Zaznacz stronę

Damalion Chile biurko

Prowadzenie działalności gospodarczej w Chile

Chile funkcjonuje jako republika unitarna, w której władza administracyjna i kierownicza spoczywa w rękach Prezydenta Republiki. Kraj podzielony jest na piętnaście regionów, które następnie dzielą się na lokalne gminy administracyjne. Chile ściśle przestrzega swojej silnej tradycji republikańskiej i strategicznej konstytucji politycznej.

W ostatnich dziesięcioleciach Chile cieszyło się stabilnością polityczną, a prezydent Republiki jest wybierany w demokratycznych wyborach. Kongres Narodowy i Deputowani Senatu pełnią funkcje ustawodawcze i są wybierani w demokratycznych wyborach.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Chile szybko staje się atrakcyjną opcją dla zagranicznych inwestorów i korporacji. Kraj ten charakteryzuje się dynamicznym środowiskiem biznesowym, ponieważ jego obywatele mają prawo do całkowitej wolności gospodarczej. Przepisy prawne i ramy gospodarcze sprawiły, że kraj ten stał się przyjaznym środowiskiem biznesowym dla inwestorów międzynarodowych. Podmioty zagraniczne i inwestorzy prywatni mogą dość łatwo założyć działalność gospodarczą w Chile.

System prawny

Obowiązujący w Chile system prawny jest wzorowany na systemie francuskim i hiszpańskim. Kodeks cywilny z 1985 roku stanowi wzór dla innych rządów państw Ameryki Środkowej i Południowej. Lista kodeksów i przepisów obowiązujących w Chile jest długa. Mandaty sądowe są uznawane za ważne tylko w konkretnych przypadkach, w których zostały wydane. Chile zajęło 23. miejsce spośród 168 krajów i terytoriów według Indeksu Percepcji Korupcji 2015 opracowanego przez Transparency International.

Ramy prawne Chile opierają się na niezależnym sądownictwie, w skład którego wchodzą Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny i Sędziowie Pierwszej Instancji. Istnieją również sędziowie cywilni, karni i pracy, którzy rozpoznają takie sprawy. Arbitrzy regresowi są również wykorzystywani do rozstrzygania sporów cywilnych i handlowych.

System bankowy

Bank Centralny Chile ma autonomiczną rolę w decydowaniu o stopie polityki pieniężnej kraju. Obowiązkiem Banku Centralnego jest utrzymanie niskiej stopy inflacji w czasie. Instytucja dąży do osiągnięcia wskaźnika inflacji na poziomie 3%, z przedziałem ±1%.

W Chile panuje gospodarka otwarta, a banki wykorzystują innowacje techniczne i są bezpośrednio powiązane z międzynarodowymi systemami informatycznymi i operacyjnymi. Na rynku chilijskim funkcjonują dwie podstawowe instytucje finansowe. Po pierwsze, banki komercyjne, które oferują posiadaczom rachunków szeroki wachlarz rozwiązań bankowych. Po drugie, instytucje finansowe mają ograniczoną ofertę i ograniczają się do operacji eksportowych i importowych, gwarantowania emisji i innych usług finansowych.

Bank Centralny Chile ma również prawo do interweniowania na rynku w celu regulowania kursów walutowych. Bank Centralny jest odpowiedzialny za analizę i ocenę środowiska finansowego i makroekonomicznego kraju. Odpowiadają również za publikowanie co kwartał Raportu o polityce pieniężnej, w którym omawiają najnowsze trendy i decyzje podejmowane w zakresie polityki pieniężnej.

Inwestycje zagraniczne w Chile

Inwestor zagraniczny zamierzający rozpocząć działalność w Chile musi wystąpić do Agencji Promocji Inwestycji Zagranicznych o wydanie certyfikatu w ciągu 15 dni od rejestracji. Certyfikat pozwoli im uzyskać dostęp do systemów wykorzystywanych do obsługi bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Certyfikat wydany inwestorowi zagranicznemu, niezależnie od tego, czy jest to osoba prywatna czy prawna, ma następujące prawa:

 • Prawo do wysyłania przeniesionego kapitału i zysków netto z inwestycji za granicę, pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązków podatkowych.
 • Prawo dostępu do formalnego rynku walutowego w celu rozliczania się w walutach, w których denominowane są inwestycje.
 • Prawo do zwolnienia z podatku od sprzedaży i usług przy imporcie towarów, jeśli spełnione są wszystkie wymogi dotyczące importu.
 • Prawo do niedyskryminacji, przy jednoczesnym podleganiu wspólnym prawom mającym zastosowanie do inwestorów krajowych.

Inwestorzy prywatni i instytucjonalni spoza Chile mogą prowadzić działalność gospodarczą w Chile, korzystając z następujących strategii:

 • Mianowanie przedstawicieli

Przedstawiciel działa w imieniu zagranicznego mocodawcy i ponosi ryzyko związane z prowadzeniem transakcji biznesowych.

 • Rejestracja agencji lub oddziału zagranicznej osoby prawnej

Aby założyć oddział w Chile, podmiot zagraniczny musi wyznaczyć agenta. Wszystkie dokumenty muszą być uwierzytelnione notarialnie i przetłumaczone na język hiszpański.

 • Zakładanie spółki kapitałowej

Aby spółka akcyjna mogła legalnie prowadzić działalność w Chile, musi mieć tylko jednego akcjonariusza.

 • Założenie spółki kapitałowej lub osobowej, w której wymagane jest posiadanie wspólnika lub akcjonariusza

Korporacja lub spółka osobowa w Chile, w której wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch partnerów lub udziałowców, może zostać założona z jednym lub większą liczbą partnerów lub udziałowców.

 • Indywidualne przedsiębiorstwo może być założone jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorstwo indywidualne z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyjątkowe, ponieważ jego aktywa i pasywa są całkowicie odrębne od aktywów i pasywów osoby fizycznej. Firmę indywidualną z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć tylko jedna osoba fizyczna, miejscowa lub zagraniczna.

Rodzaje pojazdów służbowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL)

Główna charakterystyka

 • Najczęściej wykorzystywane przez inwestorów zagranicznych w Chile.
 • Odpowiedzialność członków jest ograniczona do wysokości ich kapitału zakładowego.
 • Straty spółki nie są kompensowane z dochodami innych partnerów.

Partnerzy

 • Minimalna liczba uczestników to 2, maksymalna 59.
 • Automatycznie rozwiązuje się, jeśli jest tylko jeden partner.
 • Partnerami mogą być zagraniczne osoby prawne.

Ramy regulacyjne

 • Nie podlega kontroli organów regulacyjnych ani agencji publicznych w Chile.
 • Nie są zobowiązane do publikowania sprawozdań finansowych.
 • Główne źródła regulacji prawnych można znaleźć w ustawie 3 918, chilijskim kodeksie handlowym i chilijskim kodeksie cywilnym.
 • Nadzór korporacyjny można znaleźć w regulaminie spółki.

Proces inkorporacji

 • Założona aktem notarialnym przez wspólników na podstawie pełnomocnictwa.
 • Akt notarialny musi zawierać regulamin, który musi zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym i zarejestrowany w Rejestrze Handlowym.
 • Wszyscy partnerzy muszą jednogłośnie wyrazić zgodę na wszelkie zmiany w regulaminie, takie jak zmiana partnerów, celu działalności i uprawnień zarządu.

Zarządzanie

 • Regulamin partnerstwa określa, w jaki sposób należy zarządzać partnerstwem.
 • Uprawnienia w zakresie zarządzania wykonywane przez jednego lub więcej partnerów. Rada Dyrektorów może pełnić rolę strony trzeciej.

Kapitał

 • Minimalny kapitał zakładowy jest określony w regulaminie spółki.
 • Nie ma wymagań co do kwoty minimalnej.
 • Wkładem kapitałowym może być gotówka, majątek, technologia lub usługi świadczone na rzecz spółki.
 • Kapitał może zostać podwyższony lub obniżony wyłącznie za zgodą wszystkich partnerów i zgodnie z postanowieniami aktu założycielskiego spółki.

Ograniczenia odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność partnerów jest ograniczona do wysokości ich wkładów kapitałowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Podział zysków i pożyczek między partnerów

 • Zyski roczne mogą być wypłacane partnerowi bez pokrycia strat z poprzednich strat.
 • Pożyczki udzielane partnerom są traktowane jako podział zysków.

Korporacja lub spółka akcyjna (SA)

 • Zgodnie z prawem chilijskim, korporacja może być otwarta, publiczna, prywatna, zamknięta lub specjalna.
 • Korporacja jest podmiotem publicznym w następujących przypadkach:

– Publiczna oferta akcji zgodnie z Ustawą o Rynku Papierów Wartościowych (Ustawa 18.045)

– Ma co najmniej 500 akcjonariuszy i co najmniej 10% wyemitowanego kapitału znajduje się w posiadaniu 100 z nich.

co najmniej akcjonariuszy.

Źródło regulacji

 • Korporacje publiczne pod kontrolą Komisji Rynku Finansowego (CMF).
 • Firma jest notowana na giełdzie, co roku publikuje dla wszystkich akcjonariuszy raport roczny i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe.
 • Korporacje publiczne muszą wypłacać co najmniej 30% zysków netto, chyba że wszyscy akcjonariusze postanowią inaczej.
 • Zasady te nie mają zastosowania do firm prywatnych.

Akcjonariusze

 • Wymagana jest obecność co najmniej dwóch udziałowców.
 • Spółka zostaje automatycznie rozwiązana, jeśli ma tylko jednego udziałowca.

Dyrektorzy i kierownictwo

 • Rada Dyrektorów zajmuje się zarządzaniem.
 • Rada Dyrektorów musi liczyć co najmniej trzech dyrektorów w przypadku spółek prywatnych i co najmniej pięciu w przypadku spółek publicznych.
 • Dyrektorzy mogą być dowolnej narodowości.
 • Wybory do Rady Dyrektorów muszą odbywać się co trzy lata.
 • Rada Dyrektorów może być wybrana ponownie.
 • Rada Dyrektorów może przekazać uprawnienia w zakresie zarządzania zarządcy, asystentowi zarządcy, prawnikom i członkom Rady.

Inkorporacja

 • Założona na mocy aktu notarialnego zawierającego regulamin korporacji.
 • Streszczenie statutu musi być opublikowane w Dzienniku Urzędowym i Rejestrze Handlowym.
 • Nazwa spółki musi zawierać słowa: Sociedad Anonima lub inicjały S.A.

Kapitał

 • Nie ma obowiązku określania minimalnego kapitału zakładowego.
 • Wymagany kapitał jest dzielony na udziały. Akcje są zbywalne bez ograniczeń, z wyjątkiem pewnych przypadków, np. określonych w umowie spółki z akcjonariuszami.
 • Odpowiedzialność akcjonariuszy spółki akcyjnej jest ograniczona do wysokości dokonanych przez nich wpłat na poczet kapitału.
 • Może mieć formę pieniężną, rzeczową lub majątkową, określoną w regulaminie.
 • Akcje nie mogą być wydawane jako zapłata za usługi osobiste lub za założenie spółki.
 • Kapitał musi zostać w pełni spłacony w ciągu trzech lat.
 • Kapitał może zostać podwyższony lub obniżony podczas walnego zgromadzenia i po uzyskaniu zgody władz podatkowych.

Dividends

 • Korporacja nie może wypłacać dywidendy do czasu rozliczenia strat z lat ubiegłych.

Przeniesienie udziałów

 • Rada Dyrektorów nie może ograniczyć lub wstrzymać przekazywania akcji i ma to zastosowanie również do spółek publicznych.

Spółka Akcyjna (SpA)

 • Nowy instrument biznesowy cieszy się zainteresowaniem inwestorów ze względu na swoją elastyczność.
 • Pozwala jedynemu udziałowcowi na posiadanie 100% udziałów w spółce.
 • Jest to połączenie spółki akcyjnej (SA) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL), podlegające regulaminowi spółki i przepisom Kodeksu handlowego.
 • Oferuje większą elastyczność regulacyjną, dzięki czemu jest jednym z najbardziej popularnych instrumentów biznesowych wśród zagranicznych inwestorów i osób prawnych.

Inkorporacja

 • Założone na mocy aktu notarialnego lub przez jednego lub dwóch przedstawicieli na podstawie umowy prywatnej należycie notyfikowanej przez notariusza.
 • Akt założycielski musi zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym i złożony w Rejestrze Handlowym wraz z rejestracją aktywów w jurysdykcji, w której spółka ma zostać założona lub prowadzić działalność.

Akcjonariusze

 • SpA może być założona przez jednego udziałowca, krajowego lub zagranicznego, a także przez osoby prywatne.

Kapitał zakładowy

 • Kapitał jest dzielony na udziały, a udziałowcy odpowiadają tylko do wysokości swoich wkładów kapitałowych.
 • Kapitał SpA musi zostać w całości opłacony w ciągu pięciu lat od założenia spółki.
 • W przypadku, gdy spółka nie dokona subskrypcji całego kapitału, zostanie on obniżony do wysokości faktycznie wpłaconego kapitału.
 • Brak minimalnych wymogów kapitałowych przy tworzeniu SpA.
 • Kapitał może być wypłacany w gotówce, w naturze lub jako wkład w inne rodzaje aktywów. Aktywa muszą być wycenione przez udziałowców.
 • Wydawanie akcji jako formy wynagrodzenia dla akcjonariusza jest surowo zabronione.

Zarządzanie

 • Wspólnicy/akcjonariusze są zobowiązani do sformułowania sposobu zarządzania, za pośrednictwem Rady Dyrektorów lub oddelegowanych menedżerów spółki.
 • Sprzedaż akcji nie wymaga uprzedniej zgody lub upoważnienia pozostałych akcjonariuszy, chyba że statut spółki wyraźnie zawiera umowę ograniczającą sprzedaż i przeniesienie akcji.

Indywidualna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (EIRL)

 • Osoba prawna o charakterze komercyjnym, której aktywa nie różnią się od aktywów jej właściciela.
 • Nie wymaga udziału stron trzecich.
 • Podlega przepisom Chilijskiego Kodeksu Handlowego.
 • Może podejmować działalność cywilną i handlową, z wyjątkiem działalności ubezpieczeniowej i bankowej.
 • Majątek ograniczony do kwoty określonej w akcie notarialnym.
 • Właściciel ponosi odpowiedzialność osobistą do wysokości wkładu kapitałowego.
 • Spółka ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem.
 • Podczas zakładania spółki należy wskazać konkretną działalność i branżę, w której będzie ona działać.

Przedstawicielstwo

 • Firma zagraniczna może być obecna w Chile, przy czym jej struktura prawna może realizować swoje cele wyłącznie w sposób bezpośredni w Chile.
 • Nie jest osobą prawną oddzieloną od jednostki macierzystej.
 • Firma zagraniczna odpowiada za kredyty chilijskiego przedstawicielstwa.
 • Wszystkie aktywa agencyjne podlegają prawu chilijskiemu.
 • Ustanowienie rozpoczyna się od delegowania przedstawiciela lub pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa ogólnego.
 • Agent odpowiedzialny za utworzenie przedstawicielstwa poprzez rejestrację notarialną.
 • Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język hiszpański.
 • Abstrakt aktu notarialnego złożony w Rejestrze Handlowym i Dzienniku Urzędowym.
 • Wszystkie dochody pochodzące z Chile muszą być ustalone na podstawie lokalizacji biura oraz zgodnie z zapisami bilansu księgowego.

Formacja i założenie spółki

 • Założenie firmy rozpoczyna się od uzyskania numeru identyfikacji podatkowej od Administracji Podatkowej.
 • Firma jest zobowiązana do sporządzania miesięcznych deklaracji podatkowych począwszy od miesiąca następującego po rejestracji.
 • Powstaje w drodze aktu notarialnego.

Zarządzanie

 • Zarządzanie powierzono Radzie Dyrektorów, która z kolei może mianować dyrektora i innych urzędników z siedzibą w Chile.
 • Brak ograniczeń co do narodowości dyrektorów i kierowników.

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu i kierownictwa

 • Zgodnie z ustawą o spółkach z 1981 r. (Corporation Act 1981), dyrektorzy muszą wykazać się taką samą starannością i dbałością, jaką wykazałaby się rozsądna osoba w zarządzaniu spółką.
 • Dyrektorzy ponoszą wspólną odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce lub akcjonariuszom, a także za umyślne działanie lub zaniedbanie.

Odpowiedzialność jednostki dominującej

 • Spółka dominująca nie odpowiada za długi swoich spółek zależnych w Chile.
 • Jako udziałowiec ponosi jednak odpowiedzialność za nieopłacone wkłady na poczet kapitału zakładowego.

Raportowanie

 • Wszelkie zmiany w regulaminie spółki muszą być dokonywane przy zachowaniu tych samych formalności, jakie obowiązują przy rejestracji i zakładaniu spółki.
 • Rachunki i sprawozdania roczne nie muszą być sporządzane ani składane w Rejestrze Handlowym.

Praca, zatrudnienie i imigracja

 • Pracodawcy i pracownicy podlegają przepisom Kodeksu pracy.
 • Proces rekrutacji musi być przeprowadzony rzetelnie i sumiennie, bez dyskryminacji ze względu na kolor skóry, płeć, rasę, macierzyństwo, stan cywilny, przynależność związkową, religię, pozycję polityczną, status społeczno-ekonomiczny, pochodzenie etniczne, chorobę, orientację seksualną i język.
 • Wszystkie ograniczenia dotyczą firm, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników.

Standardowe zasady dotyczące umowy o pracę

 • Umowa o pracę jest umową wzajemną, która musi być zawarta w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia pracy przez pracownika. W przypadku umów na konkretną pracę lub usługi na okres krótszy niż 30 dni, umowę należy przedstawić pięć dni po rozpoczęciu pracy przez pracownika.

Wizy pracownicze, zezwolenia na pracę i pobyt

Cudzoziemiec może wjechać do Chile i uzyskać prawo pobytu w tym kraju na następujące sposoby, do których należy uzyskać odpowiednią wizę:

Turyści

 • Wstęp wyłącznie w celach rekreacyjnych, sportowych lub zdrowotnych.
 • Brak zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej lub inwestowania w Chile.
 • Ekspatrianci posiadający wizę turystyczną mogą przebywać w kraju do 90 dni.

Pobyt czasowy

 • Może zostać przyznana na podstawie umowy o pracę, pozwalającej obcokrajowcowi na prowadzenie działalności gospodarczej lub zatrudnienie się do pracy w Chile.
 • Wizę można przedłużać bezterminowo na okres do dwóch lat.
 • Obcokrajowcy, którzy mieszkali w Chile przez dwa lata, mogą uzyskać prawo stałego pobytu po przedłużeniu pobytu.
 • Cudzoziemcy mający powiązania rodzinne, interesujący się krajem, których pobyt jest uważany za pożyteczny lub korzystny dla kraju.
 • Wizą mogą zostać objęci pozostali członkowie rodziny.
 • Posiadacz wizy może prowadzić dowolną działalność gospodarczą bez ograniczeń.
 • Zagraniczni wykwalifikowani specjaliści mogą uzyskać prawo do pobytu czasowego na podstawie zgody krajowych podmiotów sądowych i grup międzynarodowych uznawanych przez Chile.

System podatkowy

 • Spółki niebędące rezydentami lub nieposiadające siedziby w Chile podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła od dochodów pochodzących z Chile w wysokości 35%.
 • Standardowa stawka honorariów autorskich wynosi 15% i 30%.
 • Oprocentowanie kredytów udzielanych przez zagraniczne banki i instytucje finansowe wynosi 4%.
 • Podział zysków przez chilijską spółkę posiadającą stały zakład na rzecz podmiotów i osób nieposiadających siedziby w Chile będzie podlegał opodatkowaniu 35% podatkiem u źródła.
 • Oddziały będą opodatkowane od dochodów z całego świata zgodnie z ustawą 20.630 z września 2012 r.
 • Oddziały mogą ubiegać się o ulgi na podstawie odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez kraj pochodzenia i Chile.
 • Podatek od osób prawnych od 1 stycznia 2012 r. wynosi 20% od dochodu netto osiągniętego w roku podatkowym.
 • Podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości 19% od importu, powtarzającej się sprzedaży ruchomości, niektórych nieruchomości i niektórych usług.
 • Od niektórych umów kredytowych i dokumentów należy zapłacić podatek skarbowy. Od dnia 1 stycznia 2013 r. podatek skarbowy wynosi 0,033% kwoty głównej kredytu miesięcznie.
 • Umowy i dokumenty kredytowe podlegają opodatkowaniu w wysokości 0,166% kwoty kapitału kredytu, jeśli jest on płatny na żądanie lub operacje kredytowe na dowód są płatne po upływie wcześniej uzgodnionego terminu.
 • Stawka podatku komunalnego wynosi od 0,25% do 0,5% aktywów netto podatnika w przypadku działalności zawodowej, produkcyjnej, handlowej, przemysłowej i innej o charakterze trzeciorzędnym lub drugorzędnym.

Dividends

 • Od wypłacanych dywidend pobierany jest 35% podatek u źródła.
 • Dywidendy otrzymane z zagranicy są traktowane jako zwykły dochód i odpowiednio opodatkowane.
 • W przypadku otrzymanych dywidend obowiązują zwolnienia z opodatkowania wynikające z odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Odsetki zapłacone

 • Odsetki wypłacane nierezydentom podlegają 35% podatkowi potrącanemu u źródła.

Opłaty licencyjne z tytułu własności intelektualnej (IP)

 • Honoraria autorskie wypłacane zagranicznym udziałowcom korporacyjnym podlegają 30% podatkowi potrącanemu u źródła.
 • Stawka może być obniżona o 15% dla wzorów użytkowych, patentów, wzorów przemysłowych, rysunków, topografii układów scalonych. i układy.
 • 15% podatek u źródła od programów komputerowych, z wyjątkiem opłat licencyjnych płaconych za granicą za korzystanie z oprogramowania standardowego, które od 1 stycznia 2013 r. będą zwolnione z podatku.

Zasady dotyczące cen transferowych

 • Wszystkie transakcje pomiędzy firmą chilijską a zagranicznym podmiotem stowarzyszonym lub zależnym muszą być dokonywane na warunkach rynkowych.
 • Organy podatkowe mogą oszacować wartość rynkową i od tej wartości naliczać podatki.
 • Przepisy dotyczące cen transferowych mają zastosowanie do transgranicznej działalności przedsiębiorstw zgodnie z ustawą 20.630.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Obecnie Chile podpisało międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oparte na modelu OECD.
 • Chile podpisało traktaty z 24 krajami, w tym z sąsiednimi krajami Ameryki Łacińskiej, takimi jak Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Meksyk, Ekwador, Peru, Paragwaj, a także z Kanadą, Koreą Południową, Chorwacją, Danią, Belgią, Nową Zelandią, Portugalią, Tajlandią, Malezją, Irlandią, Wielką Brytanią i wieloma innymi.
 • Podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Australią, które jednak nie weszły jeszcze w życie.

Biuro Damalion Chile składa się z akredytowanych specjalistów, którzy pomogą Ci rozpocząć inwestycje zagraniczne w Chile. Pomagamy w rejestracji firmy chilijskiej, wejściu na rynek chilijski, negocjowaniu umów handlowych, znalezieniu nowych partnerów lokalnych i optymalizacji opodatkowania inwestycji zagranicznych.

Skontaktuj się z naszym biurem Damalion Chile już teraz.

Chcesz dowiedzieć się więcej o robieniu interesów w Chile z Damalionem?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.