Zaznacz stronę

Liban ma strategiczne położenie geograficzne, szczególnie przydatne dla globalnych firm. Liban oferuje szeroki zakres możliwości inwestycyjnych w większości swoich sektorów biznesowych. Oferuje również kuszące możliwości, jeśli chodzi o rejestrację i tworzenie firm.

Liban wita zagranicznych inwestorów

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące zagranicznej własności w libańskich firmach, chyba że prawo stanowi inaczej.

Obecnie rejestracja firmy w Libanie stała się bardzo prosta i szybka. Niezależnie od tego, czy jesteś Libańczykiem czy obcokrajowcem, możesz skorzystać z wielu zalet libańskich firm i w krótkim czasie zarejestrować swoją działalność, posiadając konto bankowe i usługi bankowe.

Wybierz swoje typy firm w mieście Lebanon

Przedsiębiorcy w Libanie mają dostęp do kilku libańskich podmiotów gospodarczych, a wybrana opcja zależy od rodzaju biznesu, jego wielkości, planów ekspansji, a także od dostępnego kapitału.

Rodzaje firm w Libanie są następujące:

 • Spółka (jawna lub komandytowa)
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Société à Responsabilité Limitée) – SARL
 • Joint Stock Company (Société Anonyme Libanaise) – SAL
 • Przedsiębiorstwo zagraniczne (Oddział lub Przedstawicielstwo)
 • Reprezentacja handlowa
 • Spółki holdingowe
 • Firmy offshore

Partnerstwo

Osoba może być wspólnikiem w istniejącej lub niedawno utworzonej spółce osobowej. Takie spółki przyjmują strukturę odrębnego podmiotu prawnego i mogą prowadzić działalność gospodarczą we własnym imieniu.

Zgodnie z prawem libańskim istnieją dwa różne rodzaje związków partnerskich:

 • Spółki jawne (Société en Nom Collectif – SNC)

Spółki jawne zakładane są przez dwie lub więcej osób, które osobiście i wspólnie odpowiadają za długi i zobowiązania spółki. Upadłość spółki osobowej powoduje automatycznie upadłość wspólników. Przeniesienie ułamków w spółce osobowej wymaga jednomyślnej zgody wszystkich wspólników. Ułamki nie podlegają negocjacjom. Spółki jawne mogą być zarządzane przez jednego lub więcej partnerów lub dowolną osobę wskazaną w umowie spółki.

 • Spółki komandytowe/ Spółka komandytowa (Société en Commandite Simple – SCS).

Spółki komandytowe zakładane są przez dwa rodzaje wspólników:

 • Komplementariusze z nieograniczoną odpowiedzialnością, którzy zajmują się administracją.
 • Komandytariusze z ograniczoną odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości ich wkładu kapitałowego bez prawa do ingerencji w zarządzanie spółką.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Société à Responsabilité Limitée) – SARL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest ogólnie określana w Libanie jako S.A.R.L. (“société à responsabilité limitée” w języku francuskim).

Ustawa nr 126 z 29/03/2019, zmieniła libański kodeks handlowy, zmiany te poszerzyły pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z kolejną zasadą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tworzona przez jedną lub więcej osób, które ponoszą straty tylko do wysokości swoich wkładów.

Cechy SARL;

 • jego wymagany kapitał wynosi minimum 5.000.000 LBP
 • Musi mieć co najmniej jednego partnera i maksymalnie dwudziestu z ograniczoną odpowiedzialnością opartą na ich wkładzie w kapitał spółki
 • nie ma ograniczeń dotyczących zagranicznej własności części, z wyjątkiem określonych sektorów o ograniczonym dostępie, w których obowiązują odrębne wymogi dotyczące procentowego udziału obywateli libańskich w akcjonariacie
 • SARL jest zarządzana przez jednego lub więcej menedżerów, którzy nie mogą być wspólnikami
 • przeniesienie części socjalnych wymaga uprzedniej zgody wspólników reprezentujących trzy czwarte kapitału oraz podlega opłatom skarbowym i 10% podatkowi od zysków kapitałowych.
 • konieczne jest wyznaczenie adwokata z rocznym wynagrodzeniem za utrzymanie.
 • mianować biegłego rewidenta tylko wtedy, gdy liczba partnerów przekracza 20
 • spółka SARL będąca własnością jednego partnera nie może być jednym partnerem w innej spółce SARL.

Joint Stock Company (Société Anonyme Libanaise) – SAL

Libańska Spółka Akcyjna (JSC) jest regulowana dekretem z mocą ustawy nr 304 z 24 stycznia 1942 roku.

Libańska Spółka Akcyjna musi składać się z minimum 3 akcjonariuszy.

Odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do ich udziałów w spółce, a minimalny kapitał dla JSC wynosi 30.000.000 LBP.

Spółka może wezwać do publicznej subskrypcji i ma prawo emitować instrumenty finansowe i obligacje oraz może przydzielać instrumenty finansowe zbywalne lub obligacje.

Zarządzanie Spółką powierzone jest zarządowi, który wybiera spośród siebie prezesa. Dyrektorzy zarządu są wybierani przez komitet generalny akcjonariuszy.

Liczba członków zarządu jest ustalona między minimum 3 a maksimum 12, a większość członków zarządu powinna być narodowości libańskiej.

Nie ma ograniczeń dotyczących udziału zagranicznego w spółkach akcyjnych, z wyjątkiem określonych sektorów i rodzajów działalności.

Audytor musi być przydzielony przez firmę, a po nazwie firmy powinien zawsze następować skrót S.A.L.

Prawnik musi być przydzielony z rocznymi opłatami zgodnie z libańskim prawem. JSC są opodatkowane 17% podatkiem od zysku przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo zagraniczne (Oddział lub Przedstawicielstwo)

Firma zagraniczna chcąca prowadzić działalność gospodarczą w Libanie może założyć oddział, który musi mieć ten sam przedmiot działalności co firma macierzysta. Oddział musi być zarejestrowany w Ministerstwie Gospodarki i Handlu, po czym następuje druga rejestracja w Rejestrze Handlowym. Trzeba przydzielić dyrektora dla lokalnego oddziału, a także prawnika z opłatami rocznymi.

Firma zagraniczna może zdecydować się na założenie Przedstawicielstwa w Libanie. Ale działalność przedstawicielstwa jest ograniczona do promocji usług i produktów centrali. W związku z tym przedstawicielstwo nie może prowadzić w Libanie żadnej działalności gospodarczej.

Aby założyć oddział lub przedstawicielstwo, zarząd zagranicznej firmy musi wystawić pełnomocnictwo na rzecz libańskiego prawnika, nadając mu uprawnienia do rejestracji firmy w Libanie, reprezentowania jej, podpisywania dokumentów i dokonywania wszelkich niezbędnych czynności w jej imieniu.

Potrzebne dokumenty to :

 • Statut i umowa spółki.
 • Akt założycielski.
 • Uchwała korporacyjna spółki zagranicznej, postanawiająca:

(i) utworzył oddział w Libanie,

(ii) wyznaczyć konkretną osobę na kierownika Oddziału i określić jej uprawnienia, oraz

(iii) przydzielić Oddziałowi libańskiego radcę prawnego / adwokata.

 • Duplikat dokumentów tożsamości kierownika lub paszportu, a także kopia karty “bar association” prawnika.

Po wysłaniu powyższych dokumentów do Bejrutu, muszą one zostać zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przekazane do tłumaczenia na język arabski przez wykwalifikowanego tłumacza.

Reprezentacja handlowa

Reprezentacja handlowa jest nadzorowana i określona przez dekret legislacyjny z 1967 roku, zgodnie z którym agent handlowy może prowadzić negocjacje w celu zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług w imieniu swojego zleceniodawcy.

Agent może działać w imieniu i na rachunek dającego zlecenie.

Umowa przyznająca osobie wyłączne przedstawicielstwo lub dystrybucję jest uważana za umowę agencyjną i może być przyznana jedynie obywatelom libańskim, z wyjątkiem sytuacji, gdy zagraniczny agent jest obywatelem państwa, które zakłada takie samo wzajemne traktowanie obywateli libańskich.

Spółki holdingowe

Spółka Holdingowa to inny rodzaj Spółki Akcyjnej, która ma ograniczony przedmiot działalności i korzysta ze specjalnego traktowania podatkowego.

Minimalna liczba partnerów i wymóg kapitałowy są takie same dla spółek holdingowych jak dla spółek akcyjnych.

Spółka holdingowa może być wyłącznie własnością i kierowana przez cudzoziemców, a nielibański prezes spółki holdingowej jest zwolniony z wymogów dotyczących pozwolenia na pracę.

Ale przedmiot działalności holdingu jest ściśle ograniczony do:

 • Kupno i objęcie udziałów w libańskich lub zagranicznych spółkach akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Nadzorowanie wspomnianych firm.
 • Pożyczanie pieniędzy spółkom, w których posiada minimum 20% udziałów oraz lub asekurowanie takich spółek wobec osób trzecich.
 • Posiadanie i dzierżawa patentów, koncesji i znaków towarowych,
 • Nabycie majątku ruchomego lub nieruchomości, które są niezbędne do prowadzenia działalności przez gospodarstwo.

Libański Holding korzysta z wielu istotnych korzyści podatkowych, ponieważ jest zwolniony z podatku dochodowego od zysków oraz od podziału zysków.

Audytor musi być przypisany i jak dla wszystkich libańskich spółek holdingowych i prawnik musi być zatrzymany z opłatami rocznymi.

Spółki offshore

Offshore Company jest unikalnym rodzajem Spółki Akcyjnej(ustanowionym przez Decree-Law nr 46 z 24 czerwca 1983 r., a jego zmiany szczególnie prawo nr 85 z 10/10/2018). Libańska firma OffShore założona zgodnie z tymi artykułami jest zakładana przez Jednego Partnera, który jest jedynym udziałowcem, ale który działa tylko w libańskim wolnym obszarze celnym i poza terytorium Libanu.

Cechy spółki offshore;

 • jest to szczególny przypadek spółki akcyjnej
 • działa w libańskich wolnych obszarach celnych lub za granicą, ale jest utworzona w Libanie
 • nie potrzebuje obywateli libańskich jako członków zarządu i może być w całości własnością osób spoza Libanu
 • jego minimalne wymagania kapitałowe w wysokości 30.000.000 LBP mogą być denominowane w walucie obcej
 • ma co najmniej 1 udziałowca, a udziałowcami mogą być osoby spoza Libanu
 • jego zarząd – od 1 do 12 członków, który może składać się w całości z osób spoza Libanu
 • jej przewodniczącym może być osoba niebędąca obywatelem libańskim, która reprezentuje spółkę i wykonuje decyzje zarządu
 • dyrektor generalny może być obywatelem państwa innego niż libańskie
 • prezes i dyrektor generalny posiadający obywatelstwo obce oraz pracownicy zagraniczni mieszkający poza Libanem są zwolnieni z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę, jeżeli całkowity bilans roczny przedsiębiorstwa wynosi co najmniej miliard funtów libańskich
 • jest zwolniony z podatków od zysków i podziału dywidendy, a umowy związane z działalnością na morzu są zwolnione z opłat skarbowych
 • przeniesienie akcji nie podlega opłatom skarbowym i jest zwolnione z opodatkowania
 • powołanie adwokata jest obowiązkowe, jeśli kapitał przekracza 50 mln LBP
 • konieczne jest powołanie głównego biegłego rewidenta

Spółki offshorowe są zwolnione z obowiązku uzyskania pisma zwalniającego z Funduszu Bezpieczeństwa Narodowego za złożenie i rejestrację w rejestrze handlowym rocznych protokołów walnych zgromadzeń dotyczących rocznego sprawozdania finansowego.

Jeśli myślimy o założeniu firmy w Libanie i potrzebowaliśmy odpowiedniej firmy, która pomoże nam w całym procesie, to śmiało, już teraz skontaktujmy się z ekspertami z Damalionu.