Utwórz lub zmień siedzibę istniejącego funduszu w Luksemburgu - Damalion - Independent consulting firm.
Zaznacz stronę

Luksemburg to mały, ale dobrze prosperujący kraj w Europie, który zajmuje czołową pozycję w branży funduszy hedgingowych. Inicjatorzy funduszy, którzy chcą uzyskać dostęp do dużych inwestorów i obiecujących inwestycji w Europie, Ameryce Południowej i Azji, wybierają Luksemburg jako jurysdykcję dla tworzenia lub re-domicyliacji funduszy hedgingowych.

System podatkowy i ramy regulacyjne w Luksemburgu sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjna siedziba dla zarządzających funduszami hedgingowymi i inicjatorów funduszy. Ponadto branża dostawców usług oraz strategiczne położenie na mapie sprawiają, że Luksemburg jest idealnym miejscem dla inwestorów i menedżerów, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele o inwestycje z sąsiednich rynków rozwiniętych.

Luksemburskie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZA FI) jeszcze bardziej zwiększyły popularność i złożoność Luksemburga jako jurysdykcji w zakresie inwestycji alternatywnych.

Proces re-domicylacji funduszy w Luksemburgu

Założenie zagranicznego funduszu hedgingowego w Luksemburgu wiąże się z szeregiem procedur. Aby stać się osobą prawną zarejestrowaną zgodnie z prawem luksemburskim, fundusz z siedzibą za granicą może wybrać przeniesienie swojej siedziby poprzez zmianę miejsca zamieszkania na Luksemburg.

Istnieją dwa sposoby zmiany miejsca zamieszkania funduszu hedgingowego w Luksemburgu:

Twarda re-domicyliacja

 • Dotyczy to przeniesienia siedziby funduszu do Luksemburga przy zachowaniu jego osobowości prawnej.

Miękka re-domicylacja

I

 • Wkłady rzeczowe w aktywa funduszu zagranicznego są przenoszone do nowego funduszu luksemburskiego.
 • Zagraniczna instytucja inwestycyjna staje się wówczas inwestorem funduszu luksemburskiego.
 • Fundusz zagraniczny zostanie następnie poddany likwidacji.
 • Likwidowane udziały lub jednostki zostaną rozdzielone między inwestorów luksemburskiego funduszu hedgingowego.

II

 • Wkłady niepieniężne wnoszone przez inwestorów funduszu zagranicznego do nowo utworzonego funduszu luksemburskiego.
 • Inwestorzy otrzymają udziały lub jednostki uczestnictwa w luksemburskim funduszu hedgingowym.
 • Fundusz zagraniczny zostanie wówczas zlikwidowany, a fundusz luksemburski stanie się posiadaczem aktywów byłego funduszu zagranicznego.

 • Przekwalifikowanie funduszu zagranicznego do luksemburskiego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS część II), wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego (SIF) w formie funduszu typu SICAV, SICAF lub funduszu wspólnego.
 • Przekwalifikowanie funduszu zagranicznego na przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS część II) lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny (SIF) wyłącznie w formie SICAV lub SICAF
 • Połączenie funduszu zagranicznego z przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS część I), specjalistycznym funduszem inwestycyjnym (SIF) jako SICAV, SICAF lub funduszem wspólnym.

Preferowana metoda re-domicylacji będzie w dużej mierze zależeć od wybranej struktury prawnej, a nie od strategii inwestycyjnej czy klasy aktywów. Ponadto proces tworzenia lub zmiany miejsca siedziby funduszu hedgingowego będzie się różnił w zależności od charakteru luksemburskiego instrumentu inwestycyjnego i metody przeniesienia.

Re-domicylacja zagranicznych funduszy hedgingowych w Luksemburgu wynika z chęci wykorzystania przez zarządzających inwestycjami alternatywnymi swobody marketingowej dostępnej w Unii Europejskiej dla funduszy, które stosują się do kolejnych dyrektyw w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. Przedsiębiorstwa Zbiorowego Inwestowania w Zbywalne Papiery Wartościowe stały się złotym standardem w zakresie transgranicznej dystrybucji funduszy, akceptowanym we wszystkich państwach członkowskich UE i innych jurysdykcjach na całym świecie.

Fundusz hedgingowy re-domicylowany w Luksemburgu będzie uważany za rezydenta podatkowego i będzie podlegał zwykłym stawkom podatkowym, chyba że udziałowcy wybiorą instrument inwestycyjny, który pozwala na szczególne zwolnienia podatkowe, jak np. specjalistyczny fundusz inwestycyjny (SIF), fundusz venture capital (SICAR) lub fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV).

Damalion wspiera inicjatywy Wielkiego Księstwa mające na celu przyciągnięcie zarządzających funduszami hedgingowymi poprzez pomoc zagranicznym zarządzającym funduszami i inicjatorom w zmianie siedziby lub utworzeniu funduszu luksemburskiego. Wykorzystując naszą rozległą globalną sieć usług, służymy naszym doświadczeniem inwestorom zagranicznym i inicjatorom, którzy chcą wprowadzić swoje inwestycje na rynek UE. Aby dowiedzieć się więcej o procesie re-domicylacji funduszu zagranicznego w Luksemburgu, już dziś skontaktuj się z ekspertem Damalion.

Informacje te nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady podatkowej lub prawnej. Sugerujemy omówienie Państwa konkretnej sytuacji z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub prawnym.