Selecteer een pagina

Isle of Man, erkend als een vooraanstaand internationaal zakencentrum, biedt een unieke zakelijke omgeving voor startende bedrijven, gevestigde bedrijven en organisaties die zich willen vestigen.

Wat zijn de voordelen van de oprichting van een vennootschap op het eiland Man?

Een gunstig belastingstelsel:

 • het eiland Man hanteert een progressief inkomstenbelastingstelsel, en het toptarief voor particulieren bedraagt momenteel 20%.
 • het standaardtarief van de vennootschapsbelasting is 0%.
 • Het eiland Man staat bekend als een rechtsgebied met lage belastingen en heft geen vermogenswinstbelasting, zegelrecht, vermogensbelasting of successierechten.
 • Bovendien bedraagt het standaardtarief van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op het eiland Man 20%.
 • het land heeft ook zijn netwerk van belastingverdragen actief uitgebreid om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Politieke stabiliteit

Het eiland Man is een zelfbesturend Brits kroonbezit met een stabiel politiek en rechtsstelsel, dat een betrouwbaar ondernemingsklimaat biedt.

Bedrijfsvriendelijke regelgeving

Het eiland Man heeft een flexibel en bedrijfsvriendelijk regelgevingskader, waardoor het gemakkelijker is een bedrijf op te richten en te exploiteren.

Privacy en vertrouwelijkheid

Het land respecteert ook privacy en vertrouwelijkheid, keurt discrete bedrijfsvoering goed en beschermt de identiteit van bedrijfseigenaren en aandeelhouders.

Toegang tot de EU-markten

Hoewel het eiland Man geen lid is van de EU, heeft het een douane-unie met de EU, waardoor bedrijven toegang kunnen krijgen tot de Europese markten. Het heeft ook een gunstige douaneovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk, die op zijn beurt de handel vergemakkelijkt.

Bedrijfsoprichting op het eiland Man voor niet-ingezetenen

Niet-ingezetenen kunnen op het eiland Man een vennootschap oprichten. Of u nu binnen de grenzen woont of niet, de vereisten en het proces voor de oprichting van een bedrijf op het eiland Man zijn vrij eenvoudig.

Ongeacht uw huidige locatie zijn er echter verschillende belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het opzetten van een nieuw bedrijf op het eiland Man.

Belangrijke overwegingen bij de vestiging van een bedrijf op het eiland Man

 • Een bedrijfsplan opstellen en de juiste bedrijfsstructuur kiezen

Alvorens met de oprichting van een vennootschap te beginnen, is het belangrijk een goed doordacht ondernemingsplan te ontwikkelen. Hoewel dit tijd en moeite kan kosten, dient het als fundament voor het bedrijf.

Zodra het ondernemingsplan klaar is, is de volgende stap het bepalen van de geschikte bedrijfsstructuur.

Het eiland Man biedt twee verschillende categorieën vennootschappen:

 • Vennootschappen opgericht krachtens de wet van 1931
 • Ondernemingen opgericht krachtens de wet van 2006

Zowel de Companies Acts van 1931 als die van 2006 bieden verschillende opties voor ondernemingsvormen, waaronder:

 • Naamloze vennootschappen
 • Bedrijven met beperkte aansprakelijkheid
 • Onbeperkte bedrijven
 • Kies een unieke bedrijfsnaam

Elke onderneming, ook de op het eiland Man te vestigen, heeft een unieke en andere naam nodig. Het is dus essentieel om bij de keuze van een naam zorgvuldig te werk te gaan om gelijkenissen met bestaande bedrijven of handelsnamen te vermijden. Dus voordat u te ver gaat in het proces van de oprichting van een bedrijf, is het raadzaam om het handelsregister te raadplegen. Deze stap zorgt ervoor dat de gekozen naam beschikbaar is, voldoet aan alle voorschriften en kan worden goedgekeurd door het handelsregister.

 • Kies een vestigingsadres

Bij het kiezen van een vestigingsadres voor de onderneming is het van essentieel belang om bepaalde vereisten in gedachten te houden. Het adres moet een fysieke locatie op het eiland Man zijn.

Als alternatief kan de eigenaar van een Manx bedrijf ervoor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een erkende Corporate Service Provider op het eiland Man. Deze aanbieders kunnen een vestigingsplaats ter beschikking stellen en hun adres namens het bedrijf gebruiken.

 • Vereisten voor het directeurschap

Afhankelijk van welke Companies Act het bedrijf is opgericht, moet er minimaal één persoon van ten minste 18 jaar oud zijn die toezicht houdt op het bedrijf. In het geval van een vennootschap uit 1931 is het minimumvereiste echter twee personen. Deze persoon/personen hoeft/moeten geen ingezetene van het eiland Man te zijn.

Bij wijze van alternatief kan krachtens de wet van 2006 een directeur worden benoemd, op voorwaarde dat de benoeming geschiedt volgens de voorschriften van een vergunninghouder op het eiland Man.

 • Vereiste van geregistreerde agent en bedrijfssecretaris

Afhankelijk van de voor de oprichting gekozen Companies Act, kan het nodig zijn een Company Secretary of een erkende Resident Agent voor het bedrijf op het eiland Man aan te stellen.

De specifieke rol en verantwoordelijkheden van deze personen zullen dienovereenkomstig variëren, maar hun voornaamste doel is ervoor te zorgen dat het relevante wettelijke kader wordt nageleefd.

 • Uitgifte van aandelen

Als de gekozen bedrijfsstructuur een “vennootschap op aandelen” is, moet er ten minste één aandeelhouder zijn.

Bovendien kan de eigenaar de beginwaarde van de aandelen van de onderneming bepalen.

 • Opstellen van de statuten van de vennootschap

Dit zijn belangrijke juridische documenten die nodig zijn bij de oprichting van een bedrijf op het eiland Man. De “akte van oprichting” is een formele verklaring die door alle oorspronkelijke aandeelhouders, ook leden genoemd, wordt ondertekend en waarmee zij instemmen met de oprichting van de vennootschap.

Het tweede, de “statuten”, schetst het bestuur, het beheer en de eigendomsstructuur van de vennootschap zoals onderling overeengekomen door de aandeelhouders en de bestuurders. Het omvat de rechten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Bestuurders, alsmede de wijze waarop de Leden controle kunnen uitoefenen op de Raad van Bestuur.

 • Registratie voor vennootschapsbelasting

Naleving van belastingverplichtingen is een belangrijk aspect van het uitoefenen van een bedrijf op het eiland Man. Bij de oprichting moet de onderneming zich dus bij de bevoegde autoriteiten op het eiland Man laten registreren voor de vennootschapsbelasting.

 • Belastingaangifte doen

De onderneming moet binnen een bepaalde termijn een jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting opstellen en indienen.

In het algemeen is de termijn voor het indienen van een belastingaangifte voor ondernemingen op het eiland Man vastgesteld op één jaar en één dag na het einde van het boekjaar van de onderneming.

Een accountant zal doorgaans helpen bij het verzamelen van deze informatie. En deze verplichting geldt ongeacht of de onderneming winst maakt of niet.

 • Opening van een bankrekening

Bij het oprichten van een bedrijf op het eiland Man heeft u waarschijnlijk een bankrekening nodig. Hoewel dit proces stressvol kan zijn, kunnen wij (Damalion) hierbij waardevolle hulp bieden.

Het oprichten van een vennootschap kan een tijdrovend en soms complex proces zijn, maar met Damalion aan uw zijde kan het een eenvoudig proces zijn. Neem nu contact op met Damalion om uw bedrijf op het eiland Man te vestigen.