בחרו עמוד

פתיחת הפוטנציאל של איגוח בלוקסמבורג

בנוף ההולך ומתפתח של מכשירים פיננסיים, כלי האיגוח של לוקסמבורג (SVs) הופיעו כישויות חזקות, הממלאות תפקיד מרכזי בגיוון תיקי ההשקעות. כלי רכב בבעלות חוקית אלה, שהוקמו על ידי חברות וחברות בנות שלהן, מנצלות הון, מכירות ונכסים נזילים כדי ליצור הזדמנויות השקעה של צד שלישי תוך שמירה על חברת האם מפני סיכוני אשראי.

עליית רכבי האיגוח של לוקסמבורג

במהלך השנים, חברות מלוקסמבורג זיהו את החשיבות האסטרטגית של כלי איגוח (SVs) בפעילותן הפיננסית. מגמה זו מודגמת בפופולריות ההולכת וגוברת של כלי רכב אלו באזור. המוניטין של לוקסמבורג כמעצמה פיננסית מתחזק עוד יותר על ידי מגזר האיגוח והעסקאות הפיננסיות המשגשג שלה. דיווחים אחרונים מצביעים על רישום של כ-1000 SVs, עם ציפיות לצמיחה נוספת בעתיד הקרוב.

הנוף המשפטי של איגוח בלוקסמבורג

בלוקסמבורג , איגוח מקיף שני היבטים בסיסיים: התחייבויות ונכסים של צדדים שלישיים והקמת מבני הון שוק קלאסיים. התחייבויות ונכסים כרוכים במכשירים פיננסיים המוחזקים על ידי צדדים שלישיים או בבעלות ישירה של החברה, המבטיחים הן את סכום הקרן והן את התשואה על תביעות כספיות אלו.

מצד שני, מבני הון שוק קלאסיים, המובטחים על ידי SVs, מבודדים אותם מפני סיכוני פשיטת רגל. מבנים אלה נטועים לרוב בנכסים מוחשיים או בתיקי השקעות שהונדסו כדי להבטיח אבטחה. עם זאת, תיקי נכס בודד נחשבים בדרך כלל פחות מסוכנים מאלה הכרוכים בהתחייבויות של צד שלישי, בהינתן הנזילות והתנודתיות הטבועות הקשורות לנכסים שונים באיגוח.

ביצוע העסקאות מותנה בניתוח מדוקדק של אפשרויות מבניות. התיקונים האחרונים במסגרת החוקית העניקו ל-SV גמישות רבה יותר ברכישת נכסים, הן במישרין והן בעקיפין, עם מרחב פעולה משמעותי בתהליך.

מקורות מימון לרכב איגוח

כלי איגוח בלוקסמבורג מקיפים מגוון מגוון של נכסים פיננסיים, כולל נתחי שוק ואג”ח מניות, המבטיחים אותם מפני סיכונים שונים הנוגעים לתשואות. ניירות ערך חוב מהווים חלק ניכר מהמכשירים הפיננסיים המועסקים על ידי SVs, מצמצמים משמעותית את הסיכון לפשיטת רגל ומכפיפים אותם לחקיקה זרה הקובעת ביטחון השקעה.

מתקן המסחר הרב-צדדי האירו (Euro MTF) והבורסה לניירות ערך של לוקסמבורג , חלק מהשוק המפוקח האירופי, מספקות פלטפורמות למסחר במכשירים פיננסיים אלה, הן מקומיות והן בינלאומיות. יתר על כן, SVs יכולים לגשת למימון באמצעות הלוואות או מימון תוך קבוצתי, להרחיב את המשאבים הפיננסיים שלהם ולבטל את ההגבלות שהיו בעבר.

הזדמנויות למשקיעים בלוקסמבורג

השקעה ברכבי איגוח של לוקסמבורג (SVs) נהנית מסביבה גמישה ובלתי מוגבלת, כאשר משקיעים זכאים אינם כפופים למגבלות חוקיות כלשהן. עם זאת, משקיעים זרים חייבים להיות מודעים לחקיקת המכשירים הפיננסיים החלה עליהם. גמישות זו תרמה לאטרקטיביות של לוקסמבורג כמרכז עבור SVs.

הקמת רכב איגוח בלוקסמבורג

הקמת SV (רכב איגוח) בלוקסמבורג מציעה דרכים מרובות, כולל חברות בערבון מוגבל (Sàrl) , חברות בע”מ (SA) , חברות שיתופיות (SCOA), בעלות משותפת על נכסים, שותפויות כלליות (SNC), מוגבלת פשוטה פשוטה. או שותפויות מיוחדות (SCS או SCSp) , ושותפויות מאוגדות המנפיקות מניות (SCA). בעוד שתאגידים מייצגים את רוב החברות בלוקסמבורג, חלק מהמשקיעים עשויים להעדיף את המבנה הניתן להתאמה שמציעות שותפויות.

חוק האיגוח מתיר יצירת תאים מופרדים בתוך SV, המבטיח הפרדה ברורה של נכסים והתחייבויות הקשורים לכל תא. הפרדה זו מעניקה למשקיעים ולנושים זכויות ותביעות ספציפיות המוגבלות לנכסי המדור המתאים, ומעניקות רמת הגנה גבוהה יותר. בנוסף, תיקון זה מאפשר יותר אוטונומיה בהרשאת הדוחות הכספיים וחלוקת הרווחים בתוך כל תא.

חובות רגולציה וחובות דיווח

הסביבה הרגולטורית עבור SVs בלוקסמבורג נוטה בעיקר לאי-רגולציה. SVs כפופים לרגולציה רק ​​אם הם מציעים מכשירים פיננסיים לציבור באופן רציף. עם זאת, עצם הרישום של SV בבורסה אינו מרמז באופן אוטומטי על נכונות להנפקה לציבור. הסיווג כהנפקה לציבור תלוי באופי המתווך המעורב בהפצה.

עמידה בחובות הדיווח חיונית כדי להבטיח שקיפות ועמידה ברגולציה.

משטר מס עבור SVs לוקסמבורג

מסגרת המס של לוקסמבורג עבור SVs היא נוף רב פנים הכולל מסים ושיקולים שונים:

  1. מס הכנסה של חברות (CIT): חברות SV בלוקסמבורג שהוקמו כחברות כפופות ל-CIT, בשיעור סטנדרטי של 18.19%, כולל תוספת סולידריות של 7%. עם זאת, תכנון מס יעיל יכול להפחית חבות מס זו באמצעות ניכויים בגין ריבית, דיבידנדים ותשלומים אחרים לבעלי ניירות ערך או לנושים.
  2. מס עושר נטו (NWT): SVs עם חלק ניכר (90% או יותר) של נכסים פיננסיים כשירים ומזומן בנקאי במאזנם עשויים להיות כפופים ל-NWT שנתי מינימלי של 4,815 יורו. SVs שאינם עומדים בקריטריונים אלה עשויים להתמודד עם שיעורי NWT משתנים על סמך סך הנכסים הגולמיים שלהם.
  3. כלי רכב שקופים למיסוי: חלק ממבני SV פועלים ככלי רכב שקופים למס, כאשר המשקיעים נושאים בחבות המס על ההכנסה המופקת ולא על ה-SV עצמו.
  4. חוקי מחירי העברה: חוקי תמחור ההעברה של לוקסמבורג, במיוחד סעיפים 56 ו-56 bis של חוק מס ההכנסה של לוקסמבורג , מציגים דרישות ספציפיות עבור SVs, המשפיעות על שיקולי המס והסדרי האמנה שלהם.
  5. השפעת הרגולציה: התפתחויות רגולטוריות, כגון ההנחיה נגד מניעת מס (ATAD) ותיקוניה (ATAD I ו-II), כמו גם ה- Multilateral Instrument (MLI), משפיעות על נוף המס עבור SVs, מה שמחייב ציות ותכנון קפדניים.

ניווט במשטר המס של לוקסמבורג

למרות משטר המס המורכב, ה-SVs של לוקסמבורג נהנים מיתרונות מסוימים, לרבות פטורים מיחסי חוב להון עצמי, שאינם מוגדרים במפורש בחקיקת המס. גמישות זו מאפשרת ל-SVs לייעל את מבני המס שלהם ביעילות.

עבור פעולות החזקת השקעות, יחס חוב-הון של 85/15 משמש כנמל בטוח עבור SOPARFIs, וכתוצאה מכך רווחי יעילות פוטנציאליים עבור SVs בהשוואה למבנים פיננסיים אחרים. בנוסף, הרשת הענפה של אמנות כפל מס של לוקסמבורג מעניקה ל-SV גישה להנחיות האיחוד האירופי ולתקנות האיחוד האירופי.

אתגרים רגולטוריים והקשר גלובלי

ה-SVs של לוקסמבורג חייבים להתמודד עם תקנות בינלאומיות מתפתחות, כולל מבחן המטרה העיקרית (PPT), אמצעי הגבלת הטבות (LOB) וההשפעה של הכלי הרב-צדדי (MLI). התפתחויות אלו שואפות לשמור על איזון בין ציות למס בינלאומי לבין יכולת ההסתגלות הנדרשת כדי לקיים את הפיתוי של לוקסמבורג כיעד לעסקאות איגוח.

אלמנטים המשפיעים על יישום מוצלח של PPT כוללים יציבות פוליטית, כוח עבודה רב לשוני מיומן, הנחיות אמינות לאיגוח נכסים ורשת נרחבת של אמנות כפל מס. שילוב זה של גורמים מבטיח ש-SVs עומדים בקריטריונים להטבות האמנה תוך שמירה על גמישות בפעילותם.

מחירי העברה ומעבר לכך

רשויות המס בלוקסמבורג הגבירו את המיקוד שלהן בעסקאות עם צדדים קשורים בשל חוקי מחירי העברה המתפתחים. למרות שלפיתוחים אלה עשויות להיות השלכות מעשיות מוגבלות על SVs, הם מדגישים את החשיבות של ציות ושיקולי אמנה.

לסיכום, חברות SV של לוקסמבורג ממלאות תפקיד מרכזי בגיוון הזדמנויות השקעה, תוך מינוף מסגרת חוקית חזקה ומשטר מס גמיש. בעוד שהניווט ברשת הסבוכה של תקנות ודינמיקת מס בינלאומית מציבה אתגרים, היא גם מציעה הזדמנויות לפתרונות חדשניים ולתכנון פיננסי אסטרטגי. בעוד לוקסמבורג ממשיכה להסתגל לסטנדרטים העולמיים המתפתחים, SVs נותרו מרכיב חיוני בנוף הפיננסי, ומציע למשקיעים פלטפורמה בטוחה ורב-תכליתית לעסקאות איגוח.

לסיוע בהקמת רכב האיגוח שלך בלוקסמבורג וניווט במורכבות של המסגרת המשפטית והמיסוי שלו, צור קשר עם Damalion Luxembourg. החשיבה היזמית והמומחיות שלנו יעזרו לך לנצל את מלוא הפוטנציאל של המודל העסקי שלך, תוך הבטחת יצירת ערך בת קיימא.

צור קשר עם המומחה שלך בדמליון עוד היום כדי לרשום את רכב האיגוח שלך ולצאת למסע של חדשנות פיננסית.