בחרו עמוד

לוקסמבורג מתקדמת בחיזוק מעמדה כאחד היעדים הטובים בעולם עבור כלי השקעה. הפרלמנט של לוקסמבורג פועל ללא הרף לשיפור ארגז הכלים שלו להשקעות עבור מנהלי השקעות, נותן להם את ההזדמנות לארגן את ההשקעות שלהם בצורה אסטרטגית תוך הגנה על טובת המשקיעים.

בהיותה אחת המדינות החלוצות באיחוד האירופי לשילוב AIFMD בחוק המקומי, לוקסמבורג עולה במהירות כיעד אטרקטיבי לקרנות השקעה אלטרנטיביות. נכון לרבעון הראשון של 2021, לוקסמבורג היא ביתם של כמעט 400 חברות ניהול, 250 מהן AIFM מורשים ויותר ממחצית מאלה המציעות שירותי AIFM צד שלישי. בנוסף, ישנם יותר מ-605 מנהלי תת-סף רשומים בדוכסות הגדולה.

Damalion מספקת לך סקירה קצרה של קרנות לא מפוקחות ידועות שניתן לשלב בלוקסמבורג על פני סוגי נכסים ואסטרטגיות השקעה עיקריות.

 

RAIF

 

מְקַדֵם הֲגָנָה

 

רכב איגוח

 

SCS/SCSp לא מוסדר

 

חברת לוקסמבורג רגילה

חקיקה ישימה

חוק מיום 23 ביולי 2016

(חוק RAIF)

חוק מיום 11 במאי 2007

(חוק SPF)

חוק מיום 22 במרץ 2004

(חוק האיגוח)

חוק מיום 10 באוגוסט 1915

(חוקי החברה)

חוק מיום 10 באוגוסט 1915

(חוקי החברה)

הרשאה ופיקוח על ידי CSSF

לא לא לא, אלא אם חברה מנפיקה ברציפות ניירות ערך לציבור. לא  

לא

 

הסמכה כ-AIF

תמיד קרן השקעות אלטרנטיביות באופן עקרוני, לא. כפי שהוגדר בהנחיות ESMA על מושגי יסוד של הוראת AIFM, SPF לא מגייסת הון ממשקיעים שכן המבנה משמש להשקעה של עושר פרטי של קבוצה קיימת. לא במקרים הבאים:

-רכב מסווג כרכב ייעודי לאיגוח או SPV איגוח לפי חוק ה-AIFM.

-החברה מנפיקה התחייבויות חוב בבטחון.

-היא משתמשת אך ורק במכשירי חוב

– ישות אינה מפוקחת על פי מדיניות השקעה כפי שהוגדרה בחוק ה-AIFM.

נחשבת לקרן לא אלטרנטיבית, אלא אם כן פעילות נכנסת לגדר סעיף 1 (39) לחוק ה-AIFM. נחשבת לקרן לא אלטרנטיבית, אלא אם כן פעילות נכנסת לגדר סעיף 1 (39) לחוק ה-AIFM.
פטור ממשטר מלא של AIFMD תחת משטר קל יותר (משטר רישום AIFMD) לא לא ישים אפשרי אפשרי אפשרי
דרישת AIFM מורשה חיצונית

תמיד דרישה

לא ישים

דרישה אם ישות מסווגת כ-AIMF שאינה מנוהלת בעצמה במהותה וממוקמת מעל סף AIFMD. דרישה אם ישות מסווגת כ-AIMF שאינה מנוהלת בעצמה במהותה וממוקמת מעל סף AIFMD. דרישה אם ישות מסווגת כ-AIMF שאינה מנוהלת בעצמה במהותה וממוקמת מעל סף AIFMD.
משקיעים זכאים

משקיעים מעודכנים

מוגבל לדברים הבאים:

-ישויות ניהול הפועלות על פי האינטרס של קרן הון פרטית או קרנות פרטיות.

-אנשים טבעיים הנוטלים על עצמם את תפקיד המנהל של העושר האישי שלהם.

-כל סוגי המתווכים הפועלים מטעם אנשים וגופים טבעיים המפורטים לעיל.

ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה
נכסים כשירים ללא הגבלה למעט מקרים בהם ישות עוסקת בהון סיכון בתיק. מוגבל לדברים הבאים:

-רכישה, מעצר, ניהול והגשמה של נכסים פיננסיים.

אסור ל-SPF להפעיל פעילויות מסחריות או להחזיק ישירות בנדל”ן, למעט שימוש אישי או באמצעות השתתפות.

ללא הגבלה

כל מיני איגוח הכרוך בסיכונים הנוגעים לתביעות, נכסים, התחייבויות שצדדים שלישיים נוטלים על עצמם או כאלה הטבועים בפעילויות של צדדים שלישיים כולם או חלקם.

 

ללא הגבלה

 

ללא הגבלה

דרישות פיזור סיכונים דרישות פיזור הסיכונים מותאמות לאלו החלות על SIFs, אלא אם RAIF מחליט להשקיע אך ורק בהון סיכון והחלטה כזו רשומה במסמכים המכוננים שלו. אין דרישות לפיזור סיכונים. אין דרישות לפיזור סיכונים. אין דרישות לפיזור סיכונים. אין דרישות לפיזור סיכונים.
טופס משפטי
 • FCP
 • SICAV (SA, Sarl , SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
 • SICAF (SA, Sarl, SCA, SCoSA, SCS, SCSp)
 • ישויות יכולות להיות פתוחות או סגורות
 • SA
 • שרל
 • SCA
 • SCoSA

 

 

ניתן להקים כלי איגוח כחברה (SA, Sarl, SCA, SCoSA) או שיוקמו כקרן המורכבת ממספר בעלות או מספר עזבונות חוקיים בפיקוח של חברת ניהול.

 

 • SCS
 • SCSp

 

 

 • SA, Sarl, SCA
 • SAS
 • SCosa
 • SCS
 • SCSp
מבנה מטריה כן לא כן  

לא

 

לא
דרישות הון עבור FCP:

-1,250,000 יורו שיגיעו תוך 12 חודשים מתחילת האכיפה ההנהלה.

עבור SICAV

-1,250,000 יורו שיגיעו תוך 12 חודשים מתחילת ההתאגדות של SICAV.

 

משתנה בהתאם לטופס:

 

-SA/SCA: 30,000 אירו

-SCoSA: אין דרישת הון מינימלית

-Sarl: 12,000 יורו

 

 

עבור רכבי איגוח שהוגדרו כחברה, הדרישות משתנות:

-SA/SCA: 30,000 אירו

Sarl: 12,000 יורו

עבור כלי איגוח שהוגדרו כקרן, אין דרישת הון מינימלית.

אין דרישה למניית הון מינימלית.

הדרישות עשויות להשתנות בהתאם לצורה המשפטית:

-SA/SCA: 30,000 אירו

-Sarl: 12,000 יורו

אין דרישת הון מינימלית עבור צורות משפטיות אחרות.

נותני שירות נדרשים עבור FCP, ייתכן שיידרשו שירותים של חברת ניהול.

-בנק פיקדון או קבלת שירותי בעל מקצוע המציע שירותי פקדון, ממתינים לאישור.

-סוכן אדמיניסטרטיבי.

-רשם וסוכן העברות.

-מבקר מורשה ומוסמך.

 

באופן עקרוני מבקר רשום אינו דרישה אלא אם הוא עונה על שניים מהקריטריונים הבאים:

-מחזור נטו של 8.8 מיליון אירו ומעלה.

-מאזן מעל 4.4 מיליון אירו

-מספר עובדים ממוצע מעל 50.

בהתאם לצורה המשפטית של החברה, ייתכן שהיא תידרש למנות ממונה על חשבונות.

 

 

 

 

 

-עבור כלי איגוח שהוקמו כקרן אזי עליה לקבל את שירותיה של חברת ניהול.

-אלא אם כן עבור כלי איגוח מוסדרים, אין צורך במוסד פיקדון.

-אין צורך בסוכן אדמיניסטרטיבי.

 

 

-SCS מוסמך כ-AIF: מנהל קרן השקעות אלטרנטיביות (AIFM)

-SCS מוסמך כ-AIF עם AIFM: אין צורך למנות פקיד פיקדון

-SCSp מוסמך כ-AIF: מנהל קרן השקעות אלטרנטיביות (AIFM)

-SCSp מוסמך כ-AIF עם AIFM: אין צורך למנות פקיד פקד

 

 

 

 

 

באופן עקרוני, רואה חשבון מבקר רשום אינו נחשב כדרישה, אלא אם מתקיימים מקרים בהם חברה מוסמכת כ-AIF ומנוהלת על-ידי AIFM עם AUM מעל הסף או שניים מהקריטריונים המפורטים להלן:

-מחזור נטו של 8.8 מיליון אירו ומעלה.

-מאזן מעל 4.4 מיליון אירו

-מספר עובדים ממוצע מעל 50.

בהתאם לצורה המשפטית של החברה, ייתכן שהיא תידרש למנות ממונה על חשבונות.

אפשרות לרישום כן לא לא

על פי כלל, ו-SCS ו-SCSp רשאיות לשחרר ניירות חוב הכשירים לרישום בבורסה.

כן
דרכון אירופאי כן לא לא, אלא אם כן צוין אחרת במשטר ה-AIFMD המלא. לא, אלא אם כן צוין אחרת במשטר ה-AIFMD המלא. לא, אלא אם כן צוין אחרת במשטר ה-AIFMD המלא.
חישוב שווי נכס נטו ותדירות הפדיון לפחות פעם בשנה לצורכי דיווח. לא דרישה. לא דרישה. לא דרישה. לא דרישה.
מס הכנסה כולל (הכנסות חברות ומס עסקים עירוני) פטור משומת מס הכנסה, אלא אם החברה משתתפת בהון סיכון, אז יחול משטר המס של SICAR.

אין מס הכנסה.

מצרפי כללי לחברות איגוח נקבע על 24.94%.

איגוח צריך לנכות מהרווחים הגולמיים את עלויות התפעול והדיבידנדים שלהם, או ריביות שחולקו לבעלי המניות או לנושים.

חברות איגוח אינן צריכות להניב הכנסה חייבת במס משמעותית ולכן צריכות להיות ניטרליות מס.

לא חל מס הכנסה.

מס עסקים עירוני שנקבע ב-6.75% חל על מקרים מוגבלים מאוד:

– SCS/SCSp מבצעת פעולות מסחריות

– SCS/SCSp נדרש לבצע פעילויות מסחריות במקרה שבו השותף הכללי הוא חברה פרטית או בע”מ מלוקסמבורג המחזיקה ב-5% או יותר מזכויות השותפות.

מבנה נכון של האינטרסים השותפות של שותף כללי יעזור להימנע מהמאפיינים המסחריים של SCS/SCSp.

 

 

שיעור מצרפי כללי נקבע על 24.94% אך פטור של 100% אם דיבידנדים, הכנסות פירוק ורווחי הון מהשתתפות כשירות.

מס מנוי תעריף: 0.01% מהשווי הנכסי הנקי מדי שנה. מס מנוי שנתי של 0.25% מסכום ההון ששולם ופרמיית הנפקה (אם יש) ללא מס מנוי. ללא מס מנוי. ללא מס מנוי.
מס עושר אין מס עושר אין מס עושר אין מס עושר אין מס עושר מוערך ב-0.05% NAV ב-1 בינואר של כל שנה,

מאז 2017, מס העושר נטו המינימלי לחברות אחזקות ופיננסיות, המכונות ביחד סופרפי, הנכסים הפיננסיים הקבועים, הלוואות בין קבוצתיות, ניירות הערך הניתנים להעברה ומזומן בבנק העולה על יותר מ-90% מנכסיהן ברוטו או בסכום של יותר מ-350,000. מוערך ב-4,815 אירו בשנה.

מס העושר המינימלי נטו לחברות אחרות בלוקסמבורג לא השתנה כלל, מה שאומר שהן יוערכו ב-535 אירו עם מאזן כולל של עד 350,000 אירו.

 

ניכוי מס במקור על דיבידנדים לא מוערך עם ניכוי מס במקור. לא מוערך עם ניכוי מס במקור. לא מוערך עם ניכוי מס במקור. לא מוערך עם ניכוי מס במקור.  

באופן עקרוני, דיבידנדים המחולקים על ידי חברה מלוקסמבורג מוערכים עם ניכוי מס במקור בשיעור של 15%, אלא אם חלה חריגה מקומית או אמנת מס מופחתת.

 

תיהנו מרשת אמנות מס כפול RAIFs המשקיעים בתיק הון סיכון, כמו במקרה של SICARs.

ניתן ליצור גישה אם היא מוגדרת כישות ארגונית, למעט חברות שהוגדרו כ-SCS או SCSp.

RAIFs אינם משקיעים בתיק הון סיכון כגון SICARs, אלא מוגדרים כך:

-SICAV/SICAF אך מוגבל לאמנות מסוימות כפל מס. (עיין בחוזר LG -A מס’ 61 של מינהל המסים מדצמבר 2017.)

-FCP: (עיין בחוזר LG -A מס’ 61 של מינהל המס מדצמבר 2017.)

 

לא כן, לחברות איגוח. לא כן
תיהנה מההנחיה של האיחוד האירופי אם-בת לא, אלא אם RAIF משקיע בתיק של סיכון
הון (כגון SICAR).
לא כן לא כן
כללי שימוש באותיות גדולות אין יחס חוב להון עצמי.  

מס של 0.25% על חוב העולה על פי שמונה מההון ששולם ובתוספת פרמיית הנפקה.

 

אין יחס חוב להון עצמי. אין יחס חוב להון עצמי.  

אין הוראות בחוק לוקסמבורג. עם זאת, יש לקחת בחשבון שיטות ניהול ספציפיות.

 

יישומים  

-קרנות גידור

-קרנות פרטיות

-קרנות תשתית

-קרנות הון סיכון

-קרנות נדל”ן

-קרנות חוב במצוקה

-קרנות מימון איסלאמיות

-קרנות השקעות אחראיות חברתית

-קרנות נכסים מוחשיים

– כל סוג אחר של קרנות חלופיות

 

אנשים המעוניינים לייעל את תכנון המס האישי שלהם או ליישום ניהול עושר פרטי.  

-מכירה אמיתית ואיגוח סינתטי.

-איגוח תיק ניירות ערך.

-איגוח כמבנה לפעילות פיננסית תוך קבוצתית.

-איגוח הלוואות שלא עומדות בביצוע.

-איגוח חובות מופחתים.

 

-הון פרטי

-הון סיכון

-השקעת נדל”ן

-השקעות אלטרנטיביות אחרות

 

– פעילויות החזקה ומימון

-פעילות מסחרית

-החזקת IP

 

Damalion היא חברת ייעוץ עצמאית לניהול ייעוץ עם מומחיות נרחבת בהקמת קרנות השקעה בלוקסמבורג . אנו מתגאים במומחיות שלנו באספקת שירותי ייעוץ מצוינים באמצעות תמיכת לקוחות מגיבה מאוד, עוזרת למשקיעים לקבל החלטות השקעה מושכלות. כדי לבחון את אפשרויות ההשקעה הטובות ביותר עבור הצרכים שלך, צור קשר עם מומחי Damalion שלנו עוד היום .

מידע זה אינו מיועד להחליף מס אישי או ייעוץ משפטי ספציפי. אנו מציעים לך לדון במצב הספציפי שלך עם מס או יועץ משפטי מוסמך.