Välj en sida

Libanon har ett strategiskt geografiskt läge som är särskilt lämpligt för globala företag. Libanon erbjuder ett brett utbud av investeringsmöjligheter inom de flesta av landets affärssektorer. Det erbjuder också lockande möjligheter när det gäller registrering och bildande av företag.

Libanon välkomnar utländska investerare

Det finns inga restriktioner för utländskt ägande i libanesiska företag, utom i de fall då lagen föreskriver något annat.

För närvarande har företagsregistrering i Libanon blivit mycket enkel och snabb. Oavsett om du är libanes eller utlänning kan du dra nytta av libanesiska företags många fördelar och få ditt företag registrerat på nolltid med ett bankkonto och banktjänster.

Välj dina typer av företag i Libanon

Företagare i Libanon har tillgång till flera olika libanesiska företag och vilket alternativ som väljs beror på typ av företag, dess storlek, expansionsplaner och tillgängligt kapital.

Följande typer av företag finns i Libanon:

 • Partnerskap (allmänt eller begränsat)
 • Bolag med begränsat ansvar (Société à Responsabilité Limitée) – SARL
 • Aktiebolag (Société Anonyme Libanaise) – SAL
 • Utländskt företag (filial eller representationskontor)
 • Kommersiell representation
 • Holdingbolag
 • Offshorebolag

Partnerskap

En person kan vara delägare i ett befintligt eller nyligen bildat partnerskap. Sådana partnerskap har strukturen av en separat juridisk enhet och kan bedriva verksamhet i eget namn.

Enligt libanesisk lag finns det två olika typer av partnerskap:

 • Allmänna bolag (Société en Nom Collectif – SNC)

Ett öppet bolag bildas av två eller flera personer som personligen och solidariskt ansvarar för bolagets skulder och åtaganden. Om ett bolag går i konkurs leder det automatiskt till att delägarna går i konkurs. Överlåtelse av andelar i ett partnerskap måste godkännas enhälligt av alla partners. Bråk är inte förhandlingsbara. Ett öppet bolag kan styras av en eller flera bolagsmän eller av en person som utses i bolagsordningen.

 • Kommanditbolag/kommanditbolag (Société en Commandite Simple – SCS).

Kommanditbolag bildas av två typer av delägare:

 • Komplementärer med obegränsat ansvar, som ansvarar för administrationen.
 • Kommanditdelägare med begränsat ansvar som är begränsat till det belopp som motsvarar deras kapitaltillskott och som inte har rätt att ingripa i bolagets förvaltning.

Bolag med begränsat ansvar (Société à Responsabilité Limitée) – SARL

Ett aktiebolag med begränsat ansvar kallas i Libanon för S.A.R.L. (“société à responsabilité limitée” på franska).

Genom lag nr 126 av den 29 mars 2019 ändrades den libanesiska handelslagen, och dessa ändringar utvidgade begreppet aktiebolag i enlighet med följande princip: Aktiebolaget bildas av en eller flera personer som endast står för förlusterna upp till det belopp som de har bidragit med.

Egenskaper hos ett SARL;

 • kapitalkravet är minst 5 000 000 LBP.
 • Det måste ha minst en och högst tjugo delägare med begränsat ansvar i förhållande till deras bidrag till bolagets kapital.
 • Det finns inga restriktioner för utländskt ägande av delar, med undantag för vissa begränsade sektorer som har särskilda krav på hur stor andel av aktieinnehavet som ska tillskrivas libanesiska medborgare.
 • Ett SARL förvaltas av en eller flera företagsledare som inte får vara delägare.
 • Överlåtelse av sociala andelar måste godkännas i förväg av de delägare som representerar tre fjärdedelar av kapitalet och omfattas av stämpelskatt och 10 % skatt på kapitalvinst.
 • Det är nödvändigt att utse en advokat med årliga arvoden.
 • utse en revisor endast om antalet delägare överstiger 20
 • Ett SARL-bolag som ägs av en enda delägare får inte vara en enda delägare i ett annat SARL-bolag.

Aktiebolag (Société Anonyme Libanaise) – SAL

Ett libanesiskt aktiebolag regleras av lagdekret nr 304 av den 24 januari 1942.

Ett libanesiskt aktiebolag måste bestå av minst tre aktieägare.

Aktieägarnas ansvar är begränsat till deras andelar i bolaget och det minsta kapitalet för ett JSC är 30 000 000 LBP.

Bolaget får begära offentlig teckning och får emittera finansiella instrument och obligationer samt tilldela finansiella omsättningsbara instrument eller obligationer.

Bolagets ledning ligger hos styrelsen som bland sina medlemmar väljer en ordförande. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarnas allmänna kommitté.

Antalet styrelseledamöter fastställs till minst 3 och högst 12, och de flesta av styrelseledamöterna bör vara libanesiska medborgare.

Det finns inga begränsningar för utländskt deltagande i aktiebolag, utom inom vissa sektorer och verksamheter.

En revisor måste utses av företaget och företagets namn ska alltid följas av förkortningen S.A.L.

En advokat måste utses med årliga avgifter enligt libanesisk lag. JSC-företag beskattas med 17 % skatt på företagsvinst.

Utländskt företag (filial eller representationskontor)

Ett utländskt företag som vill göra affärer i Libanon kan etablera en filial som måste ha samma syfte som moderbolaget. Filialen måste registreras hos ekonomi- och handelsministeriet och därefter registreras ytterligare en gång hos handelsregistret. En direktör för den lokala filialen måste utses, liksom en jurist med årsavgifter.

Det utländska företaget kan välja att etablera ett representationskontor i Libanon. Representationskontorets verksamhet är dock begränsad till att främja huvudkontorets tjänster och produkter. Ett representationskontor får därför inte bedriva någon form av affärsverksamhet i Libanon.

För att inrätta en filial eller ett representationskontor måste det utländska företagets styrelse utfärda en fullmakt till förmån för en libanesisk advokat som ger denne befogenhet att registrera företaget i Libanon, företräda det, underteckna dokument och vidta alla nödvändiga åtgärder för företagets räkning.

De dokument som behövs är följande:

 • Stadgar och bolagsordning.
 • Bolagscertifikat.
 • Det utländska bolagets bolagsbeslut, som beslutar att:

(i) etablerade filialen i Libanon,

(ii) utse en viss person till chef för filialen och fastställa dennes befogenheter, och

(iii) utse ett libanesiskt juridiskt råd/advokat till filialen.

 • En kopia av chefens identitetshandlingar eller pass samt en kopia av advokatens advokatkort.

När ovanstående dokument har skickats till Beirut måste de godkännas av utrikesministeriet och översättas till arabiska av en kvalificerad översättare.

Kommersiell representation

Handelsrepresentation övervakas och specificeras av ett lagdekret från 1967 enligt vilket en handelsagent får förhandla om försäljning eller tillhandahållande av tjänster för sin huvudmans räkning.

Ombudet kan agera i huvudmannens namn och för dennes räkning.

Ett avtal som ger en person ensamrätt till representation eller distribution betraktas som ett agentavtal och får endast beviljas libanesiska medborgare, utom om den utländska agenten är medborgare i ett land som tillämpar samma ömsesidiga behandling av libanesiska medborgare.

Holdingbolag

Ett holdingbolag är en annan typ av aktiebolag som har ett begränsat syfte och får en särskild skattebehandling.

Det minsta antalet delägare och kapitalkravet är detsamma för holdingbolag som för aktiebolag.

Holdingbolaget kan uteslutande ägas och ledas av utlänningar, och den icke-libanesiska ordföranden i ett holdingbolag är undantagen från kravet på arbetstillstånd.

Men holdingbolagets syfte är strikt begränsat till följande:

 • Köp och teckning av aktier i libanesiska eller utländska aktiebolag eller bolag med begränsat ansvar,
 • Övervaka de nämnda företagen.
 • Låna ut pengar till företag i vilka företaget har minst 20 % av aktierna och/eller försäkra sådana företag gentemot tredje part.
 • Innehav och uthyrning av patent, koncessioner och varumärken,
 • Förvärv av rörliga eller fastighetsmässiga tillgångar som är nödvändiga för företagets verksamhet.

Det libanesiska holdingbolaget åtnjuter många viktiga skattefördelar eftersom det är befriat från inkomstskatt på sin vinst och på vinstutdelning.

En revisor måste utses, vilket gäller för alla libanesiska holdingbolag, och en advokat måste anlitas med årliga avgifter.

Offshore-företag

Ett offshorebolag är en unik typ av aktiebolag(lagstadgat genom lagdekret nr 46 av den 24 juni 1983 och dess ändringar, särskilt lag nr 85 av den 10 oktober 2018). Ett libanesiskt offshorebolag som bildas i enlighet med dessa artiklar ska bildas av en enskild partner som är ensam aktieägare, men som endast bedriver verksamhet i den libanesiska frizonen och utanför det libanesiska territoriet.

Egenskaper hos ett offshore-företag;

 • Det är ett specialfall av ett aktiebolag.
 • Den är verksam i de libanesiska frizonerna eller utomlands, men är bildad i Libanon.
 • Den behöver inte ha libanesiska medborgare som styrelseledamöter och skulle kunna ägas helt och hållet av icke-libaneser.
 • dess minimikrav på kapital på 30 000 000 LBP kan vara uttryckt i utländsk valuta
 • Det har minst 1 aktieägare och aktieägarna kan vara personer som inte är libaneser.
 • Dess styrelse – 1 till 12 medlemmar, och kan helt bestå av icke-libanska personer.
 • Ordföranden får vara en icke-libansk medborgare och han företräder företaget och verkställer styrelsens beslut.
 • Den verkställande direktören får vara en icke-libanesisk medborgare.
 • Ordföranden och verkställande direktören med utländsk nationalitet och utländska anställda som bor utanför Libanon är undantagna från arbetstillstånd om företagets totala årliga balansräkning uppgår till minst en miljard libanesiska pund.
 • Den är befriad från skatt på vinst och utdelning, och kontrakt som rör offshore-verksamhet är befriade från stämpelskatt.
 • Överlåtelse av aktier omfattas inte av stämpelskatt och är befriad från beskattning.
 • Det är obligatoriskt att utse en advokat om kapitalet överstiger 50 miljoner LBP.
 • Det är nödvändigt att utse en huvudansvarig revisor.

Offshore-bolag är befriade från skyldigheten att skaffa ansvarsfrihet för den nationella säkerhetsfonden för att lämna in och registrera de årliga protokollen från bolagsstämmorna om årsbokslutet i handelsregistret.

Om du funderar på att starta ett företag i Libanon och behöver rätt företag för att hjälpa dig med hela processen kan du kontakta Damalions experter nu.