Damalion Chile desk

Zaken doen in Chili

Chili functioneert als een unitaire republiek, waarvan het bestuur en de regeringsbevoegdheden in handen zijn van de president van de republiek. Het land is onderverdeeld in vijftien regio’s, die weer onderverdeeld zijn in lokale administratieve gemeenten. Chili houdt strikt vast aan zijn sterke republicatietraditie en strategische politieke grondwet.

De laatste decennia is Chili politiek stabiel: de president van de republiek wordt via democratische verkiezingen benoemd. Het Nationaal Congres en de afgevaardigden van de Senaat hebben wetgevende bevoegdheden en worden eveneens democratisch verkozen.

Zaken doen in Chili wordt steeds aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders en bedrijven. Het land wordt gekenmerkt door een dynamisch ondernemingsklimaat omdat de burgers recht hebben op volledige economische vrijheid. De wetgeving en het economisch kader hebben het tot een bedrijfsvriendelijk klimaat gemaakt voor internationale investeerders. Buitenlandse entiteiten en particuliere investeerders kunnen in Chili vrij gemakkelijk een bedrijf opzetten.

Rechtssysteem

Het overheersende Chileense rechtssysteem is geïnspireerd op het Franse en Spaanse rechtssysteem. Het Burgerlijk Wetboek van 1985 dient als model voor andere Midden- en Zuid-Amerikaanse regeringen. Er is een lange lijst van codes en wetten die momenteel in Chili van kracht zijn. Gerechtelijke mandaten worden alleen geacht geldig te zijn voor specifieke gevallen waarvoor zij zijn afgegeven. Chili stond op de 23e plaats van de 168 landen en gebieden volgens de corruptieperceptie-index 2015 van Transparency International.

Het Chileense rechtskader wordt ondersteund door een onafhankelijke rechterlijke macht bestaande uit het Hooggerechtshof, het Hof van Beroep en de Rechters van Eerste Aanleg. Er zijn ook civiele rechters, strafrechters en arbeidsrechters om dergelijke zaken te behandelen. Regresarbiters worden ook geleverd om burgerlijke en handelsgeschillen te beslechten.

Banksysteem

De Centrale Bank van Chili speelt een autonome rol bij de vaststelling van de monetaire beleidskoers van het land. Het is de plicht van de Centrale Bank om het inflatiepercentage op lange termijn laag te houden. De instelling streeft naar een inflatiepercentage van 3%, met een marge van ±1%.

Chili heeft een open economie, waarin banken gebruik maken van technische innovaties en rechtstreeks verbonden zijn met internationale informatie- en besturingssystemen. Er zijn twee belangrijke financiële instellingen op de Chileense markt. In de eerste plaats commerciële banken die rekeninghouders een breed scala aan bankoplossingen bieden. Ten tweede, financiële instellingen met een beperkt aanbod en beperkt tot de export en import operaties, underwriting, en andere financiële diensten.

De Chileense centrale bank heeft ook het recht op de markt te interveniëren om de wisselkoersen te reguleren. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Centrale Bank om het financiële en macro-economische klimaat van het land te analyseren en te evalueren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de publicatie van het driemaandelijks verslag over het monetair beleid van het land, waarin de laatste tendensen en besluiten in verband met de monetaire beleidskoers worden besproken.

Buitenlandse investeringen in Chili

Een buitenlandse investeerder die zich in Chili wil vestigen, moet binnen 15 dagen na registratie een certificaat aanvragen bij het Foreign Investment Promotion Agency. Het certificaat zal hen toegang verschaffen tot systemen die worden gebruikt voor directe buitenlandse investeringen.

Een certificaat dat is afgegeven aan een buitenlandse investeerder, ongeacht of het een particulier of een rechtspersoon betreft, heeft de volgende rechten:

 • Recht om overgedragen kapitaal en nettowinsten uit investeringen naar het buitenland te sturen, mits aan alle fiscale verplichtingen is voldaan.
 • Recht op toegang tot de formele wisselmarkt om de valuta’s waarin de beleggingen luiden, te verrekenen.
 • Recht op vrijstelling van omzetbelasting en dienstenbelasting bij de invoer van goederen, mits aan alle invoervoorwaarden is voldaan.
 • Recht op non-discriminatie, maar onderworpen aan de gemeenschappelijke wetten die van toepassing zijn op binnenlandse investeerders.

Niet-Chileense particuliere en institutionele beleggers kunnen in Chili zaken doen via de volgende strategieën:

 • Benoeming vertegenwoordiger

Een vertegenwoordiger treedt op namens en draagt het risico van de buitenlandse principaal om zakelijke transacties uit te voeren.

 • Registratie van een agentschap of filiaal van een buitenlandse rechtspersoon

Een buitenlandse entiteit moet een agent aanwijzen om een filiaal in Chili op te richten. Alle documenten moeten naar behoren notarieel worden bekrachtigd en in het Spaans worden vertaald.

 • Oprichting van een vennootschap op aandelen

Een vennootschap op aandelen mag slechts één aandeelhouder hebben om legaal zaken te doen in Chili.

 • Oprichting van een vennootschap of een personenvennootschap, waarin een vennoot of aandeelhouder moet zijn

Een vennootschap of maatschap in Chili waarvoor ten minste twee vennoten of aandeelhouders vereist zijn, kan worden opgericht met één of meer vennoten of aandeelhouders.

 • Een individuele onderneming kan worden opgericht als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is uniek omdat haar activa en passiva volledig gescheiden zijn van die van de natuurlijke persoon. Er mag slechts één natuurlijke persoon, plaatselijk of buitenlands, zijn die een individuele onderneming met beperkte aansprakelijkheid kan oprichten.

Soorten bedrijfsvoertuigen

Naamloze vennootschap (SRL)

Belangrijkste kenmerken

 • Meest gebruikt door buitenlandse investeerders in Chili.
 • De aansprakelijkheid van de leden is beperkt tot hun aandelenkapitaal.
 • Verliezen van partnerschappen worden niet gecompenseerd met de inkomsten van andere partners.

Partners

 • Minimaal 2, maximaal 59.
 • Automatisch ontbonden als er maar één partner is.
 • Buitenlandse rechtspersonen kunnen partners zijn.

Regelgevend kader

 • Niet onderworpen aan de controle van regelgevende autoriteiten of overheidsagentschappen in Chili.
 • Zijn niet verplicht rekeningen te publiceren.
 • De voornaamste bron van regelgeving is te vinden in Wet 3.918, het Chileense Wetboek van Koophandel, en het Chileense Burgerlijk Wetboek.
 • Corporate governance is te vinden in de statuten van de vennootschap.

Oprichtingsproces

 • Opgericht bij akte van haar vennoten via volmacht.
 • De akte moet statuten bevatten die in het Staatsblad moeten worden gepubliceerd en in het handelsregister moeten worden ingeschreven.
 • Alle vennoten moeten unaniem instemmen met eventuele wijzigingen in de statuten, zoals verandering van vennoten, zakelijk doel en bestuursbevoegdheden.

Beheer

 • De statuten van de maatschap bepalen hoe de maatschap moet worden beheerd.
 • Beheersbevoegdheden uitgeoefend door een of meer vennoten. Een raad van bestuur kan de rol van derde op zich nemen.

Kapitaal

 • Het minimum aandelenkapitaal is vastgelegd in de statuten van de vennootschap.
 • Er zijn geen vereisten voor een minimumbedrag.
 • Kapitaalbijdragen kunnen bestaan uit geld, eigendom, technologie of diensten die aan het partnerschap worden geleverd.
 • Het kapitaal kan alleen worden verhoogd of verlaagd met instemming van alle vennoten en zoals gewijzigd in de akte van vennootschap.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun kapitaalinbreng, tenzij in de akte van vennootschap anders is bepaald.

Verdeling van winsten en leningen aan partners

 • Jaarlijkse winsten kunnen aan een vennoot worden uitgekeerd zonder dat de verliezen van eerdere verliezen worden goedgemaakt.
 • Leningen aan vennoten worden beschouwd als winstuitkeringen.

Vennootschap of Naamloze Vennootschap (NV)

 • Volgens de Chileense wet kan een vennootschap open, openbaar, particulier, gesloten of een speciale vennootschap zijn.
 • Een vennootschap is openbaar in de volgende gevallen:

– Openbaar aanbod van aandelen overeenkomstig de Wet op de effectenmarkt (Wet 18.045)

– Heeft ten minste 500 aandeelhouders en ten minste 10% van het geplaatste kapitaal is in handen van 100 van haar

aandeelhouders op zijn minst.

Bron van de verordening

 • Overheidsbedrijven onder toezicht van de Commissie voor de financiële markt (CMF).
 • Beursgenoteerd, publiceert jaarlijks aan alle aandeelhouders een jaarverslag en gecontroleerde financiële overzichten.
 • Overheidsbedrijven moeten ten minste 30% van de nettowinst uitkeren, tenzij alle aandeelhouders anders overeenkomen.
 • Deze regels gelden niet voor privé-ondernemingen.

Aandeelhouders

 • Een minimum van twee aandeelhouders is vereist.
 • Een vennootschap wordt automatisch ontbonden als er maar één aandeelhouder is.

Directie en management

 • De raad van bestuur zorgt voor het management.
 • De raad van bestuur moet voor particuliere vennootschappen uit ten minste drie en voor openbare vennootschappen uit ten minste vijf bestuurders bestaan.
 • Bestuurders kunnen van elke nationaliteit zijn.
 • Om de drie jaar moeten verkiezingen voor de Raad van Bestuur worden gehouden.
 • Raad van bewind kan worden herkozen.
 • De raad van bestuur kan beheersbevoegdheden delegeren aan een manager, assistent-manager, advocaten en leden van de raad.

Oprichting

 • Opgericht door middel van een akte met statuten van de vennootschap.
 • Een samenvatting van de statuten moet worden gepubliceerd in het Staatsblad en het handelsregister.
 • De vennootschapsnaam moet de woorden Sociedad Anonima of de initialen S.A. bevatten.

Kapitaal

 • Er is geen verplichting voor een minimum aandelenkapitaal.
 • Het vereiste kapitaal wordt verdeeld in aandelen. Aandelen zijn overdraagbaar zonder beperkingen, behalve in bepaalde gevallen, zoals die welke zijn omschreven in de aandeelhoudersovereenkomst van een vennootschap.
 • De aansprakelijkheid van aandeelhouders in een naamloze vennootschap is beperkt tot het bedrag van hun respectieve kapitaaluitkeringen.
 • vastgesteld in de statuten en kan bestaan uit geld, natura of goederen.
 • Aandelen kunnen niet worden uitgegeven als betaling voor persoonlijke diensten of voor de oprichting van de vennootschap.
 • Het kapitaal moet in drie jaar volledig zijn volgestort.
 • Het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd tijdens de algemene vergadering en na goedkeuring van de belastingdienst.

Dividenden

 • De vennootschap kan geen dividenden uitkeren zolang de verliezen van vorige jaren niet zijn verrekend.

Overdracht van Aandelen

 • De raad van bestuur kan de overdracht van aandelen niet beperken of tegenhouden en dit geldt ook voor naamloze vennootschappen.

Joint Stock Company (SpA)

 • Nieuw bedrijfsmiddel dat door investeerders wordt gepatroneerd vanwege zijn flexibiliteit.
 • Staat enige aandeelhouder 100% van de aandelen van de vennootschap toe.
 • Het is een combinatie van een naamloze vennootschap (SA) en een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SRL), waarop de statuten van de vennootschap en de in het Wetboek van Koophandel vervatte bepalingen van toepassing zijn.
 • Biedt meer flexibiliteit op het gebied van regelgeving, waardoor het een van de populairste bedrijfsvehikels is onder buitenlandse investeerders en rechtspersonen.

Oprichting

 • Oprichting bij openbare akte of door een of twee vertegenwoordigers ingevolge een onderhandse overeenkomst waarvan notarieel akte is opgemaakt.
 • De oprichtingsakte moet worden gepubliceerd in het Staatsblad en worden neergelegd bij het handelsregister met de vermogensregistratie in het rechtsgebied waar een vennootschap zal worden opgericht of van waaruit zij zaken zal doen.

Aandeelhouders

 • SpA kan worden opgericht met één enkele aandeelhouder, zowel uit binnen- als buitenland, en met particulieren.

Aandelenkapitaal

 • Het kapitaal is verdeeld in aandelen, waarbij de aandeelhouders slechts aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun kapitaalinbreng.
 • Het kapitaal van een SpA moet binnen vijf jaar na de oprichting volledig zijn gestort.
 • Indien een vennootschap niet inschrijft op haar volledige kapitaal, zal dit worden verminderd tot het werkelijk gestorte kapitaal.
 • Geen minimumkapitaalvereisten bij de oprichting van een SpA.
 • Kapitaal kan worden betaald in contanten, in natura, of door inbreng van andere soorten activa. De activa moeten worden getaxeerd door de aandeelhouders.
 • Het is ten strengste verboden aandelen uit te geven als vorm van compensatie aan een aandeelhouder.

Beheer

 • De aandeelhouders moeten, via de Raad van Bestuur of de gedelegeerde bedrijfsleiders, een wijze van bestuur formuleren.
 • Voor de verkoop van aandelen is geen voorafgaande goedkeuring of machtiging van de overige aandeelhouders vereist, behalve indien de statuten van de vennootschap duidelijk een overeenkomst bevatten die de verkoop en overdracht van aandelen beperkt.

Individuele naamloze vennootschap (EIRL)

 • Rechtspersoon van commerciële aard met activa die uniek zijn van die van zijn eigenaar.
 • Vereist geen deelname van derden.
 • Geregeld door het Chileense Wetboek van Koophandel.
 • Kan civiele en commerciële activiteiten ontplooien, met uitzondering van verzekeringen en bankactiviteiten.
 • Activa beperkt tot het in de akte vermelde bedrag.
 • Eigenaar is persoonlijk aansprakelijk tot de kapitaalinbreng.
 • De vennootschap is aansprakelijk ten belope van al haar activa.
 • Bij de oprichting moet de onderneming aangeven in welke specifieke activiteit en bedrijfstak zij werkzaam zal zijn.

Bureau van vertegenwoordiging

 • Buitenlandse onderneming kan zich in Chili vestigen, waarbij haar juridische structuur alleen rechtstreeks op Chili gericht mag zijn.
 • Geen juridische entiteit die gescheiden is van de moedermaatschappij.
 • Buitenlandse onderneming is aansprakelijk voor de kredieten van het Chileense vertegenwoordigingskantoor.
 • Alle activa van het agentschap vallen onder de Chileense wet.
 • De oprichting begint met het afvaardigen van een vertegenwoordiger of agent, door middel van een algemene volmacht.
 • Agent verantwoordelijk voor het oprichten van een vertegenwoordigingskantoor via notariële registratie.
 • Alle documenten moeten in het Spaans worden vertaald.
 • Akte van bekrachtiging ingediend bij het Handelsregister en het Staatsblad.
 • Alle uit Chili afkomstige inkomsten moeten worden vastgesteld op de plaats waar het kantoor is gevestigd, en in overeenstemming met de boekhoudkundige balansen.

Oprichting en oprichting

 • De oprichting begint met het verkrijgen van een fiscaal identificatienummer van de belastingdienst.
 • De vennootschap moet maandelijks belastingaangiften indienen vanaf de maand volgend op de registratie.
 • Oprichting bij notariële akte.

Beheer

 • Het beheer is toevertrouwd aan de Raad van Bestuur, die op zijn beurt een manager en andere in Chili gevestigde functionarissen kan aanstellen.
 • Geen beperkingen inzake de nationaliteit van bestuurders of managers.

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

 • Volgens de Corporation Act 1981 moeten directeuren dezelfde ijver en zorgvuldigheid aan de dag leggen als een redelijk persoon zou doen bij het besturen van een onderneming.
 • Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor aan de vennootschap of de aandeelhouders toegebrachte schade, alsmede voor opzettelijk wangedrag of een daad van nalatigheid.

Aansprakelijkheid moedermaatschappij

 • Moedermaatschappij niet aansprakelijk voor de schulden van haar dochterondernemingen in Chili.
 • Als aandeelhouder is zij echter aansprakelijk voor de niet-betaalde inbreng in het aandelenkapitaal.

Melding

 • Eventuele wijzigingen in de statuten van de vennootschap moeten worden aangebracht volgens dezelfde formaliteiten als voor de registratie en de oprichting.
 • Rekeningen en jaarverslagen behoeven niet te worden opgesteld of ingediend bij het handelsregister.

Arbeid, werkgelegenheid en immigratie

 • Werkgevers en werknemers vallen onder de arbeidswetgeving.
 • De aanwervingsprocedure moet eerlijk en gewetensvol verlopen, zonder discriminatie op grond van huidskleur, geslacht, ras, moederschap, burgerlijke staat, vakbondslidmaatschap, godsdienst, politieke gezindheid, sociaal-economische situatie, inheemse afkomst, ziekte, seksuele geaardheid en taal.
 • Alle beperkingen gelden voor ondernemingen met 25 of meer werknemers.

Standaardregels inzake arbeidscontracten

 • De arbeidsovereenkomst is een wederzijdse overeenkomst die moet worden overgelegd binnen 2 weken nadat de werknemer op het werk is begonnen. In het geval van overeenkomsten voor specifieke werkzaamheden of diensten van minder dan 30 dagen, moet de overeenkomst worden voorgelegd vijf dagen nadat een werknemer met zijn werkzaamheden is begonnen.

Arbeidsvisa, werk- en verblijfsvergunningen

Op de volgende manieren kan een buitenlander Chili binnenkomen en er zich vestigen, waarvoor een passend visum moet worden verkregen:

Toeristen

 • Toegang hoofdzakelijk voor recreatie-, sport- of gezondheidsdoeleinden.
 • Niet van plan om zaken te doen of te investeren in Chili.
 • Expatriates met een toeristenvisum kunnen maximaal 90 dagen in het land verblijven.

Tijdelijk verblijf

 • Kan worden toegekend voor een arbeidscontract, waardoor een buitenlander zaken kan doen of in dienst kan worden genomen om in Chili te werken.
 • Het visum kan voor onbepaalde tijd worden verlengd voor ten hoogste twee jaar.
 • Buitenlanders die twee jaar in Chili hebben gewoond, kunnen bij verlenging een permanente verblijfsvergunning krijgen.
 • Vreemdelingen met familiebanden of belangstelling voor het land, wier verblijf als nuttig of heilzaam voor het land wordt beschouwd.
 • Het visum kan worden uitgebreid tot de overige gezinsleden.
 • De houder van het visum mag zonder beperkingen elke zakelijke activiteit uitoefenen.
 • Buitenlandse geschoolde beroepsbeoefenaren kunnen een tijdelijk verblijf krijgen na goedkeuring van nationale gerechtelijke instanties en internationale groepen die door Chili zijn erkend.

Belastingstelsel

 • Niet-ingezeten of niet-gedomicilieerde vennootschappen in Chili zijn onderworpen aan een bronbelasting van 35% op uit Chili afkomstige inkomsten.
 • Het standaardtarief voor royalty’s bedraagt 15% en 30%.
 • De rente op leningen die door buitenlandse banken en financiële instellingen worden verstrekt, bedraagt 4%.
 • Winstuitkeringen door een Chileense vennootschap met vaste inrichting aan entiteiten en natuurlijke personen die niet in Chili gedomicilieerd zijn, worden aan een bronbelasting van 35% onderworpen.
 • Filialen zullen worden belast op wereldwijde inkomsten overeenkomstig wet 20.630 van september 2012.
 • Bijkantoren kunnen om vermindering verzoeken op grond van relevante dubbelbelastingverdragen met het land van oorsprong en Chili.
 • Met ingang van 1 januari 2012 bedraagt de vennootschapsbelasting 20% over de netto wereldwijde inkomsten die in de loop van elk belastingjaar worden verworven.
 • Belasting over de toegevoegde waarde van 19% op invoer, terugkerende verkopen van roerende goederen, bepaalde onroerende goederen en bepaalde diensten.
 • Op bepaalde kredietovereenkomsten en documenten moet zegelrecht worden betaald. Met ingang van 1 januari 2013 bedraagt de zegelrecht 0,033% van de hoofdsom van de lening per maand.
 • Kredietovereenkomsten en -documenten zijn onderworpen aan een belasting van 0,166% op de hoofdsom van de lening indien zij onmiddellijk opeisbaar zijn of indien de kredietverrichtingen betaalbaar zijn na het verstrijken van de vooraf overeengekomen vaste termijn.
 • Gemeentelijk licentietarief tussen 0,25% en 0,5% van het nettovermogen van de belastingbetaler voor alle beroeps-, productie-, handels-, industriële en andere tertiaire of secundaire activiteiten.

Dividenden

 • Op uitgekeerde dividenden wordt 35% roerende voorheffing ingehouden.
 • Dividenden ontvangen uit het buitenland worden geboekt als gewone inkomsten en dienovereenkomstig belast.
 • Op ontvangen dividenden worden vrijstellingen toegepast overeenkomstig de relevante verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

Betaalde rente

 • Op rentebetalingen aan niet-ingezetenen wordt 35% roerende voorheffing ingehouden.

Betaalde royalty’s voor intellectuele eigendom

 • Royalty’s voor intellectuele eigendom die aan buitenlandse aandeelhouders van vennootschappen worden betaald, zijn onderworpen aan een bronbelasting van 30%.
 • Het tarief kan met 15% worden verlaagd voor gebruiksmodellen, octrooien, industriële ontwerpen, tekeningen, topografieën van geïntegreerde schakelingen. en lay-outs.
 • 15% bronbelasting op computerprogramma’s, behalve royalty’s die in het buitenland worden betaald voor het gebruik van standaardsoftware, die met ingang van 1 januari 2013 van belasting zijn vrijgesteld.

Regels voor verrekenprijzen

 • Alle transacties tussen een Chileense vennootschap en een buitenlands filiaal of dochteronderneming moeten plaatsvinden tegen marktconforme voorwaarden.
 • De belastingautoriteiten kunnen de marktwaarde vaststellen en belastingen heffen op de vastgestelde waarde.
 • Overeenkomstig wet 20.630 zijn verrekenprijsregels van toepassing op grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten.

Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting

 • Momenteel heeft Chili internationale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting ondertekend op basis van het OESO-model.
 • Chili heeft verdragen ondertekend met in totaal 24 landen, waaronder naburige Latijns-Amerikaanse landen, zoals Argentinië, Brazilië, Colombia, Mexico, Ecuador, Peru, Paraguay, alsook Canada, Zuid-Korea, Kroatië, Denemarken, België, Nieuw-Zeeland, Portugal, Thailand, Maleisië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, en nog veel meer.
 • Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing ondertekend met de Verenigde Staten, Rusland en Australië, die echter nog niet in werking zijn getreden.

Damalion Chile desk bestaat uit geaccrediteerde professionals die u helpen bij het opstarten van uw buitenlandse investeringen in Chili. Wij helpen u bij het registreren van uw Chileense vennootschap, het betreden van de Chileense markt, het onderhandelen van uw commerciële contracten, het vinden van nieuwe lokale partners en het optimaliseren van de belasting op uw buitenlandse investering.

Neem nu contact op met onze Damalion Chili Desk.

Wilt u meer weten over zakendoen in Chili met Damalion?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.