Välj en sida

I världen av förmögenhetsförvaltning och privat kapitalförvaltning har Luxemburgs Société de Gestion de Patrimoine Familial, eller SPF (familjeförmögenhetsförvaltningsbolag), en unik ställning. SPF inrättades enligt luxemburgsk lag, särskilt den ändrade lagen av den 11 maj 2007, och fungerar som en rättslig ram för förvaltning av privat förmögenhet. Denna omfattande guide kommer att fördjupa sig i de viktigaste aspekterna av SPF, dess allmänna bestämmelser och dess skattekonsekvenser. Vi kommer också att utforska de senaste förändringarna som påverkar SPF:s verksamhet.

Allmänna bestämmelser om Luxemburgs privata förmögenhetsförvaltningsbolag

Definition av SPF

Société de Gestion de Patrimoine Familial, vanligen kallad SPF, är en juridisk person som inrättades genom lagen av den 11 maj 2007. Dess främsta syfte är att tillhandahålla en rättslig ram för förvaltning av privat förmögenhet. SPF är utformat för att vara ett investeringsinstrument uteslutande för privatpersoner, så att de kan förvalta sina privata tillgångar på ett effektivt sätt.

En SPF kan anta olika juridiska former, inklusive en société à responsabilité limitée (SARL), en société anonyme (SA), en société en commandite par actions (SCA) eller en société coopérative organiserad som en société anonyme. Det är dock viktigt att notera att SPF:s exklusiva syfte måste vara förvärv, innehav, förvaltning och realisering av finansiella tillgångar, utan någon inblandning i kommersiell verksamhet.

Begränsat engagemang

En viktig aspekt av en SPF:s verksamhet är dess begränsade engagemang i förvaltningen av andra företag där den har en ägarandel. SPF får inte ingripa i förvaltningen av sådana företag. Dessutom är det förbjudet att bevilja lån mot ersättning, även till företag i vilka man har intressen. SPF får dock lämna förskott eller garantier till företagen som en subsidiär och rent vederlagsfri åtgärd.

Fastighetsinnehav

Från och med den 1 juli 2021 ska SPF är uttryckligen förbjudet att direkt förvärva fastigheter (utom indirekt genom andelar eller aktier). Dessutom får det inte inneha fastighetstillgångar genom enheter som definieras i paragraf 11bis i den ändrade lagen om skatteanpassning av den 16 oktober 1934 (luxemburgska eller utländska partnerskapsföretag) eller genom en eller flera gemensamma investeringsfonder (FCP). Denna restriktion gäller både luxemburgska FCP och utländska enheter med rättsliga och skattemässiga system som är likvärdiga med luxemburgska FCP. .

Skatteavsättningar

Uteslutning från det europeiska direktivet

En viktig skattefråga för SPF:er är att de inte omfattas av det europeiska direktivet om moder- och dotterbolag. Detta undantag gör att SPF skiljer sig från andra företag när det gäller skattebehandling.

Beskattning av utdelning

Utdelningar från en SPF är inte föremål för källskatt. Detta undantag befriar emellertid inte mottagarna från eventuell beskattning av dessa utdelningar enligt det luxemburgska skattesystemet (artikel 147.3 i L.I.R.). Det är viktigt att notera att undantaget på 50% för bruttoutdelning enligt artikel 115, paragraf 15a i L.I.R. inte gäller för SPF-utdelningar.

Räntebetalningar

Räntebetalningar som görs av en SPF till verkliga huvudmän är föremål för luxemburgsk källskatt, känd som RELIBI (retenue libératoire luxembourgeoise).

Skattebehandling av icke-bosatta

För personer som inte är bosatta i landet betraktas inkomst från försäljning av en andel i en SPF inte som inhemsk inkomst (artikel 156, punkt 8, bokstav c L.I.R.). Detta kan få betydande konsekvenser för skatteplaneringen för utländska investerare.

Sekretess och skattemyndigheter

SPF läggs till i förteckningen i punkt 178 bis i den ändrade allmänna skattelagen av den 22 maj 1931, genom vilken en tystnadsplikt införs i förhållande till skattemyndigheterna.

Tillsyn av lagstiftning

Förutom specifika kontroller av betalningar som gjorts av en SPF med hjälp av formulär 510bis, är det skattemyndigheten Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED) som ansvarar för tillsynen av att SPF följer reglerna.

Nya ändringar

Uppdatering av lagstiftningen

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om förändringar i lagstiftningen som påverkar SPF. I artikel 11 i lagen av den 19 december 2020 om statens inkomst- och utgiftsbudget för 2021 infördes till exempel ändringar som påverkar SPF:s verksamhet. Att förstå dessa uppdateringar är avgörande för en korrekt och effektiv kapitalförvaltning.

Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) erbjuder en specialiserad och fördelaktig struktur för förvaltning av privat förmögenhet i Luxemburg. Dess unika rättsliga ramverk och skattebestämmelser gör det till ett attraktivt alternativ för individer som söker effektiv förmögenhetsförvaltning och tillgångsskydd. Det är dock viktigt att navigera i de specifika regler och förordningar som styr SPF, särskilt med tanke på de senaste lagändringarna. På så sätt kan enskilda fatta välgrundade beslut om huruvida en SPF är det rätta sättet att förvalta deras privata tillgångar och investeringar.

Kontakta din Damalion-expert nu om du vill förvalta din förmögenhet med hjälp av en SPF i Luxemburg eller ett familjeförvaltningsbolag.