Selecteer een pagina

Op 28 juli 2016 is in het Luxemburgse staatsblad de nieuwe wet van 23 juli 2916 tot afbakening van het Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) gepubliceerd. Deze is ten uitvoer gelegd na de aanneming van de wet door het Luxemburgse parlement. De wet betreffende de Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF) is drie dagen na de officiële bekendmaking ervan in werking getreden.

De wet op het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) versterkt het investeringsinstrumentarium in het Groothertogdom nog verder. Zij beantwoordt aan de cruciale behoefte om zowel binnenlandse als internationale beleggers een voordelig alternatief te bieden voor andere jurisdicties inzake fondsen in Europa en andere delen van de wereld.

De wet werd uitgevaardigd tijdens de opkomst van een snel veranderend regelgevingslandschap voor beheerders van alternatieve beleggingsfondsen. Het Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) weerspiegelt de verschuiving van het Groothertogdom van toezicht in twee lagen, door de oprichting van een alternatief beleggingsfonds (AIF) mogelijk te maken, met alle kenmerken van een gereglementeerde belegging, maar zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de Luxemburgse Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) nodig is. In plaats daarvan zal een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) indirect onder toezicht staan van een beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Manager – AIFM).

Het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) is een welkome ontwikkeling voor fondsinitiatiefnemers die beleggers een beleggingsproduct willen aanbieden met de gunstige kenmerken van een gespecialiseerd beleggingsfonds (SIF) of een beleggingskapitaal met risicokapitaal (SICAR), en tegelijkertijd willen profiteren van de voordelen van een snelle oprichting, een lichte reglementaire tussenkomst en de flexibiliteit om oprichtingsdocumenten te amenderen zonder de goedkeuring van een Commissie van toezicht op de financiële sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF).

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) Achtergrond

De reden voor de ontwikkeling van de wetgeving die aan de basis ligt van de oprichting van het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) is stevig geworteld in de recente verschuiving in de regelgevingsfocus van de Europese Unie van de regulering van de fondsen zelf naar die van de beheerders van alternatieve beleggingsfondsen.

Na de aanneming van Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD) in de nationale wetgevingen van de EU-lidstaten, rezen bij de belanghebbenden vragen over de noodzaak van een dubbele vergunning om via de pan-Europese paspoortregeling toegang te krijgen tot niet-kleinhandelsbeleggers, aangezien de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD) in wezen geen productregelgeving is en als zodanig niet is opgesteld om alternatieve beleggingsfondsen (abi’s) rechtstreeks te reguleren.

Krachtens de nieuwe wet inzake voor verkoop beschikbare alternatieve beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) is het op grond van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD) niet noodzakelijk dat alternatieve beleggingsfondsen onderworpen zijn aan enige productiewetgeving of rechtstreeks gereglementeerd toezicht door de autoriteiten. Dit heeft de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuwe generatie volledig conforme, ongereguleerde alternatieve beleggingsfondsen (AB’s), die in de hele EU kunnen worden verhandeld dankzij de vergunning die aan de beheerder van het alternatieve beleggingsfonds is verleend.

In Luxemburg versterkt de invoering van de wet op de gereserveerde alternatieve beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) de trend door een specifiek regelgevingskader te bieden. aangezien alternatieve beleggingsfondsen geen direct toezicht van de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) behoeven, terwijl zij wel actief profiteren van de regelgeving van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD), die beheerders van Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s) directe toegang biedt tot beleggers in heel Europa door gebruik te maken van de paspoortregeling voor beheerders van alternatieve beleggingsfondsen.

Belangrijkste kenmerken van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds

Overeenkomstig de Wet op het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds, die in veel opzichten vergelijkbaar is met het Gespecialiseerd Beleggingsfonds ), zal het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds de volgende kenmerken vertonen:

Werkingssfeer en in aanmerking komende investeerders

De regeling inzake Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) is beschikbaar voor alle gediversifieerde Luxemburgse Alternatieve Beleggingsfondsen, die uitsluitend zijn voorbehouden aan goed ingelichte beleggers en waarvan de oprichtingsdocumenten bepalen dat zij onderworpen zijn aan de wet inzake Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF).

Vergelijkbaar met een gespecialiseerd beleggingsfonds (SIF), wordt een goed geïnformeerde belegger gedefinieerd als een of meer van de volgende:

 • Institutionele organisaties
 • Professionele beleggers
 • Andere investeerders

Alle welingelichte beleggers moeten hun status van welingelichte belegger schriftelijk bevestigen, ten minste 125.000 euro beleggen, of beschikken over deskundigheid, ervaring en kennis om de overwogen belegging te beoordelen, die zijn geverifieerd door een kredietinstelling, een beleggingsonderneming, een beheermaatschappij van een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) of een beheerder van een alternatief beleggingsfonds.

Toezicht

In tegenstelling tot Gespecialiseerde Beleggingsfondsen (SIF’s) en Beleggingsmaatschappijen in Risicokapitaal (SICAR’s) is een Reserve Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) niet onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF), noch aan doorlopend toezicht.

Beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (abi-beheerders) kunnen de Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Funds – RAIF’s) verhandelen zodra de documentatie in werking is getreden en de externe erkende beheerder van het alternatieve beleggingsfonds is aangesteld, waardoor een marktintroductiesnelheid wordt gegarandeerd die niet kan worden geëvenaard door de bestaande gereglementeerde alternatieve beleggingsfondsen in Luxemburg.

Beheer

 1. Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen kunnen worden beheerd door een externe erkende fondsbeheerder die in Luxemburg geen erkende beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM) hoeft te zijn.
 2. Een beheerder van een alternatief beleggingsfonds zal het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds beheren overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD).

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) Rechtsvormen

Evenals een Gespecialiseerd Beleggingsfonds kan een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds de vorm aannemen van een fonds voor gemene rekening in Luxemburg (GBF) of een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK), of een andere vorm, waaronder een beleggingsmaatschappij met vast kapitaal. In het geval van een beleggingsmaatschappij in risicokapitaal (SICAR) kan een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds de volgende rechtsvormen aannemen:

 • Naamloze vennootschap (SA)
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Vennootschap op aandelen (SCA)
 • Gemeenschappelijke commanditaire vennootschap (SCS)
 • Speciale commanditaire vennootschap (SCSp)
 • Coöperatieve vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (SCoSA)

Ongeacht de rechtsvorm is het vereiste minimumkapitaal vastgesteld op 1,25 miljoen euro, een bedrag dat door het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds moet worden bereikt binnen twaalf maanden na de datum van oprichting.

Flexibele structurering van voorbehouden alternatieve beleggingsfondsen

Een van de kenmerken die Voorbehouden Alternatieve Fondsen (RAIF’s) onderscheiden van andere niet-gereglementeerde Alternatieve Beleggingsfondsen (AB’s), is dat een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) kan worden gestructureerd als een vehikel met meerdere compartimenten of als een paraplufonds. In deze opzet kan het compartiment zijn eigen categorie beleggers, beleggingsbeleid, afzonderlijke vergoedingen, distributiestructuur en regels voor de uitgifte en terugkoop van effecten en belangen hebben, ook wel de “ring-fencing”-benadering genoemd.

Een compartiment van eenzelfde Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds kan een afzonderlijk prospectus of aanbiedingsdocument uitgeven, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Oprichting van uw Luxemburgse RAIF

 1. De statuten van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds moeten binnen vijf werkdagen na de datum van oprichting worden vastgelegd en door een notaris worden geverifieerd.
 2. Een notaris moet de wettigheid van de grondwet beoordelen, nagaan of de oprichters in staat zijn de grondwet vast te stellen en nagaan of de toepasselijke voorschriften inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden nageleefd.
 3. De gewone commanditaire vennootschappen (SCS) en de speciale commanditaire vennootschappen (SCSp) moeten een door de notaris bekrachtigde beëdigde verklaring overleggen, die een extra administratieve stap vormt bij hun oprichting.
 4. Binnen 15 dagen na de datum van de notariële akte moet de nota over de oprichting van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RABV) met het oog op de publicatie ervan worden neergelegd bij het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg.
 5. Binnen 20 dagen na de datum van de notariële verklaring moet een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds worden ingeschreven op een afzonderlijke lijst die wordt bijgehouden door het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister.

Depositaris

Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen moeten een bewaarder aanwijzen die zijn statutaire zetel of een bijkantoor in Luxemburg heeft.

Conversie

De wet op de Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (Reserved Alternative Investment Funds – RAIF) staat toe dat bestaande, al dan niet gereglementeerde beleggingsvehikels worden omgezet in Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

 1. De beleggers moeten de omzetting goedkeuren en de entiteit moet voldoen aan de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen.
 2. Beleggingsvehikels zoals instellingen voor collectieve belegging Deel I, gespecialiseerde beleggingsfondsen of beleggingsvennootschappen in risicokapitaal moeten de goedkeuring van de Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF) verkrijgen en de oprichtingsdocumenten en het aanbiedingsdocument van het fonds wijzigen.
 3. Voor niet-gereglementeerde structuren moeten wijzigingen worden aangebracht in de commanditaire vennootschapsovereenkomst.
 4. Een niet-Luxemburgse entiteit kan zich omvormen tot een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) indien zij volgens het recht van haar land van herkomst kan worden gedomicilieerd. De omzetting kan alleen worden gerealiseerd door middel van een fusie die kan plaatsvinden als inbreng in natura of een ander mechanisme.
 5. Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds kan ook worden omgezet in een gereglementeerde beleggingsmaatschappij.

Informatie voor beleggers

 1. Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds moet een aanbiedingsdocument opstellen waarin op de voorpagina zichtbaar wordt vermeld dat het fonds niet onder het toezicht van de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) valt.
 2. Op grond van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD) is informatieverstrekking aan beleggers een vereiste en wordt zij aan beleggers ter beschikking gesteld.
 3. Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) moet voor elk boekjaar een gecontroleerd jaarverslag indienen, dat voor de beleggers beschikbaar moet zijn.

Voorbehouden Marketing Alternatieve Beleggingsfondsen

 1. Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) zal profiteren van de pan-Europese paspoortregeling en ter beschikking worden gesteld van beheerders van alternatieve beleggingsfondsen. Hierdoor kunnen zij het Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) op de markt brengen voor professionele beleggers in de Europese Unie.
 2. Bij de verhandeling van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RBI) aan beleggers buiten de Europese Unie moeten de bestaande nationale plaatsingsregels in elk rechtsgebied in acht worden genomen.
 3. Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen van het closed-end type (RAIF) worden geacht de wet van 10 juli 2005 betreffende het prospectus voor effecten na te leven als zij een openbare aanbieding of toelating tot de handel wensen uit te voeren.

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) belastingregeling

 1. Het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) is niet onderworpen aan Luxemburgse belastingen, met inbegrip van vermogensbelasting, inkomstenbelasting en belastingen op de door het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) gerealiseerde inkomsten.
 2. Het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) is onderworpen aan een jaarlijkse inschrijvingsbelasting van 0,01%, berekend op het totale nettovermogen van het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF), dat aan het einde van elk kwartaal wordt gewaardeerd.
 3. Een facultatieve regeling die vergelijkbaar is met die welke wordt toegepast op beleggingsmaatschappijen in risicokapitaal (SICAR’s), kan onder de volgende voorwaarden worden toegepast op Reserved Alternative Investment Funds (RAIF):
 1. Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) zal moeten bekendmaken dat het tot doel heeft uitsluitend in risicokapitaal te beleggen.
 2. Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) is onderworpen aan de bepalingen van het Voorbehouden Alternatief.

Investeringsfonds (RAIF) wet, die voorziet in een alternatieve belastingregeling

 1. Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s) die zich bezighouden met risicokapitaal, zullen in Luxemburg worden onderworpen aan de algemene vennootschapsbelasting, met inbegrip van de gemeentelijke belasting op ondernemingen, de vennootschapsbelasting en de solidariteitstoeslag.
 2. Inkomsten uit effecten die worden aangehouden door een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF), inkomsten uit de verkoop, inbreng of liquidatie zullen volledig zijn vrijgesteld.
 3. Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen (RAIF’s) die zich met risicokapitaal bezighouden, kunnen profiteren van het dure netwerk van dubbelbelastingverdragen dat Luxemburg met andere landen heeft gesloten.
 4. Een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) dat als paraplufonds is gestructureerd, zal net als zijn subfondsen onderworpen zijn aan de toepasselijke fiscale behandeling. Dit betekent dat het voor bepaalde compartimenten onmogelijk is om te worden beoordeeld met het regime van de inschrijvingstaks.

Damalion is een professioneel adviesbureau met ruime ervaring in het bijstaan van investeerders en initiatiefnemers van fondsen bij het structureren van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) in Luxemburg. Door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk van professionals die betrokken zijn bij het opzetten van bedrijven en investeringen, en bij managementactiviteiten, zorgen wij ervoor dat goed geïnformeerde investeerders van begin tot eind uitstekend worden ondersteund. Neem vandaag nog contact op met een Damalion expert als u meer wilt weten over ons volledige pakket van adviesdiensten.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.