Select Page

Vērtspapīrošanas potenciāla atraisīšana Luksemburgā

Pastāvīgi mainīgajā finanšu instrumentu ainavā Luksemburgas vērtspapīrošanas sabiedrības (VPS) ir kļuvušas par stabilām vienībām, kurām ir būtiska loma ieguldījumu portfeļu diversifikācijā. Šie juridiski piederošie uzņēmumi un to meitasuzņēmumi izmanto kapitālu, pārdošanas un likvīdos aktīvus, lai radītu trešo personu ieguldījumu iespējas, vienlaikus aizsargājot mātesuzņēmumu pret kredītriskiem.

Luksemburgas vērtspapīrošanas instrumentu pieaugums

Gadu gaitā Luksemburgā bāzētie uzņēmumi ir atzinuši vērtspapīrošanas instrumentu (SV) stratēģisko nozīmi savās finanšu operācijās. Šo tendenci apliecina pieaugošā šo transportlīdzekļu popularitāte reģionā. Luksemburgas kā finanšu lielvalsts reputāciju vēl vairāk stiprina tās plaukstošais vērtspapīrošanas un finanšu darījumu sektors. Jaunākajos ziņojumos norādīts, ka ir reģistrēti aptuveni 1000 SV, un tuvākajā nākotnē gaidāms turpmāks pieaugums.

Luksemburgas vērtspapīrošanas tiesiskais regulējums

Luksemburgā vērtspapīrošana ietver divus pamataspektus: trešo personu saistības un aktīvus un klasisko tirgus kapitāla struktūru izveidi. Saistības un aktīvi ietver finanšu instrumentus, kas ir trešo personu turējumā vai tiešā uzņēmuma īpašumā, garantējot gan pamatsummu, gan šo finanšu prasību atdevi.

No otras puses, klasiskās tirgus kapitāla struktūras, ko nodrošina SV, pasargā tās no bankrota riska. Šīs struktūras bieži vien ir balstītas uz materiālajiem aktīviem vai portfeļiem, kas izstrādāti, lai nodrošinātu drošību. Tomēr atsevišķu aktīvu portfeļi parasti tiek uzskatīti par mazāk riskantiem nekā portfeļi, kas saistīti ar trešo personu saistībām, ņemot vērā dažādiem aktīviem raksturīgo likviditāti un svārstīgumu, kas saistīts ar dažādiem vērtspapīrošanas aktīviem.

Darījumu īstenošana ir atkarīga no rūpīgas strukturālo iespēju analīzes. Nesenie grozījumi tiesiskajā regulējumā ir piešķīruši SV lielāku elastību gan tiešā, gan netiešā aktīvu iegādē, nodrošinot ievērojamu rīcības brīvību šajā procesā.

Vērtspapīrošanas līdzekļu finansēšanas avoti

Luksemburgā vērtspapīrošanas instrumenti ietver dažādus finanšu aktīvus, tostarp tirgus akcijas un kapitāla vērtspapīrus, nodrošinot tos pret dažādiem riskiem saistībā ar peļņu. Parāda vērtspapīri veido būtisku SV izmantoto finanšu instrumentu daļu, kas ievērojami samazina bankrota risku un uz kuriem attiecas ārvalstu tiesību akti, kas nosaka ieguldījumu drošību.

Euro daudzpusējā tirdzniecības sistēma (Euro MTF ) un Luksemburgas birža, kas ir daļa no Eiropas regulētā tirgus, nodrošina platformas šo finanšu instrumentu tirdzniecībai gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Turklāt SV var piekļūt finansējumam, izmantojot aizņēmumus vai grupas iekšējo finansējumu, tādējādi paplašinot savus finanšu resursus un novēršot iepriekš spēkā esošos ierobežojumus.

Investoru iespējas Luksemburgā

Ieguldījumiem Luksemburgas vērtspapīrošanas sabiedrībās (VPS) ir elastīga un neierobežota vide, un uz tiesīgajiem ieguldītājiem neattiecas nekādi juridiski ierobežojumi. Tomēr ārvalstu ieguldītājiem ir jāņem vērā viņiem piemērojamie tiesību akti par finanšu instrumentiem. Šī elastība ir veicinājusi Luksemburgas kā SV centra pievilcību.

Vērtspapīrošanas instrumenta izveide Luksemburgā

SV (vērtspapīrošanas sabiedrības) izveide Luksemburgā piedāvā vairākas iespējas, tostarp sabiedrības ar ierobežotu atbildību (Sàrl), akciju sabiedrības (SA), kooperatīvās sabiedrības (SCOA), aktīvu kopīpašnieki, pilnsabiedrības (SNC), vienkāršotās komandītsabiedrības vai īpašās līgumsabiedrības (SCS vai SCSp) un kapitālsabiedrības, kas emitē akcijas (SCA). Lai gan lielāko daļu Luksemburgas SV veido sabiedrības, daži ieguldītāji var dot priekšroku pielāgojamai struktūrai, ko piedāvā personālsabiedrības.

Vērtspapīrošanas likums atļauj SV ietvaros izveidot nodalījumus, nodrošinot ar katru nodalījumu saistīto aktīvu un saistību atšķirīgu nodalīšanu. Šāda nodalīšana piešķir ieguldītājiem un kreditoriem īpašas tiesības un prasības, kas attiecas tikai uz attiecīgā nodalījuma aktīviem, tādējādi nodrošinot augstāku aizsardzības līmeni. Turklāt šis grozījums nodrošina lielāku autonomiju attiecībā uz finanšu pārskatu apstiprināšanu un peļņas sadali katrā nodaļā.

Regulējums un ziņošanas pienākumi

Luksemburgas SV regulatīvā vide pārsvarā ir orientēta uz neregulēšanu. Uz SV attiecas regulējums tikai tad, ja tie pastāvīgi piedāvā finanšu instrumentus sabiedrībai. Tomēr tikai SV iekļaušana biržas sarakstā automātiski nenozīmē gatavību publiskam piedāvājumam. Publiskā piedāvājuma klasifikācija ir atkarīga no izplatīšanā iesaistītā starpnieka veida.

Lai nodrošinātu pārredzamību un regulējuma ievērošanu, ir ļoti svarīgi ievērot ziņošanas pienākumus.

Nodokļu režīms Luksemburgas SV

Luksemburgas nodokļu sistēma SV ir daudzšķautņaina un ietver dažādus nodokļus un apsvērumus:

  1. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN): Luksemburgas SV, kas dibināti kā uzņēmumi, tiek aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli, kura pamatlikme ir 18,19 %, ieskaitot 7 % solidaritātes piemaksu. Tomēr efektīva nodokļu plānošana var mazināt šīs nodokļu saistības, atskaitot procentus, dividendes un citus maksājumus vērtspapīru turētājiem vai kreditoriem.
  2. Neto īpašuma nodoklis (NWT): SV, kuru bilancē ir ievērojama daļa (90 % vai vairāk) atbilstīgu finanšu aktīvu un bankas naudas līdzekļu, var piemērot minimālo gada NDN nodokli 4815 euro apmērā. SV, kas neatbilst šim kritērijam, var piemērot dažādas NWT likmes atkarībā no to kopējiem bruto aktīviem.
  3. Nodokļu pārredzami transportlīdzekļi: Dažas SV struktūras darbojas kā nodokļu ziņā caurspīdīgi instrumenti, un nodokļus par gūtajiem ienākumiem maksā investori, nevis pats SV.
  4. Transfertcenu likumi: Luksemburgas transfertcenu likumi, jo īpaši Luksemburgas Likuma par ienākuma nodokli 56. un 56.a pants, ievieš īpašas prasības attiecībā uz SV, kas ietekmē to nodokļu apsvērumus un līgumiskos nosacījumus.
  5. Regulējuma ietekme: Nodokļu politika: regulējuma izmaiņas, piemēram, Direktīva par nodokļu apiešanas novēršanu (ATAD) un tās grozījumi (ATAD I un II), kā arī daudzpusējais instruments (MLI), ietekmē SV nodokļu jomu, liekot rūpīgi ievērot un plānot.

Pārvietošanās pa Luksemburgas nodokļu režīmu

Neraugoties uz sarežģīto nodokļu režīmu, Luksemburgas SV gūst zināmas priekšrocības, tostarp atbrīvojumus no parāda un pašu kapitāla attiecības, kas nav skaidri definēti nodokļu tiesību aktos. Šī elastība ļauj SV efektīvi optimizēt savas nodokļu struktūras.

Ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībām parāda un pašu kapitāla attiecība 85/15 kalpo kā “droša osta” SOPARFI, kā rezultātā SV potenciāli paaugstinās efektivitāte salīdzinājumā ar citām finanšu struktūrām. Turklāt Luksemburgas plašais nodokļu dubultās uzlikšanas līgumu tīkls nodrošina SV piekļuvi ES direktīvām un ES regulām.

Regulatīvie izaicinājumi un globālais konteksts

Luksemburgas SV ir jātiek galā ar mainīgajiem starptautiskajiem noteikumiem, tostarp galvenā mērķa testu (PPT), ieguvumu ierobežošanas (LOB) pasākumiem un daudzpusējā instrumenta (MLI) ietekmi. Ar šīm izmaiņām tiek mēģināts saglabāt līdzsvaru starp starptautisko nodokļu ievērošanu un pielāgošanās spēju, kas nepieciešama, lai saglabātu Luksemburgas kā vērtspapīrošanas darījumu galamērķa pievilcību.

Elementi, kas ietekmē veiksmīgu PPT īstenošanu, ir politiskā stabilitāte, kvalificēts daudzvalodu darbaspēks, uzticamas aktīvu pārvēršanas vērtspapīros pamatnostādnes un plašs nodokļu dubultās uzlikšanas līgumu tīkls. Šī faktoru sakritība nodrošina, ka SV atbilst kritērijiem, lai saņemtu līgumā noteiktās priekšrocības, vienlaikus saglabājot elastīgumu to darbībā.

Transfertcenu noteikšana un ne tikai

Luksemburgas nodokļu iestādes ir pastiprinājušas savu uzmanību saistīto pušu darījumiem, jo mainās transfertcenu likumi. Lai gan šiem notikumiem var būt ierobežota praktiska ietekme uz SV, tie uzsver atbilstības un līguma apsvērumu nozīmi.

Visbeidzot, Luksemburgas SV ir būtiska nozīme ieguldījumu iespēju dažādošanā, izmantojot stabilu tiesisko regulējumu un elastīgu nodokļu režīmu. Lai gan sarežģītā noteikumu un starptautisko nodokļu dinamikas tīkla pārvarēšana rada izaicinājumus, tā piedāvā arī inovatīvu risinājumu un stratēģiskas finanšu plānošanas iespējas. Tā kā Luksemburga turpina pielāgoties mainīgajiem globālajiem standartiem, SV joprojām ir būtiska finanšu ainavas sastāvdaļa, piedāvājot investoriem drošu un daudzpusīgu platformu vērtspapīrošanas darījumiem.

Lai saņemtu palīdzību vērtspapīrošanas struktūras izveidē Luksemburgā un tās juridiskās un nodokļu sistēmas sarežģītības pārvarēšanā, sazinieties ar Damalion Luxembourg. Mūsu uzņēmēja domāšanas veids un zināšanas palīdzēs jums atraisīt pilnu jūsu uzņēmējdarbības modeļa potenciālu, nodrošinot ilgtspējīgu vērtības radīšanu.

Sazinieties ar Damalion ekspertu jau šodien, lai reģistrētu savu vērtspapīrošanas instrumentu un sāktu finanšu inovāciju ceļojumu.