Valitse sivu

Luxemburgin virallisessa lehdessä julkaistiin 28. heinäkuuta 2016 uusi, 23. heinäkuuta 2916 annettu laki, joka määrittelee varatun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (RAIF). Tämä pantiin täytäntöön sen jälkeen, kun Luxemburgin parlamentti hyväksyi lain. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -laki tuli voimaan kolme päivää sen virallisen julkaisupäivän jälkeen.

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -laki vahvistaa entisestään suurherttuakunnan sijoitusvälineiden valikoimaa. Se vastaa ratkaisevaan tarpeeseen tarjota kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille edullinen vaihtoehto muille rahastojen lainkäyttöalueille Euroopassa ja muualla maailmassa.

Laki annettiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien nopeasti muuttuvan sääntelyympäristön syntyessä. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) kuvastaa suurherttuakunnan siirtymistä pois kaksitasoisesta valvonnasta sallimalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (AIF) perustamisen, joka sisältää kaikki säännellyn sijoituksen ominaisuudet, mutta ilman Luxemburgin ennakkolupaa. Rahoitussektorin valvontakomissio (CSSF). Sen sijaan varattua vaihtoehtoista sijoitusrahastoa (RAIF) valvoo välillisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja (AIFM).

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) on tervetullut kehityskohde rahaston perustajille, jotka haluavat tarjota sijoittajille sijoitustuotteen, jossa on erikoistuneen sijoitusrahaston (SIF) tai sijoituspääoman riskipääoman (SICAR) edut ja samalla nauttia nopea käyttöönotto, kevyt sääntelytoimet ja joustavuus perustamisasiakirjojen muuttamiseen ilman rahoitussektorin valvontatoimikunnan (CSSF) hyväksyntää.

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -tausta

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastoa inspiroineen lainsäädäntökehityksen perusteet ovat vahvasti juurtuneet Euroopan unionin sääntelyn painopisteen viimeaikaiseen siirtymiseen itse rahastojen säätelystä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevasta direktiivistä annetun direktiivin 2011/61/EU hyväksymisen jälkeen (AIFMD) EU:n jäsenvaltioissa vallitseviin kansallisiin lakeihin, sidosryhmien keskuudessa heräsi kysymyksiä kaksinkertaisen lisenssin tarpeesta päästäkseen ei-vähittäissijoittajiin yleiseurooppalaisen passijärjestelmän kautta, koska vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettu direktiivi (AIFMD) on Se ei ole pohjimmiltaan tuoteasetus, eikä sitä sellaisenaan tehty säätelemään suoraan vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja (AIF).

Uuden varattuja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja (RAIF) koskevan lain mukaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva direktiivi (AIFMD) ei edellytä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen olevan minkään tuotantolakien tai viranomaisten suoran sääntelyvalvonnan alaisia. Tämä on inspiroinut uuden sukupolven, täysin vaatimustenmukaisten, sääntelemättömien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (AIF) kehittämistä, jota voidaan markkinoida kaikkialla EU:ssa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston rahastonhoitajalle myönnetyn lisenssin ansiosta.

Luxemburgissa RAIF-lain (Reserved Alternative Investment Fund) käyttöönotto vahvistaa suuntausta tarjoamalla erityisen sääntelykehyksen. koska vaihtoehtoiset sijoitusrahastot eivät vaadi rahoitussektorin valvontatoimikunnan (CSSF) suoraa valvontaa, vaikka ne hyötyvät aktiivisesti vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (AIFMD) sääntelyjärjestelmästä, joka mahdollistaa varattujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (RAIF) hoitajien suoran pääsyn sijoittajille eri puolilla Eurooppaa, jotka käyttävät vaihtoehtoisen sijoitusrahastonhoitajan passijärjestelmää.

Varatun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tärkeimmät ominaisuudet

Varattuja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja koskevan lain mukaisesti, joka on monilta osin samanlainen kuin erikoistunut sijoitusrahasto , varatulla vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on seuraavat ominaisuudet:

Laajuus ja kelpoiset sijoittajat

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -järjestelmä on kaikkien hajautettujen Luxemburgin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen käytettävissä, ja se on varattu vain hyvin perillä oleville sijoittajille ja joiden perustamisasiakirjat ovat RAIF-lain alaisia.

Kuten erikoistunut sijoitusrahasto (SIF), hyvin perillä oleva sijoittaja määritellään yhdeksi tai useammaksi seuraavista:

 • Institutionaaliset organisaatiot
 • Ammattimaiset sijoittajat
 • Muut sijoittajat

Kaikkien hyvin perillä olevien sijoittajien on vahvistettava kirjallisesti asemansa perehtyneenä sijoittajana, sijoitettava vähintään 125 000 euroa tai heillä on oltava luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai yhteissijoitusyrityksen todentama asiantuntemus, kokemus ja tiedot suunnitellun sijoituksen arvioimiseksi. Siirrettävien osakkeiden (UCITS) rahastoyhtiö tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Valvonta

Toisin kuin erikoistunut sijoitusrahasto (SIF) ja sijoitusyhtiö riskipääomasijoitusyhtiö (SICAR) , vaihtoehtoinen vararahasto (RAIF) ei edellytä rahoitussektorin valvontatoimikunnan (CSSF) ennakkohyväksyntää tai jatkuvaa lupaa. valvontaa.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat (Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat) voivat markkinoida varattuja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja (RAIF) heti, kun asiakirjat on toimitettu ja ulkopuolinen valtuutettu vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja on nimitetty, ja he varmistavat markkinoille pääsyn nopeuden, joka on vertaansa vailla olemassa oleviin. säännellyt vaihtoehtoiset sijoitusrahastot Luxemburgissa.

Hallinto

 1. Varattuja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja voi hallinnoida ulkopuolinen valtuutettu rahastonhoitaja, jonka ei tarvitse olla valtuutettu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja (AIFM) Luxemburgissa.
 2. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen rahastonhoitaja hoitaa Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen rahastoa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (AIFMD) säännösten mukaisesti.

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -oikeudelliset muodot

Erikoissijoitusrahaston tapaan varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi olla Luxemburgin sijoitusrahasto (FCP) tai vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (SICAV) tai mikä tahansa muu muoto, mukaan lukien kiinteä pääomasijoitusyhtiö. Riskipääomasijoitusyhtiön (SICAR) tapauksessa varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi olla seuraavissa oikeudellisissa muodoissa:

 • julkinen osakeyhtiö (SA)
 • Yksityinen osakeyhtiö (SARL)
 • Corporate Partnership Limited by Shares (SCA)
 • Common Limited Partnership (SCS)
 • Special Limited Partnership (SCSp)
 • Osuuskunta perustettiin julkiseksi osakeyhtiöksi (SCoSA)

Oikeudellisesta muodosta riippumatta vähimmäispääomavaatimus on 1,25 miljoonaa euroa, joka on Reserved Alternative Investment Fund -rahaston saavutettava 12 kuukauden kuluessa perustamispäivästä.

Varattujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen joustava strukturointi

Yksi ominaisuus, joka erottaa varatut vaihtoehtoiset rahastot (RAIF) muista sääntelemättömistä vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (AIF), on se, että varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto (RAIF) voidaan strukturoida moniosastoiseksi rahasto- tai kattorahastoksi. Tässä kokoonpanossa alarahastolla voi olla oma sijoittajaluokkansa, sijoituspolitiikka, erilliset palkkiot, jakelurakenne sekä arvopapereiden ja korkojen liikkeeseenlaskua ja lunastusta koskevat säännöt, joita kutsutaan myös erottelumenetelmäksi.

Alarahasto voi julkaista erillisen esitteen tarjousasiakirjasta saman Reserved Alternative Investment Fund -sateenvarjon osastojen välillä, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Luxemburgin RAIFin määrittäminen

 1. Reserved Alternative Investment Fund -rahaston yhtiöjärjestys tulee kirjata ja vahvistaa notaarin viiden työpäivän kuluessa sen perustamispäivästä.
 2. Julkisen notaarin on arvioitava perustuslain laillisuus, kyky määrittää sen perustajat sekä rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevien sääntöjen noudattaminen.
 3. Common Limited Partnership (SCS) ja Special Limited Partnership (SCSp) ovat velvollisia toimittamaan notaarin vahvistaman valaehtoisen todistuksen, mikä on lisähallinnollinen vaihe niiden perustamisessa.
 4. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston perustamista koskeva huomautus on toimitettava Luxemburgin kauppa- ja yritysrekisteriin julkaisua varten 15 päivän kuluessa valaehtoisen todistuksen vahvistamisesta.
 5. Reserved Alternative Investment Fund on 20 päivän kuluessa notaarin vahvistaman valaehtoisen todistuksen päivämäärästä kirjattava erilliselle Luxemburgin kauppa- ja yhtiörekisterin suojaamalle listalle.

Talletusyhteisö

Reserved Alternative Investment Funds -rahastojen on nimettävä säilytysyhteisö, jonka kotipaikka tai sivukonttori sijaitsee Luxemburgissa.

Muuntaminen

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -laki mahdollistaa olemassa olevien sijoitusvälineiden, olivatpa ne säänneltyjä tai sääntelemättömiä, muuntamisen Reserved Alternative Investment Funds -rahastoiksi, jos tietyt ehdot täyttyvät.

 1. Sijoittajien on hyväksyttävä muuntaminen, ja yhteisön on oltava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin mukainen.
 2. Sijoitusvälineiden, kuten osan I yhteissijoitussitoumusten, erikoistuneiden sijoitusrahastojen tai riskipääomasijoitusyhtiön, on saatava rahoitussektorin valvonnan komission (CSSF) hyväksyntä ja muutettava rahaston perustamisasiakirjoja ja rahaston tarjousasiakirjaa.
 3. Sääntelemättömien rakenteiden osalta kommandiittiyhtiösopimukseen on tehtävä muutoksia.
 4. Muu kuin luxemburgilainen yhteisö voi muuttua RAIF:ksi (Reserved Alternative Investment Fund), jos sillä voi olla kotipaikka kotimaansa lakien mukaan. Muuntaminen voidaan toteuttaa vain sulautumisella, joka voidaan tehdä apporttiomaisuutena tai muulla mekanismilla.
 5. Reserved Alternative Investment Fund -rahasto voidaan myös muuntaa säännellyksi sijoitusyhtiöksi.

Tietoa sijoittajille

 1. Reserved Alternative Investment Fund -rahaston on esitettävä tarjousasiakirja, jonka kansilehdellä on oltava näkyvä maininta siitä, että rahasto ei ole Finanssisektorin Valvontatoimikunnan (CSSF) valvonnan alainen.
 2. Sijoittajatietojen ilmoittaminen on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (AIFMD) mukainen vaatimus, ja se on sijoittajien saatavilla.
 3. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston on toimitettava tilintarkastettu vuosikertomus jokaiselta tilikaudelta, ja sen on oltava sijoittajien saatavilla.

Varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahastomarkkinointi

 1. Varattu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto (RAIF) hyötyy yleiseurooppalaisesta passijärjestelmästä ja asetetaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien saataville. Näin he voivat markkinoida Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastoa ammattimaisille sijoittajille Euroopan unionissa.
 2. Kun Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastoa markkinoidaan sijoittajille Euroopan unionin ulkopuolella, sen on noudatettava kullekin lainkäyttöalueelle voimassa olevia kansallisia sijoitussääntöjä.
 3. Suljetun Reserved Alternative Investment Fundin (RAIF) katsotaan noudattavan 10. heinäkuuta 2005 annettua lakia arvopapereiden esitteestä, jos se haluaa toteuttaa yleisön tarjoamisen tai ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

Varatun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (RAIF) verotusjärjestelmä

 1. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ei ole Luxemburgin verojen alainen, mukaan lukien varallisuusvero, tulovero ja Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston tuotosta perittävät verot.
 2. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) on 0,01 %:n vuosittaisen merkintäveron alainen, joka lasketaan RAIF:n (Reserved Alternative Investment Fund) nettovarallisuudesta kunkin vuosineljänneksen lopussa.
 3. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastoon (RAIF) voidaan soveltaa samanlaista valinnaista järjestelmää kuin riskipääomasijoitusyhtiöihin (SICAR) sovelletaan seuraavin ehdoin:
 1. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston on julkistettava, että sen tavoitteena on sijoittaa yksinomaan riskipääomaan.
 2. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) on varatun vaihtoehdon ehtojen alainen.

Sijoitusrahastolaki (RAIF), joka tarjoaa vaihtoehtoisen verojärjestelmän

 1. Riskipääomasijoituksia harjoittaviin Reserved Alternative Investment Funds (RAIF) -rahastoihin sovelletaan Luxemburgissa yleisiä yhtiöveroja, mukaan lukien kunnallisvero, yhtiövero ja solidaarisuuslisä.
 2. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahaston hallussa olevista arvopapereista saadut tulot, myynnistä, panoksesta tai selvitystilasta saadut tulot vapautetaan kokonaan verosta.
 3. Riskipääomaan sijoittavat varatut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (RAIF) voivat hyötyä Luxemburgin muiden maiden kanssa tekemästä kalliista kaksinkertaisen verotuksen verkostosta.
 4. Kattorahastoksi muodostettuun Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastoon sekä sen alarahastoihin sovelletaan sovellettavaa verotuskohtelua. Tämä tarkoittaa, että tiettyjen alarahastojen on mahdotonta arvioida merkintäverojärjestelmää.

Damalion on ammattimainen konsulttiyritys, jolla on laaja kokemus sijoittajien ja rahastojen perustajien avustamisesta RAIF:n (Reserved Alternative Investment Fund) strukturoinnissa Luxemburgissa. Hyödyntämällä laajaa yrityksen ja sijoitustoiminnan perustamiseen sekä hallinnointitoimintoihin osallistuvien ammattilaisten verkostoamme varmistamme, että hyvin perillä oleville sijoittajille tarjotaan erinomaista tukea alusta loppuun. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan jo tänään , jos haluat tietää lisää koko konsultointipalvelustamme.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.