Hoe opent u een beleggingsfonds in Tsjechië? - Damalion - Independent consulting firm.

In Tsjechië kunnen buitenlandse investeerders kiezen voor het opzetten van een onderneming of een investeringsfonds als middel om te investeren. Commerciële bedrijven moeten zich in Tsjechië aan één stel regels houden, terwijl beleggingsfondsen zich aan andere regels moeten houden. De wet inzake beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen is de wet die verantwoordelijk is voor de regulering van beleggingsinstrumenten in de Tsjechische Republiek. Een van de mogelijkheden voor internationale investeerders die zakelijke activiteiten in de Tsjechische Republiek willen opzetten, is deel te nemen in een Tsjechisch investeringsfonds. De Tsjechische wetgeving biedt een ruime keuze aan beleggingsvehikels om tegemoet te komen aan een breed spectrum van beleggers. Aangezien Tsjechië lid is van de Europese Unie (EU), volgt de Tsjechische wetgeving inzake beleggingsfondsen de richtsnoeren die de EU in een aantal van haar richtlijnen heeft vastgesteld. Onze deskundigen op het gebied van de oprichting van vennootschappen kunnen u helpen bij de naleving van de voorschriften die met deze wetgeving samenhangen.

Wetgeving in de Tsjechische Republiek over beleggingsfondsen

De onlangs goedgekeurde Tsjechische wet inzake investeringsmaatschappijen en investeringsfondsen zal investeerders op nationaal en internationaal niveau ten goede komen. De wet heeft geleid tot de oprichting van verscheidene nieuwe beleggingsinstrumenten, waaronder de volgende:

Beleggingsinstrumenten zijn onder meer trustfondsen en SICAV’s (beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal), om maar twee voorbeelden te noemen.

De wet is gewijzigd naar aanleiding van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, die de aanleiding vormde voor de wijzigingen (AIMF). De nieuwe wet staat beleggingsfondsen en andere soorten beleggingsorganisaties die de activa van beleggingsfondsen beheren, toe om in Tsjechië ondernemingen op te richten, iets waarvan ondernemingen die in Tsjechië een onderneming willen oprichten, op de hoogte moeten zijn.

Daarnaast wordt de sector gereguleerd door de Tsjechische Nationale Bank, die de voornaamste toezichthouder is voor beleggingsinstellingen in de Tsjechische Republiek en verantwoordelijk is voor de regulering van de sector. Wij kunnen u de helpende hand bieden indien u hulp nodig hebt bij de registratieprocedure, die door de Tsjechische Nationale Bank wordt geregeld.

De verschillende soorten beleggingsfondsen die in de Tsjechische Republiek beschikbaar zijn

Hoewel de beleggingsmarkt in Tsjechië nog niet zo gevestigd is als in andere Europese landen, waren er in 2014 meer dan 1 200 overzeese beleggingsfondsen in het land geregistreerd. De toepasselijke wetgeving maakt een onderscheid tussen fondsen van het open-end-type en fondsen van het closed-end-type, een kenmerk dat verwijst naar de beperkingen die worden toegepast voor de uitgifte van aandelen. In het algemeen wordt dit onderscheid gemaakt tussen fondsen van het open-end-type en fondsen van het closed-end-type.

Beleggers hebben de mogelijkheid een beleggingsinstrument op te richten dat bij een van de volgende juridische entiteiten zal worden geregistreerd:

– naamloze vennootschappen

– beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal

– commanditaire vennootschappen

– naamloze vennootschappen

– beleggingsfondsen

– trustfondsen

Voorwaarden voor de registratie van een beleggingsfonds in de Tsjechische Republiek

Van de investeerders zal een minimumkapitaalinbreng van 1,25 miljoen euro worden verlangd voor de oprichting van een vennootschap die als investeringsfonds zal worden aangemerkt. De Tsjechische Nationale Bank (CNB), de voornaamste regelgevende instantie voor deze categorie voertuigen, heeft de bevoegdheid om beleggingsfondsen goed te keuren. Deze goedkeuring wordt echter alleen onder specifieke omstandigheden verleend.

De informatie over het statuut van een beleggingsfonds in Tsjechië is te vinden in het decreet van 24 juli 2013, dat de CBT heeft uitgevaardigd. Dit decreet bepaalt welke informatie moet worden verstrekt over het beleggingsfonds en zijn beheerders en over de beleggingsstrategieën die in het kader van het desbetreffende instrument worden uitgevoerd.

Schrijf u in bijde Nationale Bank van de Tsjechische Republiek.

Beheerders van alternatieve beleggingsfondsen moeten zich bij de Tsjechische Nationale Bank laten registreren op grond van de nieuwe wet, die uitvoering geeft aan de AIMF-verordeningen (CNB). Bovendien moeten personen die overwegen financiële investeringen in Tsjechië te doen, de CBT op de hoogte brengen van hun voornemens in dit verband.

In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de waarde van het investeringsproject de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde drempels overschrijdt, zal de CBT toestemming verlenen.

Wat is er uniek aan Tsjechische QIF’s?

Sinds zijn oprichting in 2007 richt het QIF zich tot gekwalificeerde beleggers, die kunnen worden vertegenwoordigd door rechtspersonen (banken, kredietinstellingen) of natuurlijke personen (zoals geaccrediteerde beleggers) met aanzienlijke ervaring in de financiële sector. Omdat zij minder gereglementeerd zijn dan andere vormen van fondsen, worden QIF’s alternatieve beleggingsfondsen genoemd.

Een naamloze vennootschap is de eerste stap in de registratie van een Tsjechische QIF voor buitenlandse en lokale investeerders. Beleggers moeten ten minste 50 miljoen CZK in de QIF steken voordat deze kan worden geregistreerd als een gemeenschappelijk beleggingsfonds of een ander type QIF (2 miljoen EUR).

Volgens de Tsjechische wet kunnen de oprichters van het fonds dit kapitaal bijeenbrengen binnen een jaar nadat zij een vergunning hebben gekregen om in Tsjechië actief te zijn. Het is dus van essentieel belang te weten dat het geld niet hoeft te worden gestort bij de oprichting.

Een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille is een eerste vereiste voor dit specifieke soort fonds. Daarom heeft de Tsjechische Nationale Bank bepaald dat alle Tsjechische QIF’s in ten minste twee activaklassen moeten beleggen. Beleggingen in één enkel actief mogen bijvoorbeeld niet meer bedragen dan 50% van de totale waarde van de beleggingen van het fonds.

Op de Tsjechische QIF-markt kunnen investeerders zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Elke investeerder moet ten minste CZK 1 miljoen (ongeveer $ 1 miljoen) bijdragen aan het fonds, dat bij wet beperkt is tot 100 gekwalificeerde investeerders.

Hebben de activa van Tsjechische fondsen een monetaire waarde?

In Tsjechië gevestigde beleggingsfondsen staan onder toezicht van de Centrale Bank van Tsjechië. Informatie over EU-investeringsfondsen en andere financiële instellingen wordt vervolgens doorgegeven aan de Europese Centrale Bank (ECB).

In totaal werd in Tsjechische fondsen 185 162 miljoen CZK aan aandelen en aandelen in beleggingsfondsen aangehouden; 109 578 miljoen CZK werd aangehouden in schuldbewijzen; 60 357 miljoen CZK werd aangehouden in chartaal geld en deposito’s; 46 424 miljoen CZK werd aangehouden in leningen, en 13 243 miljoen CZK werd aangehouden in andere soorten handelsvorderingen (117 miljard CZK).

U kunt in Tsjechië een beleggingsfonds oprichten.

De Tsjechische Nationale Bank is de belangrijkste toezichthouder voor beleggingsfondsen in de Tsjechische Republiek. Zij is ook verantwoordelijk voor het regelen van de bedrijfsregistratie voor beleggingsfondsen in de Tsjechische Republiek. Hoewel het minimumkapitaalbedrag dat moet worden ingebracht voor de oprichting van een geregistreerd beleggingsfonds in Tsjechië 1,25 miljoen euro bedraagt, kan dit bedrag veranderen naargelang van het soort fonds dat wordt aangeschreven.

Een voorbeeld van een vorm van Tsjechische collectieve beleggingsfondsen is een icbe-fonds, dat staat voor “instellingen voor collectieve belegging in effecten”. Andere soorten Tsjechische collectieve beleggingsfondsen zijn onder meer niet-UCITS-fondsen. In Tsjechië kunnen ICBE’s worden georganiseerd als een SICAV, gedefinieerd als “beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal”, of als een FCP (een fonds van het open-end-type). Op de volgende aspecten van ICBE-fondsen kan dieper worden ingegaan door ons team van adviseurs die gespecialiseerd zijn in de registratie van Tsjechische vennootschappen:

Ter vergelijking: fondsen die een interne beheersstructuur hebben laten zien, moeten een startkapitaal van 1,25 miljoen euro hebben. Het startkapitaal voor beide fondsen moet worden bijeengebracht binnen zes maanden na de oprichting van de entiteit. Aan de aanvankelijke kapitaalbehoeften moet echter binnen zes maanden na de oprichting van het fonds worden voldaan. Dit vereiste is afhankelijk van de beheersstructuur van het fonds.

Wat zijn de noodzakelijke maatregelen om een Tsjechisch beleggingsfonds te doen ophouden?

Het proces van liquidatie van beleggingsfondsen is analoog aan dat van andere vennootschappen. In de Tsjechische Republiek zijn de Tsjechische Nationale Bank en de plaatselijke rechtbanken verplicht betrokken te zijn bij de oprichting van een onderneming, ongeacht het type financiering dat wordt gebruikt. Indien beleggingsfondsen met rechtspersoonlijkheid failliet gaan, zal de Tsjechische Nationale Bank een vereffenaar aanwijzen om de situatie te regelen.

Indien het fonds geen rechtspersoonlijkheid heeft, zal de procedure anders worden gevoerd. Deze beschrijving geldt voor de Tsjechische Vrije Communistische Partij, die niet als afzonderlijk rechtspersoon bestaat.

De beheerder zorgt voor de terugkoop van de aandelen, terwijl het management verantwoordelijk is voor de liquidatie van de activa van het fonds om de verplichtingen van het fonds af te lossen.

Beleggers die overwegen een vennootschap in Tsjechië op te richten, moeten zich ervan bewust zijn dat beleggingsfondsen in dat land na 2015 niet meer op dezelfde wijze zullen worden belast als vóór de aanneming van deze nieuwe wet. Deze beleggers dienen met deze informatie rekening te houden.

Onze Damalion-investeringsfondsendeskundigen nodigen buitenlandse investeerders uit die geïnteresseerd zijn in de oprichting van een investeringsfonds in Tsjechië.