Selecteer een pagina

In de wereld van vermogensbeheer en particulier vermogensbeheer neemt de Luxemburgse Société de Gestion de Patrimoine Familial, of SPF, een unieke positie in. De SPF is opgericht onder Luxemburgs recht, in het bijzonder de gewijzigde wet van 11 mei 2007, en vormt een wettelijk kader voor het beheer van privévermogen. Deze uitgebreide gids gaat in op de belangrijkste aspecten van SPF, de algemene bepalingen en de fiscale gevolgen. We onderzoeken ook de recente veranderingen die van invloed zijn op SPF-activiteiten.

Algemene bepalingen over de Luxemburgse private vermogensbeheerder

De SPF definiëren

De Société de Gestion de Patrimoine Familial, meestal SPF genoemd, is een rechtspersoon die werd opgericht door de wet van 11 mei 2007. Het belangrijkste doel is om een wettelijk kader te bieden voor het beheer van privévermogen. De SPF is ontworpen als een beleggingsvehikel dat uitsluitend bestemd is voor particulieren, zodat zij hun privévermogen effectief kunnen beheren.

Een SPF kan verschillende juridische vormen aannemen, waaronder een société à responsabilité limitée (SARL), société anonyme (SA), société en commandite par actions (SCA), of société coopérative georganiseerd als société anonyme. Het is echter belangrijk op te merken dat het exclusieve doel van de SPF het verwerven, aanhouden, beheren en realiseren van financiële activa moet zijn, zonder betrokkenheid bij commerciële activiteiten.

Beperkte betrokkenheid

Een cruciaal aspect van de werking van een SPF is zijn beperkte betrokkenheid bij het beheer van andere bedrijven waarin het een belang heeft. De SPF mag zich niet bemoeien met het beheer van dergelijke bedrijven. Bovendien is het haar verboden om leningen tegen betaling te verstrekken, zelfs aan bedrijven waarin zij een belang heeft. De SPF kan echter wel voorschotten of garanties aan de bedrijven verstrekken als een subsidiaire en zuiver gratis actie.

Onroerend goed

Vanaf 1 juli 2021 zal de SPF is het expliciet verboden om direct onroerend goed te verwerven (tenzij indirect via deelnemingen of aandelen). Bovendien mag ze geen vastgoedactiva bezitten via entiteiten die worden gedefinieerd in paragraaf 11bis van de gewijzigde wet op de fiscale aanpassing van 16 oktober 1934 (Luxemburgse of buitenlandse partnerschapsvennootschappen) of via een of meer gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF’s). Deze beperking geldt zowel voor Luxemburgse FCP’s als voor buitenlandse entiteiten met een juridisch en fiscaal regime dat gelijkwaardig is aan dat van Luxemburgse FCP’s. .

Belastingbepalingen

Uitsluiting van Europese Richtlijn

Een belangrijke fiscale overweging voor SPF’sis hun uitsluiting van de voordelen van de Europese richtlijn over moeder- en dochterondernemingen. Deze uitsluiting onderscheidt de SPF van andere rechtspersonen op het gebied van fiscale behandeling.

Dividendbelasting

Dividenden uitgekeerd door een SPF zijn niet onderworpen aan bronbelasting. Deze vrijstelling stelt de ontvangers echter niet vrij van mogelijke belastingheffing op deze dividenden onder het Luxemburgse belastingregime (artikel 147, lid 3 L.I.R.). Het is belangrijk op te merken dat de 50% bruto dividendvrijstelling van artikel 115, lid 15a L.I.R. niet van toepassing is op SPF-dividenden.

Rentebetalingen

Rentebetalingen door een SPF aan uiteindelijk gerechtigden zijn onderworpen aan de Luxemburgse bronbelasting, bekend als RELIBI (retenue libératoire luxembourgeoise).

Fiscale behandeling voor niet-ingezetenen

Voor niet-ingezeten natuurlijke personen worden inkomsten uit de verkoop van een belang in een SPF niet beschouwd als binnenlandse inkomsten (artikel 156, lid 8, letter c L.I.R.). Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de belastingplanning van niet-ingezeten beleggers.

Geheimhouding en belastingdienst

De SPF wordt toegevoegd aan de lijst in paragraaf 178 bis van de gewijzigde Algemene Belastingwet van 22 mei 1931, waarin een beroepsgeheim wordt ingesteld ten opzichte van de belastingdienst.

Regelgevend toezicht

Afgezien van specifieke verificaties met betrekking tot betalingen door een SPF met behulp van formulier 510bis, is de belastingdienst die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van SPF’s de Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED).

Recente wijzigingen

Wetgevende update

Het is cruciaal om op de hoogte te blijven van veranderingen in de wetgeving die SPF’s beïnvloeden. Zo zijn in artikel 11 van de wet van 19 december 2020, die betrekking heeft op de inkomsten- en uitgavenbegroting van de staat voor 2021, wijzigingen aangebracht die gevolgen hebben voor de activiteiten van de FKP. Inzicht in deze updates is essentieel voor een compliant en effectief vermogensbeheer.

De Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) biedt een gespecialiseerde en voordelige structuur voor het beheer van privévermogen in Luxemburg. Het unieke wettelijke kader en de belastingbepalingen maken het een aantrekkelijke optie voor particulieren die op zoek zijn naar effectief vermogensbeheer en vermogensbescherming. Het is echter essentieel om de specifieke regels en voorschriften voor SPF’s te begrijpen, vooral gezien de recente wetswijzigingen. Door dit te doen, kunnen individuen geïnformeerde beslissingen nemen over de vraag of een SPF het juiste vehikel is om hun privévermogen en investeringen te beheren.

Neem nu contact op met uw Damalion-expert als u uw vermogen wilt beheren via een Luxemburgse SPF of vermogensbeheerder voor families.