Select Page

Ārvalstu valūtas risks jeb valūtas risks ir iespēja, ka ieguldījuma vērtība var samazināties iesaistīto valūtu relatīvās vērtības izmaiņu dēļ. Citiem vārdiem sakot, tā ir varbūtība, ka uzņēmums vai investori zaudēs naudu no starptautiskās tirdzniecības valūtas nestabilitātes dēļ.

Ja valūtas vērtība svārstās laikā no līguma parakstīšanas dienas līdz dienai, kad to paredzēts piegādāt, viena no pusēm (pircēji vai pārdevēji) var ciest zaudējumus.

Ārvalstu valūtas maiņas riska veidi

 • Darījuma risks

Tas notiek, ja uzņēmums pērk produktus no piegādātāja citā valstī un cena tiek norādīta piegādātāja valūtā. Ja piegādātāja valūtas vērtība pieaug attiecībā pret pircēja valūtu, pircējam būs jāmaksā vairāk savā bāzes valūtā, lai izpildītu līgumā noteikto cenu.

Darījuma risks parasti ietekmē vienu darījuma pusi – uzņēmumu, kas veic darījumu ārvalstu valūtā.

Uzņēmums, kas saņem vai apmaksā rēķinu savā valūtā, nav pakļauts tādam pašam riskam.

 • Tulkošanas risks

Attiecas uz to, kā ārvalstu valūtas maiņas darījums ietekmēs finanšu pārskatus, t. i., risku, ka uzņēmuma pašu kapitāla, aktīvu, saistību vai ienākumu vērtība mainīsies valūtas kursa izmaiņu rezultātā.

Šis risks rodas tāpēc, ka mātesuzņēmuma meitasuzņēmumi citā valstī denominē savu valūtu valstīs, kurās tie atrodas. Mātesuzņēmums saskaras ar iespējamiem zaudējumiem, ja tam jāpārrēķina meitasuzņēmumu finanšu pārskati savas valsts valūtā.

 • Ekonomiskais risks

To dēvē arī par operacionālo risku, un tas attiecas uz ietekmi uz uzņēmuma tirgus vērtību, ko rada neparedzētas valūtas svārstības. Tas var ietekmēt uzņēmuma nākotnes naudas plūsmas, ārvalstu ieguldījumus un peļņu. Daudznacionāliem uzņēmumiem, kuriem ir daudz meitasuzņēmumu ārvalstīs un liels skaits darījumu ar ārvalstu valūtām, risks ir lielāks. Ekonomiskais risks var būtiski ietekmēt uzņēmuma tirgus vērtību, un tā ietekme ir tālejoša un ilgtermiņa. Tādēļ riska ierobežošana pret ekonomisko risku var būt sarežģīta, jo tā saistīta ar negaidītām ārvalstu valūtas kursu izmaiņām.

 • Jurisdikcijas risks

Tas rodas, ja valstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, negaidīti mainās likumi. Jurisdikcijas risks ir retāk sastopams risks, un tas galvenokārt pastāv nestabilās valstīs.

Ārvalstu valūtas maiņas riska cēloņi

Ārvalstu valūtas risku rada starptautisko valūtu nestabilitāte. Šīm svārstībām ir vairāki iemesli:

 • makroekonomiskie faktori, piemēram, ievērojamas valūtas kursu svārstības.
 • Valdības politika var izraisīt tirgus kustības samazināšanos vai palielināšanos.
 • Valūtas kursu ietekmē arī inflācijas, procentu likmju, importa un eksporta nodevu un nodokļu izmaiņas.
 • Ja valdība nespēj atmaksāt parādu un nepilda savas saistības, tas var tieši ietekmēt ieguldījumu likmes, jo tā sekas var izraisīt citas ar uzņēmējdarbību saistītas problēmas. Valdības parāds var izraisīt arī politiskus nemierus un pat mainīt valdības politiku, kas var ietekmēt valūtas kursu un, savukārt, ietekmēt uzņēmējdarbības darījumus.
 • Cits valūtas riska cēlonis ir ārvalstu valdības sabrukums.

Ārvalstu valūtas maiņas riska mazināšanas veidi

Lai arī cik liela būtu problēma, risinājums vienmēr kaut kur ir atrodams. Ārvalstu valūtas maiņa ir saistīta ar zināmiem riskiem, taču ir veidi, kā šo risku mazināt, lai jums kā eksportētājam vai importētājam nerastos problēmas ar uzņēmējdarbību. Lūk, daži no mūsu partneru piedāvātajiem risinājumiem:

 1. Nestandartizētu nākotnes līgumu izmantošana.

Izmantojot mūsu valūtas maiņas partnerus, gan pārdevēji, gan pircēji var izmantot nestandartizētus nākotnes līgumus, lai pirktu vai pārdotu valūtu nākotnes piegādes datumam, tādējādi novēršot risku, ka valūtas kurss varētu mainīties un samazināt peļņas normu. Turklāt, izmantojot nestandartizētu nākotnes līgumu rēķinu izrakstīšanā, jums ir “apdrošināšana” pret iespēju zaudēt naudu valūtas kursa svārstību dēļ.

 • Nodrošināšana.

Ārvalstu valūtas tirdzniecība, ko dēvē arī par riska ierobežošanu, ir finanšu stratēģija, kas palīdz pārvaldīt ārvalstu valūtas risku un finanšu zaudējumus. Nodrošināšana, ko palīdz veikt mūsu partneri, kompensē iespējamos zaudējumus no ārvalstu valūtas tirdzniecības, ieņemot pretēju pozīciju saistītā valūtā.

 • Nodrošināt rīkus, kas varētu aizsargāt jūsu uzņēmumu valūtas svārstību gadījumā.

Valūtas vienmēr svārstās, to kurss palielinās un samazinās, tās nostiprinās vai pavājinās viena pret otru. Importētāji un eksportētāji var izmantot šīs izmaiņas; valūta pavājinās, kad to nepieciešams pārdot, vai nostiprinās, kad to nepieciešams pirkt. Mūsu partneri nodrošina tādus rīkus kā tirgus rīkojumi, kas ļauj uzņēmējiem izmantot valūtas nostiprināšanos savā labā, lai uzņēmums būtu aizsargāts valūtas svārstību laikā.

 • Tūlītēja valūtas konvertēšana neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas

Mūsu partneri nodrošina piekļuvi ātrai, vienkāršai un netraucētai vairāku valūtu konvertācijai, pateicoties vairāku valūtu kontiem vai visu ārvalstu valūtu pirkšanai un pārdošanai. Jūs varat iegādāties ārzemju valūtas pārvedumus USD, GBP, EURO, AUD, CAD, JPY, SGD un AED, un par tiem netiks piemērota ārvalstu valūtas marža. Ieguvums, ko varētu gūt no tiem, ir arī darījumu maksu atcelšana par starptautiskajiem maksājumiem.

 • Ārvalstu valūtu pievilcīgu procentu likmju piedāvājums

Kopā ar mūsu partneriem jūs varat gūt procentus par īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumiem, saņemot konsolidētu ikmēneša pārskatu, un gūt potenciālu peļņu no valūtas maiņas atkarībā no tirgus apstākļiem. Ja vēlaties, varat noguldīt ārvalstu valūtu īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumos savā mājas filiālē.

 • Mūsu partneri ir speciālisti, kas var palīdzēt importētājiem un eksportētājiem veidot stratēģijas, kas pielāgotas viņu individuālajām vajadzībām.

Ir ļoti vērtīgi, ja jūsu pusē ir kāds, kas var jums palīdzēt izprast visas nianses, sākot ar nākotnes darījumiem, tirgus rīkojumiem un beidzot ar ārvalstu valūtas turēšanu, jo valūtas pirkšanas vai pārdošanas laiks ļoti ietekmē jūsu ienesīgumu.

Arī sarežģīts politiskais klimats, dabas katastrofas un ekonomiskās krīzes var rasties un negatīvi ietekmēt tās ārvalsts ekonomiku, ar kuru importētājs vai eksportētājs veic darījumus, un, ja uzņēmējs nezina par šādu situāciju, viņš var nonākt peļņas samazinājumā. Tāpēc ir neatsverami, ja jums blakus ir kāds, kas var jums palīdzēt.

Pārdošana starptautiskā mērogā, ja tā tiek rūpīgi īstenota, var ievērojami palielināt jūsu peļņu. Taču pirms jebkādiem starptautiskās tirdzniecības centieniem ir jāiegūst zināšanas, jāplāno un jāizstrādā riska mazināšanas stratēģijas. Pretējā gadījumā jūs varētu nesasniegt ieguvumus no globālās uzņēmējdarbības paplašināšanas.

Lai mazinātu šos riskus, lūdzu, sazinieties ar Damalion partneri, lai atvērtu savu vairāku valūtu kontu.