Vælg en side
Sammenligning af regulerede og let regulerede investeringskøretøjer i Luxembourg- DEL 1
by KNOWLEDGE CENTER | december 16, 2021

Denne tabel har til formål i korte træk at vise de vigtigste kendetegn ved regulerede og let regulerede investeringsinstrumenter i Storhertugdømmet Luxembourg . Den har kvaliteterne af UCITS, Part II Funds, SIF’er og SICAR. Den opregner også kritiske faktorer, herunder AIFMD-status, serviceudbyderkrav, kvalificerede investorer, kvalificerede aktiver, regulatorisk tilsyn, underfonde, beskatning og mange flere.

REGULERT LET REGULERING
UCITS DEL II UCI SIF SICAR
Gældende lovgivning Lov af 17. december 2010 (Del I UCITS-lov) Lov af 17. december 2010 (del II UCI-lov) Lov af 13. februar 2007 (“SIF-loven”) Lov af 15. juni 2004
(“SICAR-loven”)
Autorisation og tilsyn af CSSF Ja Ja Ja Ja
Berettigelse som AIF Ingen Altid en AIF Ja, medmindre det er fritaget.

Den er undtaget, hvis SIF’en ikke er beregnet til at rejse kapital fra flere investorer med det formål at investere den baseret på en veldefineret investering til gavn for disse investorer.

Ja, medmindre det er fritaget.

Den er undtaget, hvis SIF’en ikke er beregnet til at rejse kapital fra flere investorer med det formål at investere den baseret på en veldefineret investering til gavn for disse investorer.

Fritagelse fra fuld AIFMD-ordning under lempelig ordning (AIFMD-registreringsordning) N/A Muligt  

Muligt

 

Muligt
Krav til eksterne autoriserede FAIF N/A Påkrævet i tilfælde af en selvforvaltet AIF og over AIFMD-tærsklen. Påkrævet i tilfælde af en selvforvaltet AIF og over AIFMD-tærsklen. Påkrævet i tilfælde af en selvforvaltet AIF og over AIFMD-tærsklen.
Kvalificerede investorer Ubegrænset Ubegrænset Velinformerede investorer Velinformerede investorer
Kvalificerede aktiver Begrænset til omsættelige værdipapirer optaget og aktive på et reguleret marked, finansielle afledte instrumenter, kontanter og pengemarkedsinstrumenter og investeringsfonde i overensstemmelse med UCITS-lovens artikel 41 og andre relevante EU-direktiver og -regulativer.

Aktivernes berettigelse skal verificeres fra sag til sag i lyset af gældende love og reguleringspraksis.

Ubegrænset.

Investeringsmålet og fondsstrategien er at opnå godkendelse fra CSSF.

 

Ubegrænset.

Begrænset til værdipapirinvesteringer, der repræsenterer risikovillig kapital. Baseret på CSSF-cirkulære 06/241 er investering i risikovillig kapital defineret som direkte eller indirekte aktiver, der bidrager til enheder i lyset af deres lancering, udvikling og notering på en kendt børs.

SICAR-strukturen har ikke tilladelse til direkte at investere i fast ejendom, undtagen til eget brug eller gennem dets kapitalandele.

Krav til risikospredning I henhold til artikel 42 og følgende i UCITS-loven er de ikke-udtømmende risikospredningskrav som følger:

-En UCITS må ikke investere 10 % eller mere af sine aktiver i pengemarkedsinstrumenter og omsættelige værdipapirer udstedt af samme organ.

-En UCITS må ikke investere 20 % eller mere af sine nettoaktiver i indskud foretaget hos det samme organ.

-Global eksponering relateret til afledte instrumenter bør ikke overstige en UCITS-porteføljes samlede nettoværdi.

IML-cirkulære 91/75 (ændret af CSSF-cirkulære nr. 05/177) indeholder risikospredningskrav, der er mindre strenge end dem, der gælder for UCITS

-UCI har ikke tilladelse til at investere mere end 20 % af nettoaktiverne i værdipapirer udstedt af en enkelt udsteder.

Specifikke begrænsninger i forhold til fonde, der vedtager en alternativ investeringsstrategi, er defineret i CSSF-cirkulære nr. 02/80.

CSSF-cirkulære nr. 07/309 definerer kravene til risikospredning, der er mindre strenge end dem, der gælder for UCITS og UCI.

-SIF kan ikke investere mere end 30 % af nettoaktiverne i værdipapirer af samme type udstedt af samme udsteder.

Ingen krav til risikospredning.
Lovlig kontrakt Følgende enheder skal være åbne:

 • FCP
 • SICAF (SA, SCA)\
 • SICAV (SA
Følgende enheder kan enten være åbne eller lukkede:

 • FCP
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCS, SCSp)
 • SICAV (SA)
Følgende enheder kan enten være åbne eller lukkede:

 • FCP
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
 • SICAV (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
Følgende enheder kan enten være åbne eller lukkede:

SA

 • Sarl
 • SCS
 • SCSp
 • SCoSA
Paraply struktur Ja Ja Ja Ja
Kapitalkrav FCP krav:

-1.250.000 EUR påkrævet senest 6 måneder efter CSSF-godkendelse.

Selvforvaltet SICAV/SICAF

-EUR 300.000 på autorisationsdatoen og EUR 1.250.000 inden for 6 måneder efter CSSF-godkendelse.

 

 

FCP krav:

-1.250.000 EUR påkrævet senest 6 måneder efter CSSF-godkendelse.

Selvforvaltet SICAV/SICAF

-EUR 300.000 på autorisationsdatoen og EUR 1.250.000 inden for 6 måneder efter CSSF-godkendelse.

 

 

EUR 1.250.000, som skal opnås senest 12 måneder efter CSSF-godkendelse.

 

EUR 1.000.000, der skal opnås senest 12 måneder efter CSSF-godkendelse.

 

Nødvendige tjenesteudbydere Administrationsselskab for FCP:

– Administrativ agent

-Godkendt revisor

-Depositarinstitution

-Registrator og transferagent

Administrationsselskab for FCP:

– Administrativ agent

-Godkendt revisor

-Depositarinstitution

-Registrator og transferagent

 

Administrationsselskab for FCP:-Administrativ agent

-Godkendt revisor

-Depositarbank eller professionel i en finanssektor, der leverer depositarløsninger på visse betingelser.

-Registrator og transferagent

 

Administrationsselskab for FCP:

– Administrativ agent

-Godkendt revisor

-Depositarinstitution

-Registrator og transferagent

 

Listemulighed Ja Ja Ja Ja, men svært i
øve sig.
europæisk pas Ja  

Nej, undtagen i tilfælde, hvor det falder ind under en fuldstændig AIFMD-ordning.

 

 

Nej, undtagen i tilfælde, hvor det falder ind under en fuldstændig AIFMD-ordning.

 

 

Nej, undtagen i tilfælde, hvor det falder ind under en fuldstændig AIFMD-ordning.

 

Net Asset Value (NAV) Beregning og indløsningsfrekvens UCITS er forpligtet til at offentliggøre udstedelsen, herunder salgs- og tilbagekøbsprisen for andele, hver gang de udsteder, tilbagekøber og sælger andele mindst to gange om måneden. UCITS er forpligtet til at offentliggøre udstedelsen, herunder salgs- og tilbagekøbsprisen for andele, hver gang de udsteder, tilbagekøber og sælger andele mindst to gange om måneden. Indre værdi offentliggøres mindst én gang årligt til rapporteringsformål. Ikke påkrævet.
Samlet indkomstskat (virksomhedsskat og kommunal erhvervsskat) Ingen indkomstskat Ingen indkomstskat Ingen indkomstskat Generel samlet sats: 24,94 %

I nogle tilfælde kan en nedsættelse af selskabsskatten være gældende.

Indtægter fra omsættelige værdipapirer, såsom kursgevinster ved salg af aktier og udbytte, er undtaget.

Indkomst på kontanter, der holdes til fremtidige investeringsformål, kan kun fritages i et år.

Abonnementsafgift (NAV) Sats: 0,05 % af indre værdi pr. år.

Reduktion: 0,01 % af indre værdi årligt i visse tilfælde.

Skattefritagelser: særlige pensionsfonde og pensionspuljer, særlige institutionelle pengemarkedsfonde og fonde, der investerer i andre fonde, der i øjeblikket er underlagt tegningsafgift.

 

Sats: 0,05 % af indre værdi pr. år.

Reduktion: 0,01 % af indre værdi årligt i visse tilfælde.

Skattefritagelser: særlige pensionsfonde og pensionspuljer, særlige institutionelle pengemarkedsfonde og fonde, der investerer i andre fonde, der i øjeblikket er underlagt tegningsafgift.

 

Sats: 0,01 % af NAV årligt.

Skattefritagelser: visse pensionskasser og pengemarkeder, eller SIF, der investerer i andre fonde, som allerede er pålagt tegningsafgift.

 

 

 

Ingen abonnementsafgift
Formueskat Ingen formueskat Ingen formueskat Ingen formueskat Ingen formueskat
Kildeskat af udbytte Beregnes ikke med kildeskat Beregnes ikke med kildeskat Beregnes ikke med kildeskat Beregnes ikke med kildeskat
Fordele fra Double Tax Treaty Network SICAF/SICAV:

-Begrænset til visse dobbeltbeskatningsoverenskomster (se cirkulære LG, nr. 61 fra skatteforvaltningen af december 2017).

FCP:

-Ingen. Skatteforvaltningens § 61 af december 2017.

 

SICAF/SICAV:

-Begrænset til visse dobbeltbeskatningsoverenskomster (se cirkulære LG, nr. 61 fra skatteforvaltningen af december 2017).

FCP:

-Ingen. Skatteforvaltningens § 61 af december 2017.

 

SICAF/SICAV:

-Begrænset til visse dobbeltbeskatningsoverenskomster (se cirkulære LG, nr. 61 fra skatteforvaltningen af december 2017).

FCP:

-Ingen. Skatteforvaltningens § 61 af december 2017.

 

 

Ja, især i tilfælde, hvor en SICAR er etableret som en virksomhedsenhed (med undtagelse af SCS og SCSp juridiske former)

 

 

 

Drag fordel af EU’s moder-datterselskabsdirektiv Ingen Ingen Ingen  

I bund og grund, ja, men kun i visse jurisdiktioner, hvor målvirksomhedernes placeringer kan resultere i en udfordrende anvendelse af direktivet.

 

Regler for tynd kapitalisering (forhold mellem gæld og egenkapital)  

Lån op til 10 % af nettoaktiverne til finansiering af indfrielser eller til køb af fast ejendom til sin virksomhed. Bemærk, at lånene kun bør være kortfristede og ikke kan bruges af investeringshensyn. Det samlede lånebeløb bør ikke overstige 15 % af formuen.

 

 

Lån op til 25 % af nettoformuen uden begrænsninger er tilladt.

Ingen gæld til egenkapital
forhold
Ingen gæld til egenkapital
forhold
Praktisk ansøgning Højt reguleret køretøj, der kan sælges gennem EU-pas til alle typer investorer, herunder professionelle investorer, institutionelle investorer og detailinvestorer.

 

Investeringsfonde, der kan anvendes til investeringsaktiviteter, der ikke opfylder kriterierne i UCITS-direktiverne.

 

 

Meget ideel til:

 • Hedgefonde
 • Kapitalfond
 • Venturekapitalfonde
 • Ejendomsfonde
 • Nødlidende gældsfonde
 • Islamiske finansfonde
 • Infrastrukturfonde
 • Materielle aktiver fonde
 • Socialt ansvarlige fonde
 • Mikrofinansieringsfonde
 • Og andre typer alternative fonde

 

Meget ideel til:

 • Venturekapitaltransaktioner
 • Kapitalfond

 

 

Hvis du ønsker at lære mere om de forskellige Luxembourg-investeringsinstrumenter, og hvilken der passer til dine investeringsbehov, så tøv ikke med at kontakte vores Damalion-eksperter i dag.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.

Categories

Do you have a request? – Act now. Please fill out the following form with details. We will contact you in the next hours.

2 + 4 =