Select Page

Väärtpaberistamise potentsiaali avamine Luksemburgis

Luksemburgi väärtpaberistamisvahendid on finantsinstrumentide pidevalt arenevas maastikus kujunenud tugevateks üksusteks, millel on investeerimisportfellide mitmekesistamisel keskne roll. Need äriühingute ja nende tütarettevõtete asutatud juriidilised vahendid kasutavad kapitali, müüki ja likviidseid varasid, et luua kolmandate isikute investeerimisvõimalusi, kaitstes samal ajal emaettevõtet krediidiriskide eest.

Luksemburgi väärtpaberistamisvahendite esiletõus

Aastate jooksul on Luksemburgis asuvad ettevõtted tunnistanud väärtpaberistamisvahendite strateegilist tähtsust oma finantstegevuses. Seda suundumust näitab nende sõidukite kasvav populaarsus piirkonnas. Luksemburgi kui finantssektori jõujaama mainet tugevdab veelgi tema edukas väärtpaberistamise ja finantstehingute sektor. Hiljutiste aruannete kohaselt on registreeritud umbes 1000 SV-d, ja lähitulevikus on oodata edasist kasvu.

Väärtpaberistamise õiguslik maastik Luksemburgis

Luksemburgis hõlmab väärtpaberistamine kahte põhiaspekti: kolmandate isikute kohustused ja varad ning klassikaliste turukapitalistruktuuride loomine. Kohustused ja varad hõlmavad finantsinstrumente, mida hoiavad kolmandad isikud või mis kuuluvad otse ettevõttele ja mis tagavad nii põhisumma kui ka nende finantsnõuete tootluse.

Teisest küljest kindlustavad klassikalised turukapitali struktuurid, mis on tagatud SVde poolt, neid pankrotiriskide eest. Need struktuurid põhinevad sageli materiaalsetel varadel või portfellidel, mis on loodud turvalisuse tagamiseks. Siiski peetakse ühe varaga portfelle üldiselt vähem riskantseks kui neid, mis hõlmavad kolmanda osapoole kohustusi, arvestades väärtpaberistamise erinevate varadega kaasnevat loomulikku likviidsust ja volatiilsust.

Tehingute rakendamine sõltub struktuuriliste võimaluste hoolikas analüüsist. Hiljutised muudatused õiguslikus raamistikus on andnud SVdele suurema paindlikkuse varade omandamisel nii otseselt kui ka kaudselt, kusjuures neil on märkimisväärne mänguruum.

Väärtpaberistamise rahastamisvahendi rahastamisallikad

Luksemburgi väärtpaberistamisvahendid hõlmavad mitmesuguseid finantsvarasid, sealhulgas turuosasid ja aktsiate võlakirju, kindlustades neid erinevate tuludega seotud riskide vastu. Võlaväärtpaberid moodustavad olulise osa SVde kasutatavatest finantsinstrumentidest, mis vähendab oluliselt pankrotiriski ja allutab neid investeeringute turvalisust määravatele välisriikide õigusaktidele.

Mitmepoolne kauplemissüsteem (Euro MTF ) ja Luksemburgi börs, mis on osa Euroopa reguleeritud turust, pakuvad platvormi nende finantsinstrumentidega kauplemiseks nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Lisaks sellele saavad SVd juurdepääsu rahastamisele laenamise või kontsernisisese rahastamise kaudu, laiendades oma finantsressursse ja kõrvaldades varem kehtinud piirangud.

Investorite võimalused Luksemburgis

Luksemburgi väärtpaberistamisvahenditesse investeerimine on paindlikus ja piiramatus keskkonnas, kus sobivate investorite suhtes ei kehti õiguslikud piirangud. Välisinvestorid peavad siiski olema teadlikud nende suhtes kohaldatavatest finantsinstrumente käsitlevatest õigusaktidest. Selline paindlikkus on aidanud kaasa Luksemburgi atraktiivsusele SVde jaoks.

Väärtpaberistamise instrumendi loomine Luksemburgis

Väärtpaberistamisvahendi (SV) asutamine Luksemburgis pakub mitmeid võimalusi, sealhulgas piiratud vastutusega äriühingud (Sàrl), aktsiaseltsid (SA), ühistud (SCOA), varade kaasomand, täisühingud (SNC), lihtsustatud usaldusühingud (SCS või SCSp) ja aktsiaid emiteerivad täisühingud (SCA). Kuigi enamik Luksemburgi SV-dest on äriühingud, võivad mõned investorid eelistada kohanemisvõimelist struktuuri, mida pakuvad äriühingud.

Väärtpaberistamise seadus lubab luua SV-s eraldi osakuid, tagades iga osakuga seotud varade ja kohustuste selge eraldatuse. Selline eraldamine annab investoritele ja võlausaldajatele konkreetsed õigused ja nõuded, mis piirduvad vastava osakonna varadega, mis tagab kõrgema kaitsetaseme. Lisaks võimaldab see muudatus suuremat autonoomiat finantsaruannete kinnitamisel ja kasumi jaotamisel igas osakonnas.

Reguleerimine ja aruandluskohustus

Luksemburgi SVde regulatiivne keskkond kaldub valdavalt mittereguleerimise poole. SVde suhtes kohaldatakse regulatsiooni ainult siis, kui nad pakuvad finantsinstrumente avalikkusele pidevalt. Siiski ei tähenda ainuüksi SV noteerimine börsil automaatselt valmisolekut avalikuks pakkumiseks. Avalikuks pakkumiseks klassifitseerimine sõltub levitamises osaleva vahendaja iseloomust.

Aruandluskohustuse täitmine on oluline läbipaistvuse ja õigusnormide järgimise tagamiseks.

Luksemburgi SVde maksurežiim

Luksemburgi maksuraamistik SVde jaoks on mitmetahuline, hõlmates erinevaid makse ja kaalutlusi:

  1. Ettevõtte tulumaks (CIT): Luksemburgi SV-d, mis on asutatud äriühinguna, maksustatakse tulumaksuga, mille standardmäär on 18,19 %, sealhulgas 7 % solidaarsuse lisamaks. Kuid tõhus maksuplaneerimine võib seda maksukohustust leevendada intresside, dividendide ja muude väärtpaberiomanikele või võlausaldajatele tehtavate maksete mahaarvamise kaudu.
  2. Netovara maks (NWT): SVd, kelle bilansis on märkimisväärne osa (90% või rohkem) kõlblikke finantsvarasid ja pangasularaha, võivad olla kohustatud maksma aastas vähemalt 4815 eurot NWT-d. SVd, mis ei vasta nendele kriteeriumidele, võivad nende brutovara kogusummast lähtuvalt kohaldada erinevaid NWT-määrasid.
  3. Läbipaistvad sõidukid: Mõned SV-struktuurid toimivad maksude seisukohast läbipaistvate vahenditena, kus investorid kannavad maksukohustust loodud tulult, mitte SV ise.
  4. Siirdehindade seadused: Luksemburgi siirdehindu käsitlevad seadused, eelkõige Luksemburgi tulumaksuseaduse artiklid 56 ja 56 bis, kehtestavad SVdele erinõuded, mis mõjutavad nende maksukäsitlusi ja lepingulisi kokkuleppeid.
  5. Määruse mõju: Regulatiivsed arengud, nagu maksustamise vältimise vastane direktiiv (ATAD) ja selle muudatused (ATAD I ja II), samuti mitmepoolne rahastamisvahend (MLI), mõjutavad SVde maksumaastikku, mis nõuab hoolikat vastavust ja planeerimist.

Luksemburgi maksurežiimis navigeerimine

Hoolimata keerulisest maksusüsteemist saavad Luksemburgi SV-d teatud eeliseid, sealhulgas vabastused võla ja omakapitali suhtest, mis ei ole maksuseadustes selgesõnaliselt määratletud. Selline paindlikkus võimaldab SV-del optimeerida oma maksustruktuure tõhusalt.

Investeerimishaldusoperatsioonide puhul on võla ja omakapitali suhe 85/15 SOPARFIde jaoks turvaline sadam, mis annab SVdele potentsiaalse tõhususe kasvu võrreldes muude finantsstruktuuridega. Lisaks tagab Luksemburgi ulatuslik topeltmaksustamise vältimise lepingute võrgustik SVdele juurdepääsu ELi direktiividele ja ELi määrustele.

Regulatiivsed väljakutsed ja ülemaailmne kontekst

Luksemburgi SVd peavad toime tulema arenevate rahvusvaheliste eeskirjadega, sealhulgas peamise eesmärgi testiga (PPT), kasu piiramise meetmetega ja mitmepoolse rahastamisvahendi (MLI) mõjuga. Nende arengute eesmärk on säilitada tasakaal rahvusvahelise maksukuulekuse ja kohanemisvõime vahel, mis on vajalik Luksemburgi kui väärtpaberistamistehingute sihtkoha atraktiivsuse säilitamiseks.

PPT edukat rakendamist mõjutavate elementide hulka kuuluvad poliitiline stabiilsus, kvalifitseeritud mitmekeelne tööjõud, usaldusväärsed varade väärtpaberistamise suunised ja ulatuslik topeltmaksustamise vältimise lepingute võrgustik. Selline tegurite koosmõju tagab, et SVd vastavad asutamislepingu alusel saadavate soodustuste kriteeriumidele, säilitades samal ajal oma tegevuse paindlikkuse.

Siirdehindade kehtestamine ja muu

Luksemburgi maksuhaldurid on muutuvate siirdehindade seaduste tõttu pööranud suuremat tähelepanu seotud osapoolte vahelistele tehingutele. Kuigi need arengud võivad olla SVde jaoks piiratud praktilise mõjuga, rõhutavad nad vastavuse ja lepinguga seotud kaalutluste tähtsust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Luksemburgi SV-del on investeerimisvõimaluste mitmekesistamisel keskne roll, kasutades selleks tugevat õigusraamistikku ja paindlikku maksusüsteemi. Kuigi keerulises regulatsioonide ja rahvusvahelise maksudünaamika võrgustikus orienteerumine on keeruline, pakub see ka võimalusi innovaatiliste lahenduste ja strateegilise finantsplaneerimise jaoks. Kuna Luksemburg jätkab kohanemist arenevate ülemaailmsete standarditega, jäävad SV-d finantsmaastiku oluliseks osaks, pakkudes investoritele turvalist ja mitmekülgset platvormi väärtpaberistamistehinguteks.

Kui soovite abi oma väärtpaberistamisvahendi loomisel Luksemburgis ja selle õigusliku ja maksuraamistiku keerukuses orienteerumisel, võtke ühendust Damalion Luxembourgiga. Meie ettevõtlik mõtteviis ja teadmised aitavad teil kasutada oma ärimudeli kogu potentsiaali, tagades jätkusuutliku väärtuse loomise.

Võtke oma Damalioni eksperdiga ühendust juba täna, et registreerida oma väärtpaberistamisvahend ja alustada finantsinnovatsiooni teekonda.