Välj en sida

1. Introduktion till SOPARFI

SOPARFI, förkortning för Société de Participation Financière, är en allmänt använd kommersiell enhet i Luxemburg. Till skillnad från en specifik juridisk struktur är SOPARFI ett brett begrepp som omfattar olika juridiska former, där privata aktiebolag (S.à r.l.) och offentliga aktiebolag (SA) är de vanligaste. Dessa enheter bildas enligt Commercial Companies Law 1915 (med ändringar), som innehåller särskilda krav, inklusive minsta aktiekapital – 12 000 euro för S.à r.l. och 31 000 euro för SA. Här är de 10 viktigaste aspekterna av Luxemburg SOPARFI om dess bildande och verksamhet.

SOPARFI Enskilda bolag bildas huvudsakligen i form av S.à r.l. eller SA. S.à r.l.-strukturer lämpar sig för mindre verksamheter med högst 40 aktieägare, medan SA-strukturer, med minst tre styrelseledamöter, är bättre lämpade för större företag. Att förstå dessa juridiska skillnader är avgörande när man överväger SOPARFI för dina affärsmässiga strävanden.

3. Införlivande av en SOPARFI: Steg för steg

Att bilda ett SOPARFI-bolag i Luxemburg innebär en särskild process som övervakas av en notarie. Oavsett vilken juridisk form som väljs är stegen likartade och omfattar följande nyckelelement:

4. Utarbetande av bolagsordning

Innan ett SOPARFI-företag bildas måste grundaren/grundarna förbereda bolagsordningen, som innehåller viktiga uppgifter som grundarens namn, registrerad adress, aktiekapital, typer av aktier, identifiering av förvaltare, räkenskapsårets slut och revisorsinformation vid behov.

5. Öppnande av bankkonto

Inled därefter processen med att öppna ett bankkonto för SOPARFI. I detta steg ingår att skicka in Client Due Diligence-dokument för direktägande och kontrollerande parter, slutliga verkliga huvudmän, utkast till bolagsordning och ifyllda formulär för öppnande av bankkonto, samt att överföra aktiekapitalet till bankkontot.

6. Skaffa ett blockeringscertifikat

När kapitalet har överförts utfärdar banken ett spärrcertifikat. Detta intyg bekräftar för den offentliga notarien att aktiekapitalet hålls säkert, i väntan på inkorporering men inte tillgängligt för användning i detta skede.

7. Införlivande av den offentliga notarien

Ett möte bokas med notarien, som granskar de dokument som lämnats in, inklusive blockeringsintyget, undertecknade förklaringar från de slutliga verkliga huvudmännen, fullmakter (som ofta ges till en företagsadministratör) och utkastet till bolagsordning. När detta är uppfyllt utfärdar den offentliga notarien bolagsordningen och SOPARFI bildas officiellt, vilket gör det möjligt för företaget att genomföra transaktioner.

8. Avblockering av bankkonto

Efter registreringen utfärdar den offentliga notarien ett spärrcertifikat som skickas till banken. Banken bekräftar sedan att SOPARFI:s bankkonto är fullt fungerande och ger tillgång till medlen för företagets användning.

9. Registrering i Luxemburgs handels- och bolagsregister

Det sista steget innebär att den offentliga notarien registrerar bolagsordningen i Luxemburgs handels- och bolagsregister, vilket gör SOPARFIs existens allmänt känd och juridiskt erkänd.

10. Tidslinje för inkorporering av SOPARFI

Det är viktigt att inleda SOPARFI-registreringsprocessen tidigt och ha ett nära samarbete med en domicilieringsagent. Under optimala förhållanden och med alla nödvändiga Due Diligence-dokument i ordning kan SOPARFI-inkorporering slutföras inom två till tre arbetsdagar. Om det krävs komplicerade bestämmelser i bolagsordningen är det dock tillrådligt att avsätta ytterligare tid för formaliteterna.

Sammanfattningsvis erbjuder SOPARFI-enheter i Luxemburg mångsidiga alternativ för affärsverksamhet, med olika juridiska former som tillgodoser olika behov. Att förstå bolagsbildningsprocessen och tidslinjen är avgörande för alla som överväger att etablera en SOPARFI. Genom att följa de nödvändiga stegen och kraven kan entreprenörer och företag utnyttja fördelarna med SOPARFI-strukturer för att underlätta sin finansiella verksamhet i Luxemburg.

För att registrera ditt holdingbolag i Luxemburg, vänligen kontakta din Damalion-expert nu.