Zaznacz stronę

W świecie zarządzania majątkiem i prywatnymi aktywami, luksemburskie Société de Gestion de Patrimoine Familial lub SPF (firma zarządzająca majątkiem rodzinnym) zajmuje wyjątkową pozycję. Utworzony na mocy prawa luksemburskiego, w szczególności zmodyfikowanej ustawy z 11 maja 2007 r., SPF służy jako ramy prawne do zarządzania prywatnym majątkiem. Ten kompleksowy przewodnik zagłębia się w kluczowe aspekty SPF, jego ogólne postanowienia i implikacje podatkowe. Przeanalizujemy również ostatnie zmiany, które mają wpływ na operacje SPF.

Postanowienia ogólne dotyczące luksemburskiej spółki zarządzającej majątkiem prywatnym

Definiowanie SPF

Société de Gestion de Patrimoine Familial, powszechnie określana jako SPF, jest podmiotem prawnym utworzonym na mocy ustawy z dnia 11 maja 2007 r. Jego głównym celem jest zapewnienie ram prawnych dla zarządzania prywatnym majątkiem. SPF ma być narzędziem inwestycyjnym przeznaczonym wyłącznie dla osób fizycznych, umożliwiającym im efektywne zarządzanie prywatnymi aktywami.

SPF może przybierać różne formy prawne, w tym société à responsabilité limitée (SARL), société anonyme (SA), société en commandite par actions (SCA) lub société coopérative zorganizowaną jako société anonyme. Należy jednak pamiętać, że wyłącznym celem SPF musi być nabywanie, posiadanie, zarządzanie i realizacja aktywów finansowych, bez angażowania się w działalność komercyjną.

Ograniczone zaangażowanie

Jednym z kluczowych aspektów działalności funduszu SPF jest jego ograniczone zaangażowanie w zarządzanie innymi spółkami, w których posiada udziały. SPF nie może ingerować w zarządzanie takimi spółkami. Ponadto zabronione jest udzielanie odpłatnych pożyczek, nawet spółkom, w których posiada udziały. Jednakże, SPF może udzielać zaliczek lub gwarancji spółkom jako działanie pomocnicze i czysto nieodpłatne.

Nieruchomości

Począwszy od 1 lipca 2021 r., SPF ma wyraźny zakaz bezpośredniego nabywania nieruchomości (chyba że pośrednio poprzez udziały lub akcje). Ponadto nie może posiadać aktywów nieruchomościowych za pośrednictwem podmiotów określonych w paragrafie 11bis zmienionej ustawy o dostosowaniu podatkowym z dnia 16 października 1934 r. (luksemburskie lub zagraniczne spółki osobowe) lub za pośrednictwem jednego lub większej liczby wspólnych funduszy inwestycyjnych (FCP). Ograniczenie to dotyczy zarówno luksemburskich FCP, jak i zagranicznych podmiotów o reżimie prawnym i podatkowym równoważnym luksemburskim FCP. .

Przepisy podatkowe

Wyłączenie z dyrektywy europejskiej

Jedną z istotnych kwestii podatkowych dla SPFjest ich wyłączenie z korzyści płynących z europejskiej dyrektywy w sprawie spółek dominujących i zależnych. Wyłączenie to odróżnia SPF od innych podmiotów korporacyjnych pod względem traktowania podatkowego.

Opodatkowanie dywidend

Dywidendy wypłacane przez SPF nie podlegają opodatkowaniu u źródła. Zwolnienie to nie zwalnia jednak odbiorców z potencjalnego opodatkowania tych dywidend w ramach luksemburskiego systemu podatkowego (art. 147 ust. 3 L.I.R.). Należy zauważyć, że zwolnienie z 50% dywidendy brutto przewidziane w art. 115 ust. 15a L.I.R. nie ma zastosowania do dywidend SPF.

Płatności odsetek

Wypłaty odsetek dokonywane przez SPF na rzecz właścicieli odsetek podlegają luksemburskiemu podatkowi u źródła, znanemu jako RELIBI (retenue libératoire luxembourgeoise).

Opodatkowanie nierezydentów

W przypadku osób fizycznych niebędących rezydentami dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów w SPF nie jest uznawany za dochód krajowy (art. 156 ust. 8 lit. c L.I.R.). Może to mieć znaczący wpływ na planowanie podatkowe dla inwestorów niebędących rezydentami.

Tajemnica i organy podatkowe

SPF został dodany do listy zawartej w paragrafie 178 bis zmodyfikowanej ogólnej ustawy podatkowej z dnia 22 maja 1931 r., ustanawiającej przywilej tajemnicy zawodowej w stosunku do organów podatkowych.

Nadzór regulacyjny

Oprócz konkretnej weryfikacji związanej z płatnościami dokonywanymi przez SPF przy użyciu formularza 510bis, organem podatkowym odpowiedzialnym za nadzorowanie zgodności SPF jest Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED).

Ostatnie zmiany

Aktualizacja legislacyjna

Ważne jest, aby być na bieżąco ze zmianami w przepisach, które mają wpływ na SPF. Na przykład art. 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu dochodów i wydatków państwa na 2021 r. wprowadził zmiany, które mają wpływ na działalność SPF. Zrozumienie tych aktualizacji jest niezbędne do zgodnego z przepisami i skutecznego zarządzania majątkiem.

Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) oferuje wyspecjalizowaną i korzystną strukturę do zarządzania prywatnym majątkiem w Luksemburgu. Jego unikalne ramy prawne i przepisy podatkowe sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla osób poszukujących skutecznego zarządzania majątkiem i ochrony aktywów. Niezbędne jest jednak poruszanie się po szczegółowych zasadach i przepisach regulujących fundusze SPF, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie zmiany legislacyjne. W ten sposób osoby fizyczne mogą podejmować świadome decyzje dotyczące tego, czy SPF jest właściwym narzędziem do zarządzania ich prywatnymi aktywami i inwestycjami.

Aby zarządzać swoim majątkiem za pomocą luksemburskiego funduszu SPF lub firmy zarządzającej majątkiem rodzinnym, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.