בחרו עמוד

דסק דמליון צ’כיה

עושה עסקים בצ’כיה

משקיעים זרים רשאים לנהל פעילויות עסקיות הכוללות מסחר, רכישת נדל”ן והוראות אחרות החלות על חברות מקומיות. לאחר ארבעה עשורים של שלטון קומוניסטי, צ’כיה הפכה אט אט לכלכלת פיקוד לכלכלת שוק חופשי בהשראת מהפכת הקטיפה שלה ב-1989. מאז 1990, צ’כיה מהווה מקום מושך להשקעות זרות. פוטנציאל הצמיחה שלה גדל עוד יותר כאשר הצטרפה רשמית והתאימה את חוקיה לזה של האיחוד האירופי ב-1 במאי 2004.

היתרונות של השקעות זרות ישירות בצ’כיה

 • צ’כיה היא חברה פעילה באיחוד האירופי.
 • יש לה מערכת בנקאית מרכזית עצמאית וחזקה המווסתת מטבע יציב.

זה מבטיח למדינה גישה נוחה לשווקים באירופה, כמו גם יחסי גומלין חיוביים עם מדינות אחרות מחוץ לאירופה.

 • מגזר פיננסי יציב שהציג את החוסן המדהים שלו בתוך המשבר האחרון.
 • ההוצאה הציבורית הכוללת ברמה מבוקרת ומשביעת רצון.
 • רושם את אחד משיעורי האבטלה הנמוכים באירופה, ובכך יוצר סביבה אידיאלית ואטרקטיבית למשקיעים זרים.
 • מוניטין רב שנים של ייצור תעשייתי חזק.
 • כוח אדם איכותי בעלות ביניים גבוהה.
 • במיקום מרכזי באירופה

ברגע שהחלטתם לבסוף לעשות עסקים בצ’כיה, יש הרבה דברים שאתם צריכים להתמודד איתם כדי להצליח לבנות חברה במדינה. להלן כל הדרישות שיש לעמוד בהן בעת הקמת חברה בצ’כיה.

הקמת נוכחות עסקית

משקיעים זרים וחברות המחפשות ליצור נוכחות עסקית בצ’כיה יכולים לבחור מתוך אינספור אפשרויות. על פי החוק האזרחי וחוק התאגידים העסקיים, הצורות המשפטיות העיקריות של תאגידים שבאמצעותן ניתן להפעיל עסקים במדינה הן כדלקמן:

 1. חברה בערבון מוגבל

חברה בערבון מוגבל היא חברה שהונה הרשום נוצר על ידי תרומות של בעלי מניות.

 • בעלי המניות יישאו באחריות להתחייבויות החברה שלהם רק עד לסכום התרומות שלא שולמו הרשומות בפנקס המסחרי.
 • המסמך התאגידי הראשי של חברה בע”מ בצ’כיה מופיע בתקנון שלה.
 • דרישת ההון הרשום חייבת להיות לפחות 1 CZK, בעוד שדרישת התרומה המינימלית של כל בעל מניות אחד היא 1 CZK.
 • תרומות בעין מותרות מחברים.
 • חברות באחריות מוגבלת יכולות ליצור סוגים שונים של מניות עם זכויות ספציפיות החלות.
 • מניות באחריות מוגבלת של הרפובליקה הצ’כית ניתנות להעברה על פי הסכם העברת המניות, הנכנס לתוקף במועד שנקבע מראש בהסכם. עשויות להיווצר מגבלות העברת מניות ולהיכלל בהן בתקנון החברה.
 • ניתן להקים על ידי מייסד יחיד. אין הגבלה על מספר בעלי המניות המותרים במסגרת חברה בע”מ.
 • שמות בעלי המניות רשומים כדין בפנקס המסחרי.
 • בעלי המניות קובעים אסיפה כללית, שהיא אחד האירועים החשובים ביותר שיתקיימו אחת לשנה או לא יאוחר מחצי שנה מתום שנת הכספים.
 • ההנהלה נופלת בחיקו של דירקטור אחד או יותר, שמונה כדין על ידי חברי הדירקטוריון של החברה.
 • הקמת מועצת פיקוח היא אופציונלית. בדומה לבעלי מניות, גם שמות הבכירים וחברי הדירקטוריון של חברה חייבים להיות רשומים בפנקס המסחרי.
 1. חברת מניות משותפת

חברת מניות היא צורה משפטית שבה ההון הרשום נוצר על ידי תרומות של בעלי מניות. בעלי מניות אלו בדרך כלל אינם נושאים באחריות להתחייבויות של חברה.

 • ההון הרשום מחולק למספר מסוים של מניות.
 • המסמך העיקרי של החברה הוא התקנון.
 • ניתן להתחיל על ידי מייסד יחיד ללא הגבלה על מספר בעלי המניות.
 • מלבד חברה משותפת של בעל מניות יחיד, שמות בעלי המניות רשומים בפנקס המסחרי.
 • הון רשום נדרש של לפחות 2 מיליון CZK או כ-78,800 אירו.
 • תרומות לא כספיות מבעלי המניות מותרות.
 • יכול להנפיק מניות לבעלים או רשומות ומסופקים בצורה של (i) תעודה (טופס נייר) או (ii) טופס רישום ספר (ללא נייר). החוק הצ’כי מאפשר ליצור סוגי מניות שונים עם זכויות ספציפיות החלות.
 • ניתן להעביר מניות נייר עם מסירה ואישור. עבור מניות ללא נייר, רישום במרכז לניירות ערך הוא חובה. כל מגבלה או תנאי להעברת מניות נקבעים בתקנון החברה.
 • בעלי המניות חייבים להשתתף באסיפה הכללית, המתקיימת באופן אידיאלי לפחות פעם בשנה, לא יאוחר משישה חודשים בתום שנת הכספים.
 • חברת מניות בעלת מבנה מוניסטי מחייבת מינוי של דירקטוריון או מנהל
 • חברת מניות בעלת מבנה דואליסטי, הדירקטוריון ממלא תפקיד ביצועי בפעילות החברה בעוד שתפקיד הניהול נופל בחיק הדירקטוריון המפקח. אלא אם נקבע אחרת בתקנון, כל מועצת המנהלים צריכה לכלול שלושה חברים שעשויים להיות אזרחים צ’כיים או אזרחים זרים. כל חברי הגופים המבצעים והמפקחים של החברה צריכים להיות רשומים בפנקס המסחרי.
 1. שותפות ללא הגבלה

במסגרת שותפות בלתי מוגבלת, צריכים להיות לפחות שני אנשים או ישויות משפטיות שמנהלים את העסק באותו שם חברה. כל השותפים הנוגעים בדבר ייקחו על עצמם התחייבויות יחד עם כל נכסיהם. אין דרישות מוגדרות מבחינת הון רשום.

 1. שותפות מוגבלת

שותפות מוגבלת נוצרת עם שני אנשים טבעיים או יותר. לפחות אחד מהשותפים חייב להיות מזוהה כשותף מוגבל שייקח על עצמו התחייבויות עד לסכום התרומה שלא שולמה כפי שנרשם בפנקס המסחרי. לפחות שותף אחד צריך לשאת באחריות בלתי מוגבלת לכל חובות של שותפות.

 1. סניף
 • מבחינה טכנית , סניף שהוקם בצ’כיה לא ייחשב כישות משפטית עצמאית. לפיכך, כל פעולה שתעשה הסניף תתפרש כפעולות של החברה הזרה שרשמה את הסניף.
 • ראש הסניף עשוי להיות אזרח צ’כי או אזרח זר שיכול לנהל ולפקח על כל הפעולות הקשורות לסניף.
 • ראש הסניף יירשם בפנקס המסחרי.
 1. חברה אירופית
 • במהותה חברה אירופית היא ישות המורשית להפעיל עסקים בכל רחבי אירופה.
 • ניתן להקים חברה אירופית כאחת מהאפשרויות הבאות: (i) מיזוג בין שתי חברות מניות או יותר משתי מדינות חברות שונות באיחוד האירופי לפחות, (ii) חברת אחזקות על ידי חברות העומדות בתנאים ספציפיים, (iii) חברה בת של חברות המקיימות תנאים ספציפיים, (iv) חברת מניות משותפת עם חברה בת במדינה אחרת של האיחוד האירופי למשך שנתיים לפחות.
 • ההון המינימלי הנדרש לא יכול להיות פחות מ-120,000 אירו.
 1. בעלות יחידה

אזרחים צ’כיים וזרים יכולים לפעול בצ’כיה תחת שמם לאחר השלמת רישיונות סחר תקפים והיתרי עסק חיוניים אחרים.

אישורי עסקים

כל עסק רשאי להתחיל בפעילות לאחר השלמת ההיתרים וההסמכה הדרושים אלא אם הפעילות העסקית בהתאמה אינה מחייבת מתן היתר (כגון במקרה של חכירת מקרקעין).

 • לפני שחברה יכולה לפעול, על חברה לקבל רישיון סחר לפי חוק רישוי סחר. חוק רישוי המסחר קובע סוגי מסחר שונים, כאשר הרוב מזוהה כעסקאות חופשיות שבהן אין צורך בכשירות מקצועית לניהול עסק.
 • לפני הרישום במרשם המסחרי של הרפובליקה הצ’כית, פעילויות עסקיות ספציפיות שאינן תחת חוק רישוי המסחר ידרשו אישור או היתרים מיוחדים. זה חל על עסקים תחת המגזר הפיננסי, הטלקומוניקציה, האנרגיה והבריאות.

יחסי עבודה ותנאי עבודה

כל הפעילויות הקשורות לתעסוקה כפופות לחוק מס’ 262/2006 Coll., Labor Code. העסקה נוצרת לרוב על סמך חוזה עבודה.

חוזה עבודה עשוי לכלול:

 • סוג העבודה
 • מקום או מקומות עבודה
 • תאריך תחילת העבודה

   

  1. כל העובדים במסגרת חוזה עבודה מחויבים לעבור בדיקה רפואית ראשונית לפני תחילת עבודתם.
  2. ניתן להסכים על תקופת ניסיון בין הצדדים לתקופה של שלושה חודשים לכל היותר ועד שישה חודשים לתפקידי ניהול, החל ממועד ההעסקה.
  3. העסקה לתקופה קצובה מותרת לתקופה של 36 חודשים לכל היותר וניתן לחזור עליה פעמיים. למעשה, העסקה לתקופה קצובה אינה יכולה להיות יותר מתשע שנים. ישנם חריגים במקרה של בעיות תפעוליות חמורות.
  4. מערכי העסקה פחות בלתי פורמליים עשויים לכלול הסכמים המבוססים על ביצועי עבודה והסכמים על פעילויות עבודה ספציפיות כגון במקרה של עבודה עונתית או חלקית.

ניתן לסיים חוזה עבודה במקרים הבאים:

 • הסכם סיום בכתב.
 • הודעת הפסקה הוגשה בכתב ונמסרה ישירות לצד השני. תקופת הודעה מוקדמת הינה חודשיים ומתחילה בתאריך הראשון של החודש שלאחר הודעת המסירה לצד השני.
 • מעסיקים רשאים להטיל הפסקת עבודה בהתאם לחוקי קוד העבודה, כגון במקרה של ביצועים ושיקולי ארגון, כמו גם הפרות של חובות.
 • עובדים רשאים להודיע על סיום עבודה מבלי לציין את הסיבה. ניתן להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת בהסכם פרטני בכתב בין מעסיק לעובד.
 • ביטול מיידי של חוזה עבודה מותר בתנאי ששני הצדדים מסכימים על ביטול מיידי של העסקה.
 • ביטול במהלך תקופת הניסיון אפשרי לשני הצדדים. העובד והמעסיק רשאים לסיים את העסקתו ללא ציון נימוקיהם.
 • אם עובד מסכים לעבוד לאחר התקופה המוסכמת, אופי ההעסקה ישתנה אוטומטית להעסקה לתקופה בלתי מוגבלת.
 • עבור אזרחים זרים, ביטול רישיון השהייה או פקיעת אישור העבודה, כרטיס כחול, כרטיס עובד או גירוש.
 • מותו של עובד

פיצויי פיטורים מינימליים סטטוטוריים ניתנים לעובד במקרה של פיטורין על ידי המעסיק מסיבות ארגון. על פי כלל, פיצויי פיטורים צריכים להיות פי אחד עד שלושה מהרווחים הממוצעים של העובד השיזוף ובהתבסס על משך כהונתו.

במקרה של תאונה, מצב רפואי תעסוקתי או איום לפתח מחלת מקצוע, פיצויי הפיטורים המינימליים בחוק צריכים להיות פי 12 מההכנסה החודשית הממוצעת של העובד.

עצות חשובות נוספות לעבודה ותעסוקה:

 • כל העובדים זכאים לחופשה מינימלית של ארבעה שבועות.
 • נכון לשנת 2018, שכר המינימום נקבע על ידי ממשלת צ’כיה על 12,200 CZK או 480 יורו לחודש, או 73.20 CZK לשעה.
 • עבודה בשעות נוספות תוסיף לפחות 25% מהשכר הממוצע אלא אם מעסיק יסכים לתת לעובד חופשת פיצוי במקום.
 • השכר עשוי לכלול שכר עבור עבודה בשעות נוספות. לעובדים רגילים ניתן לכלול לכל היותר 150 שעות בשנה. מצד שני, למנהלים יכולים להיות עד 416 שעות נוספות בשנה קלנדרית.
 • שעות העבודה המקסימליות הן 40 בשבוע, או פחות במקרים ספציפיים כמו בפעילות עסקית של שתיים עד שלוש משמרות.

איגודים מקצועיים

 • הקמת איגודים מקצועיים מוסדרים בחוק.
 • ניתן לערוך הסכם קיבוצי באמצעות ארגון איגודי מקצועי לתקופה קצובה או לתקופה בלתי מוגבלת, ובמקרה זה ניתן לבטלו בהודעה מוקדמת של שישה חודשים.
 • שביתות מותרות, אך לא באופן בלעדי, לתמיכה במשא ומתן על הסכמים קיבוציים.

אישורי עבודה, אישורי שהייה, וויזה

 • בדיקה מותאמת אישית של אנשים או סחורות מתבצעת בשדות תעופה בינלאומיים מכיוון שלרפובליקה הצ’כית אין גבולות UE חיצוניים.
 • עובדים מהאיחוד האירופי, EE ושוויץ ובני משפחה לשעבר אינם זקוקים לאישורי עבודה כדי להשיג עבודה בצ’כיה.
 • עובדים מכל המדינות האחרות נדרשים לקבל אישורי עבודה ואישורי שהייה מטעמי תעסוקה לפני שהם יכולים להתחיל לעבוד.
 • החוקים הנוגעים לתושבות ארוכות טווח בקרב אזרחים זרים המחפשים עבודה בצ’כיה מיועלים ומתואמים לחוקי האיחוד האירופי.
 • כרטיס העובד מטעם משרד הפנים מונפק לעובדים בתפקידי עבודה ספציפיים. עובד עם כרטיס עובד אינו צריך עוד להגיש בקשה לאישור שהייה פרטני.
 • אזרחים זרים יכולים להגיש בקשה לכרטיס כחול, שהוא היתר שהייה ועבודה באחד.
 • כרטיס כחול מונפק בדרך כלל לעובדים בעלי השכלה גבוהה או לבעלי חוזה עבודה למשך שנה אחת לפחות עם שכר ברוטו ממוצע שהוא לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע בצ’כיה.

קניין רוחני

 • הרפובליקה הצ’כית חברה בארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO), ארגון הפטנטים האירופי (EPO), ונחשבת כצד חוזי של ההסכם בדבר היבטי סחר הקשורים בזכויות קניין רוחני (TRIPS).
 • מערכת ההגנה המשפטית של הקניין הרוחני בצ’כיה תואמת את העקרונות הרווחים של כלכלת שוק ומתואמת עם חוקי האיחוד האירופי.

כספים והשקעות

 1. רגולציה עסקית

IP כולל סימנים מסחריים וזכויות יוצרים מוגנים בצ’כיה על פי חוק זכויות היוצרים.

 1. בנקאות ופיננסים

הבנק הלאומי של צ’כיה, הבנק המרכזי של המדינה מפקח על מדיניות הקשורה לכסף, פיקוח על הבנקים והשווקים הפיננסיים.

 • ניירות ערך נסחרים בבורסה לניירות ערך של פראג עם שני שווקי פעולה, כלומר SPAD למשקיעים בקנה מידה גדול ובינוני ומכרזי מודול למשקיעים קטנים יותר.
 • הבורסה נמצאת בבעלות CCESEG Aktiengesellschaft- Winer Borse AG.
 1. בקרות חליפין

הרפובליקה הצ’כית אינה מבצעת בקרת חליפין, מה שמאפשר לכספים לנוע בחופשיות לתוך המדינה וממנה. דיווח סטטיסטי הוא חובה.

 1. תמריצי השקעות

צ’כיה מציעה מספר עצום של תמריצי השקעה במקרים שונים, כגון:

 • הקלות במס הכנסה
 • פטורים מסוימים מארנונה
 • סבסוד תעסוקה ליצירת מקומות עבודה
 • הדרכה ושימור עובדים
 • תמיכה כספית ברכישת נכסים

המדינה גם מנפיקה סובסידיות עבור קרנות המבנה של האיחוד האירופי ופרויקטים אחרים.

חשבונאות וביקורת

1. חוקי החשבונאות מותאמים לחוק האיחוד האירופי.
2. תוכן הדוחות הכספיים חייב להיווצר על פי תקני חשבונאות מקובלים בצ’כיה.
3. החשבונאות הצ’כית שונה מעט מתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.
4. על הדוחות הכספיים השנתיים לכלול מאזן, דוח רווח והפסד וביאורים נוספים לדוחות הכספיים.
5. לחברות בעלות דוחות כספיים מבוקרים חובה נדרש דוח על תזרימי מזומנים ודוח על שינויים בהון העצמי.
6. דוחות כספיים שנתיים מתפרסמים על ידי המרשם המסחרי ויש להגישם יחד עם דוח מס חברה ברשות המס המקומית הרלוונטית.

הנחיות חשבונאות

 • כל ישות השליטה נדרשת להכין דוחות כספיים מאוחדים כאשר קבוצת חברות על בסיס מאוחד עולה על נכסים נטו של 100 מיליון CZK, מחזור של 200 מיליון CZK ו-50 עובדים.
 • קבוצה קטנה אינה נדרשת להכין דוחות כספיים מאוחדים אלא אם מדובר בחברות בעניין ציבורי.
 • חברות הנסחרות בבורסה נדרשות להשתמש ב-IFRS, כפי ששונה על ידי חוק האיחוד האירופי.
 • ישויות מחויבות לנהל חשבונות בשפה הצ’כית. מאידך, ניתן ליצור מסמכי הנהלת חשבונות בשפה זרה רק אם מתקיים תנאי ההבנה.
 • ישויות נדרשות לנהל חשבונות בכתרים צ’כיים.

דרישות ביקורת

בהתאם לחוק החשבונאות, כל הדוחות הכספיים, הדוחות הכספיים המאוחדים והדוחות השנתיים חייבים להיות מבוקרים על ידי מבקר חיצוני מטעם: (i) יחידות חשבונאיות גדולות ובינוניות, (ii) יחידות חשבונאיות קטנות בצורה של חברת מניות משותפת, כאשר תקופת החשבונאות החולפת עומדת לפחות באחד מהקריטריונים הבאים:

 • סך הנכסים הנקי של לא יותר מ-40 מיליון CZK
 • מחזור נקי של לא יותר מ-80 מיליון צ’כיים בשנה
 • מספר עובדים ממוצע לא יותר מ-50
 • יחידות חשבונאיות מיקרו אינן נדרשות לבדיקת הדוחות הכספיים שלהן.
 • חברה חדשה בשנה הראשונה לפעילותה עשויה שלא להיבדק אם היא צפויה להפוך לחברה בינונית או גדולה.
 • חברה עשויה לעבור ביקורת מסיבות משפטיות אחרות.
 • כל הדוחות הכספיים מבוקרים בהתאם לתקני ביקורת בינלאומיים.

פרסום וארכיון

חברות רשאיות לפרסם דוחות כספיים באוסף השטרות לפי המרשם המסחרי. חברות מבוקרים יפורסמו בדוח שנתי הכולל דוחות כספיים, דו”ח הנהלה ודו”ח מבקר.

 • כל מסמכי הנהלת החשבונות חייבים להיות בארכיון לפחות חמש שנים או עד 30 שנה בהתאם לסוג המסמך.
 • ללא קשר לתקופת ארכיון, מסמכים הקשורים למס חייבים להיות זמינים לתקופות חייבות במס שבהן חוק ההתיישנות נשאר פעיל.

סקירה כללית של מערכת המס של הרפובליקה הצ’כית

חוק מס ההכנסה הצ’כי מסדיר מסים הן ליחידים והן לחברות. משרד מס מורשה מקומי ייקבע לפי מטה החברה או לפי מקום מגורי הנישום.

משרד מס מיוחד (STO) נושא סמכות שיפוט ארצית עבור משלמי מסים גדולים, התורם תרומה חשובה להכנסות ממסים, עם מחזור מכירות העולה על 200 מיליון CZK.

לוח זמנים ותדירות ביקורת מס יהיו תלויים במקום מגוריו של נישום. ביקורת מס מתרחשת בדרך כלל בעיירות ובעיריות קטנות יותר.

כל הנישומים זכאים לערער על החלטות שהתקבלו על ידי רשויות המס לאחר ביקורת מס ומביאות להגדלת חובות המס שלהם. ערעורים יוגשו בכתב מול הרשויות הנוגעות בדבר בתוך התקופה הרלוונטית להחלטה (30 יום). נישומים שאינם שבעי רצון מהחלטת הערעור רשאים להגיש ערעור לבתי המשפט.

סוגים שונים של מס בצ’כיה

 1. שיעורי מס הכנסה (CIT).
 • מס הכנסה לחברות נגבה בשיעור כללי של 19%.
 • עבור קרנות השקעה בסיסיות, שיעור מס החברות נקבע על 5%.
 • קרנות פנסיה חייבות בשיעור מס של 0%.
 • עבור גופים עסקיים מקומיים וזרים שמקום הפעילות והניהול שלהם בצ’כיה, ההכנסה הנתונה למיסוי היא הכנסה ברוטו ברחבי העולם בניכוי הוצאות הניתנות לניכוי מס, בניכוי הכנסות שאינן חייבות במס וניכויים מותרים.
 • חברות שאינן תושבות מחויבות במס רק מהכנסה שנוצרה בצ’כיה.
 • מגבלת הזמן להגשת החזרי מס היא בתוך תקופה של שלושה חודשים.
 • עבור CIT הוגש על ידי יועץ מס או אם הנישום היה נתון לביקורת, מגבלת הזמן להגשה היא שישה חודשים.
 • התקדמות מס המשולמות חצי שנתי אם החבות האחרונה הידועה היא בין 30,000 CZK ל- CZK 150,000 (EUR1,135 ו-5,670)
 • תשלום מראש צריך להיות 40% מהחבות במס.
 • במקרה שחבות המס האחרונה הידועה היא יותר מ-150,000 CZK, תשלום המקדמה צריך להיות רביעית מחבות המס הקודמת ויש לשלמו על בסיס רבעוני.
 • כל ההוצאות הכרוכות בהשגת הכנסה חייבת ובשמירה עליה ניתנות לניכוי מלא במס, אלא אם רשומים בסעיפים שאינם ניתנים לניכוי או פריטים הניתנים לניכוי רק עד לגבול הקבוע בחוק.
 • הוצאות שיוצאו מיוזמות מחקר ופיתוח ניתן לנכות מבסיס המס עד 100% ו-110% מסך ההוצאה בהתאמה.
 • ניתן לתבוע עלויות מחקר ופיתוח כפול מאחר שעלות פרויקטי מחקר ופיתוח עשויה להישאר בחישוב בסיס המס עד שלוש שנים.
 • ניתן לקבל ניכוי בשתי דרכים. ניכוי עבור נכסים שנרכשו למטרות חינוך מקצועי יכול להתבצע פעמיים (i) פחת של נכס המקטין את בסיס המס ו (ii) ניכוי של עד 110% משווי הנכס הכולל בשנת הרכישה.
 • חברות המציעות השכלה מקצועית יכולות לנכות עד 200 CZK לשעת פעילות חינוך.
 • הפסדי מס שנגזרו לאחר 1993 מועברים לחמש שנים.
 • החל מיולי 2020, הפסדי מס מועברים לאחור למשך שנתיים. הסכום המקסימלי שניתן לתבוע הוא 30 מיליון CZK.

פטורים ממס

 • דיבידנדים המשולמת על ידי חברת בת מ-CZ או תושבת מדינה חברה באיחוד האירופי לחברת האם שלה מ-CZ או תושב אחר חבר באיחוד האירופי.
 • הכנסה ממכירת השתתפות בחברת בת
 • דיבידנדים והכנסה שהופקו ממכירת השתתפות בחברה בת אם החלק הוא תושב שאינו חבר באיחוד האירופי מאמנת כפל מס יחויבו במס הכנסה של לא פחות מ-12%

משקיעים זרים רשאים לתבוע חריגים עם התנאים העיקריים הבאים:

 • על חברת האם להחזיק לפחות 10% מהחברה הבת במשך 12 חודשים רצופים לפחות.
 • הכנסה פטורה ממס אם היא משולמת גם לשוויץ, נורבגיה, ליכטנשטיין ואיסלנד.

תמריצים

תמריצי השקעה זמינים הן לתושבים המקומיים והן למשקיעים זרים בקטגוריות הבאות:

 • מרכזים טכנולוגיים
 • תעשיית ייצור
 • ספקי שירותי תמיכה לעסקים, כגון מרכזי פיתוח תוכנה, מרכזי שירותים משותפים, מתקני תיקון טכנולוגיים גבוהים, מוקדים טלפוניים ומרכזי נתונים.

ניתן לספק תמריצים להשקעה בצורות הבאות כאשר כל הדרישות מתקיימות:

 • הקלות במס הכנסה עד 10 שנים
 • סיוע כספי ביצירת מקומות עבודה חדשים
 • תמיכה כלכלית בהכשרה והכשרת עובדים חדשים
 • סיוע פיננסי בהשקעות אסטרטגיות במרכזי טכנולוגיה ובחברות יצרניות.
 • העברת קרקע ציבורית במחירים אידיאליים.
 • פטור ממס מקרקעין לחמש שנים.
 1. ניכוי מס במקור
 • דיבידנדים המשולמים לתושבים ולתושבי חוץ מוערכים בניכוי מס במקור של 15%.
 • על פי הנחיית האם-בת של האיחוד האירופי, דיבידנדים המשולמים מחברה בת לחברה האם יהיו פטורים ממיסוי כאשר האם מחזיקה לפחות 10% ממניות החברה הבת למשך 12 חודשים ללא הפרעה.
 • עבור דיבידנדים המשולמים על ידי חברת בת CZ לחברת אם היושבת באיסלנד, נורבגיה, שוויץ וליכטנשטיין יהיו פטורים ממיסוי.
 • שיעור ניכוי מס במקור של 35% חל במקרים בהם דיבידנדים משולמים לתחומי שיפוט אחרים מחוץ לאיחוד האירופי וה-EEA.

ריבית

 • ריבית המשולמת לתושבי חוץ חייבת ב-15% ניכוי מס במקור.
 • פטור חל כאשר ריבית משלמת תושב מקומי לחברה בעלת תושבות קבע באיחוד האירופי, שוויץ, נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין.
 • משלמי מסים מהאיחוד האירופי וה-EEA רשאים להגיש החזרי מס כדי להפחית עלויות הקשורות לתשלומי ריבית.
 • שיעור של 35% חל כאשר ריבית משולמת למדינות אחרות החברות באיחוד האירופי או ב-EEA, עמן אין ל-CZ אמנות כפל מס.

תמלוגים

 • תמלוגים המשולמים לתושבי חוץ כפופים לניכוי מס במקור של 15%.
 • הפטור חל כאשר תמלוגים ששולמו על ידי תושב מקומי לחברה בעלת תושבות קבע באיחוד האירופי, שוויץ, נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין.
 • משלמי מסים מהאיחוד האירופי וה-EEA רשאים להגיש החזרי מס כדי להפחית עלויות הקשורות לתמלוגים.
 • שיעור של 35% חל כאשר משלמים תמלוגים למדינות אחרות החברות באיחוד האירופי או ב-EEA, עמן CZ לא הסתיימו אמנות כפל מס.
 1. חוקים נגד הימנעות

רישיות דקה

 • אם מקבל ההלוואה הוא בנק של חברת ביטוח, נאסר עליהם לנכות הוצאות ריבית מסכום ההלוואה הכולל כאשר סים של ההלוואות בתקופת מס נתונה מסתכם פי שישה מההון העצמי.

עלויות אשראי מופרזות

 • ניכוי מס עד גבול שנקבע מראש. הגבלה נקבעה ל-30% מהרווח מס לפני מסים, ריבית, פחת, או עד 80 מיליון צ’כיים.
 • הפחתת בסיס המס (הבדל בין הכנסות והוצאות) מותרת בתקופת מס כאשר נישום אינו עומד במגבלה של עלויות אשראי מופרזות.

חברה זרה מבוקרת

 • בעת קביעת בסיס המס לחברה זרה בשליטה, על החברה השולטת לשקול את ההכנסות שהושגו, לרבות כיסוי הכנסות כגון הכנסה מדיבידנד, דמי רישוי, הכנסה ממכירת מניות בעלות, הכנסה ממכירת סחורות ומתן שירותים מחברות קשורות או אליהן. עם מעט ערך מוסף, ביטוח, בנקאות ושירותים פיננסיים אחרים.
 • ההכנסות הנכללות נכללות בבסיס המס של החברה השולטת באופן יחסי להון המניות של החברה הזרה הנשלטת. על פי כלל, לא תתבצע התאמת בסיס מס של החברה השולטת אם ההתאמה תביא להפחתת בסיס המס.

DAC6

צ’כיה הציגה הנחיות של DAC VI של האיחוד האירופי הכוללות הסדרים חוצי גבולות שעלולים להוביל להטבות מס, שבתורן יש לדווח לרשויות המס.

מחירי העברה

מחירי העברה חלים על גורמים קשורים מקומיים וזרים. הצדדים נמצאים בקשר ישיר או עקיף אם לאחד הצדדים יש 25% השתתפות בהון או בזכויות הצבעה. הצדדים עשויים להיות קשורים גם כאשר אותו אדם משתתף בניהול ובשליטה של שני הצדדים. כאשר מחירי העסקאות בין צדדים קשורים שונים ממחירי השוק כשההפרש אינו מוצדק, בסיס המס יותאם אוטומטית בהפרש.

מרכיבי מס בינלאומיים

 • אמנות כפל מס

ביטול מיסוי כפל, זיכוי או פטור זמינים במסגרת אמנות כפל מס מסוימות. חלק שלא נוצל ממס זר ינוכה כהוצאה מס בתקופת המס הבאה.

שיעורי מס ערך מוסף

 • שיעור מס ערך מוסף סטנדרטי של 21%.
 • מע”מ מופחת של 15% חל על מפעלי מזון ומשקאות לא אלכוהוליים, מוצרי בריאות מיוחדים ומוצרים פרמצבטיים.
 • מע”מ מופחת של 10% חל על תרופות, חיסונים, ספרים, מחירי מים וביוב, תחבורה ציבורית, שירותי קייטרינג, אירוח בבתי מלון, אירועי ספורט ותרבות, מספרות ותיקונים קלים.
 • אדם חייב במס הוא כל ישות משפטית או יחיד המבצעים פעילות כלכלית בצ’י.
 • אירועים חייבים במס עשויים לכלול (i) אספקת סחורות ומתן שירותים בקשר לפעילות כלכלית בתוך הרפובליקה הצ’כית, (ii) רכישה פנים-קהילתית של סחורות בתוך שטחה של הרפובליקה הצ’כית ממדינה אחרת חברה באיחוד האירופי, וכן (iii) סחורות מיובאות לצ’כיה.
 • הסכום החייב במס הוא התמורה הכוללת שנגבה עבור אספקה, לא כולל מע”מ אך כולל כל בלו, כמו גם מיסים ועמלות אחרות.
 • תקופת המס עשויה להיות על בסיס חודשי או רבעוני ובהתאם למחזור עבור 12 חודשים רצופים קודמים. תקופת מס החובה עבור משלמי מע”מ חדשים היא חודש קלנדרי.
 • מאז 2016, משלמי מע”מ נדרשים לספק הצהרת סיכום הכוללת פרטים על עסקאות החייבות במע”מ בצ’כיה ועסקאות בגין ניכויי מע”מ תשומות.
 • הסף לרישום חובה במע”מ עבור כל יחיד חייב במס עם משרד רשום, מקום עסק או מוסד קבוע בצ’כיה הוא מחזור של מיליון צ’כיים עבור 12 החודשים הקלנדריים הרצופים הקודמים. מע”מ מרצון חל גם.
 • חייב מס זר המבצע מכירות למרחקים ארוכים (באמצעות הזמנה בדואר) בצ’כיה לכל איש מע”מ לא רשום בצ’כיה צריך לרשום מע”מ בצ’כיה עבור סחורות ואספקה שמגיעים ל-1.14 מיליון צ’כיים או 43,110 אירו בלוח שנה. שָׁנָה.
 • סף המע”מ מאז 1 ביולי 2021 יהיה 10,000 אירו עבור כל מכירות מרחוק, כולל שירותים דיגיטליים לאנשים שאינם חייבים במס. One-Stop-Shop יחיד באיחוד האירופי מע”מ אף הוא אופציה עבור סוג זה של עסקה.
 • החייבים במס צריכים להירשם כאדם מזוהה במקרים הבאים: (i) רכישת שירותים מיחידים או ישויות שהוקמה מחוץ לצ’כיה אך עם מרכז אספקה בצ’כיה, (ii) אספקת שירותים עם מרכז אספקה במדינה אחרת של האיחוד האירופי, (iii) רכישה פנים-קהילתית של סחורות ממדינה אחרת חברה באיחוד האירופי.
 • רישום קבוצת מע”מ חייב להיות מיושם על אנשים חייבים במס עם מושבים במקום עסק, או מוסד עסקי קבוע בתוך הרפובליקה הצ’כית, והם מקושרים כלכלית, פיננסית ומבחינה ארגונית ייחשבו לאדם חייב מס יחיד.

מסים אחרים

 • אין מס שווי נטו בצ’כיה. .
 • מס מקרקעין כולל מיסי קרקע, בניין ודירות. גובה מס המקרקעין יהיה תלוי בייעוד העיקרי של הקרקע, הבניין או הדירה וכן במיקום. ניתן להתאים את תעריפי מיסוי המקרקעין הבסיסיים ברמת העירייה.
 • שיעור מס העברת מקרקעין נקבע על 4%.
 • מס כבישים מוערך על כלי רכב ונגררים הרשומים בצ’כיה ומשמשים מסיבות עסקיות. לא משנה המטרה, רכבים שמשקלם יותר מ-3.5 טון יחויבו במס.
 • בלו יוטלו על נפט מינרלי, חשמל, פחם, גז טבעי, בירה, יין ומוצרי טבק.
 • סחורות המיובאות ממדינות שאינן חברות באיחוד האירופי כפופות לשחרור ממכס יבוא.

כדי לייעל ולפשט את תהליך רישום העסק בצ’כיה, אנו ממליצים בחום למשקיעים זרים לחפש שותפות עם חברת ייעוץ מנוסה ובעלת ידע. כאן בדמליון’ס, אנו מספקים מגוון רחב של שירותים מקצועיים בכל ההיבטים של הקמה ופיתוח של חברות בצ’כיה , לרבות ייעוץ משפטי, ייעוץ חשבונאי, ייעוץ פיננסי, ניהול חברות, ביקורת, פתרונות ייעוץ מס, ייעוץ משאבי אנוש, גיוס עובדים ועוד רבים. צרו קשר עוד היום ותנו למומחי דמליון שלנו לעזור לכם להתגבר על האתגרים של הקמת עסק בצ’כיה.

צור איתנו קשר עכשיו כדי לרשום את החברה שלך בצ’כיה

דסק דמליון צ’כיה שלנו יענה לך בקרוב. אנא מלא טופס זה כדי לתאר את הצורך שלך

12 + 1 =

רוצה לדעת עוד על דמלון צ'כיה דסק?

Damalion מציעה לך ייעוץ בהתאמה אישית הניתן על ידי מומחים תפעוליים ישירים בתחומים המאתגרים את העסק שלך.

אנו ממליצים לך למסור מידע במיטבו, על מנת שנוכל להכשיר את דרישתך ולחזור אליך תוך 8 השעות הקרובות.