Välj en sida

Isle of Man är erkänt som ett framstående internationellt affärscentrum och erbjuder en unik affärsmiljö för nystartade företag, etablerade företag och organisationer som vill flytta.

Vilka är fördelarna med att starta ett företag på Isle of Man?

Ett gynnsamt skattesystem:

 • Isle of Man har ett progressivt inkomstskattesystem och den högsta skattesatsen för privatpersoner är för närvarande 20 %.
 • Landets standardskattesats för bolagsskatt är 0 %.
 • Isle of Man är känt för att vara en jurisdiktion med låg skatt och det finns ingen skatt på kapitalvinster, stämpelskatt, förmögenhetsskatt eller arvsskatt.
 • Dessutom är den normala momssatsen på Isle of Man 20 %.
 • Landet har också aktivt utökat sitt nätverk av skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning.

Politisk stabilitet

Isle of Man är en självstyrande brittisk kronoberoende stat med ett stabilt politiskt och rättsligt system som ger en pålitlig affärsmiljö.

Företagsvänliga bestämmelser

Isle of Man har ett flexibelt och företagsvänligt regelverk som gör det lättare att starta och driva ett företag.

Sekretess och sekretess

Landet respekterar också integritet och sekretess, godkänner diskret affärsverksamhet och skyddar företagsägares och aktieägares identitet.

Tillträde till EU:s marknader

Även om Isle of Man inte är medlem i EU har ön en tullunion med EU, vilket ger företag potentiell tillgång till europeiska marknader. Landet har också ett fördelaktigt tullavtal med Storbritannien, vilket i sin tur underlättar handeln.

Bolagsbildning på Isle of Man för personer som inte är bosatta i landet

Det är möjligt för personer som inte är bosatta i landet att etablera ett företag på Isle of Man. Oavsett om du är bosatt inom öns gränser eller inte är kraven och processen för att bilda företag på Isle of Man ganska okomplicerad.

Oavsett var du befinner dig finns det dock flera viktiga faktorer att ta hänsyn till när du startar ett nytt företag på Isle of Man.

Viktiga överväganden för att etablera ett företag på Isle of Man

 • Skapa en affärsplan och välja lämplig företagsstruktur.

Innan man börjar bilda ett företag är det viktigt att utarbeta en väl genomtänkt affärsplan. Även om detta kan kräva tid och ansträngning, utgör det en grund för företaget.

När affärsplanen är klar är det dags att bestämma vilken företagsstruktur som är lämplig.

På Isle of Man finns två olika kategorier av företag:

 • Företag som bildats enligt 1931 års lag
 • Företag som bildats enligt 2006 års lag

Både 1931 och 2006 års bolagslagar ger flera alternativ för bolagsformer, bland annat:

 • Aktiebolag
 • Företag med begränsat ansvar genom garanti
 • Obegränsade företag
 • Välj ett unikt företagsnamn

Alla företag, även de som ska etableras på Isle of Man, behöver ett unikt och annorlunda namn. Det är därför viktigt att vara försiktig när man väljer ett namn för att undvika likheter med befintliga företag eller handelsnamn. Innan du går för långt in i företagsbildningsprocessen är det därför tillrådligt att kontrollera med företagsregistret. Detta steg säkerställer att det valda namnet är tillgängligt, uppfyller alla bestämmelser och kan godkännas av bolagsregistret.

 • Välj en adress för det registrerade kontoret

När man väljer en adress för företagets säte är det viktigt att tänka på vissa krav. Adressen måste vara en fysisk plats på Isle of Man.

Alternativt kan en Manx-företagare välja att anlita en licensierad Corporate Service Provider som är baserad på Isle of Man. Dessa leverantörer kan tillhandahålla ett registrerat kontor och använda sin adress för företagets räkning.

 • Krav på styrelseuppdrag

Beroende på vilken bolagslag företaget har bildats enligt måste det finnas minst en person som är minst 18 år gammal och som ska övervaka företaget. När det gäller ett 1931 års bolag är dock minimikravet två personer. Denna person behöver inte vara bosatt på Isle of Man.

Alternativt är det enligt 2006 års lag möjligt att utse en företagsdirektör, under förutsättning att utnämningen sker i enlighet med bestämmelserna för en licensinnehavare från Isle of Man.

 • Krav på registrerat ombud och företagssekreterare

Beroende på vilken bolagslag som valts för bolagisering kan det vara nödvändigt att utse antingen en bolagssekreterare eller en licensierad resident agent för företaget på Isle of Man.

Dessa personers specifika roll och ansvarsområden kommer att variera i enlighet med detta, men deras huvudsakliga syfte är att se till att de relevanta rättsliga ramarna följs.

 • Utfärdande av aktier

Om den valda företagsstrukturen är ett aktiebolag måste det finnas minst en aktieägare.

Dessutom kan ägaren bestämma det ursprungliga värdet på företagets aktier.

 • Utarbetande av bolagets stiftelseurkund och bolagsordning.

Det är viktiga juridiska dokument som krävs när man ska bilda ett företag på Isle of Man. Bolagsavtalet är en formell förklaring som undertecknas av alla ursprungliga aktieägare, även kallade medlemmar, och som innebär att de samtycker till att bilda bolaget.

I den andra, bolagsordningen, beskrivs företagets styrning, ledning och ägarstruktur enligt vad aktieägarna och styrelseledamöterna gemensamt har kommit överens om. Den omfattar styrelseledamöternas rättigheter, ansvar och befogenheter samt hur medlemmarna kan utöva kontroll över styrelsen.

 • Registrering för bolagsskatt

Att uppfylla skatteplikten är en viktig aspekt av att driva företag på Isle of Man. När företaget bildas måste det registrera sig för bolagsskatt hos de behöriga myndigheterna på Isle of Man.

 • Inlämning av skattedeklarationer

Företaget måste utarbeta och lämna in en årlig företagsskattedeklaration inom en viss tidsfrist.

I allmänhet är tidsfristen för att lämna in en företagsskattedeklaration på Isle of Man fastställd till ett år och en dag efter det att företagets redovisningsperiod har avslutats.

En revisor hjälper vanligtvis till med att sammanställa denna information. Denna skyldighet gäller oavsett om företaget genererar vinst eller inte.

 • Att öppna ett bankkonto

När du startar ett företag på Isle of Man behöver du sannolikt ett bankkonto. Även om denna process kan vara stressig kan vi (Damalion) ge dig värdefull hjälp i denna aspekt.

Att bilda ett företag kan vara en tidskrävande och ibland komplicerad process, men med Damalion vid din sida kan det bli en enkel process. Kontakta Damalion nu för att etablera ditt företag på Isle of Man.