Všem správcům ze zemí mimo EU se v rámci směrnice AIFMD rozšířily možnosti. Získaly přístup k institucionálním investorům v EU. Kromě režimu soukromého umisťování a přístupových fondů se objevilo mnoho nových možností. Konkrétně se jedná o lucemburský paralelní nástroj, který poskytuje nové možnosti pro investiční komunitu ze zemí mimo EU.

Konstrukce se obvykle skládá z více paralelních fondů, které společně investují do stejného podkladového aktiva. Struktura fondů činí správci potíže. Kromě toho vyžaduje jednání s různými subjekty, které se pohybují napříč jurisdikcemi a jejichž investoři požadují rovné zacházení.

V současné době je nejatraktivnější destinací pro zakládání paralelních fondů Lucembursko. Zejména pokud je vaším záměrem zaměřit se na evropský kapitál podle směrnice o alternativních investičních fondech. Tyto fondy jsou zpravidla sponzorovány správci fondů mimo EU. Tyto nástroje investují společně s hlavním fondem z Jersey nebo Kajmanských ostrovů. Při zakládání hlavního fondu v Lucembursku však můžete využít i větší flexibilitu. Zavedení jiné struktury od roku 2016 umožnilo investorům zachovat si omezenou odpovědnost a větší flexibilitu, pokud jde o převahu práva obchodních společností. Jedná se o komanditní společnost, zkráceně Lux LP (Luxembourg Limited Partnership ). Kromě uvedených výhod má také přístup ke správcovským a marketingovým pasům podle směrnice EU AIFMD. K dnešnímu dni bylo vytvořeno více než 1000 LP Lux.

Vytvoření společnosti Lux Limited Partnership (LP) působící podle směrnice AIFMD

Investice a odprodej paralelního fondu obvykle probíhají společně s hlavním fondem. Oba fondy fungují ve stejném období a na poměrném základě podle závazků investorů. Paralelní fondy jsou strukturálně podobné hlavnímu fondu. Až na několik rozdílů, které jsou záměrně ponechány, aby byl zajištěn soulad s požadavky. Investoři v EU podléhají specifickým daňovým, regulačním a investičním pravidlům.

Při vytváření modelu fungování fondu je třeba splnit zvláštní požadavky. Například každý fond, který provádí operace podle směrnice AIFMD, musí jmenovat AIMF a depozitáře. Paralelní fond strukturovaný jako Lux LP musí mít navíc sídlo v Lucembursku. Dále musí být spravován depozitářem a generálním partnerem z Lucemburska.

Přestože hlavní a paralelní fond běží konstrukčně vedle sebe, musí s nimi správce fondu zacházet odděleně, jak to vyžaduje zákon. Proto musí být tento rozdíl ve smlouvách o komanditní společnosti uveden a všechny zúčastněné strany by mu měly rozumět. Pokud jde o investiční proces, klíčovou roli hraje správce alternativních investičních fondů. Stejně tak je centrální správce klíčový pro daňové výkaznictví a výpočet NAV. Oba orgány musí této struktuře do hloubky porozumět, aby byl provozní model přiměřeně uplatňován.

Proces investičního rozhodování

Opatření směrnice AIFMD a OECD proti BEPS poskytují přehled o všech požadavcích, které mají zásadní význam pro rozhodovací proces investičního fondu.

Pro správce fondu, který není z EU, je obtížné se orientovat v případě, že tyto požadavky nebudou splněny. Proto je při zakládání paralelního fondu a hlavního fondu mimo EU nutná větší kontrola. Jedním z takových požadavků, který tvoří důležitou součást investičního procesu, je duplicita rozhodování. Představenstvo paralelního subjektu a/nebo správce musí mít plnou moc nad rozhodovacím procesem. Jménem paralelního fondu jedná představenstvo paralelního fondu/správce alternativních investičních fondů. Tím, že se prokáže plná moc, zůstávají investiční rozhodnutí paralelního systému nezávislá na mistrovi. I když se v praxi investuje do stejného aktiva.

Lucembursko přijalo praktický přístup k provádění směrnice o alternativních investičních fondech, aby si celou záležitost usnadnilo. Při vytváření správce AIF je k dispozici řada možností. Jako správce aktiv můžete buď zřídit AIF spravovaný vlastními silami, nebo využít služeb správců třetích stran. Možnost správce jako třetí strany umožňuje, aby správce aktiv neměl k dispozici vlastní platformu správce. Místo toho se na rozhodování podílí “klíčový muž”.

Výpočet NAV a rozdělení finanční výkonnosti

Příjmy a výdaje:

Manažeři mohou při dodržování těchto dvou postupů trvale poskytovat spolehlivé a analogické výnosy. Za prvé, při sestavování účetní závěrky se rozhoduje o odlišných pravidlech pro rozdělení příjmů a výdajů. Za druhé, součástí celého postupu jsou specifické procesy a kontroly. I po pečlivém plánování však zůstává práce manažera náročná. Proces schvalování výdajů hlavního fondu musí být veden odděleně od procesu schvalování výdajů souběžného fondu. Kromě toho je třeba zavést přísné kontrolní mechanismy, aby se zabránilo nesprávnému přidělování výdajů. Existuje větší riziko nesprávného přidělení v souvislosti s přefakturací a ujednáními o půjčkách stranám.

Oceňování investic Paralelní skupiny:

Měřítkem výkonnosti investičního fondu je reálná hodnota investice.

Paralelní společnost drží pouze menšinový podíl na aktivu obsahujícím všechny kapitálové příspěvky v podkladových SPV. Proto je aktivum při výpočtu čisté hodnoty aktiv (NAV) oceňováno reálnou hodnotou. Vypočítává se pomocí metody čistého navýšení vlastního kapitálu, jak je stanoveno v IFRS. Reálná hodnota je rovněž stanovena na poměrném základě.

Správce se musí podrobně seznámit se strukturou a investičním rozhodováním paralelního fondu. Kromě toho musí důkladně porozumět podkladovým aktivům, aby mohl vypracovat zásady oceňování. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka prezentuje aktiva v reálné hodnotě, má správce další povinnost zajistit, aby zásady oceňování byly v souladu se zásadami účtování a oceňování. Správce může do přezkumu zásad zapojit auditora a ústředního správce, aby získal vyšší jistotu.

Správce je rovněž odpovědný za to, že rozdělení hlavních a paralelních účastnických podílů bylo náležitě uvedeno v právních dokumentech SPV.

Daňové aspekty

Lucemburský komanditní fond je prohlášen za daňově transparentní, takže nepodléhá dani z příjmu právnických osob a dani z čistého jmění v Lucembursku. Daňově transparentní status umožňuje, aby komanditisté byli zdaněni na své vlastní úrovni. Zatímco srážková daň se sleduje na úrovni distribuce nebo odkupu. Investoři mohou požádat správce fondu o poskytnutí potřebných informací pro daňové přiznání. Komplementář a jeho komanditisté se mohou na těchto službách dohodnout.

Dále může být správci fondu v tomto ohledu nápomocen ústřední správce. Komplementář lucemburské komanditní společnosti je plně zdanitelnou společností, na kterou se nevztahují žádné výhody zvláštního daňového režimu.

Přestože se při správě paralelního/majetkového fondu objevuje řada problémů, jeho popularita v posledních letech roste. Tato struktura umožňuje přepracovat provozní model a všechny delegované činnosti. Kromě toho mohou paralelní fondy udržovat účinné prostředí vnitřní kontroly a nákladově efektivní systém. Všechny zúčastněné strany se mohou sejít a zpracovat dokument o schválení jakýchkoli dodatků nebo změn modelu. Správce fondu tak může investorům fondu neprodleně předkládat přesné finanční informace.

Damalion vám pomůže s nastavením paralelních fondů v Lucembursku. Propojujeme naše interní kompetence se sítí akreditovaných odborníků, abyste mohli zaregistrovat své investiční fondy se správnými řešeními a správou. Pokud chcete využít našich nezávislých odborných znalostí, kontaktujte nás ještě dnes.