Selecteer een pagina

Op 20 juli 2023 markeerde het Luxemburgse parlement een belangrijke mijlpaal met de goedkeuring van de Moderniseringswet, die een nieuw tijdperk inluidt in de regelgeving voor bedrijfsvergunningen en -vestiging. Na meer dan een jaar van nauwgezette onderhandelingen is het wetsontwerp, genummerd 7989, omarmd. Deze cruciale wetgeving, die de wet van 2 september 2011 herziet, die de toegang tot ambachtelijke beroepen en bepaalde vrije beroepen regelt, legt de basis voor een moderner ondernemerskader.

Publicatie en aanvang

De Luxemburgse moderniseringswet zal op 28 augustus 2023 in het Luxemburgse staatsblad worden gepubliceerd, met een geplande ingangsdatum van 1 september 2023. Deze tijdlijn vormt de achtergrond voor een reeks baanbrekende veranderingen die de aanvraagprocedures zullen moderniseren en nieuwe categorieën voor bedrijfsvergunningen zullen introduceren.

Duidelijkheid over de vereiste bedrijfsvergunning in Luxemburg

De Moderniseringswet neemt dubbelzinnigheid weg door expliciet te stellen dat een bedrijfsvergunning verplicht is voor personen die zich op regelmatige basis bezighouden met activiteiten die onder de wet vallen, in tegenstelling tot incidentele activiteiten. Belangrijk is dat deze precisering de mogelijkheid behoudt om meerdere soorten bedrijfsvergunningen te combineren, zoals bepaald in de Moderniseringswet.

Vereenvoudigde vereisten voor houders van bedrijfsvergunningen

Een belangrijke herziening komt in de vorm van vereenvoudigde eisen voor houders van bedrijfsvergunningen. De verplichting voor de aangewezen manager om aandeelhouder, partner of werknemer van het bedrijf te zijn, is afgeschaft. In plaats daarvan wordt er een onderscheid gemaakt tussen individuen die activiteiten uitvoeren onder hun eigen naam en individuen die handelen via een bedrijf. Dit biedt meer flexibiliteit bij het aanstellen van aangewezen managers, op voorwaarde dat er een tastbare band blijft bestaan tussen het bedrijf en de aangewezen manager.

Verbeterde professionele reputatie Voorwaarden

De Moderniseringswet legt een hernieuwde nadruk op betrouwbaarheid en omvat niet alleen personen die direct betrokken zijn bij het dagelijks bestuur, maar ook personen met aanzienlijke invloed of een meerderheidsbelang in het bedrijf. Met name introduceert de wet het concept van herhaaldelijk verzuim om verplichte informatie te publiceren als een factor die de betrouwbaarheid van de beroepsgroep in gevaar brengt. De richtlijn specificeert ook de omstandigheden die een beletsel vormen voor de indiening en publicatie bij het handelsregister.

Beperking op bedrijfsvergunningen voor individuen

Volgens de Moderniseringswet mag een natuurlijk persoon niet meer dan twee ambachtelijke bedrijven hebben, tenzij deze bedrijven onderling verbonden zijn of deel uitmaken van dezelfde groep. Er bestaat echter een uitzondering voor individuen die direct of indirect ten minste 25% van de aandelen in elk van deze bedrijven bezitten. Bovendien handhaaft de wet de “groepsuitzondering” voor bepaalde activiteiten binnen een groep, vergelijkbaar met de bestaande regelgeving in de financiële sector.

Verplichte weergave van tweedimensionale streepjescodes

In een poging om de transparantie te verbeteren, introduceert de moderniseringswet het gebruik van tweedimensionale streepjescodes voor bedrijfsvergunningen. Deze streepjescodes moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht op een voor het publiek toegankelijke plaats op de locatie of in de winkel van het bedrijf. Niet-naleving van deze verplichting kan leiden tot boetes van 25 tot 250 euro.

Tweede kans na faillissement

Een baanbrekende bepaling in de Moderniseringswet is het principe van een tweede kans voor individuen en bedrijven na een faillissement. Hierdoor kan de minister van Economie, na advies van de tweedekanscommissie, een tweede bedrijfsvergunning toekennen onder specifieke omstandigheden, zoals natuurrampen, verlies van vooraanstaande klanten of pandemiegerelateerde uitdagingen. Deze voorziening is bedoeld om ondernemers te ondersteunen die te maken hebben gehad met financiële tegenslag.

Introductie van nieuwe categorieën bedrijfsvergunningen

Om tegemoet te komen aan recente ontwikkelingen in verschillende bedrijfssectoren introduceert de Luxemburgse moderniseringswet nieuwe categorieën bedrijfsvergunningen. Hieronder vallen licenties voor bedrijven die onroerend goed aanbieden en bedrijven die co-working ruimte verhuren. De wet breidt met name de criteria voor uitsluiting van deze beroepen uit, waaronder naleving van de verplichtingen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, evenals de vereisten voor belastingaangifte.

Nieuwe omstandigheden voor intrekking licentie

Houders van bedrijfsvergunningen zijn nu verplicht om veranderingen in de woonplaats van de manager of de locatie van het bedrijf binnen een maand aan te geven. Als je dit niet doet, loop je het risico dat je bedrijfslicentie wordt ingetrokken.

Nu de Moderniseringswet op 1 september 2023 in werking treedt, hebben bedrijven en professionals die momenteel een bedrijfsvergunning hebben twee jaar de tijd om zich aan de bepalingen aan te passen. Deze baanbrekende wetgeving maakt de weg vrij voor een dynamischer en transparanter bedrijfsklimaat in Luxemburg, dat in overeenstemming is met de hedendaagse praktijken en de groei van ondernemers stimuleert.

Neem nu contact op met uw Damalion-expert voor een bedrijfsvergunning in Luxemburg.