Select Page

Damalion Čīles galds

Uzņēmējdarbības veikšana Čīlē

Čīle darbojas kā vienota republika, kuras administrācija un pārvaldes pilnvaras ir republikas prezidenta rokās. Valsts ir sadalīta piecpadsmit reģionos, kas tālāk sadalīti vietējās administratīvajās pašvaldībās. Čīle stingri ievēro savas spēcīgās republikas tradīcijas un stratēģisko politisko konstitūciju.

Pēdējās desmitgadēs Čīlē valda politiskā stabilitāte, un republikas prezidentu ieceļ demokrātiskās vēlēšanās. Nacionālais kongress un Senāta deputāti pilda likumdevēja pienākumus un arī tiek ievēlēti demokrātiski.

Uzņēmējdarbības veikšana Čīlē strauji kļūst par pievilcīgu piedāvājumu ārvalstu investoriem un korporācijām. Valstī ir dinamiska uzņēmējdarbības vide, jo tās iedzīvotājiem ir tiesības uz pilnīgu ekonomisko brīvību. Tās likumdošana un ekonomiskā sistēma ir padarījusi to par uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi starptautiskajiem investoriem. Ārvalstu uzņēmumi un privātie investori Čīlē var diezgan viegli izveidot savu uzņēmumu.

Tiesiskā sistēma

Dominējošā Čīles tiesību sistēma ir veidota pēc Francijas un Spānijas tiesību sistēmu parauga. 1985. gada Civilkodekss kalpo par paraugu citām Centrālamerikas un Dienvidamerikas valstu valdībām. Pašlaik Čīlē tiek piemēroti daudzi kodeksi un likumi. Tiesas pilnvaras tiek uzskatītas par spēkā esošām tikai konkrētās lietās, par kurām tās ir izsniegtas. Saskaņā ar Transparency International 2015. gada Korupcijas uztveres indeksu Čīle ieņēma 23. vietu no 168 valstīm un teritorijām.

Čīles tiesisko regulējumu atbalsta neatkarīga tiesu sistēma, ko veido Augstākā tiesa, Apelācijas tiesa un pirmās instances tiesneši. Pastāv arī civillietu, krimināllietu un darba lietu tiesneši, kas vada šādas lietas. Civiltiesu un komercstrīdu izšķiršanai tiek nodrošināti arī regresa šķīrējtiesneši.

Banku sistēma

Čīles Centrālajai bankai ir autonoma loma valsts monetārās politikas likmes noteikšanā. Centrālās bankas pienākums ir ilgstoši uzturēt zemu inflācijas līmeni. Iestādes mērķis ir noteikt 3% inflācijas līmeni ar diapazonu ±1%.

Čīlē ir atvērta ekonomika, bankas izmanto tehniskos jauninājumus un ir tieši saistītas ar starptautiskām informācijas un darbības sistēmām. Čīles tirgū ir divas galvenās finanšu iestādes. Pirmkārt, komercbankas, kas kontu turētājiem piedāvā plašu banku pakalpojumu klāstu. Otrkārt, finanšu iestādes ar ierobežotu piedāvājumu un aprobežojas ar eksporta un importa operācijām, parakstīšanos un citiem finanšu pakalpojumiem.

Čīles Centrālajai bankai ir arī tiesības iejaukties tirgū, lai regulētu ārvalstu valūtas kursu. Centrālās bankas vienīgā atbildība ir analizēt un novērtēt valsts finanšu un makroekonomisko vidi. Viņi ir atbildīgi arī par valsts monetārās politikas ziņojuma publicēšanu reizi ceturksnī, lai apspriestu jaunākās tendences un monetārās politikas likmes lēmumus.

Ārvalstu ieguldījumi Čīlē

Ārvalstu investoram, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Čīlē, 15 dienu laikā pēc reģistrācijas ir jāpieprasa sertifikāts no Ārvalstu investīciju veicināšanas aģentūras. Sertifikāts ļaus viņiem piekļūt sistēmām, kas tiek izmantotas tiešajām ārvalstu investīcijām.

Ārvalstu ieguldītājam – privātpersonai vai juridiskai personai – izsniegtajam sertifikātam ir šādas tiesības:

 • Tiesības nosūtīt pārskaitīto kapitālu un tīro peļņu no ieguldījumiem ārzemēs, ja ir izpildīti visi nodokļu maksājumi.
 • Tiesības piekļūt oficiālajam valūtas maiņas tirgum, lai norēķinātos valūtās, kurās denominēti ieguldījumi.
 • Tiesības tikt atbrīvotam no tirdzniecības un pakalpojumu nodokļa par preču importu, ja ir izpildītas visas importēšanas prasības.
 • Tiesības uz nediskrimināciju, vienlaikus piemērojot kopējos likumus, kas attiecas uz vietējiem ieguldītājiem.

Privātie un institucionālie investori, kas nav Čīles pilsoņi, var veikt uzņēmējdarbību Čīlē, izmantojot šādas stratēģijas:

 • Pārstāvja iecelšana

Pārstāvis rīkojas ārvalstu pilnvarotāja vārdā un uzņemas tā risku, lai veiktu darījumus.

 • Ārvalstu juridiskās personas pārstāvniecības vai filiāles reģistrācija

Lai izveidotu filiāli Čīlē, ārvalstu uzņēmumam ir jāieceļ pārstāvis. Visiem dokumentiem jābūt pienācīgi notariāli apstiprinātiem un iztulkotiem spāņu valodā.

 • Akciju sabiedrības dibināšana

Lai uzņēmums ar akcijām varētu likumīgi veikt uzņēmējdarbību Čīlē, tam jābūt tikai vienam akcionāram.

 • Uzņēmuma vai personālsabiedrības dibināšana, kurā ir jābūt partnerim vai akcionāram.

Čīlē var dibināt uzņēmumu vai personālsabiedrību, kurā ir jābūt vismaz diviem partneriem vai akcionāriem, bet var būt viens vai vairāki partneri vai akcionāri.

 • Individuālo uzņēmumu var dibināt kā sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

Individuāls uzņēmums ar ierobežotu atbildību ir unikāls ar to, ka tā aktīvi un saistības ir pilnībā nodalītas no fiziskās personas aktīviem un saistībām. Individuālu uzņēmumu ar ierobežotu atbildību var dibināt tikai viena fiziska persona – vietēja vai ārvalstu -.

Biznesa transportlīdzekļu veidi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SRL)

Galvenie raksturlielumi

 • Visbiežāk izmanto ārvalstu investori Čīlē.
 • Dalībnieku atbildība ir ierobežota līdz viņu pamatkapitāla apmēram.
 • Partnerības zaudējumi netiek kompensēti ar citu partneru ienākumiem.

Partneri

 • Vismaz 2, ne vairāk kā 59.
 • Automātiski izšķīst, ja ir tikai viens partneris.
 • Ārvalstu juridiskās personas var būt partneri.

Tiesiskais regulējums

 • Nav pakļauta Čīles regulatīvo iestāžu vai valsts aģentūru kontrolei.
 • nav pienākuma publicēt pārskatus.
 • Galvenais regulējuma avots ir Likums 3918, Čīles Tirdzniecības kodekss un Čīles Civilkodekss.
 • Korporatīvā pārvaldība ir izklāstīta uzņēmuma statūtos.

Dibināšanas process

 • Sabiedrība dibināta, pamatojoties uz tās partneru izdotu pilnvaru.
 • Aktā jāiekļauj nolikums, kas jāpublicē oficiālajā laikrakstā un jāreģistrē komercreģistrā.
 • Visiem partneriem ir vienprātīgi jāpiekrīt jebkurām izmaiņām statūtos, piemēram, partneru maiņai, uzņēmējdarbības mērķim un vadības pilnvarām.

Vadība

 • Partnerības nolikums nosaka, kā partnerība tiek pārvaldīta.
 • Pārvaldības pilnvaras, ko īsteno viens vai vairāki partneri. Direktoru padome var uzņemties trešās personas lomu.

Kapitāls

 • Minimālais pamatkapitāls ir noteikts partnerības statūtos.
 • Minimālās summas prasības nav noteiktas.
 • Kapitāla ieguldījumi var būt nauda, īpašums, tehnoloģijas vai partnerībai sniegtie pakalpojumi.
 • Kapitālu var palielināt vai samazināt tikai ar visu partneru piekrišanu un saskaņā ar grozījumiem partnerattiecību līgumā.

Atbildības ierobežojumi

 • Partneru atbildība ir ierobežota līdz viņu kapitāla iemaksu apmēram, ja vien partnerattiecību līgumā nav noteikts citādi.

Peļņas un aizdevumu sadale partneriem

 • Gada peļņu var izmaksāt partnerim, neatlīdzinot zaudējumus no iepriekšējiem zaudējumiem.
 • Aizdevumi partneriem tiek uzskatīti par peļņas sadali.

Korporācija vai akciju sabiedrība (SA)

 • Saskaņā ar Čīles tiesību aktiem korporācija var būt atklāta, publiska, privāta, slēgta vai īpaša korporācija.
 • Korporācija ir publiska šādos gadījumos:

– Publisks akciju piedāvājums saskaņā ar Vērtspapīru tirgus likumu (Likums 18.045)

– ir vismaz 500 akcionāru, un vismaz 10 % no emitētā kapitāla pieder 100 no tās akcionāriem.

vismaz akcionāriem.

Regulas avots

 • Finanšu tirgus komisijas (FKTK) kontrolē esošās publiskās sabiedrības.
 • kotēta biržā, katru gadu publicē visiem akcionāriem gada pārskatu un revidētus finanšu pārskatus.
 • Publiskajām sabiedrībām ir jāsadala vismaz 30 % no tīrās peļņas, ja vien visi akcionāri nav vienojušies citādi.
 • Šie noteikumi neattiecas uz privātām korporācijām.

Akcionāri

 • Nepieciešami vismaz divi akcionāri.
 • Ja ir tikai viens akcionārs, sabiedrība tiek automātiski likvidēta.

Direktori un vadība

 • Direktoru padome rūpējas par pārvaldību.
 • Direktoru padomē jābūt vismaz trim direktoriem privātās korporācijās un vismaz pieciem direktoriem publiskās korporācijās.
 • Direktori var būt jebkuras tautības.
 • Vēlēšanas Direktoru padomē ir jārīko reizi trijos gados.
 • Direktoru padomi var ievēlēt atkārtoti.
 • Direktoru padome var deleģēt vadības pilnvaras vadītājam, vadītāja palīgam, juristiem un valdes locekļiem.

Dibināšana

 • Dibināta ar aktu, kurā ietverti korporācijas statūti.
 • Nolikuma kopsavilkums jāpublicē Oficiālajā Vēstnesī un Komercreģistrā.
 • Uzņēmuma nosaukumā jābūt vārdiem Sociedad Anonima vai S.A. iniciāļiem.

Kapitāls

 • Minimālais pamatkapitāls nav obligāts.
 • Nepieciešamais kapitāls tiek sadalīts akcijās. Akcijas ir nododamas bez ierobežojumiem, izņemot atsevišķus gadījumus, piemēram, tos, kas noteikti uzņēmuma akcionāru līgumā.
 • Akcionāru atbildība akciju sabiedrībā ir ierobežota līdz viņu kapitāla sadalījuma summai.
 • noteikts tās statūtos, un to var piešķirt naudā, natūrā vai īpašumā.
 • Akcijas nevar izsniegt kā samaksu par personisku pakalpojumu vai par korporācijas dibināšanu.
 • Kapitālam jābūt pilnībā apmaksātam trīs gadu laikā.
 • Kapitālu var palielināt vai samazināt kopsapulces laikā un ar nodokļu iestādes atļauju.

Dividendes

 • Sabiedrība nevar izmaksāt dividendes, kamēr nav ieskaitīti iepriekšējo gadu zaudējumi.

Akciju nodošana

 • Direktoru padome nevar ierobežot vai apturēt akciju nodošanu, un tas attiecas arī uz publiskām sabiedrībām.

Akciju sabiedrība (SpA)

 • Jauna biznesa automašīna, ko investori atbalsta tās elastīguma dēļ.
 • Vienīgajam akcionāram pieder 100% uzņēmuma akciju.
 • Tā ir akciju sabiedrības (SA) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SRL) apvienojums, ko reglamentē uzņēmuma statūti un Komerclikumā noteiktie noteikumi.
 • piedāvā lielāku regulējuma elastību, padarot to par vienu no populārākajiem uzņēmējdarbības instrumentiem ārvalstu investoru un juridisko personu vidū.

Dibināšana

 • Dibināta ar publisku aktu vai ar viena vai divu pārstāvju starpniecību, pamatojoties uz notāra pienācīgi paziņotu privātu vienošanos.
 • Dibināšanas paziņojums ir jāpublicē oficiālajā laikrakstā un jāiesniedz komercreģistrā, reģistrējot aktīvus tajā jurisdikcijā, kurā uzņēmums tiks dibināts vai kurā tas veiks uzņēmējdarbību.

Akcionāri

 • S.p.a. var reģistrēt ar vienu akcionāru – gan vietēju, gan ārvalstu, kā arī privātpersonas.

Pamatkapitāls

 • Kapitāls ir sadalīts akcijās, un akcionāri ir atbildīgi tikai sava kapitāla ieguldījuma apmērā.
 • S.p.a. kapitāls pilnībā jāapmaksā piecu gadu laikā pēc dibināšanas.
 • Ja uzņēmums neparakstās uz pilnu kapitālu, tas tiks samazināts līdz faktiski iemaksātajam kapitālam.
 • S.p.a. veidošanā nav minimālā kapitāla prasību.
 • Kapitālu var iemaksāt naudā, natūrā vai ieguldot cita veida aktīvus. Akcionāriem ir jānovērtē aktīvi.
 • Akciju emisija kā atlīdzība akcionāram ir stingri aizliegta.

Vadība

 • Akcionāriem ir jāformulē pārvaldības veids ar direktoru padomes vai deleģēto uzņēmuma vadītāju starpniecību.
 • Akciju pārdošanai nav nepieciešama pārējo akcionāru iepriekšēja piekrišana vai atļauja, izņemot gadījumus, kad uzņēmuma statūtos ir skaidri ietverta vienošanās, kas ierobežo akciju pārdošanu un nodošanu.

Individuāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (EIRL)

 • Komerciāla rakstura juridiska persona, kuras aktīvi ir unikāli no tās īpašnieka aktīviem.
 • Neprasa trešo personu līdzdalību.
 • Regulē Čīles Tirdzniecības kodekss.
 • Var veikt civilās un komercdarbības, izņemot apdrošināšanas un banku darbības.
 • Aktā norādītās summas ierobežojums.
 • Īpašnieks ir personīgi atbildīgs līdz kapitāla ieguldījuma apmēram.
 • Uzņēmums ir atbildīgs visu savu aktīvu apmērā.
 • Dibināšanas laikā uzņēmumam ir jānorāda konkrētā darbība un nozare, kurā tas darbosies.

Pārstāvniecība

 • Ārvalstu uzņēmums var veikt uzņēmējdarbību Čīlē, bet tā juridiskā struktūra var veikt savu darbību tikai tiešā veidā uz Čīli.
 • Nav juridiska persona, kas atdalīta no mātesuzņēmuma.
 • Ārvalstu uzņēmums ir atbildīgs par Čīles pārstāvniecības kredītiem.
 • Uz visiem aģentūras aktīviem attiecas Čīles tiesību akti.
 • Nodibināšana sākas ar pārstāvja vai aģenta deleģēšanu, izmantojot ģenerālpilnvaru.
 • Pārstāvis, kas atbildīgs par pārstāvniecības izveidi, veicot notariālu reģistrāciju.
 • Visiem dokumentiem jābūt iztulkotiem spāņu valodā.
 • Abstraktā akta kopsavilkums, kas iesniegts Tirdzniecības reģistram un Oficiālajam Vēstnesim.
 • Visi ienākumi, kuru izcelsme ir Čīlē, jānosaka pēc biroja atrašanās vietas un saskaņā ar grāmatvedības bilances dokumentiem.

Dibināšana un dibināšana

 • Uzņēmuma dibināšana sākas ar nodokļu identifikācijas numura saņemšanu no nodokļu administrācijas.
 • Uzņēmumam ir jāsagatavo ikmēneša nodokļu pārskati, sākot ar nākamo mēnesi pēc reģistrācijas.
 • Iekļauta ar notāra apliecinātu aktu.

Vadība

 • Pārvaldība uzticēta Direktoru padomei, kas savukārt var iecelt vadītāju un citas amatpersonas, kuras atrodas Čīlē.
 • Nav ierobežojumu attiecībā uz direktoru vai vadītāju valstspiederību.

Direktoru un amatpersonu atbildība

 • Saskaņā ar 1981. gada Likumu par kapitālsabiedrībām direktoriem ir jārīkojas tikpat rūpīgi un apdomīgi, kā to darītu saprātīga persona, vadot uzņēmumu.
 • Direktori ir solidāri atbildīgi par uzņēmumam vai akcionāriem nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par tīšu pārkāpumu vai nolaidību.

Mātesuzņēmuma atbildība

 • Mātesuzņēmums nav atbildīgs par savu meitasuzņēmumu parādiem Čīlē.
 • Tomēr kā akcionārs tas ir atbildīgs par nesamaksātajām iemaksām pamatkapitālā.

Ziņošana

 • Jebkuras izmaiņas uzņēmuma statūtos jāveic pēc tādiem pašiem formulāriem kā reģistrācijas un dibināšanas gadījumā.
 • Pārskati un gada pārskati nav jāsagatavo vai jāiesniedz Komercreģistrā.

Darbs, nodarbinātība un imigrācija

 • Darba devējus un darba ņēmējus reglamentē Darba kodekss.
 • Pieņemšanas darbā process ir jāveic godīgi un apzinīgi, nediskriminējot pēc ādas krāsas, dzimuma, rases, mātes, ģimenes stāvokļa, piederības arodbiedrībām, reliģijas, politiskā stāvokļa, sociālekonomiskā stāvokļa, dzimtās izcelsmes, slimības, seksuālās orientācijas un valodas.
 • Visi ierobežojumi attiecas uz uzņēmumiem, kas nodarbina 25 vai vairāk darbinieku.

Darba līguma standartnoteikumi

 • Darba līgums ir abpusējs līgums, kas jāslēdz divu nedēļu laikā pēc tam, kad darbinieks ir sācis strādāt. Ja līgumi par konkrētu darbu vai pakalpojumiem ir noslēgti uz mazāk nekā 30 dienām, līgums jāuzrāda piecas dienas pēc tam, kad darba ņēmējs ir sācis darbu.

Nodarbinātības vīzas, darba un uzturēšanās atļaujas

Turpmāk aprakstīti veidi, kā ārzemnieks var ieceļot un uzturēties Čīlē, un šim nolūkam ir jāsaņem atbilstoša vīza:

Tūristi

 • Ieeja galvenokārt tikai atpūtas, sporta vai veselības aizsardzības nolūkos.
 • Nav nodoma veikt uzņēmējdarbību vai ieguldījumus Čīlē.
 • Ārvalstnieki ar tūristu vīzu var uzturēties valstī līdz 90 dienām.

Pagaidu dzīvesvieta

 • Var piešķirt darba līgumu, kas ļauj ārzemniekam veikt uzņēmējdarbību vai tikt pieņemtam darbā Čīlē.
 • Vīzas derīguma termiņu var pagarināt uz nenoteiktu laiku līdz diviem gadiem.
 • Ārvalstnieki, kas Čīlē nodzīvojuši divus gadus, var iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, to atjaunojot.
 • Ārvalstnieki, kuriem ir radnieciskas saites, interese par valsti un kuru uzturēšanās tiek uzskatīta par lietderīgu vai izdevīgu valstij.
 • Vīzas var izsniegt arī pārējiem ģimenes locekļiem.
 • Vīzas turētājs var veikt jebkuru uzņēmējdarbību bez ierobežojumiem.
 • Ārvalstu kvalificēti speciālisti var saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju saskaņā ar Čīles atzīto valsts tiesu iestāžu un starptautisko grupu apstiprinājumu.

Nodokļu režīms

 • Čīles nerezidentu vai nerezidējošo uzņēmumu ienākumiem, kuru izcelsme ir Čīlē, tiek piemērots ieturējuma nodoklis 35 % apmērā.
 • Standarta likme autoratlīdzībai ir 15% un 30%.
 • Ārvalstu banku un finanšu iestāžu izsniegto aizdevumu procentu likme ir 4%.
 • Čīles uzņēmuma ar pastāvīgo pārstāvniecību peļņas sadale juridiskām un fiziskām personām, kuru domicils nav Čīlē, tiks aplikta ar 35% ieturējuma nodokli.
 • Saskaņā ar 2012. gada septembra Likumu 20.630 filiāles tiks apliktas ar nodokļiem par ienākumiem visā pasaulē.
 • Filiāles var pieprasīt atvieglojumus saskaņā ar attiecīgajiem izcelsmes valsts un Čīles līgumiem par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.
 • No 2012. gada 1. janvāra uzņēmumu ienākuma nodoklis ir 20 % no neto ienākumiem, kas uzkrāti katrā finanšu gadā.
 • 19 % pievienotās vērtības nodoklis importam, kustamu preču, noteikta veida nekustamā īpašuma un noteiktu pakalpojumu periodiskai pārdošanai.
 • Par noteiktiem kredītlīgumiem un dokumentiem ir jāmaksā zīmognodeva. No 2013. gada 1. janvāra zīmognodeva ir 0,033% no aizdevuma pamatsummas mēnesī.
 • Kredītlīgumiem un dokumentiem piemēro 0,166% nodokli no kredīta pamatsummas, ja tie ir maksājami pēc pieprasījuma vai ja kredīta operācijas ir maksājamas pēc iepriekš noteiktā termiņa beigām.
 • Pašvaldības licences likme, kas noteikta no 0,25 % līdz 0,5 % no nodokļa maksātāja neto aktīviem jebkurai profesionālai, ražošanas, komerciālai, rūpnieciskai un citai terciārai vai sekundārai darbībai.

Dividendes

 • Izmaksātajām dividendēm tiek piemērots 35% ieturējuma nodoklis.
 • No ārvalstīm saņemtās dividendes tiek atzītas par parastajiem ienākumiem un attiecīgi apliktas ar nodokļiem.
 • Saņemtajām dividendēm tiks piemēroti atbrīvojumi saskaņā ar attiecīgajiem līgumiem par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

Samaksātie procenti

 • Nerezidentiem izmaksātajiem procentiem tiek piemērots 35% ieturējuma nodoklis.

Samaksātās intelektuālā īpašuma (IP) autoratlīdzības

 • Ārvalstu uzņēmumu akcionāriem izmaksātajām intelektuālā īpašuma autoratlīdzībām tiek piemērots 30 % ieturējuma nodoklis.
 • Likmi var samazināt par 15% attiecībā uz lietderīgajiem modeļiem, patentiem, rūpnieciskajiem dizainparaugiem, rasējumiem, integrālās shēmas topogrāfijām. un izkārtojumus.
 • 15% ieturējuma nodoklis par datorprogrammām, izņemot autoratlīdzību, kas tiek maksāta ārvalstīs par standarta programmatūras izmantošanu, no 2013. gada 1. janvāra tiks atbrīvota no nodokļa.

Transfertcenu noteikšanas noteikumi

 • Visiem darījumiem starp Čīles uzņēmumu un ārvalstu saistīto vai meitasuzņēmumu ir jānotiek nesaistītu pušu darījumu nosacījumiem.
 • Nodokļu iestādes var novērtēt tirgus vērtību un uzlikt nodokļus par novērtēto vērtību.
 • Transfertcenu noteikumi ir piemērojami pārrobežu uzņēmumu darbībām saskaņā ar Likuma 20.630. pantu.

Līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu

 • Šobrīd Čīle ir parakstījusi starptautiskus līgumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, pamatojoties uz ESAO modeli.
 • Čīle ir noslēgusi līgumus ar 24 valstīm, tostarp ar tādām Latīņamerikas kaimiņvalstīm kā Argentīna, Brazīlija, Kolumbija, Meksika, Ekvadora, Peru, Paragvaja, Ekvadora, kā arī ar Kanādu, Dienvidkoreju, Horvātiju, Dāniju, Beļģiju, Jaunzēlandi, Portugāli, Taizemi, Malaiziju, Malaiziju, Īriju, Apvienoto Karalisti un daudzām citām.
 • Parakstīti līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Krieviju un Austrāliju, bet tie vēl nav stājušies spēkā.

Damalion Čīles birojā strādā akreditēti profesionāļi, kas palīdz jums uzsākt ārvalstu investīcijas Čīlē. Mēs palīdzēsim jums reģistrēt Čīles uzņēmumu, ienākt Čīles tirgū, risināt sarunas par komerclīgumiem, atrast jaunus vietējos partnerus un optimizēt ārvalstu ieguldījumu aplikšanu ar nodokļiem.

Sazinieties ar mūsu Damalion Čīles biroju.

Vēlaties uzzināt vairāk par uzņēmējdarbību Čīlē ar Damalion?

Damalion piedāvā jums individuālus padomus, ko sniedz tieši strādājoši eksperti jomās, kas izaicina jūsu biznesu.

Mēs iesakām sniegt vislabāko informāciju, lai mēs varētu kvalificēt jūsu pieprasījumu un atgriezties pie jums nākamo 8 stundu laikā.