Επιλογή Σελίδας
Σύγκριση ρυθμιζόμενων και ελαφρά ρυθμιζόμενων επενδυτικών οχημάτων στο Λουξεμβούργο- ΜΕΡΟΣ 1
by KNOWLEDGE CENTER | 16 Δεκεμβρίου, 2021

Αυτός ο πίνακας στοχεύει να δείξει εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά των ρυθμιζόμενων και ελαφρά ρυθμιζόμενων επενδυτικών οχημάτων στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου . Διαθέτει τις ιδιότητες των ΟΣΕΚΑ, Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μέρους ΙΙ, SIF και SICAR. Απαριθμεί επίσης κρίσιμους παράγοντες, όπως το καθεστώς του AIFMD, τις απαιτήσεις παρόχου υπηρεσιών, τους κατάλληλους επενδυτές, τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, τη ρυθμιστική εποπτεία, τα υποκεφάλαια, τη φορολογία και πολλά άλλα.

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΦΡΑ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ
ΟΣΕΚΑ ΜΕΡΟΣ II UCI SIF SICAR
Ισχύουσα Νομοθεσία Νόμος της 17ης Δεκεμβρίου 2010 (Μέρος Ι Νόμος περί ΟΣΕΚΑ) Νόμος της 17ης Δεκεμβρίου 2010 ( Μέρος II Νόμος UCI) Νόμος της 13ης Φεβρουαρίου 2007 («Νόμος SIF») Νόμος της 15ης Ιουνίου 2004
(«Νόμος SICAR»)
Εξουσιοδότηση και εποπτεία από το CSSF Ναί Ναί Ναί Ναί
Επιλεξιμότητα ως ΟΕΕ Οχι Πάντα ΟΕΕ Ναι, εκτός αν εξαιρεθεί.

Εξαιρείται εάν το SIF δεν προορίζεται για άντληση κεφαλαίων από πολλούς επενδυτές, με στόχο την επένδυσή του με βάση μια σαφώς καθορισμένη επένδυση προς όφελος αυτών των επενδυτών.

Ναι, εκτός αν εξαιρεθεί.

Εξαιρείται εάν το SIF δεν προορίζεται για άντληση κεφαλαίων από πολλούς επενδυτές, με στόχο την επένδυσή του με βάση μια σαφώς καθορισμένη επένδυση προς όφελος αυτών των επενδυτών.

Εξαίρεση από το πλήρες καθεστώς του AIFMD υπό επιεικό καθεστώς (καθεστώς εγγραφής AIFMD) N/A Δυνατόν  

Δυνατόν

 

Δυνατόν
Απαιτήσεις Εξωτερικών Εξουσιοδοτημένων ΔΟΕΕ N/A Απαιτείται στην περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ και πάνω από το όριο του ΔΟΕΕ. Απαιτείται στην περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ και πάνω από το όριο του ΔΟΕΕ. Απαιτείται στην περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ και πάνω από το όριο του ΔΟΕΕ.
Ειδικοί επενδυτές Απεριόριστος Απεριόριστος Καλά ενημερωμένοι επενδυτές Καλά ενημερωμένοι επενδυτές
Περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις Περιορίζεται σε κινητές αξίες που γίνονται δεκτές και δραστηριοποιούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά, χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα, μέσα μετρητών και χρηματαγοράς και επενδυτικά κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου περί ΟΣΕΚΑ και άλλες σχετικές οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ.

Η καταλληλότητα των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να επαληθεύεται κατά περίπτωση, ενόψει της ισχύουσας νομοθεσίας και της κανονιστικής πρακτικής.

Απεριόριστος.

Ο επενδυτικός στόχος και η στρατηγική του ταμείου είναι η λήψη έγκρισης από το CSSF.

 

Απεριόριστος.

Περιορίζεται σε επενδύσεις σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν επιχειρηματικά κεφάλαια. Με βάση την Εγκύκλιο 06/241 της CSSF, οι επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια ορίζονται ως άμεσες ή έμμεσες εισφορές περιουσιακών στοιχείων σε οντότητες ενόψει της έναρξης, ανάπτυξης και εισαγωγής τους σε γνωστό χρηματιστήριο.

Η δομή της SICAR δεν επιτρέπεται να επενδύει απευθείας σε ακίνητα, παρά μόνο για δική της χρήση ή μέσω συμμετοχών της.

Απαιτήσεις Διαφοροποίησης Κινδύνων Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και επόμενα του νόμου περί ΟΣΕΚΑ, οι μη εξαντλητικές απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου είναι οι εξής:

-Ο ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να επενδύει το 10% ή περισσότερο του ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς και σε κινητές αξίες που εκδίδονται από τον ίδιο φορέα.

-Ο ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να επενδύει το 20% ή περισσότερο του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις που γίνονται στον ίδιο φορέα.

-Η συνολική έκθεση που σχετίζεται με παράγωγα μέσα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ.

Η εγκύκλιος 91/75 της IML (τροποποιημένη από την εγκύκλιο CSSF αριθ. 05/177) περιλαμβάνει απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου που είναι λιγότερο αυστηρές από αυτές που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ

-Η UCI δεν επιτρέπεται να επενδύει περισσότερο από το 20% του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους που εκδόθηκαν από οποιονδήποτε εκδότη.

Ειδικοί περιορισμοί σε σχέση με τα κεφάλαια που υιοθετούν εναλλακτική επενδυτική στρατηγική ορίζονται στην εγκύκλιο αριθ. 02/80 της CSSF.

CSSF Εγκύκλιος αρ. 07/309 ορίζει τις απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου που είναι λιγότερο αυστηρές από εκείνες που ισχύουν για ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ.

-Το SIF δεν μπορεί να επενδύσει περισσότερο από το 30% του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους του ίδιου τύπου που εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις διαφοροποίησης κινδύνου.
Νομική Μορφή Οι ακόλουθες οντότητες πρέπει να είναι ανοιχτού τύπου:

 • FCP
 • SICAF (SA, SCA)\
 • SICAV (Α.Ε
Οι ακόλουθες οντότητες μπορεί να είναι είτε ανοιχτού τύπου είτε κλειστού τύπου:

 • FCP
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCS, SCSp)
 • SICAV (SA)
Οι ακόλουθες οντότητες μπορεί να είναι είτε ανοιχτού τύπου είτε κλειστού τύπου:

 • FCP
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
 • SICAV (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
Οι ακόλουθες οντότητες μπορεί να είναι είτε ανοιχτού τύπου είτε κλειστού τύπου:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 • Sarl
 • SCS
 • SCSP
 • SCoSA
Δομή ομπρέλας Ναί Ναί Ναί Ναί
Απαιτήσεις κεφαλαίου Απαιτήσεις FCP:

– Απαιτούνται 1.250.000 ευρώ το αργότερο 6 μήνες μετά την έγκριση της CSSF.

Αυτοδιαχειριζόμενο SICAV/SICAF

-300.000 ευρώ την ημερομηνία έγκρισης και 1.250.000 ευρώ εντός 6 μηνών από την έγκριση CSSF.

 

 

Απαιτήσεις FCP:

– Απαιτούνται 1.250.000 ευρώ το αργότερο 6 μήνες μετά την έγκριση της CSSF.

Αυτοδιαχειριζόμενο SICAV/SICAF

-300.000 ευρώ την ημερομηνία έγκρισης και 1.250.000 ευρώ εντός 6 μηνών από την έγκριση CSSF.

 

 

Το ποσό των 1.250.000 ευρώ πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός 12 μηνών από την έγκριση της CSSF.

 

1.000.000 ευρώ πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο 12 μήνες μετά την έγκριση της CSSF.

 

Απαιτούμενοι πάροχοι υπηρεσιών Εταιρεία διαχείρισης για FCP:

-Διοικητικός πράκτορας

-Εγκεκριμένος νόμιμος ελεγκτής

-Θεματοφύλακας

-Εφορέας και μεταγραφέας

Εταιρεία διαχείρισης για FCP:

-Διοικητικός πράκτορας

-Εγκεκριμένος νόμιμος ελεγκτής

-Θεματοφύλακας

-Εφορέας και μεταγραφέας

 

Εταιρεία διαχείρισης FCP:-Διοικητικός πράκτορας

-Εγκεκριμένος νόμιμος ελεγκτής

-Θεματοφύλακας ή επαγγελματίας χρηματοπιστωτικού τομέα που παρέχει λύσεις θεματοφύλακα και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

-Εφορέας και μεταγραφέας

 

Εταιρεία διαχείρισης για FCP:

-Διοικητικός πράκτορας

-Εγκεκριμένος νόμιμος ελεγκτής

-Θεματοφύλακας

-Εφορέας και μεταγραφέας

 

Δυνατότητα καταχώρισης Ναί Ναί Ναί Ναι, αλλά δύσκολο
πρακτική.
Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ναί  

Όχι, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής πλήρους καθεστώτος ΔΟΕΕ.

 

 

Όχι, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής πλήρους καθεστώτος ΔΟΕΕ.

 

 

Όχι, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής πλήρους καθεστώτος ΔΟΕΕ.

 

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) Υπολογισμός και Συχνότητα Εξαγοράς Ο ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να δημοσιεύει την έκδοση, συμπεριλαμβανομένης της τιμής πώλησης και επαναγοράς μεριδίων κάθε φορά που εκδίδει, επαναγοράζει και πωλεί μερίδια τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Ο ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να δημοσιεύει την έκδοση, συμπεριλαμβανομένης της τιμής πώλησης και επαναγοράς μεριδίων κάθε φορά που εκδίδει, επαναγοράζει και πωλεί μερίδια τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Η καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για σκοπούς αναφοράς. Δεν απαιτείται.
Συνολικός φόρος εισοδήματος (Φόρος εισοδήματος εταιρειών και φόρος δημοτικών επιχειρήσεων) Χωρίς φόρο εισοδήματος Χωρίς φόρο εισοδήματος Χωρίς φόρο εισοδήματος Γενικός Συνολικός Συντελεστής: 24,94%

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών.

Τα έσοδα που προέρχονται από κινητές αξίες, όπως υπεραξίες κεφαλαίου που πραγματοποιούνται από την πώληση μετοχών και μερίσματα εξαιρούνται.

Το εισόδημα από μετρητά που διατηρούνται για μελλοντικούς επενδυτικούς σκοπούς μπορεί να απαλλάσσεται μόνο για ένα έτος.

Φόρος συνδρομής (NAV) Ποσοστό: 0,05% του καθαρού εκτιμητή ενεργητικού ανά έτος.

Μείωση: 0,01% της καθαρής αξίας ενεργητικού ετησίως σε ορισμένες περιπτώσεις.

Φορολογικές απαλλαγές: ειδικά συνταξιοδοτικά ταμεία και οχήματα συγκέντρωσης συντάξεων, ειδικά θεσμικά ταμεία χρηματαγοράς και κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα ταμεία που υπόκεινται επί του παρόντος σε φόρο συνδρομής.

 

Ποσοστό: 0,05% του καθαρού εκτιμητή ενεργητικού ανά έτος.

Μείωση: 0,01% της καθαρής αξίας ενεργητικού ετησίως σε ορισμένες περιπτώσεις.

Φορολογικές απαλλαγές: ειδικά συνταξιοδοτικά ταμεία και οχήματα συγκέντρωσης συντάξεων, ειδικά θεσμικά ταμεία χρηματαγοράς και κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα ταμεία που υπόκεινται επί του παρόντος σε φόρο συνδρομής.

 

Ποσοστό: 0,01% της NAV ετησίως.

Φορολογικές απαλλαγές: ορισμένα συνταξιοδοτικά ταμεία και χρηματαγορές ή SIF που επενδύουν σε άλλα ταμεία που έχουν ήδη υπολογιστεί με φόρο συνδρομής.

 

 

 

Χωρίς φόρο συνδρομής
Φόρος περιουσίας Χωρίς φόρο περιουσίας Χωρίς φόρο περιουσίας Χωρίς φόρο περιουσίας Χωρίς φόρο περιουσίας
Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα Δεν υπολογίζεται με παρακράτηση φόρου Δεν υπολογίζεται με παρακράτηση φόρου Δεν υπολογίζεται με παρακράτηση φόρου Δεν υπολογίζεται με παρακράτηση φόρου
Οφέλη από το Δίκτυο Συνθήκης Διπλής Φορολογίας SICAF/SICAV:

-Περιορίζεται σε ορισμένες συνθήκες διπλής φορολογίας (βλ. εγκύκλιο LG, αρ. 61 της φορολογικής διοίκησης Δεκεμβρίου 2017).

FCP:

-Οχι. 61 της φορολογικής διοίκησης Δεκεμβρίου 2017.

 

SICAF/SICAV:

-Περιορίζεται σε ορισμένες συνθήκες διπλής φορολογίας (βλ. εγκύκλιο LG, αρ. 61 της φορολογικής διοίκησης Δεκεμβρίου 2017).

FCP:

-Οχι. 61 της φορολογικής διοίκησης Δεκεμβρίου 2017.

 

SICAF/SICAV:

-Περιορίζεται σε ορισμένες συνθήκες διπλής φορολογίας (βλ. εγκύκλιο LG, αρ. 61 της φορολογικής διοίκησης Δεκεμβρίου 2017).

FCP:

-Οχι. 61 της φορολογικής διοίκησης Δεκεμβρίου 2017.

 

 

Ναι, ειδικά σε περιπτώσεις όπου μια SICAR έχει συσταθεί ως εταιρική οντότητα (με εξαίρεση των νομικών μορφών SCS και SCSp)

 

 

 

Επωφεληθείτε από την οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές-θυγατρικές εταιρείες Οχι Οχι Οχι  

Στην ουσία, ναι, αλλά μόνο σε ορισμένες δικαιοδοσίες όπου οι τοποθεσίες των εταιρειών-στόχων ενδέχεται να οδηγήσουν σε δύσκολη εφαρμογή της οδηγίας.

 

Κανόνες λεπτής κεφαλαιοποίησης (αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια)  

Δάνεια έως και 10% του καθαρού ενεργητικού για τη χρηματοδότηση εξαγορών ή την αγορά ακινήτων για τις δραστηριότητές της. Λάβετε υπόψη ότι τα δάνεια πρέπει να είναι μόνο βραχυπρόθεσμα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδυτικούς λόγους. Το συνολικό ποσό δανεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του ενεργητικού.

 

 

Επιτρέπονται δάνεια έως και 25% του καθαρού ενεργητικού χωρίς περιορισμούς.

Χωρίς χρέος προς ίδια κεφάλαια
αναλογία
Χωρίς χρέος προς ίδια κεφάλαια
αναλογία
Πρακτική εφαρμογη Όχημα υψηλής ρύθμισης που μπορεί να πωληθεί μέσω διαβατηρίου ΕΕ σε όλους τους τύπους επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών επενδυτών, των θεσμικών επενδυτών και των μικροεπενδυτών.

 

Επενδυτικά κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδυτικές δραστηριότητες που δεν πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες των ΟΣΕΚΑ.

 

 

Εξαιρετικά ιδανικό για:

 • Hedge funds
 • Ιδιωτικό κεφάλαιο
 • Ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου
 • Ταμεία ακινήτων
 • Αναξιοπαθούντα ταμεία χρέους
 • Ισλαμικά χρηματοδοτικά ταμεία
 • Ταμεία υποδομής
 • Κεφάλαια ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
 • Κοινωνικά υπεύθυνα ταμεία
 • Ταμεία μικροχρηματοδότησης
 • Και άλλα είδη εναλλακτικών κεφαλαίων

 

Εξαιρετικά ιδανικό για:

 • Συναλλαγές επιχειρηματικού κεφαλαίου
 • Ιδιωτικό κεφάλαιο

 

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα διάφορα επενδυτικά οχήματα του Λουξεμβούργου και ποιο ταιριάζει στις επενδυτικές σας ανάγκες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς μας στο Damalion σήμερα.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.

Categories