Selecteer een pagina

In de steeds veranderende wereld van beleggingen heeft de Luxemburgse Special Limited Partnership (ScSp) zich ontpopt als een waardevolle en veelzijdige entiteit. Net als een traditionele commanditaire vennootschap biedt de ScSp (Société en commandite spéciale S.c.Sp in het Frans, Special Limited Partnership (SLP) in het Engels) unieke voordelen die het een aantrekkelijke keuze maken voor beleggingsfondsen. In deze uitgebreide gids verkennen we de fijne kneepjes van de ScSp, de oprichting, het beheer en verschillende aspecten die cruciaal zijn voor investeerders en bedrijven.

De ScSp: Een nieuwe grens in beleggingsstructuren

De Special Limited Partnership, afgekort SCSp, is een relatief nieuwe toevoeging aan het financiële landschap. Hoewel het overeenkomsten heeft met een traditioneel commanditaire vennootschap, biedt de SCSp verschillende voordelen die specifiek gericht zijn op beleggingsfondsen. Het is essentieel om te begrijpen dat de SCSp een commerciële entiteit is, maar het onderscheidende kenmerk is het gebrek aan rechtspersoonlijkheid, waardoor het zich onderscheidt van andere bedrijfsstructuren.

Wie moet het ScSp overwegen?

Voordat je je in de wereld van de Special limited partnership of SCSp waagt, is het belangrijk om vast te stellen wie er baat heeft bij dit investeringsvehikel. Om een Luxemburgse SLP/SCSp op te richten, is een minimum van twee vennoten vereist, waarvan ten minste één als beherend vennoot en één als commanditaire vennoot. Een rechtspersoon kan ook een partner worden binnen een SLP/SCSp, wat flexibiliteit biedt bij het structureren van partnerschappen. Het is cruciaal om te benadrukken dat de SCSp zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft en dat haar identiteit verweven is met die van haar partners.

Voorwaarden voor het opzetten van een ScSp

Elke investeerder die overweegt een Luxemburgse SLP of SCSp op te richten om zaken te doen in Luxemburg, moet eerst de nodige vergunningen en goedkeuringen verkrijgen voor de beoogde activiteiten. Een essentiële overweging is ervoor te zorgen dat de beherende vennoten over de vereiste vergunningen beschikken om commerciële activiteiten uit te voeren. Deze vereiste geldt echter niet voor commanditaire vennoten.

De kosten van het opzetten van een ScSp

Het opzetten van een ScSp brengt verschillende kosten met zich mee, waaronder:

 1. De kosten van publicatie in het handels- en bedrijvenregister (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS).
 2. Alle kosten in verband met administratieve autorisaties.
 3. Notariskosten (niet wettelijk verplicht, maar wel vaak gemaakt).

Navigeren door het formatieproces

Het proces om een ScSp op te richten begint met het opstellen van een oprichtingsakte, ook wel bekend als de partnerschapsovereenkomst. Het is belangrijk om op te merken dat deze overeenkomst privé kan worden uitgevoerd en dat er geen wettelijke vereiste is voor notariële betrokkenheid.

Belangrijkste elementen in de oprichtingsakte

De partnerschapsovereenkomst moet essentiële details bevatten, zoals:

 1. De bedrijfsnaam en het adres van de maatschappelijke zetel.
 2. Een duidelijke definitie van het doel van het bedrijf.
 3. Een uitgebreide beschrijving van de bijdragen van elke partner.

Deze oprichtingsakte moet dan in de vorm van een uittreksel worden ingediend bij de RCS voor officiële registratie.

Bedrijfsnaam en adres

De ScSp moet een bedrijfsnaam hebben zoals vermeld in de oprichtingsakte. Deze naam kan op zichzelf staan of in lijn zijn met het doel van het bedrijf. Het is noodzakelijk dat de gekozen naam uniek is en niet identiek aan die van een ander bestaand bedrijf. Potentiële aanvragers kunnen de beschikbaarheid van namen controleren door contact op te nemen met het RCS.

Duur en flexibiliteit

Een ScSp kan worden opgericht voor een beperkte of onbeperkte duur, wat flexibiliteit biedt bij het structureren van investeringen. Bovendien kan de vennootschap tijdens haar bestaan van vennootschapsvorm veranderen door beslissingen van de vennoten, waardoor een nieuwe rechtspersoonlijkheid wordt gecreëerd.

Ontbindingszaken

Het ontbinden van een SCSp kan op verschillende manieren gebeuren, waaronder:

 • Automatische ontbinding aan het einde van de opgegeven duur in de oprichtingsakte.
 • Vrijwillige ontbinding door een meerderheidsstem van driekwart van de eigendomsbelangen, tenzij anders bepaald in de partnerschapsovereenkomst.
 • Vervanging van de enige algemene partner onder specifieke omstandigheden, zoals gedefinieerd in de partnerschapsovereenkomst.
 • Juridische ontbinding wegens onwettige activiteiten.

In geval van vrijwillige ontbinding zijn specifieke administratieve certificaten vereist, waaronder die van het Centrum voor Informatica, Lidmaatschap en Bijdragen van het Gemeenschappelijk Centrum voor Sociale Zekerheid, de Luxemburgse Belastingdienst en de Dienst Registratierechten, Onroerende Goederen en BTW.

Kapitaalstructuur begrijpen

In een ScSp wordt het kapitaal vertegenwoordigd door eigendomsaandelen, zonder minimaal vereist kapitaalbedrag. De partnerschapsovereenkomst moet expliciet het bedrag van het aandelenkapitaal of de waarde van de bijdragen van elke algemene en commanditaire vennoot vermelden. Bijdragen kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder contant geld, in natura of “in de industrie” (zoals diensten of knowhow), en kunnen in de loop van de tijd worden geleverd. De partnerschapsovereenkomst dicteert de voorwaarden voor deze bijdragen, die niet hoeven te worden gewaardeerd door een accountant of worden gedaan op het moment van oprichting. Daarnaast heeft een ScSp de mogelijkheid om schuldbewijzen uit te geven.

Dividenduitkering

De uitkering van dividenden binnen een ScSp is onderworpen aan de partnerschapsovereenkomst. Als de overeenkomst hierover zwijgt, worden dividenden evenredig verdeeld over de eigendomsaandelen van de partners.

Structuur aandeelhouderschap

Eigendomsaandelen binnen een SCSp moeten de vorm hebben van aandelen op naam. De voorwaarden en procedures voor het overdragen van eigendomsaandelen zijn vastgelegd in de partnerschapsovereenkomst. Het is van cruciaal belang om op te merken dat, op straffe van nietigheid, overdrachten, onderverdelingen of verpandingen van eigendomsaandelen moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de partnerschapsovereenkomst.

Organisatiestructuur: Beheersorganen

Het besluitvormingsproces en de organisatiestructuur van een SCSp draaien om de algemene vergadering van partners, die centraal staat in het functioneren van de entiteit.

Algemene vergadering van partners

De algemene vergadering is het platform waar partners cruciale beslissingen nemen. Hoewel de partnerschapsovereenkomst specifieke bepalingen kan bevatten voor de werking van de SCSp, zijn standaardregels van toepassing als dergelijke bepalingen ontbreken.

Beslissingen op de algemene vergadering omvatten:

 • Wijzigingen aan de partnerschapsovereenkomst.
 • Wijzigingen in de nationaliteit van de ScSp.
 • De omzetting of liquidatie van de ScSp.

Deze beslissingen vereisen een meerderheid van stemmen die driekwart van de eigendomsaandelen vertegenwoordigt, waarbij het stemrecht wordt bepaald door de verhouding van de eigendomsaandelen in bezit. Jaarrekeningen worden goedgekeurd op algemene vergaderingen, die kunnen worden bijeengeroepen door de manager of worden geïnitieerd door partners die meer dan de helft van de eigendomsaandelen bezitten. In gevallen waarin vennoten niet fysiek bijeen kunnen komen, kan een schriftelijke raadpleging de algemene vergadering vervangen, zodat vennoten schriftelijk kunnen stemmen.

Dagelijks beheer van het ScSp

De ScSp wordt beheerd door een of meer managers, die al dan niet algemene partners kunnen zijn. De benoeming van managers volgt de regels die zijn vastgelegd in de partnerschapsovereenkomst. In situaties waarin de overeenkomst zwijgt over de benoeming van managers, hebben alle beherende vennoten de bevoegdheid om namens het bedrijf op te treden. Het is belangrijk om op te merken dat managers zich niet kunnen bezighouden met handelsactiviteiten.

Managers treden op als vertegenwoordigers van het bedrijf in interacties met derden en juridische procedures, als eisers of als gedaagden.

Aansprakelijkheid van vennoten en managers

Inzicht in de mate van aansprakelijkheid binnen een ScSp is cruciaal voor alle betrokken partners en managers.

Aansprakelijkheid algemene partners

Algemene partners zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van het bedrijf. Dit betekent dat ze persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de schulden en verplichtingen van de entiteit.

Aansprakelijkheid van commanditaire vennoten

Commanditaire vennoten daarentegen hebben een beperkte aansprakelijkheid, die wordt bepaald door hun eigendomsbelang. Deze aansprakelijkheid kan al dan niet worden vertegenwoordigd door instrumenten zoals gespecificeerd in de partnerschapsovereenkomst. Het is de commanditaire vennoten echter verboden om managementactiviteiten uit te voeren namens het bedrijf of om regelmatig deel te nemen aan managementactiviteiten met derden. Het schenden van deze beperkingen zou resulteren in het verlies van hun beperkte aansprakelijkheidsstatus.

Aansprakelijkheid managers

Managers die geen algemene partners zijn, zijn vertegenwoordigers van het bedrijf en zijn alleen aansprakelijk voor wangedrag tijdens het uitvoeren van hun gemandateerde taken. Zij hebben de bevoegdheid om de SLP/ScSp wettelijk te binden. Belangrijk is dat beperkingen die worden opgelegd aan de bevoegdheden van een manager niet bindend zijn voor derden, zelfs als ze worden gepubliceerd. Door middel van de partnerschapsovereenkomst kan de verantwoordelijkheid voor het vertegenwoordigen van het bedrijf in verschillende hoedanigheden echter worden toegewezen aan een of meer managers, waardoor deze bindend wordt voor derden na publicatie in het RCS.

De ScSp is gebonden aan handelingen van een leidinggevende, zelfs als deze handelingen verder gaan dan het verklaarde doel van de onderneming, tenzij de ScSp kan bewijzen dat de betrokken derde wist of had moeten weten dat deze handelingen, gegeven de omstandigheden, verder gingen dan het doel van de onderneming.

Naleving en rapportageverplichtingen

Om transparantie en naleving van de regelgeving te behouden, moet een SCSp aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Bijhouden van een register

Het ScSp moet een register bijhouden met de volgende gegevens:

 • Een volledige, gecertificeerde en bijgewerkte kopie van de partnerschapsovereenkomst van het bedrijf.
 • Een uitgebreide lijst van alle partners, met een duidelijke identificatie van elk van hen.
 • Gedetailleerde informatie over de eigendomsaandelen van elke partner.
 • Registers van overdrachten van eigendomsaandelen.

In principe kan elke partner toegang vragen tot dit register.

Toezicht en controle

In tegenstelling tot sommige bedrijfsentiteiten is een ScSp niet onderworpen aan interne audits zoals wettelijk verplicht is. De verplichting om de financiële overzichten te laten controleren door een erkende wettelijke auditor geldt voornamelijk voor ScSp-entiteiten met commanditaire vennoten die zijn ingedeeld als naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL), commanditaire vennootschap op aandelen (SCA) of soortgelijke rechtsvormen. Bovendien wordt deze vereiste geactiveerd als na twee opeenvolgende boekjaren twee van de volgende drie criteria worden overschreden:

 • Balanstotaal: EUR 4,4 miljoen.
 • Netto-omzet: 8,8 miljoen euro.
 • Gemiddeld aantal voltijdse werknemers: 50.

Om haar bestaan te formaliseren, moet een ScSp zich laten registreren bij de RCS via de Luxemburgse ondernemingsregisters. Deze registratie houdt in dat er verschillende gegevens over het bedrijf bekend worden gemaakt, waaronder:

 • De exacte namen van de gezamenlijke partners.
 • De naam of bedrijfsnaam van het bedrijf.
 • Het bedrijfsdoel.
 • Het hoofdkantoor.
 • De namen van de managers en hun tekenbevoegdheid.
 • De duur van het bedrijf.

Het is met name niet nodig om de commanditaire vennoten bij naam te noemen. Daarnaast moet de SCSp de RCS periodiek bijwerken met latere wijzigingen in de oprichtingsakte, benoemingen van managers en andere relevante wijzigingen.

Overwegingen met betrekking tot boekhouding en belastingen

Een SCSp moet een adequate boekhouding bijhouden die in overeenstemming is met de aard en omvang van haar activiteiten. In tegenstelling tot veel andere bedrijfsstructuren is een ScSp echter niet verplicht om een jaarrekening op te stellen en in te dienen, inclusief een balans, winst- en verliesrekening en de bijlage.

Belasting van een ScSp

Vanuit fiscaal oogpunt is een ScSp onderworpen aan verschillende belastingen en vergoedingen, waaronder

 1. Vaste registratiekosten.
 2. Onroerendezaakbelasting.
 3. Bedrijfsbelasting.
 4. Nettovermogensbelasting (van toepassing wanneer de aandeelhouder een ondoorzichtige entiteit is).
 5. Persoonlijke inkomstenbelasting.
 6. BTW.

Als fiscaal “transparante” entiteit wordt het ScSp zelf niet belast. De frequentie van de btw-aangifte hangt af van de jaaromzet van het bedrijf, met driemaandelijkse of maandelijkse aangiften voor grotere omzetten.

De Luxemburgse Special Limited Partnership (ScSp) biedt een aantrekkelijke investeringsstructuur voor wie zich een weg wil banen door het ingewikkelde landschap van financiën en zakendoen. De unieke combinatie van flexibiliteit, beperkte aansprakelijkheid en transparantie maakt het een aantrekkelijke keuze voor beleggingsfondsen en partnerschappen. Door zich te houden aan de wettelijke vereisten, een goede administratie bij te houden en de belastingimplicaties te begrijpen, kunnen beleggers en bedrijven de ScSp gebruiken om hun beleggingen effectief te structureren in de dynamische financiële omgeving van Luxemburg. Omdat deze entiteit steeds prominenter wordt, is een goed begrip van de fijne kneepjes ervan essentieel voor succes in de wereld van financiën en beleggen.

Neem nu contact op met uw Damalion-expert om uw Luxemburgse besloten vennootschap op te richten.