Vælg en side

Udnyttelse af potentialet ved securitisering i Luxembourg

I det stadigt skiftende landskab af finansielle instrumenter har luxembourgske securitization vehicles (SV’ er) vist sig som robuste enheder, der spiller en central rolle i diversificeringen af investeringsporteføljer. Disse juridisk ejede køretøjer, der er etableret af virksomheder og deres datterselskaber, bruger kapital, salg og likvide midler til at skabe investeringsmuligheder for tredjeparter, mens moderselskabet beskyttes mod kreditrisici.

Fremkomsten af luxembourgske securitiseringsselskaber

I årenes løb har Luxembourg-baserede virksomheder erkendt den strategiske betydning af securitization vehicles (SV’ er) i deres finansielle operationer. Denne tendens er eksemplificeret ved den stigende popularitet af disse køretøjer i regionen. Luxembourgs omdømme som et finansielt kraftcenter forstærkes yderligere af den blomstrende sektor for securitisering og finansielle transaktioner. De seneste rapporter viser, at der er registreret ca. 1000 SV’er, og at der forventes yderligere vækst i den nærmeste fremtid.

Det juridiske landskab for securitisering i Luxembourg

I Luxembourg omfatter securitisering to grundlæggende aspekter: tredjeparters forpligtelser og aktiver og etablering af klassiske markedskapitalstrukturer. Forpligtelser og aktiver omfatter finansielle instrumenter, der ejes af tredjeparter eller direkte af virksomheden, og som garanterer både hovedstolen og afkastet på disse finansielle fordringer.

På den anden side beskytter klassiske markedskapitalstrukturer, der er sikret af SV’er, dem mod konkursrisici. Disse strukturer er ofte forankret i håndgribelige aktiver eller porteføljer, der er konstrueret for at sikre sikkerhed. Porteføljer med et enkelt aktiv anses dog generelt for at være mindre risikable end porteføljer med forpligtelser over for tredjeparter på grund af den iboende likviditet og volatilitet, der er forbundet med forskellige aktiver i securitisering.

Implementeringen af transaktioner er betinget af en omhyggelig analyse af strukturelle muligheder. Nylige ændringer i de juridiske rammer har givet SV’er større fleksibilitet til at erhverve aktiver, både direkte og indirekte, med et betydeligt spillerum i processen.

Securitization Vehicle Finansieringskilder

Securitization vehicles i Luxembourg omfatter en bred vifte af finansielle aktiver, herunder markedsandele og aktieobligationer, og sikrer dem mod forskellige risici i forbindelse med afkast. Gældsbeviser udgør en væsentlig del af de finansielle instrumenter, som SV’er anvender, hvilket reducerer risikoen for konkurs betydeligt og underlægger dem udenlandsk lovgivning, der bestemmer investeringssikkerhed.

Euro Multilateral Trading Facility (Euro MTF ) og Luxembourg Stock Exchange, som er en del af det europæiske regulerede marked, tilbyder platforme til handel med disse finansielle instrumenter, både nationalt og internationalt. Desuden kan SV’er få adgang til finansiering gennem låntagning eller koncernintern finansiering, hvilket udvider deres finansielle ressourcer og eliminerer de restriktioner, der tidligere var gældende.

Muligheder for investorer i Luxembourg

Investering i luxembourgske securitization vehicles (SV’ er) har et fleksibelt og ubegrænset miljø, hvor kvalificerede investorer ikke er underlagt nogen juridiske begrænsninger. Udenlandske investorer skal dog være opmærksomme på den lovgivning om finansielle instrumenter, der gælder for dem. Denne fleksibilitet har bidraget til Luxembourgs tiltrækningskraft som knudepunkt for SV’er.

Oprettelse af en securitiseringsvirksomhed i Luxembourg

Etablering af en SV (securitization vehicle) i Luxembourg giver flere muligheder, herunder selskaber med begrænset ansvar (Sàrl), aktieselskaber ( SA), kooperative selskaber (SCOA), medejerskab af aktiver, generelle partnerskaber (SNC), forenklede kommanditselskaber eller særlige partnerskaber (SCS eller SCSp) og registrerede partnerskaber, der udsteder aktier (SCA). Mens selskaber udgør størstedelen af Luxembourgs SV’er, foretrækker nogle investorer måske den tilpasningsdygtige struktur, som partnerskaber tilbyder.

Securitiseringsloven tillader oprettelse af separate afdelinger inden for en SV, hvilket sikrer tydelig adskillelse af aktiver og passiver forbundet med hver afdeling. Denne adskillelse giver investorer og kreditorer specifikke rettigheder og krav, der er begrænset til aktiverne i den respektive afdeling, hvilket giver et højere beskyttelsesniveau. Derudover giver denne ændring mulighed for mere autonomi i forbindelse med godkendelse af regnskaber og fordeling af overskud inden for hver afdeling.

Regulering og rapporteringsforpligtelser

Det lovgivningsmæssige miljø for SV’er i Luxembourg hælder overvejende til ikke-regulering. SV’er er kun underlagt regulering, hvis de tilbyder finansielle instrumenter til offentligheden på kontinuerlig basis. Men blot fordi en SV er noteret på en børs, betyder det ikke automatisk, at den er klar til at blive udbudt til offentligheden. Klassificeringen som et offentligt udbud afhænger af arten af den mellemmand, der er involveret i distributionen.

Overholdelse af rapporteringsforpligtelser er afgørende for at sikre gennemsigtighed og overholdelse af lovgivningen.

Skatteregler for luxembourgske SV-selskaber

Luxembourgs skatteregler for SV’er er et mangefacetteret landskab, der omfatter forskellige skatter og overvejelser:

  1. Selskabsskat (CIT): Luxembourgs SV’er, der er oprettet som selskaber, er underlagt CIT, med en standardsats på 18,19%, inklusive et solidaritetstillæg på 7%. Effektiv skatteplanlægning kan dog afbøde denne skatteforpligtelse gennem fradrag for renter, udbytte og andre betalinger til værdipapirindehavere eller kreditorer.
  2. Nettoformueskat (NWT): SV’er med en betydelig andel (90% eller mere) af kvalificerede finansielle aktiver og bankkontanter på deres balance kan være underlagt en årlig minimum NWT på 4.815 euro. SV’er, der ikke opfylder disse kriterier, kan blive udsat for varierende NWT-satser baseret på deres samlede bruttoaktiver.
  3. Skattetransparente køretøjer: Nogle SV-strukturer fungerer som skattetransparente køretøjer, hvor investorerne bærer skatteforpligtelsen på den genererede indkomst i stedet for SV’en selv.
  4. Love om interne afregningspriser: Luxembourgs transfer pricing-lovgivning, især artikel 56 og 56 bis i den luxembourgske indkomstskattelov, indfører specifikke krav til SV’er, hvilket påvirker deres skatteovervejelser og traktatordninger.
  5. Reguleringens indvirkning: Udviklingen i lovgivningen, såsom direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse (ATAD) og dets ændringer (ATAD I og II) samt det multilaterale instrument (MLI), påvirker skattelandskabet for SV’er og kræver omhyggelig overholdelse og planlægning.

Sådan navigerer du i Luxembourgs skatteregler

På trods af det indviklede skattesystem nyder Luxembourgs SV’er godt af visse fordele, herunder undtagelser fra gæld-til-egenkapital-ratioer, som ikke er udtrykkeligt defineret i skattelovgivningen. Denne fleksibilitet giver SV’erne mulighed for at optimere deres skattestrukturer effektivt.

For investeringsholdingoperationer fungerer et forhold mellem gæld og egenkapital på 85/15 som en sikker havn for SOPARFI’er, hvilket resulterer i potentielle effektivitetsgevinster for SV’er sammenlignet med andre finansielle strukturer. Derudover giver Luxembourgs omfattende netværk af dobbeltbeskatningsaftaler SV’er adgang til EU-direktiver og EU-forordninger.

Lovgivningsmæssige udfordringer og global kontekst

Luxembourgs SV’er skal kæmpe med skiftende internationale regler, herunder Principal Purpose Test (PPT), Limitation of Benefits (LOB)-foranstaltninger og virkningen af Multilateral Instrument (MLI). Denne udvikling søger at opretholde en balance mellem overholdelse af internationale skatteregler og den tilpasningsevne, der kræves for at opretholde Luxembourgs tiltrækningskraft som destination for securitiseringstransaktioner.

Elementer, der påvirker den vellykkede implementering af PPT, omfatter politisk stabilitet, en dygtig flersproget arbejdsstyrke, troværdige retningslinjer for sikring af aktiver og et omfattende netværk af dobbeltbeskatningsaftaler. Dette sammenfald af faktorer sikrer, at SV’erne opfylder kriterierne for traktatmæssige fordele, samtidig med at de bevarer fleksibiliteten i deres drift.

Transfer Pricing og mere til

De luxembourgske skattemyndigheder har intensiveret deres fokus på transaktioner med nærtstående parter på grund af udviklingen i transfer pricing-lovgivningen. Selvom disse udviklinger kan have begrænsede praktiske konsekvenser for SV’er, understreger de vigtigheden af compliance og traktatovervejelser.

Som konklusion spiller Luxembourgs SV’er en central rolle i at diversificere investeringsmuligheder ved at udnytte en robust juridisk ramme og et fleksibelt skattesystem. Selvom det er en udfordring at navigere i det indviklede net af regler og international skattedynamik, giver det også mulighed for innovative løsninger og strategisk økonomisk planlægning. Mens Luxembourg fortsætter med at tilpasse sig nye globale standarder, forbliver SV’er en vigtig del af det finansielle landskab, der tilbyder investorer en sikker og alsidig platform for securitiseringstransaktioner.

Kontakt Damalion Luxembourg for at få hjælp til at etablere dit securitization vehicle i Luxembourg og navigere i de komplekse juridiske og skattemæssige rammer. Vores iværksættertankegang og ekspertise vil hjælpe dig med at frigøre det fulde potentiale i din forretningsmodel og sikre bæredygtig værdiskabelse.

Kontakt din Damalion-ekspert i dag for at registrere din securitization vehicle og komme i gang med en rejse i finansiel innovation.