Select Page

Izkoriščanje potenciala listinjenja v Luksemburgu

V nenehno spreminjajočem se okolju finančnih instrumentov so se luksemburški nosilci listinjenja izkazali za trdne subjekte, ki imajo ključno vlogo pri razpršitvi naložbenih portfeljev. Te pravne osebe, ki jih ustanovijo podjetja in njihove hčerinske družbe, uporabljajo kapital, prodajo in likvidna sredstva za ustvarjanje naložbenih priložnosti za tretje osebe, hkrati pa matično družbo varujejo pred kreditnimi tveganji.

Vzpon luksemburških družb za listinjenje

Podjetja s sedežem v Luksemburgu so v preteklih letih spoznala strateški pomen instrumentov listinjenja (SV) v svojem finančnem poslovanju. Ta trend se kaže v vse večji priljubljenosti teh vozil v regiji. Sloves Luksemburga kot finančne velesile še dodatno krepi njegov cvetoči sektor listinjenja in finančnih transakcij. Nedavna poročila kažejo, da je bilo registriranih približno 1000 SV, v bližnji prihodnosti pa se pričakuje nadaljnja rast.

Pravna ureditev listinjenja v Luksemburgu

V Luksemburgu listinjenje zajema dva temeljna vidika: obveznosti in sredstva tretjih oseb ter vzpostavitev klasičnih tržnih kapitalskih struktur. Obveznosti in sredstva vključujejo finančne instrumente, ki jih imajo tretje osebe ali so v neposredni lasti družbe, ki jamčijo tako za glavnico kot za donosnost teh finančnih terjatev.

Po drugi strani pa jih klasične tržne kapitalske strukture, ki so zavarovane s SV, ščitijo pred stečajnimi tveganji. Te strukture pogosto temeljijo na opredmetenih sredstvih ali portfeljih, oblikovanih za zagotavljanje varnosti. Vendar pa portfelji z enim sredstvom na splošno veljajo za manj tvegane od tistih, ki vključujejo obveznosti tretjih oseb, zaradi neločljive likvidnosti in nestanovitnosti, povezane z različnimi sredstvi pri listinjenju.

Izvajanje transakcij je odvisno od natančne analize strukturnih možnosti. Nedavne spremembe pravnega okvira so SV omogočile večjo prožnost pri neposrednem in posrednem pridobivanju sredstev, pri čemer imajo v tem procesu precejšen manevrski prostor.

Viri financiranja za instrumente listinjenja

Sredstva za listinjenje v Luksemburgu zajemajo različna finančna sredstva, vključno s tržnimi delnicami in lastniškimi obveznicami, ter jih zavarujejo pred različnimi tveganji v zvezi z donosi. Dolžniški vrednostni papirji predstavljajo znaten del finančnih instrumentov, ki jih uporabljajo SV, kar znatno zmanjšuje tveganje stečaja in zanje velja tuja zakonodaja, ki določa varnost naložb.

Večstranski sistem trgovanja Euro (Euro MTF) in Luksemburška borza vrednostnih papirjev, ki sta del evropskega reguliranega trga, zagotavljata platforme za trgovanje s temi finančnimi instrumenti tako na domačem kot mednarodnem trgu. Poleg tega lahko SV dostopajo do financiranja z najemanjem posojil ali financiranjem znotraj skupine, kar širi njihove finančne vire in odpravlja omejitve, ki so veljale prej.

Priložnosti za vlagatelje v Luksemburgu

Naložbe v luksemburške instrumente listinjenja (SV) imajo prožno in neomejeno okolje, za upravičene vlagatelje pa ne veljajo nobene pravne omejitve. Vendar morajo tuji vlagatelji upoštevati zakonodajo o finančnih instrumentih, ki velja zanje. Ta prožnost je prispevala k privlačnosti Luksemburga kot središča za SV.

Ustanovitev podjetja za listinjenje v Luksemburgu

Ustanovitev družbe za listinjenje (SV) v Luksemburgu ponuja več možnosti, vključno z družbami z omejeno odgovornostjo (Sàrl), delniškimi družbami (SA), zadružnimi družbami (SCOA), solastništvom sredstev, splošnimi družbami (SNC), poenostavljenimi komanditnimi ali posebnimi družbami (SCS ali SCSp) in kapitalskimi družbami, ki izdajajo delnice (SCA). Medtem ko podjetja predstavljajo večino luksemburških SV, imajo nekateri vlagatelji raje prilagodljivo strukturo, ki jo ponujajo osebne družbe.

Zakon o listinjenju dovoljuje oblikovanje ločenih oddelkov znotraj SV, kar zagotavlja jasno ločitev sredstev in obveznosti, povezanih z vsakim oddelkom. Ta ločitev vlagateljem in upnikom zagotavlja posebne pravice in terjatve, omejene na premoženje posameznega oddelka, kar zagotavlja višjo raven zaščite. Poleg tega ta sprememba omogoča večjo avtonomijo pri odobritvi računovodskih izkazov in razdelitvi dobička znotraj vsakega oddelka.

Predpisi in obveznosti poročanja

Regulativno okolje za SV v Luksemburgu je pretežno neregulativno. SV so predmet ureditve le, če stalno ponujajo finančne instrumente javnosti. Vendar pa zgolj uvrstitev SV na borzo vrednostnih papirjev ne pomeni avtomatično pripravljenosti za javno ponudbo. Razvrstitev med javne ponudbe je odvisna od narave posrednika, ki sodeluje pri distribuciji.

Izpolnjevanje obveznosti poročanja je ključnega pomena za zagotavljanje preglednosti in spoštovanja predpisov.

Davčna ureditev za luksemburške SV

Luksemburški davčni okvir za podjetja SV je večplasten in vključuje različne davke in premisleke:

  1. Davek od dohodka pravnih oseb (CIT): V Luksemburgu so SV, ustanovljeni kot gospodarske družbe, zavezani k plačilu davka od dohodka pravnih oseb, katerega splošna stopnja znaša 18,19 %, vključno s 7-odstotnim solidarnostnim dodatkom. Z učinkovitim davčnim načrtovanjem pa lahko to davčno obveznost zmanjšamo z odbitki za obresti, dividende in druga plačila imetnikom vrednostnih papirjev ali upnikom.
  2. Davek na neto premoženje (NWT): Za SV, ki imajo v svoji bilanci stanja pomemben delež (90 % ali več) primernega finančnega premoženja in bančnih denarnih sredstev, lahko velja minimalni letni davek na neto vrednost premoženja v višini 4.815 EUR. Za SV, ki ne izpolnjujejo teh meril, lahko veljajo različne stopnje NWT glede na njihova skupna bruto sredstva.
  3. Davčno pregledna vozila: Nekatere strukture SV delujejo kot davčno pregledni nosilci, pri čemer davčno obveznost za ustvarjeni dohodek nosijo vlagatelji in ne sam SV.
  4. Zakoni o transfernih cenah: Luksemburški zakoni o transfernih cenah, zlasti člena 56 in 56a luksemburškega zakona o davku na dohodek, uvajajo posebne zahteve za SV, ki vplivajo na njihove davčne premisleke in pogodbene dogovore.
  5. Učinek uredbe: Direktiva o preprečevanju izogibanja davkom (ATAD) in njene spremembe (ATAD I in II) ter večstranski instrument (MLI) vplivajo na davčno okolje za SV ter zahtevajo skrbno upoštevanje in načrtovanje.

Spoznavanje luksemburškega davčnega režima

Kljub zapleteni davčni ureditvi so luksemburški SV deležni nekaterih ugodnosti, vključno z oprostitvami glede razmerja med dolgom in lastniškim kapitalom, ki niso izrecno opredeljene v davčni zakonodaji. Ta prožnost omogoča SV, da učinkovito optimizirajo svoje davčne strukture.

Za investicijske holdinge je razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom 85/15 varen pristan za SOPARFI, zaradi česar lahko SV v primerjavi z drugimi finančnimi strukturami dosežejo večjo učinkovitost. Poleg tega luksemburška obsežna mreža sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju omogoča SV dostop do direktiv in predpisov EU.

Regulativni izzivi in globalno ozadje

Luksemburški SV se morajo spopasti z razvijajočimi se mednarodnimi predpisi, vključno s testom glavnega namena (PPT), ukrepi omejitve koristi (LOB) in vplivom večstranskega instrumenta (MLI). S temi spremembami se poskuša ohraniti ravnovesje med mednarodno davčno skladnostjo in prilagodljivostjo, ki je potrebna za ohranitev privlačnosti Luksemburga kot destinacije za transakcije listinjenja.

Elementi, ki vplivajo na uspešno izvajanje PPT, vključujejo politično stabilnost, usposobljeno večjezično delovno silo, verodostojne smernice za listinjenje premoženja in obsežno mrežo sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Ta preplet dejavnikov zagotavlja, da SV izpolnjujejo merila za pogodbene ugodnosti, hkrati pa ohranjajo prožnost pri svojem delovanju.

Transferne cene in več

Luksemburški davčni organi se zaradi spreminjajoče se zakonodaje o transfernih cenah še bolj osredotočajo na transakcije med povezanimi strankami. Čeprav ima ta razvoj morda omejene praktične posledice za SV, poudarja pomen skladnosti in pogodbene obravnave.

Luksemburški SV imajo ključno vlogo pri diverzifikaciji naložbenih priložnosti, pri čemer izkoriščajo trden pravni okvir in prožno davčno ureditev. Navigacija v zapleteni mreži predpisov in mednarodne davčne dinamike predstavlja izziv, vendar ponuja tudi priložnosti za inovativne rešitve in strateško finančno načrtovanje. Ker se Luksemburg še naprej prilagaja razvijajočim se svetovnim standardom, ostajajo SV ključni del finančnega okolja, saj vlagateljem ponujajo varno in vsestransko platformo za transakcije listinjenja.

Za pomoč pri vzpostavitvi podjetja za listinjenje v Luksemburgu in obvladovanju zapletenosti njegovega pravnega in davčnega okvira se obrnite na družbo Damalion Luxembourg. Naša podjetniška miselnost in strokovno znanje vam bosta pomagala izkoristiti celoten potencial vašega poslovnega modela in zagotoviti trajnostno ustvarjanje vrednosti.

Še danes se obrnite na Damalionovega strokovnjaka, da registrirate svoj instrument listinjenja in se podate na pot finančnih inovacij.