvat sääntelyn piiriin vain, jos ne tarjoavat rahoitusvälineitä yleisölle jatkuvasti. Pelkkä SV:n listautuminen pörssiin ei kuitenkaan automaattisesti merkitse valmiutta julkiseen liikkeeseenlaskuun. Luokittelu julkiseksi tarjoukseksi riippuu jakeluun osallistuvan välittäjän luonteesta.

Raportointivelvoitteiden noudattaminen on ratkaisevan tärkeää avoimuuden ja sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi.

Luxemburgin SV-yritysten verotusjärjestelmä

Luxemburgin SV-yritysten verokehys on monitahoinen, ja siihen sisältyy erilaisia veroja ja näkökohtia:

  1. Yritysten tulovero (CIT): Vakiomääräinen verokanta on 18,19 prosenttia, johon sisältyy 7 prosentin solidaarisuuslisä. Tehokkaalla verosuunnittelulla voidaan kuitenkin lieventää tätä verovelvollisuutta vähentämällä korot, osingot ja muut arvopaperinhaltijoille tai velkojille suoritetut maksut.
  2. Nettovarallisuusvero (NWT): SV-yrityksiltä, joiden taseessa on merkittävä osuus (vähintään 90 %) hyväksyttäviä rahoitusvaroja ja pankkikassavaroja, voidaan periä vuosittain vähintään 4 815 euron nettovarallisuusvero. SV-yrityksille, jotka eivät täytä näitä kriteerejä, voidaan määrätä erisuuruisia NWT-maksuja, jotka perustuvat niiden kokonaisbruttovarallisuuteen.
  3. Verotuksellisesti läpinäkyvät ajoneuvot: Joitakin SV-rakenteita käytetään verotuksellisesti läpinäkyvinä välineinä, jolloin sijoittajat vastaavat itse SV:n sijasta syntyneiden tulojen verovelvollisuudesta.
  4. Siirtohinnoittelulainsäädäntö: Luxemburgin siirtohinnoittelulainsäädäntö, erityisesti Luxemburgin tuloverolain 56 ja 56 a artikla, asettaa SV-yrityksille erityisvaatimuksia, jotka vaikuttavat niiden verotuksellisiin näkökohtiin ja sopimusjärjestelyihin.
  5. Sääntelyn vaikutus: Sääntelyn kehitys, kuten veronkierron estämistä koskeva direktiivi ja sen muutokset (ATAD I ja II) sekä monenvälinen rahoitusväline (MLI), vaikuttavat SV-yritysten verotusympäristöön ja edellyttävät huolellista noudattamista ja suunnittelua.

Navigointi Luxemburgin verojärjestelmässä

Monimutkaisesta verojärjestelmästä huolimatta Luxemburgin SV-yhtiöt hyötyvät tietyistä eduista, kuten velkaantumisasteeseen liittyvistä vapautuksista, joita ei ole nimenomaisesti määritelty verolainsäädännössä. Tämän joustavuuden ansiosta SV-yritykset voivat optimoida verorakenteensa tehokkaasti.

SOPARFI-yhtiöiden sijoitushallintaoperaatioiden osalta 85/15-velan ja oman pääoman suhde toimii turvallisena satamana, jolloin SV-yhtiöt voivat saada tehokkuushyötyjä muihin rahoitusrakenteisiin verrattuna. Lisäksi Luxemburgin laaja kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen verosopimusten verkosto antaa SV-yrityksille pääsyn EU:n direktiiveihin ja asetuksiin.

Sääntelyhaasteet ja maailmanlaajuinen konteksti

Luxemburgin SV-yritysten on kamppailtava kehittyvien kansainvälisten säännösten kanssa, mukaan lukien päätavoitetestin (PPT), etujen rajoittamista koskevien toimenpiteiden (LOB) ja monenvälisen rahoitusvälineen (MLI) vaikutuksen kanssa. Tällä kehityksellä pyritään säilyttämään tasapaino kansainvälisen verosäännösten noudattamisen ja sen mukautumiskyvyn välillä, jota tarvitaan Luxemburgin houkuttelevuuden säilyttämiseksi arvopaperistamistransaktioiden kohteena.

PPT:n menestyksekkääseen täytäntöönpanoon vaikuttavat muun muassa poliittinen vakaus, ammattitaitoinen monikielinen työvoima, uskottavat omaisuuserien arvopaperistamista koskevat ohjeet ja laaja kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten verkosto. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksella varmistetaan, että SV-järjestöt täyttävät perussopimuksen mukaiset edellytykset ja säilyttävät samalla joustavuuden toiminnassaan.

Siirtohinnoittelu ja muut asiat

Luxemburgin veroviranomaiset ovat siirtohinnoittelulainsäädännön kehittymisen vuoksi kiinnittäneet entistä enemmän huomiota lähipiiriliiketoimiin. Vaikka näillä tapahtumilla voi olla vain vähän käytännön vaikutuksia SV-yrityksille, ne korostavat sääntöjen noudattamisen ja sopimuksiin liittyvien näkökohtien merkitystä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että luxemburgilaisilla SV-yhtiöillä on keskeinen rooli sijoitusmahdollisuuksien monipuolistamisessa, sillä ne hyödyntävät vankkaa oikeudellista kehystä ja joustavaa verojärjestelmää. Säädösten ja kansainvälisten verodynamiikkojen monimutkaisen verkoston hallitseminen on haasteellista, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuksia innovatiivisiin ratkaisuihin ja strategiseen rahoitussuunnitteluun. Koska Luxemburg mukautuu edelleen kehittyviin maailmanlaajuisiin standardeihin, arvopaperistamisyritykset ovat edelleen tärkeä osa rahoitusympäristöä ja tarjoavat sijoittajille turvallisen ja monipuolisen alustan arvopaperistamistransaktioita varten.

Jos haluat apua arvopaperistamisvälineesi perustamisessa Luxemburgiin ja sen oikeudellisen ja verotuksellisen kehyksen monimutkaisuuden selvittämisessä, ota yhteyttä Damalion Luxembourgiin. Yrittäjähenkinen ajattelutapamme ja asiantuntemuksemme auttavat sinua vapauttamaan liiketoimintamallisi täyden potentiaalin ja varmistamaan kestävän arvonluonnin.

Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaasi jo tänään, jotta voit rekisteröidä arvopaperistamisvälineesi ja aloittaa rahoitusalan innovaatioiden matkan.