Zaznacz stronę

W stale ewoluującym świecie inwestycji, luksemburska spółka komandytowa (ScSp) stała się wartościowym i wszechstronnym podmiotem. Podobnie jak tradycyjna spółka komandytowa, ScSp (Société en commandite spéciale S.c.Sp w języku francuskim, Special Limited Partnership (SLP) w języku angielskim) oferuje unikalne zalety, które czynią ją atrakcyjnym wyborem dla funduszy inwestycyjnych. W tym kompleksowym przewodniku zbadamy zawiłości ScSp, jego tworzenie, zarządzanie i różne aspekty kluczowe dla inwestorów i firm.

ScSp: Nowa granica w strukturach inwestycyjnych

Specjalna spółka komandytowa, w skrócie SCSp, stanowi stosunkowo nowy dodatek do krajobrazu finansowego. Chociaż SCSp wykazuje podobieństwa do tradycyjnej spółki komandytowej, oferuje ona wyraźne korzyści, które zaspokajają potrzeby funduszy inwestycyjnych. Ważne jest, aby zrozumieć, że SCSp jest podmiotem komercyjnym, ale jego cechą charakterystyczną jest brak osobowości prawnej, co odróżnia go od innych struktur korporacyjnych.

Kto powinien rozważyć ScSp?

Przed wkroczeniem w świat specjalnych spółek komandytowych lub SCSp ważne jest, aby określić, kto może skorzystać z tego narzędzia inwestycyjnego. Aby utworzyć luksemburską spółkę SLP/SCSp, wymaganych jest co najmniej dwóch wspólników, z których co najmniej jeden pełni funkcję komplementariusza, a jeden komandytariusza. Warto zauważyć, że osoba prawna może również zostać partnerem w ramach SLP/SCSp, oferując elastyczność w strukturyzowaniu partnerstw. Należy podkreślić, że SCSp sama w sobie nie posiada osobowości prawnej, a jej tożsamość jest powiązana z tożsamością jej partnerów.

Wymagania wstępne dotyczące utworzenia ScSp

Każdy inwestor rozważający utworzenie luksemburskiej SLP lub SCSp w celu prowadzenia działalności w Luksemburgu musi najpierw uzyskać niezbędne zezwolenia i zgody na zamierzoną działalność. Istotną kwestią jest upewnienie się, że komplementariusze posiadają wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności komercyjnej. Wymóg ten nie dotyczy jednak komandytariuszy.

Koszty założenia ScSp

Utworzenie ScSp wiąże się z różnymi kosztami, w tym:

 1. Koszt publikacji w Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS).
 2. Wszelkie wydatki związane z zezwoleniami administracyjnymi.
 3. Opłaty notarialne (nie są prawnie wymagane, ale często ponoszone).

Poruszanie się po procesie formacji

Proces tworzenia ScSp rozpoczyna się od sporządzenia aktu założycielskiego, znanego również jako umowa partnerska. Ważne jest, aby pamiętać, że umowa ta może zostać zawarta prywatnie i nie ma prawnego wymogu udziału notariusza.

Kluczowe elementy aktu założycielskiego

Umowa partnerska musi zawierać istotne szczegóły, w tym:

 1. Nazwa firmy i adres jej siedziby.
 2. Jasna definicja celu spółki.
 3. Kompleksowy opis wkładu każdego z partnerów.

Akt założycielski należy następnie przedłożyć RCS w formie wyciągu w celu oficjalnej rejestracji.

Nazwa i adres firmy

ScSp musi mieć wyznaczoną nazwę spółki określoną w jej akcie założycielskim. Nazwa ta może być odrębna lub zgodna z celem firmy. Konieczne jest, aby wybrana nazwa była unikalna i nie była identyczna z nazwą żadnej innej istniejącej spółki. Potencjalni kandydaci mogą sprawdzić dostępność nazwy, kontaktując się z RCS.

Czas trwania i elastyczność

ScSp może zostać ustanowiony na czas określony lub nieokreślony, oferując elastyczność w strukturyzowaniu inwestycji. Ponadto, spółka ma możliwość zmiany formy prawnej w trakcie swojego istnienia poprzez decyzje podejmowane przez wspólników, prowadzące do utworzenia nowej osobowości prawnej.

Sprawy związane z rozwiązaniem

Rozwiązanie SCSp może nastąpić na różne sposoby, w tym:

 • Automatyczne rozwiązanie po upływie okresu wskazanego w akcie założycielskim.
 • Dobrowolne rozwiązanie spółki większością głosów trzech czwartych udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 • Zastąpienie jedynego komplementariusza w szczególnych okolicznościach określonych w umowie spółki.
 • Rozwiązanie prawne z powodu niezgodnych z prawem działań.

W przypadku dobrowolnego rozwiązania wymagane są specjalne zaświadczenia administracyjne, w tym zaświadczenia z Centrum Przetwarzania Danych, Członkostwa i Składek Wspólnego Centrum Zabezpieczenia Społecznego, luksemburskiego Urzędu Skarbowego oraz Urzędu ds. Rejestracji Podatków, Nieruchomości i VAT.

Zrozumienie struktury kapitałowej

W ScSp kapitał jest reprezentowany przez udziały własnościowe, bez minimalnej wymaganej kwoty kapitału. Umowa spółki musi wyraźnie określać wysokość kapitału zakładowego lub wartość wkładów wniesionych przez każdego komplementariusza i komandytariusza. Wkłady mogą przybierać różne formy, w tym pieniężne, rzeczowe lub “branżowe” (takie jak usługi lub know-how) i mogą być dokonywane w czasie. Umowa spółki partnerskiej określa warunki dotyczące tych wkładów, które nie muszą być poddawane wycenie przez biegłego rewidenta ani być dokonywane w momencie tworzenia spółki. Dodatkowo, ScSp ma możliwość emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wypłata dywidendy

Dystrybucja dywidend w ramach ScSp podlega umowie partnerskiej. Jeśli umowa milczy w tej sprawie, dywidendy będą rozdzielane proporcjonalnie pomiędzy udziały wspólników.

Struktura udziałów własnościowych

Udziały własnościowe w SCSp muszą mieć formę akcji imiennych. Warunki i procedury przenoszenia udziałów są określone w umowie spółki. Należy zauważyć, że pod rygorem nieważności, przeniesienie, podział lub zastawienie udziałów własnościowych musi być zgodne z warunkami określonymi w umowie spółki.

Struktura organizacyjna: Organy zarządzające

Proces decyzyjny i struktura organizacyjna SCSp obracają się wokół walnego zgromadzenia partnerów, które ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania podmiotu.

Walne Zgromadzenie Partnerów

Walne zgromadzenie jest platformą, na której partnerzy podejmują kluczowe decyzje. Chociaż umowa partnerska może zawierać szczegółowe postanowienia dotyczące funkcjonowania SCSp, w przypadku braku takich postanowień zastosowanie mają zasady domyślne.

Decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu obejmują:

 • Zmiany w umowie spółki.
 • Zmiany w narodowości ScSp.
 • Przekształcenie lub likwidacja ScSp.

Decyzje te wymagają większości głosów reprezentujących trzy czwarte udziałów własnościowych, z prawem głosu określonym przez proporcję posiadanych udziałów własnościowych. Roczne sprawozdania finansowe są zatwierdzane na walnych zgromadzeniach, które mogą być zwoływane przez menedżera lub inicjowane przez partnerów posiadających ponad połowę udziałów własnościowych. W przypadkach, gdy partnerzy nie mogą fizycznie się zebrać, pisemne konsultacje mogą zastąpić walne zgromadzenie, umożliwiając partnerom oddawanie głosów na piśmie.

Codzienne zarządzanie ScSp

ScSp jest zarządzana przez jednego lub więcej menedżerów, którzy mogą, ale nie muszą być komplementariuszami. Mianowanie menedżerów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w umowie partnerskiej. W sytuacjach, w których umowa milczy na temat mianowania menedżerów, wszyscy komplementariusze są upoważnieni do działania w imieniu spółki. Należy zauważyć, że menedżerowie nie mogą angażować się w działalność handlową.

Menedżerowie pełnią rolę przedstawicieli firmy w kontaktach ze stronami trzecimi i w postępowaniach sądowych, zarówno jako powodowie, jak i pozwani.

Odpowiedzialność partnerów i menedżerów

Zrozumienie zakresu odpowiedzialności w ramach ScSp ma kluczowe znaczenie dla wszystkich zaangażowanych partnerów i menedżerów.

Odpowiedzialność komplementariuszy

Komplementariusze ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Oznacza to, że mogą oni zostać pociągnięci do osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania podmiotu.

Odpowiedzialność komandytariuszy

Komandytariusze, z drugiej strony, mają ograniczoną odpowiedzialność, która jest określona przez ich udziały własnościowe. Odpowiedzialność ta może, ale nie musi być reprezentowana przez instrumenty określone w umowie partnerskiej. Komandytariusze mają jednak zakaz angażowania się w jakiekolwiek działania zarządcze w imieniu spółki lub regularnego uczestniczenia w działaniach zarządczych z osobami trzecimi. Naruszenie tych ograniczeń skutkowałoby utratą statusu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność menedżerów

Menedżerowie, którzy nie są komplementariuszami, są przedstawicielami spółki i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie uchybienia wyłącznie w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Mają oni uprawnienia do prawnego związania SLP/ScSp. Co ważne, wszelkie ograniczenia nałożone na uprawnienia menedżera nie są wiążące dla osób trzecich, nawet jeśli zostały opublikowane. Jednakże, poprzez umowę partnerską, odpowiedzialność za reprezentowanie spółki na różnych stanowiskach może zostać przypisana jednemu lub kilku menedżerom, czyniąc ją wiążącą dla osób trzecich po opublikowaniu w RCS.

ScSp jest związany działaniami podjętymi przez menedżera, nawet jeśli działania te wykraczają poza określony cel spółki, chyba że ScSp może udowodnić, że zaangażowana osoba trzecia była świadoma lub powinna być świadoma, że działania te wykraczają poza zakres spółki, biorąc pod uwagę okoliczności.

Zgodność z przepisami i obowiązki sprawozdawcze

Aby zachować przejrzystość i zgodność z przepisami, SCSp musi spełniać określone obowiązki.

Prowadzenie rejestru

ScSp jest zobowiązana do prowadzenia rejestru zawierającego:

 • Kompletna, poświadczona i aktualna kopia umowy spółki.
 • Wyczerpująca lista wszystkich partnerów, wyraźnie identyfikująca każdego z nich.
 • Szczegółowe informacje na temat udziałów własnościowych posiadanych przez każdego partnera.
 • Rejestry wszelkich transferów udziałów własnościowych.

Zasadniczo każdy partner może zażądać dostępu do tego rejestru.

Nadzór i audyt

W przeciwieństwie do niektórych podmiotów korporacyjnych, ScSp nie podlega audytom wewnętrznym wymaganym przez prawo. Wymóg badania sprawozdań finansowych przez zatwierdzonego biegłego rewidenta dotyczy głównie jednostek ScSp z komandytariuszami sklasyfikowanymi jako spółki akcyjne (SA), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL), spółki komandytowo-akcyjne (SCA) lub podobne formy prawne. Ponadto wymóg ten jest uruchamiany, jeśli po dwóch kolejnych latach obrotowych przekroczone zostaną dwa z trzech poniższych kryteriów:

 • Suma bilansowa: 4,4 mln EUR.
 • Obroty netto: 8,8 mln EUR.
 • Średnia liczba pełnoetatowych pracowników: 50.

Aby sformalizować swoje istnienie, ScSp musi zarejestrować się w RCS za pośrednictwem luksemburskich rejestrów przedsiębiorstw. Rejestracja ta obejmuje ujawnienie różnych szczegółów dotyczących firmy, w tym:

 • Dokładne nazwy wspólnych partnerów.
 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy.
 • Cel korporacyjny.
 • Siedziba.
 • Nazwiska kierowników i ich upoważnienia do podpisywania.
 • Czas trwania spółki.

W szczególności nie jest konieczne wymienianie komandytariuszy z imienia i nazwiska. Ponadto SCSp musi okresowo aktualizować RCS o kolejne zmiany w akcie założycielskim, nominacje menedżerskie i inne istotne zmiany.

Rozważania księgowe i podatkowe

SCSp musi prowadzić odpowiednią dokumentację księgową, która odpowiada charakterowi i skali jego działalności. Jednakże, w przeciwieństwie do wielu innych struktur korporacyjnych, ScSp nie ma obowiązku sporządzania i składania rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz załącznika.

Opodatkowanie ScSp

Z podatkowego punktu widzenia, ScSp podlega różnym podatkom i opłatom, w tym:

 1. Stałe opłaty rejestracyjne.
 2. Podatek od nieruchomości.
 3. Podatek od działalności gospodarczej.
 4. Podatek od majątku netto (ma zastosowanie, gdy akcjonariusz jest podmiotem nieprzejrzystym).
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 6. VAT.

Warto zauważyć, że jako “przejrzysty” fiskalnie podmiot, sama ScSp nie jest opodatkowana. Częstotliwość składania deklaracji VAT zależy od rocznych obrotów firmy, przy czym w przypadku większych obrotów wymagane jest składanie deklaracji co kwartał lub co miesiąc.

Luksemburska specjalna spółka komandytowa (ScSp) oferuje atrakcyjną strukturę inwestycyjną dla tych, którzy chcą poruszać się po zawiłym krajobrazie finansów i biznesu. Unikalne połączenie elastyczności, ograniczonej odpowiedzialności i przejrzystości sprawia, że jest to atrakcyjny wybór dla funduszy inwestycyjnych i spółek osobowych. Przestrzegając wymogów regulacyjnych, prowadząc odpowiednią dokumentację i rozumiejąc implikacje podatkowe, inwestorzy i przedsiębiorstwa mogą wykorzystać ScSp do skutecznego kształtowania swoich inwestycji w dynamicznym środowisku finansowym Luksemburga. Ponieważ podmiot ten nadal zyskuje na znaczeniu, kompleksowe zrozumienie jego zawiłości jest niezbędne do odniesienia sukcesu w świecie finansów i inwestycji.

Aby założyć luksemburską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, skontaktuj się z ekspertem Damalion.