Bir Sayfa Seçin

Lüksemburg’da Menkul Kıymetleştirme Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması

Sürekli gelişen finansal araçlar ortamında, Lüksemburg menkul kıymetleştirme araçları (SV ‘ler), yatırım portföylerinin çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynayan sağlam kuruluşlar olarak ortaya çıkmıştır. Şirketler ve iştirakleri tarafından kurulan ve yasal olarak sahip olunan bu araçlar, ana şirketi kredi risklerine karşı korurken üçüncü taraf yatırım fırsatları yaratmak için sermaye, satış ve likit varlıkları kullanır.

Lüksemburg Menkul Kıymetleştirme Araçlarının Yükselişi

Yıllar içinde Lüksemburg merkezli şirketler, menkul kıymetleştirme araçlarının (SV ‘ler) finansal operasyonlarındaki stratejik öneminin farkına varmıştır. Bu eğilim, bu araçların bölgede artan popülaritesi ile örneklenmektedir. Lüksemburg’un finansal bir güç merkezi olarak sahip olduğu itibar, gelişen menkul kıymetleştirme ve finansal işlemler sektörü ile daha da pekiştirilmiştir. Son raporlar yaklaşık 1000 SV’nin kayıt altına alındığını ve yakın gelecekte daha fazla büyüme beklendiğini göstermektedir.

Lüksemburg’da Menkul Kıymetleştirmenin Yasal Çerçevesi

Lüksemburg’da menkul kıymetleştirme iki temel unsuru kapsamaktadır: üçüncü tarafların yükümlülükleri ve varlıkları ve klasik piyasa sermaye yapılarının oluşturulması. Yükümlülükler ve varlıklar, üçüncü taraflarca tutulan veya doğrudan şirket tarafından sahip olunan ve bu finansal alacakların hem anapara tutarını hem de getirisini garanti eden finansal araçları içerir.

Öte yandan, SV’ler tarafından güvence altına alınan klasik piyasa sermaye yapıları, onları iflas risklerinden izole etmektedir. Bu yapılar genellikle maddi varlıklara veya güvenliği sağlamak üzere tasarlanmış portföylere dayanır. Ancak, menkul kıymetleştirmedeki farklı varlıklarla ilişkili doğal likidite ve volatilite göz önüne alındığında, tek varlık portföyleri genellikle üçüncü taraf yükümlülükleri içeren portföylerden daha az riskli kabul edilir.

İşlemlerin uygulanması, yapısal olasılıkların titiz bir şekilde analiz edilmesine bağlıdır. Yasal çerçevede yapılan son değişiklikler, SV’lere hem doğrudan hem de dolaylı olarak varlık edinme konusunda daha fazla esneklik ve bu süreçte önemli bir hareket alanı sağlamıştır.

Menkul Kıymetleştirme Aracı Finansman Kaynakları

Lüksemburg’daki menkul kıymetleştirme araçları, piyasa payları ve hisse senetleri de dahil olmak üzere çok çeşitli finansal varlıkları kapsamakta ve bunları getirilere ilişkin çeşitli risklere karşı güvence altına almaktadır. Borçlanma senetleri, SV’ler tarafından kullanılan finansal araçların önemli bir bölümünü oluşturmakta, iflas riskini önemli ölçüde azaltmakta ve onları yatırım güvenliğini belirleyen yabancı mevzuata tabi kılmaktadır.

Avrupa düzenlenmiş piyasasının bir parçası olan Euro Çok Taraflı Ticaret Tesisi (Euro MTF ) ve Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası, bu finansal araçların hem yurt içinde hem de uluslararası alanda ticareti için platformlar sağlamaktadır. Ayrıca, SV’ler borçlanma veya grup içi finansman yoluyla finansmana erişebilir, finansal kaynaklarını genişletebilir ve daha önce yürürlükte olan kısıtlamaları ortadan kaldırabilir.

Lüksemburg’da Yatırımcı Fırsatları

Lüksemburg menkul kıymetleştirme araçlarına (SV’ler) yatırım yapmak, uygun yatırımcıların herhangi bir yasal sınırlamaya tabi olmadığı esnek ve kısıtlamasız bir ortama sahiptir. Ancak, yabancı yatırımcılar kendileri için geçerli olan finansal araç mevzuatının bilincinde olmalıdır. Bu esneklik, Lüksemburg’un SV’ler için bir merkez olarak çekiciliğine katkıda bulunmuştur.

Lüksemburg’da Bir Menkul Kıymetleştirme Aracı Kurulması

Lüksemburg’da bir SV (menkul kıymetleştirme aracı) kurmak, limited şirketler ( Sàrl), halka açık limited şirketler (SA), kooperatif şirketler (SCOA), varlıkların ortak mülkiyeti, genel ortaklıklar (SNC), basitleştirilmiş sınırlı veya özel ortaklıklar (SCS veya SCSp) ve hisse ihraç eden anonim ortaklıklar (SCA) dahil olmak üzere birçok yol sunar. Şirketler Lüksemburg SV’lerinin çoğunluğunu temsil ederken, bazı yatırımcılar ortaklıklar tarafından sunulan uyarlanabilir yapıyı tercih edebilir.

Menkul Kıymetleştirme Kanunu, bir SV içinde ayrı bölümler oluşturulmasına izin vermekte ve her bir bölümle ilişkili varlık ve yükümlülüklerin farklı şekilde ayrılmasını sağlamaktadır. Bu ayrıştırma, yatırımcılara ve alacaklılara ilgili bölümün varlıklarıyla sınırlı özel haklar ve talepler tanıyarak daha yüksek bir koruma düzeyi sağlar. Ayrıca bu değişiklik, mali tabloların onaylanması ve her bir bölüm içinde kar dağıtımı konularında daha fazla özerklik sağlamaktadır.

Düzenleme ve Raporlama Yükümlülükleri

Lüksemburg’da SV’lere yönelik düzenleyici ortam ağırlıklı olarak düzenlemesizlik yönündedir. SV’ler yalnızca halka sürekli olarak finansal araçlar sundukları takdirde düzenlemeye tabi olurlar. Ancak, bir SV’nin sadece bir borsada listelenmesi, otomatik olarak halka arza hazır olduğu anlamına gelmez. Halka arz olarak sınıflandırma, dağıtımda yer alan aracının niteliğine bağlıdır.

Şeffaflığın ve mevzuata bağlılığın sağlanması için raporlama yükümlülüklerine uyum çok önemlidir.

Lüksemburg SV’leri için Vergi Rejimi

Lüksemburg’un SV’lere yönelik vergi çerçevesi, çeşitli vergi ve hususları kapsayan çok yönlü bir manzaradır:

  1. Kurumsal Gelir Vergisi (CIT): Şirket olarak kurulan Lüksemburg SV’leri, %7 dayanışma ek ücreti dahil olmak üzere %18,19 standart oranla CIT’ye tabidir. Bununla birlikte, etkin vergi planlaması, faiz, temettü ve menkul kıymet sahiplerine veya alacaklılara yapılan diğer ödemeler için yapılacak kesintiler yoluyla bu vergi yükümlülüğünü azaltabilir.
  2. Net Varlık Vergisi (NWT): Bilançolarında önemli oranda (%90 veya daha fazla) uygun finansal varlık ve banka nakdi bulunan SV’ler, yıllık asgari 4.815 avroluk NWT’ye tabi olabilir. Bu kriteri karşılamayan SV’ler, toplam brüt varlıklarına bağlı olarak değişen NWT oranlarıyla karşılaşabilir.
  3. Vergi Şeffaf Araçlar: Bazı SV yapıları, SV’nin kendisi yerine yatırımcıların elde edilen gelir üzerindeki vergi yükümlülüğünü üstlendiği, vergi açısından şeffaf araçlar olarak faaliyet göstermektedir.
  4. Transfer Fiyatlandırması Kanunları: Lüksemburg’un transfer fiyatlandırması kanunları, özellikle Lüksemburg Gelir Vergisi Kanunu’nun 56. ve 56 bis maddeleri, SV’ler için vergi değerlendirmelerini ve anlaşma düzenlemelerini etkileyen özel gereklilikler getirmektedir.
  5. Düzenleme Etkisi: Vergiden Kaçınma Karşıtı Direktif (ATAD) ve değişiklikleri (ATAD I ve II) ile Çok Taraflı Enstrüman (MLI) gibi düzenleyici gelişmeler, SV’ler için vergi ortamını etkileyerek dikkatli bir uyum ve planlama gerektirmektedir.

Lüksemburg’un Vergi Rejiminde Gezinmek

Karmaşık vergi rejimine rağmen, Lüksemburg’un SV’leri, vergi mevzuatında açıkça tanımlanmayan borç-öz sermaye oranlarından muafiyetler de dahil olmak üzere bazı avantajlardan yararlanmaktadır. Bu esneklik, SV’lerin vergi yapılarını etkin bir şekilde optimize etmelerini sağlar.

Yatırım holding operasyonları için 85/15 borç/özsermaye oranı, SOPARFI’ler için güvenli bir liman görevi görmekte ve diğer finansal yapılarla karşılaştırıldığında SV’ler için potansiyel verimlilik kazanımları sağlamaktadır. Ayrıca, Lüksemburg’un kapsamlı çifte vergi anlaşmaları ağı, SV’lerin AB Direktiflerine ve AB düzenlemelerine erişimini sağlamaktadır.

Düzenleyici Zorluklar ve Küresel Bağlam

Lüksemburg’un SV’leri, Asıl Amaç Testi (PPT), Faydaların Sınırlandırılması (LOB) tedbirleri ve Çok Taraflı Enstrümanın (MLI) etkisi de dahil olmak üzere gelişen uluslararası düzenlemelerle mücadele etmelidir. Bu gelişmeler, uluslararası vergi uyumu ile Lüksemburg’un menkul kıymetleştirme işlemleri için bir hedef olarak cazibesini sürdürmek için gereken uyarlanabilirlik arasındaki dengeyi korumayı amaçlamaktadır.

PPT’nin başarılı bir şekilde uygulanmasını etkileyen unsurlar arasında siyasi istikrar, yetenekli ve çok dilli bir işgücü, güvenilir varlık menkul kıymetleştirme kılavuzları ve kapsamlı bir çifte vergi anlaşmaları ağı yer almaktadır. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, SV’lerin operasyonlarında esnekliği korurken, antlaşma faydaları kriterlerini karşılamalarını sağlar.

Transfer Fiyatlandırması ve Ötesi

Lüksemburg vergi makamları, gelişen transfer fiyatlandırması yasaları nedeniyle ilişkili taraf işlemlerine odaklanmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu gelişmeler SV’ler için sınırlı pratik etkilere sahip olsa da, uyum ve anlaşma hususlarının önemini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, Lüksemburg SV’leri sağlam bir yasal çerçeve ve esnek vergi rejiminden yararlanarak yatırım fırsatlarının çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Karmaşık düzenlemeler ve uluslararası vergi dinamikleri ağında gezinmek zorluklar sunarken, aynı zamanda yenilikçi çözümler ve stratejik finansal planlama için fırsatlar da sunuyor. Lüksemburg gelişen küresel standartlara uyum sağlamaya devam ederken, SV’ler yatırımcılara menkul kıymetleştirme işlemleri için güvenli ve çok yönlü bir platform sunarak finansal ortamın hayati bir bileşeni olmaya devam etmektedir.

Lüksemburg’da menkul kıymetleştirme aracınızı kurma ve yasal ve vergi çerçevesinin karmaşıklıklarında gezinme konusunda yardım almak için Damalion Luxembourg ile iletişime geçin. Girişimci zihniyetimiz ve uzmanlığımız, iş modelinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmanıza yardımcı olarak sürdürülebilir değer yaratmanızı sağlayacaktır.

Menkul kıymetleştirme aracınızı kaydettirmek ve finansal yenilik yolculuğuna çıkmak için bugün Damalion uzmanınızla iletişime geçin.