Select Page

SOPARFI (franču valodā “Société de engagement financière”) ir ar nodokli apliekams komercuzņēmums, kura galvenā funkcija aprobežojas ar līdzdalības turēšanu un finansēšanu un citām saistītām funkcijām uzņēmumiem Luksemburgā un ārvalstīs. Tas gūst labumu no pilnīgas piekļuves līgumiem un ES mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīvām. Tāpat kā parastās komercsabiedrības, arī SOPARFis tiek novērtētas ar kopējo Luksemburgas nodokļu režīmu. Dažos gadījumos SOPARFI var gūt labumu no vairākām nodokļu priekšrocībām.

Divas populārākās SOPARFI formas ir SARL sabiedrība ar ierobežotu atbildību un sabiedrība ar ierobežotu atbildību jeb SA. Tālāk ir norādītas dažas no galvenajām SA un SARL juridisko formu iezīmēm.

Uzņēmuma dibināšana

 • Gan SA, gan SARL dibināšanas sertifikātam jābūt notariāli apstiprinātam aktam.
LUXEMBOURG SOPARFI HOLDING

Minimālā pamatkapitāla un korporatīvā kapitāla prasības

SA

 • Minimālais pamatkapitāls noteikts EUR 30 000 ar minimālo iemaksas depozītu 25% apmērā parakstīšanās brīdī. Maksājums var būt skaidrā naudā vai natūrā.
 • SA vismaz 5% no gada tīrās peļņas jāiekļauj likumā paredzētajā rezervē, līdz summa sasniedz 10% no pamatkapitāla.

SARL

 • Minimālais pamatkapitāls noteikts EUR 12 000 apmērā, kas pilnībā apmaksājams, parakstoties. Maksājums var būt skaidrā naudā vai natūrā.
 • SARL vismaz 5% no gada tīrās peļņas jāiekļauj likumā paredzētajā rezervē, līdz summa sasniedz 10% no pamatkapitāla.

Pamatkapitāla valūta

 • SA un SARL pamatkapitāls var būt denominēts eiro vai citās brīvi tirgotās valūtās.

Akcionāru un dalībnieku skaits

SA

Ir jābūt vismaz vienam akcionāram.

SARL

Jābūt vismaz vienam akcionāram ar maksimālo akcionāru ierobežojumu 100.

Akcijas/vienības

SA

Reģistrētās vai dematerializētās daļas, kurās norāda akciju īpašnieka vārdu un uzvārdu un turēto daļu skaitu.

SARL

Iespējamas vārda daļas ar dažādu šķiru akcijām.

Akcionāru/biedru saistības

 • SA un SARL ir ierobežota atbildība par attiecīgajām kapitāla iemaksām.
 • SA un SARL akcionāriem/akcionāriem ir jābūt fiziskai vai juridiskai personai.

Akciju/daļu publiskā emisija

SA

Tiek veikta publiska akciju vai daļu emisija.

SARL

Publiskā akciju emisija nenotiek, taču ir atļauta publiska obligāciju emisija.

Akciju/daļu pārvedamība

SA

Atļauj akciju brīvu nodošanu, ja vien statūtos nav iepriekš noteiktu ierobežojumu.

SARL

Daļas nav nododamas ne-biedriem, ja vien 50% dalībnieku, kas iemaksājuši korporatīvo kapitālu, kopsapulces laikā nepiekrīt akciju pārvešanai.

Vadība

SA

Izņemot SA ar vienu akcionāru, visām pārējām SA ir jābūt vismaz trim akcionāriem. Ir jābūt direktoru padomei vai valdei ar uzraudzības padomi, kas pārraudzītu SA. Informācija par SA direktoru/iem ir pieejama Luksemburgas Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā.

SARL

Jābūt vismaz vienam vadītājam (vai vairākiem), kas uzņemtos atbildību uz ierobežotu vai neierobežotu laiku. Informācijai par SARL direktoriem var piekļūt, izmantojot Luksemburgas tirdzniecības un uzņēmumu reģistratūru.

Vadības rezidentūra

Gan SA, gan SARL nav noteikti ierobežojumi vai juridiskas prasības saistībā ar akcionāra/akcionāra dzīvesvietas valsti vai valstspiederību.

Reģistrēts ofiss

Gan SA, gan SARL juridiskajai adresei jābūt Luksemburgā.

Uzraudzība/kontrole

SA

Jābūt vienam vai vairākiem obligātajiem revidentiem, kas uzrauga SA. Ārējais revidents ir nepieciešams, ja divi no trim faktoriem pārsniedz šādu vērtību: (1) bilances kopsumma ir 4,4 miljoni EUR, (2) neto apgrozījums ir 8,8 miljoni EUR un (3) kopējais pilna laika darbinieku skaits ir 50 vai vairāk.

SARL

Ja SARL ir vairāk nekā 25 akcionāri, jābūt vienam vai vairākiem iekšējiem vai obligātajiem revidentiem. Ja tiek pārsniegti daži faktori, kas attiecas uz kopējo bilanci, neto apgrozījumu un pilnas slodzes darbinieku skaitu, jāieceļ neatkarīgs vai ārējs revidents.

Gada pārskati

 • Gan SA, gan SARL ir jāatklāj gada pārskati un konsolidētie pārskati.

SOPARFI nodokļu priekšrocības

Tā kā uz SOPARFI ir pilnībā apliekams komercuzņēmums, uz to attiecas visi Luksemburgā spēkā esošie nodokļu noteikumi. Ja ir izpildītas noteiktas prasības, noteiktiem SOPARFI gūtajiem ienākumiem var piemērot Luksemburgas dalības atbrīvojuma režīmu . Turklāt SOPARFis var izmantot zemākas ieturējuma nodokļa likmes un dubultās nodokļu uzlikšanas līgumus, par kuriem vienojusies Luksemburga un citas ES un ārpus ES dalībvalstis.

Ienākuma nodoklis (IT)

No 2021.gada minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms tika pilnībā atcelts un aizstāts ar minimālo īpašuma nodokli. SOPARFI tiks noteikta maksimālā kopējā ienākuma nodokļa likme 24,94%.

Ienākumiem virs 200 000 eiro UIN likme noteikta 17% apmērā. Uzņēmumu ienākumiem zem šīs summas piemērojamas šādas UIN likmes:

 • 15% ienākumiem zem 175 000 eiro, un
 • 26 250 eiro plus 31% ienākumiem virs 175 000 eiro un līdz 200 001 eiro
 • 7% solidaritātes piemaksa
 • Pašvaldības uzņēmējdarbības nodoklis būs atkarīgs no likumā noteiktās mītnes vietas. Pašvaldības uzņēmējdarbības nodoklis svārstās no 6,75% līdz 10,5%. Visiem uzņēmumiem, kas atrodas Luksemburgas pilsētā, likme ir 6,75%.

Neto bagātības nodoklis

Pēc minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa atcelšanas 2021. gadā tā vietā tika ieviests neto īpašuma nodoklis. Neto īpašuma nodoklis ir piemērojams arī vērtspapīrošanas instrumentiem un SICAR, kas citādi ir atbrīvoti no neto īpašuma nodokļa.

Minimālais neto īpašuma nodoklis 4 815 eiro apmērā tiek piemērots juridiskajām personām, kuru finanšu aktīvi, debitoru parādi pret saistītām personām, pārvedami vērtspapīri un nauda bankā pārsniedz 90% no to kopējiem bruto aktīviem vai līdzvērtīga summa 350 000 eiro apmērā.

Visiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas neto īpašuma nodoklis, minimālais neto īpašuma nodokļa diapazons ir no EUR 535 līdz EUR 32 100 , un precīza summa ir balstīta uz progresīvā nodokļa skalu un no uzņēmuma bilances.

Ieturējuma nodokļa dividendes

Luksemburgas uzņēmuma izmaksātās dividendes tiek aprēķinātas no ieturējuma nodokļa 15% apmērā, izņemot gadījumus, kad ir paredzēts atbrīvojums no ES Pacientu un meitasuzņēmumu direktīvas un samazinājums vai atbrīvojums, pamatojoties uz līgumiem par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Izdevumi, kas ir tieši saistīti ar atbrīvotajām dividendēm, ir atskaitāmi no nodokļa, ja tie pārsniedz attiecīgā gada atbrīvotos ienākumus.

Parāda/kapitāla attiecība

Saskaņā ar likumu Luksemburgas nodokļu aģentūras pieņem attiecību 85:15. Pie šī ierobežojuma ieturējuma nodoklis netiek piemērots nekādiem procentu maksājumiem, kamēr samaksātie vai uzkrātie procenti ir atskaitāmi no nodokļiem.

Pašu kapitāla/parāda attiecībai 1:99, kas nepārsniedz 2 miljonus eiro pašu kapitālu, ir pienākums piedalīties grupas iekšējās finansēšanas darbībās, piemēram, kompensācijas aizdevumos.

Dubultnodokļu līgumi

Tā kā SOPARFI ir vietējie komercuzņēmumi, kas ir pilnībā apliekami ar nodokļiem, tie var izmantot plašo dubultās nodokļu līgumu tīkla priekšrocības.

Autoratlīdzības

2017.gada 1.jūlijā tika atcelts Luksemburgas intelektuālā īpašuma režīms , kas paredz 80% atbrīvojumu no ienākumiem vai noteiktām intelektuālā īpašuma tiesībām, un no 2017.gada 1.janvāra — CIT/MBT/ attiecībā uz neto īpašuma nodokli.

No otras puses, vectēvi tiek ieviesti atbilstošām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ieviestas vai iegūtas pirms 2016.gada 1.jūlija. Šīs intelektuālā īpašuma tiesības joprojām izmanto pašreizējā IĪ režīma priekšrocības līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Līdzdalības atbrīvojuma režīms

Ja ir izpildīti noteikti kritēriji, Luksemburgas dalības atbrīvojuma režīms ir atļauts tālāk norādītajos gadījumos.

 • SOPARFI saņemtās dividendes ir atbrīvotas no UIN un MBT.
 • Kapitāla pieaugums, ko SOPARFI nopelnījis, pārdodot akcijas vai daļas, ir atbrīvots no UIN un MBT.
 • Dividendes, kuras izmaksā SOPARFI, netiek aprēķinātas ar ieturējuma nodokli.
 • Kvalificēta līdzdalība nav atbrīvota no neto īpašuma nodokļa

Lai pretendētu uz iepriekš minētajiem atbrīvojumiem, ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • SOPARFI ir jābūt vismaz 10% no bāzes meitasuzņēmuma emitētā pamatkapitāla vai ieguldījumam vismaz 1,2 miljonu eiro apmērā no saņemtajām dividendēm vai 6 miljonu eiro apmērā faktiskajam kapitāla pieaugumam.
 • Meitasuzņēmumam ir jābūt Luksemburgas uzņēmumam, kas ir pilnībā apliekams ar nodokli, uzņēmumam, uz kuru attiecas ES mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīva, vai uzņēmumam nerezidentam, uz kuru attiecas līdzīgs nodokļu režīms savā valstī.
 • Īpašumtiesībām uz līdzdalību meitas sabiedrībā jābūt vismaz 12 mēnešus.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izveidot SOPARF I un kura juridiskā forma jums vislabāk noderēs, sazinieties ar mums jau šodien. Mūsu Damalion ekspertu komanda ar prieku pārrunās visu informāciju, kas jums nepieciešama uzņēmuma dibināšanai Luksemburgā.