Libanon heeft een strategische geografische ligging, die bijzonder geschikt is voor mondiale ondernemingen. Libanon biedt een breed scala aan investeringsmogelijkheden in de meeste van zijn bedrijfssectoren. Het biedt ook verleidelijke mogelijkheden op het gebied van de registratie en oprichting van vennootschappen.

Libanon verwelkomt buitenlandse investeerders

Er zijn geen beperkingen op buitenlands eigendom in Libanese bedrijven, behalve wanneer de wet anders bepaalt.

Momenteel is de registratie van bedrijven in Libanon zeer eenvoudig en snel. Of u nu een Libanees of een buitenlander bent, u kunt profiteren van de diverse voordelen van Libanese bedrijven en uw bedrijf in een mum van tijd laten registreren met een bankrekening en bankdiensten.

Kies uw type bedrijven in Libanon

Ondernemers in Libanon hebben toegang tot verschillende Libanese bedrijfsentiteiten en de gekozen optie hangt af van het soort bedrijf, de omvang, uitbreidingsplannen en ook van het beschikbare kapitaal.

De soorten bedrijven in Libanon zijn de volgende:

 • Vennootschap (algemeen of beperkt)
 • Naamloze vennootschap (Société à Responsabilité Limitée) – SARL
 • Joint Stock Company (Société Anonyme Libanaise) – SAL
 • Buitenlandse onderneming (filiaal of vertegenwoordiging)
 • Commerciële vertegenwoordiging
 • Holdingmaatschappijen
 • Offshore ondernemingen

Partnerschap

Een persoon kan partner zijn in een bestaande of onlangs opgerichte personenvennootschap. Dergelijke personenvennootschappen hebben de structuur van een afzonderlijke juridische entiteit en kunnen in eigen naam zaken doen.

Volgens de Libanese wetgeving zijn er twee verschillende soorten partnerschappen:

 • Vennootschappen onder firma (Société en Nom Collectif – SNC)

Vennootschappen onder firma worden opgericht door twee of meer personen die persoonlijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van de maatschap. Het faillissement van de maatschap heeft automatisch het faillissement van de vennoten tot gevolg. De overdracht van fracties in de maatschap is onderworpen aan de unanieme instemming van alle vennoten. Fracties zijn niet onderhandelbaar. Vennootschappen onder firma kunnen worden bestuurd door een of meer vennoten of door een in de statuten aangewezen persoon.

 • Commanditaire vennootschap/vennootschap in commanditaire vennootschap (Société en Commandite Simple – SCS).

Commanditaire vennootschappen worden opgericht door twee soorten vennoten:

 • Beherende vennoten met onbeperkte aansprakelijkheid, die belast zijn met de administratie.
 • Commanditaire vennoten met beperkte aansprakelijkheid die beperkt is tot het bedrag van hun kapitaalinbreng zonder rechten om in te grijpen in het beheer van de maatschap.

Naamloze vennootschap (Société à Responsabilité Limitée) – SARL

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt in Libanon doorgaans S.A.R.L. (“société à responsabilité limitée” in het Frans) genoemd.

De wet nr. 126 van 29/03/2019, heeft het Libanese wetboek van koophandel gewijzigd, deze wijzigingen hebben het concept van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verbreed in overeenstemming met het volgende principe: De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht door een of meer individuen die alleen de verliezen dragen tot het bedrag van hun bijdragen.

Kenmerken van een SARL;

 • het vereiste kapitaal bedraagt ten minste LBP 5.000.000
 • Zij moet ten minste één vennoot hebben en ten hoogste twintig met een beperkte aansprakelijkheid op basis van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap
 • het heeft geen beperkingen op buitenlands eigendom van onderdelen, behalve voor specifieke sectoren waarvoor beperkingen gelden en die duidelijke eisen stellen aan het percentage aandelen dat in handen is van Libanese onderdanen
 • een SARL wordt beheerd door een of meer managers die geen partners mogen zijn
 • de overdracht van sociale delen is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de vennoten die drievierde van het kapitaal vertegenwoordigen en aan zegelrechten en 10% vermogenswinstbelasting.
 • de aanstelling van een advocaat met jaarlijkse voorschotten is noodzakelijk
 • alleen een Commissaris benoemen als het aantal vennoten meer dan 20 bedraagt
 • een SARL-vennootschap die aan één enkele vennoot toebehoort, mag geen enkele vennoot zijn in een andere SARL-vennootschap.

Joint Stock Company (Société Anonyme Libanaise) – SAL

Een Libanese Joint Stock Company (JSC) valt onder wetsdecreet nr. 304 van 24 januari 1942.

Een Libanese naamloze vennootschap moet bestaan uit ten minste 3 aandeelhouders.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun aandelen in de vennootschap en het minimumkapitaal voor de JSC bedraagt 30.000.000 LBP.

De vennootschap kan een oproep tot het publiek doen en mag financiële instrumenten en obligaties uitgeven en financiële verhandelbare instrumenten of obligaties toewijzen.

De leiding van het bedrijf is in handen van de raad van bestuur, die uit zijn leden een president kiest. De bestuursleden worden gekozen door het algemeen comité van aandeelhouders.

Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld op minimaal 3 en maximaal 12 en de meeste leden dienen de Libanese nationaliteit te bezitten.

Er zijn geen beperkingen op buitenlandse deelnemingen in vennootschappen op aandelen, behalve voor bepaalde sectoren en activiteiten.

Een accountant moet door de onderneming worden aangesteld en de naam van de onderneming moet altijd worden gevolgd door de afkorting S.A.L.

Er moet een advocaat worden toegewezen met jaarlijkse honoraria volgens de Libanese wetten. JSC’s worden belast met 17% belasting op de ondernemingswinst.

Buitenlandse onderneming (filiaal of vertegenwoordiging)

Een buitenlandse onderneming die zaken wil doen in Libanon kan een filiaal oprichten dat hetzelfde doel moet hebben als de moedermaatschappij. Het filiaal moet worden geregistreerd bij het Ministerie van Economie en Handel, gevolgd door een tweede registratie bij het Handelsregister. Er moet een directeur voor het plaatselijke bijkantoor worden aangesteld, alsmede een advocaat met jaarlijkse honoraria.

De buitenlandse onderneming kan ervoor kiezen een vertegenwoordigingskantoor in Libanon te vestigen. De activiteit van het vertegenwoordigingskantoor is echter beperkt tot de promotie van de diensten en produkten van het hoofdkantoor. Een vertegenwoordiging mag dus in Libanon geen zakelijke activiteiten van welke aard ook ontplooien.

Om een filiaal of vertegenwoordiging op te richten, moet de raad van bestuur van de buitenlandse onderneming een volmacht geven ten gunste van een Libanese advocaat, waarmee hij de bevoegdheid krijgt om de onderneming in Libanon te registreren, te vertegenwoordigen en namens de onderneming documenten te ondertekenen en alle noodzakelijke maatregelen te nemen.

De benodigde documenten zijn :

 • Statuten en oprichtingsakte.
 • Certificate of Incorporation.
 • Het bedrijfsbesluit van de buitenlandse vennootschap, waarin wordt besloten om:

(i) de vestiging in Libanon,

(ii) een bepaalde persoon aanwijzen als manager van het bijkantoor en diens bevoegdheden bepalen, en

(iii) een Libanese juridisch adviseur/advocaat voor het bijkantoor aan te wijzen.

 • Een duplicaat van de identiteitspapieren of het paspoort van de manager, alsmede een kopie van de “bar association” kaart van de advocaat.

Zodra de bovengenoemde documenten naar Beiroet zijn gestuurd, moeten zij door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden goedgekeurd en ter vertaling in het Arabisch worden voorgelegd aan een gekwalificeerde vertaler.

Commerciële vertegenwoordiging

De handelsvertegenwoordiging is geregeld en nader omschreven in een wetsdecreet van 1967, op grond waarvan een handelsagent mag onderhandelen over het sluiten van koopovereenkomsten of het verlenen van diensten voor rekening van zijn principaal.

De agent kan handelen in naam en voor rekening van de principaal.

Een overeenkomst waarbij aan een persoon de exclusieve vertegenwoordiging of het exclusieve distributeurschap wordt verleend, wordt beschouwd als een agentuurovereenkomst en mag alleen aan Libanese onderdanen worden verleend, behalve indien de buitenlandse agent onderdaan is van een land dat dezelfde wederzijdse behandeling toepast op Libanese onderdanen.

Holdingmaatschappijen

Een holding is een ander soort vennootschap op aandelen die een beperkt doel heeft en een speciale fiscale behandeling geniet.

Het minimumaantal vennoten en het vereiste kapitaal zijn voor holdings hetzelfde als voor vennootschappen op aandelen.

De houdstermaatschappij mag uitsluitend in handen zijn van en geleid worden door buitenlanders en de niet-Libanese voorzitter van een houdstermaatschappij is vrijgesteld van de werkvergunningsvoorschriften.

Maar het doel van de holding is strikt beperkt tot het volgende:

 • Het kopen van en inschrijven op aandelen in Libanese of buitenlandse naamloze vennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,
 • Toezicht houden op de genoemde bedrijven.
 • Het uitlenen van geld aan vennootschappen waarin zij voor ten minste 20% participeert en of het verzekeren van dergelijke vennootschappen jegens derden.
 • Het houden en leasen van octrooien, concessies en handelsmerken,
 • Verwerving van roerende of onroerende activa die van essentieel belang zijn voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

De Libanese holding geniet talrijke cruciale belastingvoordelen, aangezien hij vrijgesteld is van inkomstenbelasting op zijn winsten en op de uitkering van winsten.

Er moet een accountant worden aangesteld, zoals voor alle Libanese holdings, en er moet een advocaat worden aangesteld met jaarlijkse honoraria.

Offshore bedrijven

Een offshorevennootschap is een uniek type vennootschap op aandelen(bij wet geregeld bij wetsdecreet nr. 46 van 24 juni 1983, en de wijzigingen daarop, met name wet nr. 85 van 10/10/2018). Een Libanese offshorevennootschap die overeenkomstig deze artikelen wordt opgericht, wordt opgericht door een enige vennoot die de enige aandeelhouder is, maar die alleen in de Libanese vrije zone en buiten het Libanese grondgebied werkzaam is.

Kenmerken van een offshore vennootschap;

 • het is een speciaal geval van een Joint Stock Company
 • zij is actief in de Libanese vrije zones of in het buitenland, maar is opgericht in Libanon
 • de raad van bestuur hoeft niet van Libanese nationaliteit te zijn en kan volledig in handen zijn van niet-Libanezen
 • haar minimumkapitaal van LBP30.000.000 in vreemde valuta kan luiden
 • zij heeft een minimumaandeelhouderschap van 1 en de aandeelhouders kunnen niet-Libanese personen zijn
 • zijn raad van bestuur – 1 tot 12 leden, en kan volledig uit niet-Libanezen bestaan
 • de voorzitter mag een niet-Libanees onderdaan zijn, en hij vertegenwoordigt de onderneming en voert het bestuursbesluit uit
 • de algemeen directeur mag een niet-Libanees onderdaan zijn
 • de voorzitter en de algemeen directeur van buitenlandse nationaliteit en buitenlandse werknemers die buiten Libanon wonen, zijn vrijgesteld van werkvergunningen, op voorwaarde dat de totale jaarbalans van de onderneming ten minste één miljard Libanese pond bedraagt
 • zij is vrijgesteld van belastingen op winst en dividenduitkeringen, en contracten in verband met offshore-activiteiten zijn vrijgesteld van zegelrecht
 • de overdracht van aandelen is niet onderworpen aan zegelrechten en is vrijgesteld van belasting
 • de benoeming van een advocaat is verplicht als het kapitaal meer dan 50 miljoen LBP bedraagt
 • de benoeming van een hoofdaccountant is noodzakelijk

Offshore vennootschappen zijn vrijgesteld van het verkrijgen van de kwijtingbrief van het Nationaal Veiligheidsfonds voor de indiening en registratie bij het handelsregister van de jaarlijkse notulen van de algemene vergaderingen met betrekking tot de jaarrekeningen.

Als u erover denkt een bedrijf te starten in Libanon en de juiste firma nodig hebt om u met het hele proces te helpen, neem dan nu contact op met uw Damalion-experts.