Valitse sivu

1. Johdanto SOPARFI-ohjelmaan

SOPARFI, lyhenne sanoista Société de Participation Financière, on Luxemburgissa laajalti käytetty kaupallinen yhteisö. Toisin kuin tietty oikeudellinen rakenne, SOPARFI on laaja termi, joka kattaa erilaisia oikeudellisia muotoja, joista yksityiset osakeyhtiöt (S.à r.l.) ja julkiset osakeyhtiöt (SA) ovat yleisimpiä. Nämä yksiköt on perustettu vuoden 1915 kaupallisista yhtiöistä annetun lain (Commercial Companies Law 1915 ) (sellaisena kuin se on muutettuna) nojalla, jossa asetetaan erityisvaatimuksia, kuten vähimmäisosakepääoma – 12 000 euroa S.à r.l.:lle ja 31 000 euroa SA:lle. Seuraavassa on lueteltu Luxemburgin SOPARFI-yhtiön 10 keskeistä näkökohtaa sen perustamisesta ja toiminnasta.

SOPARFI Yksiköt ovat pääasiassa S.à r.l. tai SA. S.à r.l.-rakenteet soveltuvat pienempiin toimintoihin, joissa on enintään 40 osakkeenomistajaa, kun taas SA-rakenteet, joissa on vähintään kolme hallituksen jäsentä, soveltuvat paremmin suurempiin yrityksiin. Näiden oikeudellisten erojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, kun harkitaan seuraavia vaihtoehtoja SOPARFI yritystoimintaasi varten.

3. SOPARFI:n perustaminen: Vaihe vaiheelta

SOPARFI-yhtiön perustaminen Luxemburgissa edellyttää erillistä prosessia, jota valvoo julkinen notaari. Valitusta oikeudellisesta muodosta riippumatta vaiheet ovat samankaltaisia ja sisältävät seuraavat keskeiset osatekijät:

4. Yhtiöjärjestyksen laatiminen

Ennen SOPARFI-yhtiön perustamista perustajan tai perustajien on laadittava yhtiöjärjestys, joka sisältää olennaiset tiedot, kuten perustajan nimen, rekisteröidyn osoitteen, osakepääoman, osaketyypit, johtajan tunnistetiedot, tilikauden lopun ja tarvittaessa tilintarkastajan tiedot.

5. Pankkitilin avaaminen

Aloita seuraavaksi pankkitilin avaaminen SOPARFI:lle. Tähän vaiheeseen kuuluu asiakkaan due diligence -asiakirjojen toimittaminen välittömien omistajien ja määräysvaltaa käyttävien osapuolten, lopullisten edunsaajien, yhtiöjärjestysluonnoksen ja täytettyjen pankkitilin avaamislomakkeiden osalta sekä osakepääoman siirtäminen pankkitilille.

6. Estovarmenteen hankkiminen

Kun pääoma on siirretty, pankki antaa lukitustodistuksen. Tämä todistus vahvistaa julkiselle notaarille, että osakepääoma on turvallisesti hallussa ja odottaa yhtiöittämistä, mutta ei ole käytettävissä tässä vaiheessa.

7. Julkinen notaari

Julkisen notaarin kanssa sovitaan tapaaminen, ja hän tarkastaa toimitetut asiakirjat, mukaan luettuina estotodistus, allekirjoitetut ilmoitukset lopullisista tosiasiallisista edunsaajista, valtakirjat (jotka usein annetaan yrityksen hallinnoijalle) ja yhtiöjärjestysluonnos. Tämän jälkeen julkinen notaari laatii perustamiskirjan, jolla SOPARFI perustetaan virallisesti, jolloin se voi harjoittaa liiketoimintaa.

8. Pankkitilin lukituksen poistaminen

Yhtiöittämisen jälkeen julkinen notaari antaa todistuksen, joka toimitetaan pankille. Tämän jälkeen pankki vahvistaa, että SOPARFI:n pankkitili on täysin toiminnassa, ja antaa näin varat yrityksen käyttöön.

9. Rekisteröinti Luxemburgin kauppa- ja yhtiörekisteriin

Viimeisessä vaiheessa julkinen notaari rekisteröi yhtiöjärjestyksen Luxemburgin kauppa- ja yhtiörekisteriin, jolloin SOPARFI:n olemassaolo tulee julkisesti tunnetuksi ja laillisesti tunnustetuksi.

10. SOPARFI:n perustamisen aikataulu

On erittäin tärkeää aloittaa SOPARFI-yhtiön perustamisprosessi varhaisessa vaiheessa ja tehdä tiivistä yhteistyötä kotipaikkaedustajan kanssa. Optimaalisissa olosuhteissa ja kun kaikki tarvittavat asiakkaan due diligence -asiakirjat ovat kunnossa, SOPARFI-yhtiön perustaminen voidaan saattaa päätökseen kahdessa tai kolmessa työpäivässä. Jos yhtiöjärjestyksen määräykset ovat monimutkaisia, on kuitenkin suositeltavaa varata lisäaikaa muodollisuuksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SOPARFI-yksiköt Luxemburgissa tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja liiketoimintaan, ja eri oikeudelliset muodot vastaavat eri tarpeisiin. Yhtiöittämisprosessin ja aikataulun ymmärtäminen on olennaista kaikille, jotka harkitsevat SOPARFI-yhtiön perustamista. Noudattamalla tarvittavia toimenpiteitä ja vaatimuksia yrittäjät ja yritykset voivat hyödyntää SOPARFI-rakenteiden etuja helpottaakseen rahoitustoimintaansa Luxemburgissa.

Ota nyt yhteyttä Damalion-asiantuntijaan, jos haluat rekisteröidä luxemburgilaisen holdingyhtiösi.