Selecteer een pagina
Vergelijking van gereglementeerde en licht gereglementeerde beleggingsinstrumenten in Luxemburg – DEEL 1
by KNOWLEDGE CENTER | december 16, 2021

Deze tabel geeft een beknopt overzicht van de voornaamste kenmerken van gereglementeerde en licht gereglementeerde beleggingsinstrumenten in het Groothertogdom Luxemburg. Het heeft de kwaliteiten van ICBE’s, deel II-fondsen, SIF’s en SICAR. Ook worden kritieke factoren opgesomd, zoals de AIFMD-status, de vereisten voor dienstverleners, in aanmerking komende beleggers, in aanmerking komende activa, regelgevend toezicht, subfondsen, belastingen, en nog veel meer.

GEREGULEERD LICHT GEREGULEERD
ICBE’S DEEL II UCI SIF SICAR
Toepasselijke wetgeving Wet van 17 december 2010 (deel I Icbe-wet) Wet van 17 december 2010 (deel II UCI-wet) Wet van 13 februari 2007 (“SIF-wet”) Wet van 15 juni 2004
(“SICAR-wet”)
Toelating en toezicht door de CSSF Ja Ja Ja Ja
In aanmerking komen als AB Geen Altijd een AIF Ja, tenzij vrijgesteld.

Zij is vrijgesteld indien de SIF niet bedoeld is om kapitaal van meerdere investeerders aan te trekken, met de bedoeling dit op basis van een welomschreven investering ten behoeve van die investeerders te beleggen.

Ja, tenzij vrijgesteld.

Zij is vrijgesteld indien de SIF niet bedoeld is om kapitaal van meerdere investeerders aan te trekken, met de bedoeling dit op basis van een welomschreven investering ten behoeve van die investeerders te beleggen.

Vrijstelling van het volledige AIFMD-regime onder een soepel regime (AIFMD-registratieregime) N/A Mogelijk  

Mogelijk

 

Mogelijk
Eisen inzake externe vergunninghoudende BAB’s N/A Vereist in het geval van een zelf beheerde abi en boven de AIFMD-drempel. Vereist in het geval van een zelf beheerde abi en boven de AIFMD-drempel. Vereist in het geval van een zelf beheerde abi en boven de AIFMD-drempel.
In aanmerking komende investeerders Onbeperkt Onbeperkt Goed geïnformeerde beleggers Goed geïnformeerde beleggers
In aanmerking komende activa Beperkt tot effecten die zijn toegelaten tot en actief zijn op een gereglementeerde markt, financiële derivaten, contanten en geldmarktinstrumenten, en beleggingsfondsen in overeenstemming met artikel 41 van de ICBE-wet en andere relevante EU-richtlijnen en -verordeningen.

Of activa in aanmerking komen, moet per geval worden nagegaan in het licht van de vigerende wet- en regelgeving.

Onbeperkt.

De beleggingsdoelstelling en de fondsstrategie moeten door de CSSF worden goedgekeurd.

 

Onbeperkt.

Beperkt tot beleggingen in effecten die risicokapitaal vertegenwoordigen. Op basis van de CSSF-circulaire 06/241 wordt risicokapitaalinvestering gedefinieerd als een directe of indirecte inbreng van activa in entiteiten met het oog op hun lancering, ontwikkeling en notering op een bekende effectenbeurs.

Het is de SICAR-structuur niet toegestaan rechtstreeks in onroerend goed te beleggen, behalve voor eigen gebruik of via haar deelnemingen.

Vereisten inzake risicospreiding Krachtens de artikelen 42 en volgende van de ICBE-wet zijn de niet-exhaustieve vereisten inzake risicospreiding als volgt:

-Een ICBE mag niet voor 10% of meer van haar activa beleggen in geldmarktinstrumenten en overdraagbare effecten die door eenzelfde uitgevende instelling zijn uitgegeven.

-Een ICBE mag niet 20 % of meer van haar nettoactiva beleggen in deposito’s bij dezelfde instelling.

-Het totale risico in verband met afgeleide instrumenten mag de totale nettowaarde van een ICBE-portefeuille niet overschrijden.

IML-circulaire 91/75 (gewijzigd bij CSSF-circulaire nr. 05/177) bevat vereisten inzake risicospreiding die minder streng zijn dan die welke gelden voor ICBE’s

-UCI mag niet meer dan 20% van het nettovermogen beleggen in effecten van eenzelfde emittent.

Specifieke beperkingen met betrekking tot fondsen die een alternatieve beleggingsstrategie volgen, zijn vastgelegd in de CSSF-circulaire nr. 02/80.

De CSSF-circulaire nr. 07/309 bepaalt de vereisten inzake risicospreiding die minder streng zijn dan deze die van toepassing zijn op ICBE’s en ICB’s.

-SIF mag niet meer dan 30% van de nettoactiva beleggen in effecten van hetzelfde type die door dezelfde emittent zijn uitgegeven.

Geen vereisten inzake risicospreiding.
Juridische vorm De volgende entiteiten moeten van onbepaalde duur zijn:

 • FCP
 • SICAF (SA, SCA)\
 • SICAV (SA
De volgende entiteiten kunnen van het open-end-type zijn of van het close-end-type:

 • FCP
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCS, SCSp)
 • BEVEK (SA)
De volgende entiteiten kunnen van het open-end-type zijn of van het close-end-type:

 • FCP
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
 • SICAV (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
De volgende entiteiten kunnen van het open-end-type zijn of van het close-end-type:

SA

 • Sarl
 • SCS
 • SCSp
 • SCoSA
Paraplustructuur Ja Ja Ja Ja
Kapitaalvereisten FCP eisen:

-1.250.000 EUR vereist uiterlijk 6 maanden na goedkeuring door de CSSF.

Zelfbeheerde SICAV/SICAF

-300.000 euro op de datum van goedkeuring en 1.250.000 euro binnen 6 maanden na goedkeuring door de CSSF.

 

 

FCP eisen:

-1.250.000 EUR vereist uiterlijk 6 maanden na goedkeuring door de CSSF.

Zelfbeheerde SICAV/SICAF

-300.000 euro op de datum van goedkeuring en 1.250.000 euro binnen 6 maanden na goedkeuring door de CSSF.

 

 

1.250.000 euro, te bereiken uiterlijk 12 maanden na goedkeuring door de CSSF.

 

1.000.000 EUR, te bereiken uiterlijk 12 maanden na goedkeuring door de CSSF.

 

Vereiste dienstverleners Beheersmaatschappij voor FCP:

-Administratief medewerker

-Aangewezen commissaris

-Depothoudende instelling

-Registrar en transferagent

Beheersmaatschappij voor FCP:

-Administratief medewerker

-Aangewezen commissaris

-Depothoudende instelling

-Registrar en transferagent

 

Beheersmaatschappij voor FCP:-Administratief agent

-Aangewezen commissaris

-depositobank of een professional uit een financiële sector die bewaaroplossingen biedt, en onder bepaalde voorwaarden.

-Registrar en transferagent

 

Beheersmaatschappij voor FCP:

-Administratief medewerker

-Aangewezen commissaris

-Depothoudende instelling

-Registrar en transferagent

 

Noteringsmogelijkheid Ja Ja Ja Ja, maar moeilijk in
praktijk.
Europees Paspoort Ja  

Nee, behalve in gevallen waarin het onder het toepassingsgebied van een volledige AIFMD-regeling valt.

 

 

Nee, behalve in gevallen waarin het onder het toepassingsgebied van een volledige AIFMD-regeling valt.

 

 

Nee, behalve in gevallen waarin het onder het toepassingsgebied van een volledige AIFMD-regeling valt.

 

Berekening van de netto-inventariswaarde (NIW) en terugbetalingsfrequentie Icbe’s moeten bij elke uitgifte, inkoop en verkoop van rechten van deelneming ten minste tweemaal per maand de emissiekoers, met inbegrip van de verkoop- en inkoopprijs van de rechten van deelneming, bekendmaken. Icbe’s moeten bij elke uitgifte, inkoop en verkoop van rechten van deelneming ten minste tweemaal per maand de emissiekoers, met inbegrip van de verkoop- en inkoopprijs van de rechten van deelneming, bekendmaken. Netto-inventariswaarde die ten minste eenmaal per jaar voor rapportagedoeleinden wordt gepubliceerd. Niet nodig.
Totale inkomstenbelasting (vennootschapsbelasting en gemeentelijke belasting op ondernemingen) Geen inkomstenbelasting Geen inkomstenbelasting Geen inkomstenbelasting Algemeen Totaal Tarief: 24.94%

In sommige gevallen kan een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van toepassing zijn.

Inkomsten uit effecten, zoals meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van aandelen en dividenden, zijn vrijgesteld.

Inkomsten uit liquide middelen die worden aangehouden voor toekomstige beleggingsdoeleinden kunnen slechts gedurende één jaar worden vrijgesteld.

Inschrijvingsbelasting (NIW) Tarief: 0,05% van de nettovermogenswaarde per jaar.

Vermindering: 0,01% van de netto-inventariswaarde per jaar in bepaalde gevallen.

Belastingvrijstellingen: speciale pensioenfondsen en pensioenpooling-instrumenten, speciale institutionele geldmarktfondsen, en fondsen die beleggen in andere fondsen die momenteel onderworpen zijn aan inschrijvingstaks.

 

Tarief: 0,05% van de nettovermogenswaarde per jaar.

Vermindering: 0,01% van de netto-inventariswaarde per jaar in bepaalde gevallen.

Belastingvrijstellingen: speciale pensioenfondsen en pensioenpooling-instrumenten, speciale institutionele geldmarktfondsen, en fondsen die beleggen in andere fondsen die momenteel onderworpen zijn aan inschrijvingstaks.

 

Rente: 0,01% van de NIW per jaar.

Belastingvrijstellingen: bepaalde pensioenfondsen en geldmarkten, of SIF’s die investeren in andere fondsen die reeds zijn onderworpen aan de inschrijvingstaks.

 

 

 

Geen abonnementsbelasting
Vermogensbelasting Geen vermogensbelasting Geen vermogensbelasting Geen vermogensbelasting Geen vermogensbelasting
Roerende voorheffing op dividenden Niet onderworpen aan de roerende voorheffing Niet onderworpen aan de roerende voorheffing Niet onderworpen aan de roerende voorheffing Niet onderworpen aan de roerende voorheffing
Voordelen van het netwerk van dubbelbelastingverdragen SICAF/SICAV:

-beperkt tot bepaalde dubbelbelastingverdragen (zie circulaire L.G., nr. 61 van de belastingadministratie van december 2017).

FCP:

-Nee. 61 van de belastingdienst van december 2017.

 

SICAF/SICAV:

-beperkt tot bepaalde dubbelbelastingverdragen (zie circulaire L.G., nr. 61 van de belastingadministratie van december 2017).

FCP:

-Nee. 61 van de belastingdienst van december 2017.

 

SICAF/SICAV:

-beperkt tot bepaalde dubbelbelastingverdragen (zie circulaire L.G., nr. 61 van de belastingadministratie van december 2017).

FCP:

-Nee. 61 van de belastingdienst van december 2017.

 

 

Ja, met name in gevallen waarin een SICAR als rechtspersoon wordt opgericht (met uitzondering van de rechtsvormen SCS en SCSp)

 

 

 

Profiteren van de EU-moeder-dochterrichtlijn Geen Geen Geen  

In wezen wel, maar alleen in bepaalde rechtsgebieden waar de vestigingsplaats van de doelvennootschappen tot een betwisting van de toepassing van de richtlijn kan leiden.

 

Thin Capitalization-regels (verhouding schuld/eigen vermogen)  

Leningen tot 10% van de nettoactiva voor de financiering van aflossingen of voor de aankoop van onroerend goed voor de bedrijfsuitoefening. Let wel, de leningen mogen enkel van korte duur zijn en mogen niet gebruikt worden voor investeringsdoeleinden. Het totale geleende bedrag mag niet meer dan 15% van de activa bedragen.

 

 

Leningen tot 25% van de netto activa zonder beperkingen zijn toegestaan.

Geen schuld/eigen vermogen
verhouding
Geen schuld/eigen vermogen
verhouding
Praktische toepassing Sterk gereguleerd vehikel dat via het EU-paspoort kan worden verkocht aan alle soorten beleggers, waaronder professionele beleggers, institutionele beleggers en kleine beleggers.

 

Beleggingsfondsen die kunnen worden gebruikt voor beleggingsactiviteiten die niet voldoen aan de criteria van de ICBE-richtlijnen.

 

 

Zeer ideaal voor:

 • Hedgefondsen
 • Private equity
 • Durfkapitaalfondsen
 • Onroerendgoedfondsen
 • Fondsen voor distressed debt
 • Islamitische financieringsfondsen
 • Infrastructuurfondsen
 • Fondsen voor materiële activa
 • Sociaal verantwoordelijke fondsen
 • Microfinancieringsfondsen
 • En andere soorten alternatieve fondsen

 

Zeer ideaal voor:

 • Durfkapitaaltransacties
 • Private equity

 

 

Indien u meer wenst te weten te komen over de verschillende Luxemburgse beleggingsinstrumenten en welke het best bij uw beleggingsbehoeften past, aarzel dan niet om vandaag nog contact op te nemen met onze Damalion-experts.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.

Categories