Selectează o Pagină

În lumea în continuă evoluție a investițiilor, societatea în comandită specială luxemburgheză (ScSp) a apărut ca o entitate valoroasă și versatilă. Asemănător unei societăți în comandită tradițională, ScSp (Société en commandite spéciale S.c.Sp în franceză, Special Limited Partnership (SLP) în engleză) oferă avantaje unice care o fac o alegere atractivă pentru fondurile de investiții. În acest ghid cuprinzător, vom explora complexitatea ScSp, formarea, gestionarea și diverse aspecte esențiale pentru investitori și întreprinderi.

ScSp: O nouă frontieră a structurilor de investiții

Societatea în comandită specială, prescurtat SCSp, reprezintă o apariție relativ nouă în peisajul financiar. Deși are asemănări cu o societate în comandită tradițională, SCSp oferă avantaje distincte care se adresează în mod special fondurilor de investiții. Este esențial să înțelegem că SCSp este o entitate comercială, dar caracteristica sa definitorie este lipsa personalității juridice, ceea ce o diferențiază de alte structuri corporative.

Cine ar trebui să ia în considerare ScSp?

Înainte de a vă aventura în lumea societăților în comandită specială sau SCSp, este important să identificați cine poate beneficia de acest vehicul de investiții. Pentru a înființa o SLP/SCSp luxemburgheză, este necesar un număr minim de doi asociați, dintre care cel puțin unul în calitate de asociat general și unul în calitate de asociat comanditar. În special, o persoană juridică poate deveni, de asemenea, partener în cadrul unei SLP/SCSp, oferind flexibilitate în structurarea parteneriatelor. Este esențial să subliniem faptul că SCSp nu are personalitate juridică, iar identitatea sa este legată de cea a partenerilor săi.

Condiții prealabile pentru stabilirea unui ScSp

Orice investitor care are în vedere constituirea unei SLP sau SCSp luxemburgheze pentru a desfășura activități în Luxemburg trebuie să obțină mai întâi autorizațiile și aprobările necesare pentru activitățile pe care intenționează să le desfășoare. Un aspect esențial este acela de a se asigura că partenerii generali dețin autorizațiile necesare pentru a se angaja în activități comerciale. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică în cazul comanditarilor.

Costurile înființării unui ScSp

Înființarea unui ScSp implică diverse costuri, printre care:

 1. Costul publicării în Registrul Comerțului și al Societăților (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS).
 2. Orice cheltuieli legate de autorizațiile administrative.
 3. Taxele notariale (nu sunt obligatorii din punct de vedere legal, dar sunt deseori suportate).

Navigarea în procesul de formare

Procesul de creare a unei ScSp începe cu redactarea unui act de constituire, cunoscut și sub numele de contract de societate. Este important de reținut că acest acord poate fi executat în mod privat și că nu există nicio cerință legală de implicare notarială.

Elemente cheie în actul de constituire

Acordul de parteneriat trebuie să cuprindă detalii esențiale, inclusiv:

 1. Denumirea societății și adresa sediului social.
 2. O definiție clară a scopului companiei.
 3. O descriere completă a contribuțiilor fiecărui partener.

Acest act de constituire ar trebui apoi să fie prezentat la RCS sub forma unui extras pentru înregistrare oficială.

Numele și adresa companiei

ScSp trebuie să aibă un nume de societate specificat în actul de constituire. Acest nume poate fi fie distinct, fie aliniat cu scopul afacerii. Este imperativ ca numele ales să fie unic și să nu fie identic cu cel al unei alte societăți existente. Solicitanții potențiali pot verifica disponibilitatea numelui contactând RCS.

Durata și flexibilitatea

Un ScSp poate fi înființat pentru o durată limitată sau nelimitată, oferind flexibilitate în structurarea investițiilor. În plus, are capacitatea de a-și schimba forma juridică în timpul existenței sale prin decizii luate de asociați, ceea ce duce la crearea unei noi personalități juridice.

Chestiuni legate de dizolvare

Dizolvarea unui SCSp poate avea loc prin diverse mijloace, inclusiv:

 • Dizolvare automată la sfârșitul duratei specificate în actul de constituire.
 • Dizolvarea voluntară prin votul majorității a trei pătrimi din participațiile de proprietate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de parteneriat.
 • Înlocuirea asociatului general unic în anumite circumstanțe, astfel cum sunt definite în contractul de parteneriat.
 • Dizolvare legală din cauza unor activități ilegale.

În cazul dizolvării voluntare, sunt necesare certificate administrative specifice, inclusiv cele de la Centrul de prelucrare a datelor, de afiliere și de contribuții al Centrului comun de securitate socială, de la Fiscul luxemburghez și de la Autoritatea pentru taxe de înregistrare, succesiuni și TVA.

Înțelegerea structurii capitalului

În cadrul unei ScSp, capitalul este reprezentat de acțiuni de proprietate, fără a fi necesară o sumă minimă de capital. Contractul de societate trebuie să precizeze în mod explicit valoarea capitalului social sau valoarea contribuțiilor fiecărui asociat general și limitat. Contribuțiile pot lua diverse forme, inclusiv în numerar, în natură sau “în industrie” (cum ar fi servicii sau know-how), și pot fi efectuate în timp. Contractul de parteneriat dictează termenii și condițiile acestor contribuții, care nu trebuie să fie evaluate de un auditor și nici nu trebuie să fie făcute la momentul constituirii. În plus, un ScSp are opțiunea de a emite titluri de creanță.

Distribuția dividendelor

Distribuirea dividendelor în cadrul unei ScSp este reglementată de contractul de parteneriat. În cazul în care acordul nu menționează nimic în această privință, dividendele vor fi distribuite proporțional cu cotele de proprietate ale partenerilor.

Structura acționariatului

Acțiunile de proprietate în cadrul unei SCSp trebuie să fie sub formă de acțiuni nominative. Condițiile și procedurile de transfer al cotelor de proprietate sunt definite în acordul de parteneriat. Este esențial de reținut faptul că, sub sancțiunea nulității, transferurile, subdiviziunile sau gajurile părților sociale trebuie să respecte termenii specificați în contractul de parteneriat.

Structura organizatorică: Organe de conducere

Procesul de luare a deciziilor și structura organizațională a unui SCSp se învârte în jurul adunării generale a partenerilor, care este esențială pentru funcționarea entității.

Adunarea generală a partenerilor

Adunarea generală este platforma în care partenerii iau decizii cruciale. În timp ce acordul de parteneriat poate include dispoziții specifice pentru funcționarea SCSp, în absența unor astfel de dispoziții se aplică reguli implicite.

Deciziile luate în cadrul adunării generale cuprind:

 • Modificări ale acordului de parteneriat.
 • Modificări în ceea ce privește naționalitatea ScSp.
 • Conversia sau lichidarea ScSp.

Aceste decizii necesită un vot majoritar care să reprezinte trei sferturi din acțiunile deținute, iar drepturile de vot sunt determinate de proporția de acțiuni deținute. Situațiile financiare anuale sunt aprobate în cadrul adunărilor generale, care pot fi convocate de manager sau inițiate de partenerii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile deținute. În cazul în care partenerii nu se pot reuni fizic, o consultare scrisă poate înlocui adunarea generală, permițând partenerilor să voteze în scris.

Gestionarea zilnică a ScSp

ScSp este administrată de unul sau mai mulți administratori, care pot fi sau nu parteneri generali. Numirea managerilor urmează regulile prevăzute în acordul de parteneriat. În situațiile în care acordul nu menționează nimic cu privire la numirile în funcții de conducere, toți asociații generali au autoritatea de a acționa în numele societății. Este important de reținut că managerii nu se pot angaja în activități de tranzacționare.

Managerii sunt reprezentanții societății în interacțiunile cu terții și în procedurile judiciare, fie în calitate de reclamanți, fie în calitate de pârâți.

Răspunderea asociaților și a managerilor

Înțelegerea gradului de răspundere în cadrul unei ScSp este esențială pentru toți partenerii și managerii implicați.

Răspunderea asociaților generali

Partenerii generali răspund în mod solidar pentru obligațiile societății. Aceasta înseamnă că pot fi considerați personal responsabili pentru datoriile și obligațiile entității.

Răspunderea comanditarilor

Pe de altă parte, asociații comanditați au o răspundere limitată, care este determinată de participațiile lor. Această răspundere poate fi sau nu reprezentată prin instrumente, după cum se specifică în contractul de parteneriat. Cu toate acestea, asociaților comanditați le este interzis să se angajeze în orice activități de gestionare în numele societății sau să participe în mod regulat la activități de gestionare cu terți. Încălcarea acestor restricții ar duce la pierderea statutului lor de societate cu răspundere limitată.

Răspunderea managerilor

Managerii care nu sunt asociați generali sunt reprezentanți ai societății și sunt răspunzători pentru orice abatere numai în cursul îndeplinirii sarcinilor care le revin. Aceștia au autoritatea de a angaja legal SLP/ScSp. Este important de menționat faptul că orice restricție impusă asupra puterilor unui administrator nu este obligatorie pentru terți, chiar dacă este publicată. Cu toate acestea, prin intermediul acordului de parteneriat, responsabilitatea de a reprezenta societatea în diverse calități poate fi atribuită unuia sau mai multor manageri, ceea ce îl face obligatoriu pentru terți la publicarea în RCS.

ScSp este obligat de acțiunile întreprinse de un manager, chiar dacă aceste acțiuni depășesc scopul declarat al societății, cu excepția cazului în care ScSp poate dovedi că terțul implicat era conștient sau ar fi trebuit să fie conștient că aceste acțiuni depășeau domeniul de aplicare al societății, având în vedere circumstanțele.

Obligațiile de conformitate și de raportare

Pentru a menține transparența și conformitatea cu reglementările, un SCSp trebuie să îndeplinească anumite obligații.

Ținerea unui registru

ScSp trebuie să țină un registru care să includă:

 • o copie completă, certificată și actualizată a acordului de parteneriat al societății.
 • O listă completă a tuturor partenerilor, cu identificarea clară a fiecăruia dintre ei.
 • Informații detaliate privind cotele de proprietate deținute de fiecare partener.
 • Registrele privind orice transfer de acțiuni de proprietate.

În principiu, orice partener poate solicita accesul la acest registru.

Supravegherea și auditul

Spre deosebire de unele entități corporative, o ScSp nu face obiectul unor audituri interne, așa cum prevede legea. Cerința de auditare a situațiilor financiare de către un auditor statutar autorizat se aplică în principal entităților ScSp cu asociați cu răspundere limitată clasificate ca societăți pe acțiuni (SA), societăți cu răspundere limitată (SARL), societăți în comandită pe acțiuni (SCA) sau forme juridice similare. În plus, această cerință este declanșată dacă, după doi exerciții financiare consecutive de funcționare, sunt depășite două dintre următoarele trei criterii:

 • Total bilanț: 4,4 milioane EUR.
 • Cifra de afaceri netă: 8,8 milioane de euro.
 • Numărul mediu de angajați cu normă întreagă: 50.

Pentru a-și oficializa existența, o ScSp trebuie să se înregistreze la RCS prin intermediul registrelor comerțului din Luxemburg. Această înregistrare implică dezvăluirea mai multor detalii despre companie, printre care:

 • Numele exact al partenerilor comuni.
 • Numele sau denumirea societății.
 • Obiectul social.
 • Sediul social.
 • Numele managerilor și autoritatea de semnare a acestora.
 • Durata de funcționare a societății.

În special, nu este necesar să se enumere numele comanditarilor. În plus, SCSp trebuie să actualizeze periodic RCS cu modificările ulterioare ale actului de constituire, numirile conducerii și alte modificări relevante.

Considerații contabile și fiscale

Un SCSp trebuie să țină o evidență contabilă adecvată, care să corespundă naturii și dimensiunii activității sale. Cu toate acestea, spre deosebire de multe alte structuri corporative, nu este obligatoriu ca o ScSp să întocmească și să depună situații financiare anuale, inclusiv un bilanț, un cont de profit și pierdere și anexa.

Impozitarea unui ScSp

Din punct de vedere fiscal, un ScSp este supus la diverse taxe și impozite, inclusiv:

 1. Taxe fixe de înregistrare.
 2. Impozitul pe proprietate.
 3. Impozitul pe profit.
 4. Impozitul pe averea netă (aplicabil în cazul în care acționarul este o entitate opacă).
 5. Impozitul pe venitul personal.
 6. TVA.

În special, ca entitate “transparentă” din punct de vedere fiscal, ScSp nu este impozitat. Frecvența de depunere a declarațiilor de TVA depinde de cifra de afaceri anuală a societății, iar pentru cifrele de afaceri mai mari este necesară depunerea trimestrială sau lunară.

Societatea specială cu răspundere limitată din Luxemburg (ScSp) oferă o structură de investiții convingătoare pentru cei care doresc să navigheze în peisajul complicat al finanțelor și al afacerilor. Combinația sa unică de flexibilitate, răspundere limitată și transparență îl face o alegere atractivă pentru fondurile și parteneriatele de investiții. Prin respectarea cerințelor de reglementare, prin menținerea unor evidențe adecvate și prin înțelegerea implicațiilor fiscale, investitorii și întreprinderile pot profita de ScSp pentru a-și structura eficient investițiile în mediul financiar dinamic al Luxemburgului. Pe măsură ce această entitate continuă să câștige importanță, o înțelegere cuprinzătoare a complexității sale este esențială pentru a avea succes în lumea finanțelor și a investițiilor.

Pentru a vă înființa o societate cu răspundere limitată specială în Luxemburg, vă rugăm să contactați acum expertul Damalion.