Velg en side

A SOPARFI (“Société de participation financière” på fransk) er et fullt skattepliktig kommersielt selskap, hvis hovedfunksjon er begrenset til å eie og finansiere andeler og andre tilknyttede funksjoner for selskaper i Luxembourg og de som er lokalisert i utlandet. Den drar nytte av full traktattilgang og store fordeler fra EUs overordnede-datterselskapsdirektiver. Som vanlige kommersielle selskaper vurderes SOPARFis med felles skatteregime i Luxembourg. I noen tilfeller kan SOPARFI-er dra nytte av en rekke skattefordeler.

De to mest populære formene for en SOPARFI er Limited Liability Company of SARL og Public Liability Company eller SA. Nedenfor er noen av hovedkarakteristikkene til juridiske former for SA og SARL.

Selskapet stiftelse

 • Inkorporasjonsbeviset for både SA-er og SARL-er må ha form av et attestert skjøte.
LUXEMBOURG SOPARFI HOLDING

Minimumskrav til aksjekapital og bedriftskapital

SA

 • Minste aksjekapital er satt til EUR 30 000 med et minimum innbetalingsinnskudd på 25 % ved tegning. Betalingen kan skje i kontanter eller naturalier.
 • SA-er må allokere minst 5 % av sitt årlige nettoresultat til en lovbestemt reserve inntil beløpet når 10 % av aksjekapitalen.

SARL

 • Minimumsaksjekapitalen er satt til EUR 12 000 som skal betales fullt ut ved tegning. Betalingen kan skje i kontanter eller naturalier.
 • SARLer må avsette minst 5 % av det årlige nettooverskuddet til en lovbestemt reserve inntil beløpet når 10 % av aksjekapitalen.

Aksjekapitalens valuta

 • SA-er og SARL-er kan ha aksjekapitalen denominert i euro eller i andre fritt omsatte valutaer.

Antall aksjonærer og medlemmer

SA

Det må være minst én aksjonær.

SARL

Det må være minst én aksjonær med en maksimal aksjonærgrense satt til 100.

Aksjer/Andeler

SA

Registrerte eller dematerialiserte andeler, som skal angi navn på andelshaver og antall andeler som eies.

SARL

Registrerte andeler med ulike aksjeklasser mulig.

Forpliktelser til aksjonærer/medlemmer

 • SA-er og SARL-er har begrenset ansvar for sine respektive kapitalinnskudd.
 • Aksjonærer i SA-er og SARL-er må være en fysisk person eller en juridisk enhet.

Offentlig utstedelse av aksjer/andeler

SA

Det er offentlig utstedelse av aksjer eller andeler.

SARL

Det er ingen offentlig utstedelse av aksjer, men offentlig utstedelse av obligasjoner er tillatt.

Overførbarhet av andeler/andeler

SA

Tillater fri omsettelighet av aksjer med mindre det er forhåndsbestemte begrensninger i henhold til vedtektene.

SARL

Andelene kan ikke overdras til ikke-medlemmer med mindre 50 % av medlemmene som har bidratt til selskapskapitalen samtykker i omsettelighet av aksjer under en generalforsamling.

Ledelse

SA

Bortsett fra en SA med en enkelt aksjonær, må alle andre SA-er ha minimum tre aksjonærer. Det bør være et styre eller et styre med et representantskap for å føre tilsyn med en SA. Informasjonen om SA-direktører kan fås gjennom Luxembourg Trade and Companies Registrar.

SARL

Det bør være minst én leder (eller flere) utnevnt til å påta seg ansvaret for en begrenset eller ubegrenset periode. Informasjonen om SARL-direktørene kan fås gjennom Luxembourg Trade and Companies Registrar.

Residens for ledelse

For både SA-er og SARL-er er det ingen pålagte begrensninger eller juridiske krav i forhold til en aksjonærs/s bostedsland eller nasjonalitet.

Registrert kontor

For både SA-er og SARL-er bør det være et registrert kontor adressert i Luxembourg.

Tilsyn/kontroll

SA

Det bør være en eller flere lovpålagte revisorer som skal føre tilsyn med en SA. En ekstern revisor er nødvendig hvis to av de tre faktorene overstiger i verdi: (1) Balansesum på EUR 4,4 millioner, (2) Netto omsetning på EUR 8,8 millioner, og (3) totalt antall heltidsansatte er 50 eller mer .

SARL

Det bør være en eller flere interne eller lovpålagte revisorer i tilfelle en SARL har mer enn 25 aksjonærer. Det bør oppnevnes en uavhengig eller ekstern revisor dersom visse faktorer knyttet til totalbalanse, nettoomsetning og antall heltidsansatte overskrides.

Årsregnskap

 • Både SA-er og SARL-er må offentliggjøre årsregnskap og konsernregnskap.

SOPARFI skattefordeler

Som et fullt skattepliktig kommersielt selskap er en SOPARFI underlagt alle vanlige skatteregler som håndheves i Luxembourg. Under forutsetninger av at visse krav er oppfylt, kan visse typer inntekter generert av en SOPARFI nyte godt av Luxembourg Participation Exemption Regime . I tillegg kan SOPARFis dra nytte av lavere kildeskattesatser og dobbeltskatteavtaler som er avtalt av Luxembourg og andre EU- og ikke-EU-medlemsland.

Inntektsskatt (IT)

Fra 2021 ble minimumsselskapsskatteregimet fullstendig avskaffet og erstattet av minimumsformuesskatt. En SOPARFI vil bli vurdert til en maksimal samlet inntektsskattesats på 24,94 %.

CIT-satsen er satt til 17 % for inntekt over 200 000 EUR. For bedriftsinntekter under dette beløpet er gjeldende CIT-satser som følger:

 • 15 % for inntekt under EUR 175 000, og
 • 26 250 EUR pluss 31 % for inntekt over 175 000 EUR og under 200 001 EUR
 • 7 % solidaritetstillegg
 • Kommunal næringsskatt vil være avhengig av hvor et lovfestet sete er plassert. Kommunal næringsskatt varierer mellom 6,75 % og 10,5 %. For alle selskaper basert i Luxembourg by er satsen 6,75 %.

Netto formuesskatt

Etter avskaffelsen av minste selskapsskatt i 2021 ble det innført netto formuesskatt i stedet for. Nettoformuesbeskatning gjelder også for verdipapiriseringsbiler og SICAR-er, som ellers er unntatt fra nettoformuesskatt.

En minimumsformueskatt på EUR 4 815 gjelder for juridiske personer med finansielle eiendeler, fordringer på tilknyttede enheter, omsettelige verdipapirer og kontanter på bank mer enn 90 % av deres totale brutto eiendeler eller tilsvarende EUR 350 000.

For alle selskaper som er underlagt netto formuesskatt, er minimumsområdet for nettoformueskatt mellom EUR 535 og EUR 32 100 , med det nøyaktige beløpet basert på en progressiv skatteskala og fra selskapets balanse.

Kildeskatteutbytte

Utbytte som utdeles av et luxemburgsk selskap vurderes for kildeskatt med en sats på 15 %, bortsett fra tilfeller av unntak i henhold til EUs pasient-datterselskapsdirektiv og reduksjon eller fritak basert på dobbeltskatteavtaler. Utgifter som er direkte knyttet til fritatt utbytte er fradragsberettiget forutsatt at de overstiger fritatt inntekt for et gitt år.

Gjeld/egenkapitalforhold

Som regel aksepteres forholdet 85:15 av de luxembourgske skattebyråene. Ved denne grensen er kildeskatt ikke aktuelt på eventuelle rentebetalinger mens betalte eller påløpte renter er fradragsberettiget.

En egenkapital/gjeldsgrad på 1:99 begrenset til EUR 2 millioner egenkapital er pålagt å delta i konserninterne finansieringsaktiviteter som back-to-back-lån.

Dobbeltskatteavtaler

Siden SOPARFI er fullt skattepliktige lokale kommersielle selskaper, kan de dra nytte av et omfattende nettverk av dobbeltskatteavtaler.

Royalties

1. juli 2017 ble Luxembourg IP-regimet som gir 80 % fritak på inntekt eller visse IP-rettigheter opphevet, og fra 1. januar 2017 for CIT/MBT/ når det gjelder netto formuesskatt.

På den annen side innføres bestefar for kvalifiserte IP-rettigheter som ble innført eller oppnådd før 1. juli 2016. Disse IP-rettighetene fortsetter å dra nytte av det nåværende IP-regimet frem til 30. juni 2021.

Fritaksordning for deltakelse

Forutsatt at visse kriterier er oppfylt, er Luxembourgs deltagelsesunntaksordning tillatt for tilfeller oppført nedenfor:

 • Utbytte mottatt av SOPARFIer er unntatt fra CIT og MBT.
 • Kapitalgevinster opptjent av en SOPARFI ved salg av aksjer eller andeler er unntatt fra CIT og MBT.
 • Utbytte som overføres av en SOPARFI vurderes ikke med kildeskatt.
 • Kvalifiserte andeler er ikke fritatt for netto formuesskatt

For å kvalifisere for unntakene som er oppført ovenfor, må følgende kriterier være oppfylt:

 • En SOPARFI må inneha minst 10 % av utstedt aksjekapital i et underliggende datterselskap eller en investering på minst 1,2 millioner euro av mottatt utbytte eller 6 millioner euro for faktiske kapitalgevinster.
 • Datterselskapet må være et fullt skattepliktig Luxembourg-selskap, en enhet som omfattes av EUs mor-datterselskapsdirektiv, eller et ikke-hjemmehørende selskap som er underlagt lignende skatteregime i hans eller hennes land.
 • Eierskapet til andelen i datterselskapet må holdes i minst 12 måneder.

For mer informasjon om hvordan du setter opp en SOPARF I og hvilken juridisk form som vil fungere best til din fordel, kontakt oss gjerne i dag. Vårt Damalion-team av eksperter vil mer enn gjerne diskutere all informasjon du trenger for å etablere et selskap i Luxembourg.