Välj en sida

Att frigöra potentialen för värdepapperisering i Luxemburg

I det ständigt föränderliga landskapet av finansiella instrument har luxemburgska värdepapperiseringsinstrument (SV ) framträtt som robusta enheter som spelar en avgörande roll för diversifieringen av investeringsportföljer. Dessa juridiskt ägda fordon, som etablerats av företag och deras dotterbolag, använder kapital, försäljning och likvida tillgångar för att skapa investeringsmöjligheter för tredje part samtidigt som moderbolaget skyddas mot kreditrisker.

Uppkomsten av luxemburgska värdepapperiseringsinstrument

Under årens lopp har Luxemburgbaserade företag insett den strategiska betydelsen av värdepapperiseringsinstrument (SV ) i sin finansiella verksamhet. Denna trend exemplifieras av den ökande populariteten för dessa fordon i regionen. Luxemburgs rykte som ett finansiellt kraftcentrum förstärks ytterligare av dess blomstrande sektor för värdepapperisering och finansiella transaktioner. Enligt de senaste rapporterna har cirka 1 000 SV registrerats, med förväntningar om ytterligare tillväxt inom den närmaste framtiden.

Det rättsliga landskapet för värdepapperisering i Luxemburg

I Luxemburg omfattar värdepapperisering två grundläggande aspekter: skulder och tillgångar hos tredje part och upprättandet av klassiska marknadskapitalstrukturer. Skulder och tillgångar avser finansiella instrument som innehas av tredje part eller ägs direkt av företaget och som garanterar både kapitalbeloppet och avkastningen på dessa finansiella fordringar.

Å andra sidan skyddar klassiska marknadskapitalstrukturer, som säkras av SV, dem från konkursrisker. Dessa strukturer är ofta förankrade i materiella tillgångar eller portföljer som är konstruerade för att garantera säkerhet. Portföljer med en enda tillgång anses dock i allmänhet vara mindre riskfyllda än de som innehåller skulder till tredje part, med tanke på den inneboende likviditet och volatilitet som är förknippad med olika tillgångar i värdepapperisering.

Genomförandet av transaktioner är beroende av en noggrann analys av strukturella möjligheter. De senaste ändringarna av den rättsliga ramen har gett SV större flexibilitet när det gäller att förvärva tillgångar, både direkt och indirekt, med betydande spelrum i processen.

Värdepapperiseringsinstrument Finansieringskällor

Värdepapperiseringsinstrument i Luxemburg omfattar ett brett spektrum av finansiella tillgångar, inklusive marknadsandelar och aktieobligationer, och skyddar dem mot olika risker i samband med avkastning. Räntebärande värdepapper utgör en betydande del av de finansiella instrument som används av SV, vilket avsevärt minskar risken för konkurs och gör att de omfattas av utländsk lagstiftning som fastställer investeringssäkerhet.

Euro Multilateral Trading Facility (Euro MTF ) och Luxemburgs fondbörs, som ingår i den europeiska reglerade marknaden, tillhandahåller plattformar för handel med dessa finansiella instrument, både nationellt och internationellt. Dessutom kan SV få tillgång till finansiering genom lån eller koncernintern finansiering, vilket breddar deras finansiella resurser och undanröjer de restriktioner som tidigare fanns.

Investerarmöjligheter i Luxemburg

Investeringar i luxemburgska värdepapperiseringsinstrument (SV ) sker i en flexibel och obegränsad miljö, där kvalificerade investerare inte omfattas av några rättsliga begränsningar. Utländska investerare måste dock vara medvetna om den lagstiftning om finansiella instrument som gäller för dem. Denna flexibilitet har bidragit till att göra Luxemburg till ett attraktivt centrum för SV.

Upprättande av ett värdepapperiseringsinstrument i Luxemburg

Att etablera ett SV (securitization vehicle) i Luxemburg erbjuder flera möjligheter, inklusive aktiebolag (Sàrl), publika aktiebolag (SA), kooperativa bolag (SCOA), samägande av tillgångar, öppna bolag (SNC), förenklade kommanditbolag eller särskilda bolag (SCS eller SCSp), och aktiebolag som emitterar aktier (SCA). Även om aktiebolag utgör majoriteten av SV i Luxemburg, kan vissa investerare föredra den anpassningsbara struktur som erbjuds av partnerskap.

Lagen om värdepapperisering gör det möjligt att skapa separata avdelningar inom en SV, vilket säkerställer en tydlig åtskillnad mellan tillgångar och skulder som är knutna till varje avdelning. Denna uppdelning ger investerare och fordringsägare specifika rättigheter och krav som är begränsade till respektive avdelnings tillgångar, vilket ger en högre skyddsnivå. Dessutom medger denna ändring mer självständighet när det gäller godkännande av finansiella rapporter och vinstfördelning inom varje avdelning.

Reglering och rapporteringsskyldigheter

Regelverket för SV i Luxemburg lutar övervägande åt icke-reglering. SV-bolag omfattas av regleringen endast om de kontinuerligt erbjuder allmänheten finansiella instrument. Att SV noteras på en fondbörs innebär dock inte automatiskt att företaget är redo att erbjudas till allmänheten. Klassificeringen som ett erbjudande till allmänheten beror på vilken typ av mellanhand som är involverad i distributionen.

Att uppfylla rapporteringskraven är avgörande för att säkerställa transparens och efterlevnad av regelverket.

Skattesystem för SV i Luxemburg

Luxemburgs skatteregler för SV-bolag är ett mångfacetterat landskap som omfattar olika skatter och överväganden:

  1. Inkomstskatt för företag (CIT): SV-bolag i Luxemburg som bildas som företag är föremål för CIT, med en standardsats på 18,19%, inklusive en solidaritetsavgift på 7%. Effektiv skatteplanering kan dock minska denna skatteskuld genom avdrag för räntor, utdelningar och andra betalningar till värdepappersinnehavare eller fordringsägare.
  2. Nettoförmögenhetsskatt (NWT): SV med en betydande andel (90 % eller mer) av stödberättigande finansiella tillgångar och bankkontanter i sin balansräkning kan omfattas av en årlig lägsta NWT på 4 815 euro. SV som inte uppfyller dessa kriterier kan drabbas av varierande NWT-avgifter baserat på deras totala bruttotillgångar.
  3. Skattetransparenta instrument: Vissa SV-strukturer fungerar som skattetransparenta instrument, där investerarna bär skatteansvaret för den genererade inkomsten snarare än SV självt.
  4. Lagar om internprissättning: Luxemburgs lagar om internprissättning, särskilt artikel 56 och 56 bis i Luxemburgs inkomstskattelag, inför särskilda krav för SV, vilket påverkar deras skatteöverväganden och avtalsarrangemang.
  5. Påverkan av reglering: Utvecklingen av lagstiftningen, såsom direktivet mot skatteundandragande (ATAD) och dess ändringar (ATAD I och II), samt det multilaterala instrumentet (MLI), påverkar skattelandskapet för SV, vilket kräver noggrann efterlevnad och planering.

Att navigera i Luxemburgs skattesystem

Trots det komplicerade skattesystemet åtnjuter Luxemburgs SV vissa fördelar, bland annat undantag från skuldkvoten, som inte uttryckligen definieras i skattelagstiftningen. Denna flexibilitet gör det möjligt för SV att optimera sina skattestrukturer på ett effektivt sätt.

För investeringsholdingverksamhet fungerar en skuldkvot på 85/15 som en säker hamn för SOPARFI, vilket leder till potentiella effektivitetsvinster för SV jämfört med andra finansiella strukturer. Dessutom ger Luxemburgs omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal SV tillgång till EU-direktiv och EU-förordningar.

Lagstiftningsutmaningar och global kontext

Luxemburgs SV-bolag måste hantera nya internationella regler, inklusive Principal Purpose Test (PPT), Limitation of Benefits (LOB) och effekterna av Multilateral Instrument (MLI). Denna utveckling syftar till att upprätthålla en balans mellan internationell skatteefterlevnad och den anpassningsförmåga som krävs för att bibehålla Luxemburgs attraktionskraft som destination för värdepapperiseringstransaktioner.

Faktorer som påverkar en framgångsrik implementering av PPT inkluderar politisk stabilitet, en skicklig flerspråkig arbetskraft, trovärdiga riktlinjer för värdepapperisering av tillgångar och ett omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal. Detta sammanträffande av faktorer säkerställer att SV uppfyller kriterierna för fördragsförmåner samtidigt som de behåller flexibiliteten i sin verksamhet.

Internprissättning och därutöver

Luxemburgs skattemyndigheter har intensifierat sitt fokus på transaktioner med närstående parter på grund av utvecklingen av lagstiftningen om internprissättning. Även om denna utveckling kan ha begränsade praktiska konsekvenser för SV, understryker den vikten av efterlevnads- och fördragsöverväganden.

Sammanfattningsvis spelar SV i Luxemburg en avgörande roll för att diversifiera investeringsmöjligheterna genom att utnyttja en robust rättslig ram och ett flexibelt skattesystem. Att navigera i det intrikata nätet av regleringar och internationell skattedynamik innebär utmaningar, men det ger också möjligheter till innovativa lösningar och strategisk finansiell planering. Eftersom Luxemburg fortsätter att anpassa sig till föränderliga globala standarder, förblir SV en viktig del av det finansiella landskapet och erbjuder investerare en säker och mångsidig plattform för värdepapperiseringstransaktioner.

Kontakta Damalion Luxembourg om du vill ha hjälp med att etablera ditt värdepapperiseringsinstrument i Luxemburg och hantera komplexiteten i dess rättsliga och skattemässiga ramverk. Vårt entreprenörstänkande och vår expertis hjälper dig att frigöra den fulla potentialen i din affärsmodell och säkerställa ett hållbart värdeskapande.

Kontakta din Damalion-expert idag för att registrera ditt värdepapperiseringsinstrument och påbörja en resa av finansiell innovation.