Valitse sivu

Luxemburgilaisella Société de Gestion de Patrimoine Familialilla eli SPF:llä on ainutlaatuinen asema varallisuudenhoidon ja yksityisen omaisuudenhoidon maailmassa. Luxemburgin lainsäädännön, erityisesti 11. toukokuuta 2007 annetun muutetun lain, nojalla perustettu SPF toimii oikeudellisena kehyksenä yksityisen varallisuuden hallinnoinnille. Tässä kattavassa oppaassa perehdytään SPF:n keskeisiin näkökohtiin, sen yleisiin säännöksiin ja verovaikutuksiin. Tutustumme myös viimeaikaisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat SPF-toimintoihin.

Luxemburgin yksityistä varainhoitoyhtiötä koskevat yleiset säännökset

SPF:n määrittäminen

Société de Gestion de Patrimoine Familial, josta käytetään yleisesti nimitystä SPF, on 11. toukokuuta 2007 annetulla lailla perustettu oikeushenkilö. Sen ensisijaisena tarkoituksena on tarjota oikeudellinen kehys yksityisen varallisuuden hallinnoinnille. SPF on suunniteltu yksinomaan yksityishenkilöille suunnatuksi sijoitusvälineeksi, jonka avulla he voivat tehokkaasti hallinnoida yksityisvarojaan.

SPF voi olla eri oikeudellisissa muodoissa, kuten société à responsabilité limitée (SARL), société anonyme (SA), société en commandite par actions (SCA) tai société coopérative, joka on järjestäytynyt société anonyme -muodossa. On kuitenkin tärkeää huomata, että SPF:n yksinomaisena tarkoituksena on oltava rahoitusvarojen hankinta, hallussapito, hallinnointi ja realisointi, eikä se saa osallistua kaupalliseen toimintaan.

Rajoitettu osallistuminen

Yksi SPF:n toiminnan keskeinen näkökohta on sen rajoitettu osallistuminen sellaisten muiden yritysten johtamiseen, joissa sillä on omistusosuus. SPF ei saa puuttua tällaisten yritysten hallintoon. Lisäksi se ei saa myöntää vastikkeellisia lainoja edes yhtiöille, joissa sillä on omistusosuuksia. SPF voi kuitenkin myöntää yrityksille ennakkoja tai takauksia toissijaisesti ja täysin vastikkeetta.

Kiinteistöomistukset

Heinäkuun 1. päivästä 2021 alkaen SPF:n on nimenomaisesti kielletty hankkimasta suoraan kiinteistöjä (paitsi epäsuorasti osuuksien tai osakkeiden kautta). Lisäksi se ei voi omistaa kiinteistöomaisuutta 16. lokakuuta 1934 annetun verotuksen mukauttamista koskevan muutetun lain 11 a §:ssä määriteltyjen yhteisöjen (luxemburgilaiset tai ulkomaiset osakkuusyhtiöt) tai yhden tai useamman yhteisen sijoitusrahaston (FCP) kautta. Tämä rajoitus koskee sekä luxemburgilaisia FCP-yhtiöitä että ulkomaisia yhteisöjä, joiden oikeudellinen ja verotuksellinen järjestelmä vastaa luxemburgilaisia FCP-yhtiöitä. .

Verosäännökset

EU:n direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen

Yksi merkittävä verotuksellinen näkökohta SPF-yhtiöidenkannalta on se, että ne jäävät emo- ja tytäryhtiöitä koskevan EU:n direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä poikkeus erottaa SPF:n verokohtelun osalta muista yhtiöistä.

Osinkoverotus

SPF:n jakamat osingot eivät ole lähdeveron alaisia. Tämä vapautus ei kuitenkaan vapauta saajia näiden osinkojen mahdollisesta verotuksesta Luxemburgin verojärjestelmän mukaisesti (L.I.R.:n 147 artiklan 3 kohta). On tärkeää huomata, että L.I.R.:n 115 artiklan 15a kohdassa säädettyä 50 prosentin brutto-osinkovapautusta ei sovelleta SPF:n osinkoihin.

Korkomaksut

SPF:n tosiasiallisille edunsaajille suorittamiin korkomaksuihin sovelletaan Luxemburgin lähdeveroa, joka tunnetaan nimellä RELIBI (retenue libératoire luxembourgeoise).

Ulkomailla asuvien verokohtelu

Ulkomailla asuvien yksityishenkilöiden tuloa, joka saadaan SPF:n osuuden myynnistä, ei pidetä kotimaisena tulona (L.I.R. 156 artiklan 8 kohdan c alakohta). Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia ulkomailla asuvien sijoittajien verosuunnitteluun.

Salassapito ja veroviranomaiset

SPF lisätään 22. toukokuuta 1931 annetun muutetun yleisen verolain 178 a §:ssä olevaan luetteloon, jossa säädetään salassapitovelvollisuudesta suhteessa veroviranomaisiin.

Sääntelyvalvonta

Sen lisäksi, että SPF:n lomakkeella 510bis suorittamiin maksuihin liittyvät erityiset tarkastukset tehdään, SPF:n sääntöjen noudattamista valvova veroviranomainen on Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED).

Viimeaikaiset muutokset

Lainsäädännön päivitys

On erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla suojauskertoimiin vaikuttavista lainsäädännön muutoksista. Esimerkiksi 19. joulukuuta 2020 annetun lain 11 §:ssä, joka koskee valtion tulo- ja menoarviota vuodelle 2021, tehtiin muutoksia, jotka vaikuttavat SPF:n toimintaan. Näiden päivitysten ymmärtäminen on olennaisen tärkeää sääntöjenmukaisen ja tehokkaan varallisuudenhoidon kannalta.

Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) tarjoaa erikoistuneen ja edullisen rakenteen yksityisvarallisuuden hallinnointiin Luxemburgissa. Sen ainutlaatuinen oikeudellinen kehys ja verosäännökset tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon yksityishenkilöille, jotka etsivät tehokasta varallisuudenhoitoa ja omaisuuden suojaa. On kuitenkin olennaisen tärkeää perehtyä erityissääntöihin ja -asetuksiin, jotka koskevat turvajärjestelyjä, erityisesti kun otetaan huomioon viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset. Näin yksityishenkilöt voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, onko sijoitusrahasto oikea väline heidän yksityisten varojensa ja sijoitustensa hoitamiseen.

Jos haluat hoitaa varallisuuttasi käyttämällä luxemburgilaista SPF-rahastoa tai perheen varallisuudenhoitoyhtiötä, ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaasi nyt.